eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

08.04.2014 | Sekce: Služby

Aleš Herzog tak kolem roku 2005 se pokusil doplnit text „ Cílové skupiny pro terénní sociální práci a NZDM" sepsaný v roce 2003 Jiřím Staníčkem a Janem Syrovým.

 

Poznámky k definování cílové skupiny v rámci pojetí práce zaměřené na člověka

 

Tento text vzniká jak pokus doplnit text „ Cílové skupiny pro terénní sociální práci a NZDM" sepsaný v roce 2003 Jiřím Staníčkem a Janem Syrovým. Jeho smyslem je pomoci tzv. nespecifickým programům, především programům pro děti a mládež  lépe popsat cílovou skupinu. Text velmi respektují, ale zároveň vnímám, že „pojetí práce zaměřené na člověka" by si zasloužilo větší pozornost. Protože se pokouším doplnění, nebudu přepisovat daný text a připomínky vetknu přímo do něj.

 

Výchozí představou tohoto textu je názor, že definování cílové skupiny není jen formální záležitostí, ale pracovní technikou.

Organizacím a týmům pomáhá jasná znalost „kdo je náš klient" při plánování a organizování nabídky služeb. 

Pracovníkům pak může být pomocí při diferencovaném přístupu ke klientům (přístup, který rezignuje na představu jednoho modelu pro všechny a upravuje nabídku služeb individuálně pro potřeby konkrétního klienta).

 

Definice je zde předkládána jako postupný proces řetězení klíčových definičních znaků. Proto práce s cílovou skupinou začíná již hledáním vhodných definičních znaků a jejich strukturováním podle důležitosti (vypovídající schopnosti).

 

 • zaměřenost (cílenost)

 

Nízkoprahová zařízení v ČR bývají označována jako specifická a jako nespecifická.  Zařízení spadající do kategorie nespecifických programů, jakoby už z titulu svého (ne)zaměření rezignovala na jasnější popisy především skupin klientů a metod práce. Proto se autor záměrně vyhýbá těmto zavádějícím názvům.

 

Alternativně za ně pak nabízí tato označení:

 

1, pojetí práce zaměřené na člověka: (odpovídá stávajícím tzv. nespecifickým programům)

 

Charakteristika: 

-     cílová skupina je definována především podle znaků vztahujícím se k osobám klientů. Těmito primárními definičními znaky mohou být např. věk, pohlaví, příslušnost k národnostní, etnické skupině, subkultuře apod.

-     sekundární definiční znaky (týkají se vybraného problémového jevu) vysvětlují, proč je daná osoba naším klientem a co takové osobě naše zařízení může nabídnout. Sekundárních znaků může být  (bývá) více.

-     záměnou priorit těchto znaků namísto definování, pouze nálepkujeme celé sociální skupiny 

 

Tato charakteristika vyjadřuje obecnou zaměřenost organizace a stává se základní orientační směrovkou pro osobu hledající pomoc ve spektru organizací nabízejících sociální služby.

 

 • čtyři úrovně cílů

 

Definování cílové skupině je vhodné realizovat na několika úrovních. Autor nabízí 4 základní úrovně podle toho, jak je možné je v praxi využít.

Jednotlivé úrovně kopírují pravděpodobný proces, ve kterém konkrétní osoba vyhledává pro sebe vhodnou službu.

  

   1,      abstraktní úroveň - vyjadřuje motto, poslání organizace.

 

Organizace se jasně definuje mezi jinými službami a deklaruje tak svůj veřejný závazek (ve smyslu standard kvality sociálních služeb, kpt. 1) poskytovat určitý typ služeb určitému typu klientů. Na této úrovni jde o to, co nejvýstižněji a co nejstručněji popsat sebe sama.

 

Příklady:           .... ohrožené děti a mládež.....

                        ....sociálně znevýhodněné dospívající romské dívky ....

                        ....dospívající mládež  ohrožená....

                        ...děti a mládež procházející nepříznivými životními situacemi....

                        ...mládež s omezenými životními příležitostmi.....

 

Definice cílové  skupiny na této úrovni je nezaměnitelnou charakteristikou organizace. Ve chvíli, kdy organizace mění tuto charakteristiku stává se de facto jinou organizací.

 

Obtíží při popisu na této úrovni je, že pro tzv. nespecifické programy se hůře definuje typová charakteristika klienta. Tam, kdy si „Pojetí práce zaměřené na problém" vystačí jedním (primárním) znakem (např. užívání ilegálních drog) mají programy „pojetí práce zaměřené na člověka" často množství subtilnějších charakteristik - sekundárních znaků. Skoro to svádí k tomu ponechat v mottu pouze obecné primární znaky „.... děti....", „...dospívající....", čímž se ale míjíme s požadavky standardů kvality sociálních služeb. Zde je nutné důsledně hledat vhodnou obecnější typovou charakteristiku, vyhnout se zkratce na úkor zjednodušení, a pečlivě popsat to co má naše cílová populace společného, čili na úkor strohosti vymezit sekundární znaky.

 

 

 

2,         obecná úroveň        

 

Charakteristika cílové skupiny na této úrovni je dána základní koncepcí organizace (programu). Zde musíme najít vysvětlení a bližší popis cílové skupiny uvedený v bodu 1,.  Je jasně definováno jak naše organizace chápe pojmy v bodu 1,.

Na této úrovni je zřetelně deklarováno kdo může a kdo nemůže být klientem zařízení.

Následně na takto popsanou cílovou skupinu můžeme stanovit základní nabídku služeb a volit metody práce, intervenční strategie.

Pro snazší volbu následných pracovních strategií je vhodné použít více dílčích charakteristik cílových podskupin. Počet podskupin je dán rozsahem činností a kapacitou organizace.

 

Příklad: ...kdo jsou děti a mládež, kteří využívají služeb zařízení

                        jsou vnímáni podle pohlaví?, věku?, etnika?, místa bydliště?

 

            Děvčata ve věku od 6 do 12 let

                        Romští chlapci ve věku 10- 12 let

                        Chlapci bez rozdílu etnika ve věku 10-12 let žijící na sídlišti XY

 

            ....co znamená to ohrožení nebo znevýhodnění díky, kterému jsou jim naše služby určeny a nabízeny? Jaké nepříznivé životní situace zažívají?

 

Hledání sekundárních znaků:

 

V životě těchto dětí, mladých lidí nastala, nebo se děje, významná událost (nepříznivá či obtížná životní situace), která ohrožuje jejich další sociální rozvoj - poruchy socializace.

 

Je také možné, že  mladých lidí daná situace ještě nenastala, či neděje se, ale bezprostředně jim v blízké budoucnosti hrozí. V tomto smyslu má význam slovo „ohrožené". Souvisí to s tím, že celý komplex služeb, který NZDM patří, se nazývá komplex služeb „sociální prevence". Širší a jemnější vymezení cílové skupiny je nutné vzhledem k „jemnější povaze" obtíží, které se mohou dětí a mládeže dotknout. Např. dospívající dívka, která utekla ve 14 letech z domu a žila týden na ulici v hlavním městě, nevykazovala do této doby žádnou zjevnou „poruchu" socializace - vycházela nekonfliktním způsobem s vrstevníky, měla drobnější rozpory s dominantním otcem. Spouštěčem obtížní životní události se stal až konflikt s otcem ohledně množství volného času. Pro program sociální prevence by zmíněná dívka neměla být potenciálním členem cílové skupinu od okamžiku útěku, ale již dříve.

 

Klíče pro definování sekundárních znaků při práci s dětmi a mládeží:

 

Definice pomocí nepříznivých sociálních situací

Z hlediska nepříznivých situací, které už nastaly, dějí se, nebo mohou v blízké budoucnosti nastat, se může jednat o:

-       komplikované životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, školní problémy, ...)

-       konfliktní společenské situace (násilí ve vrstevnických skupinách, kriminalita, generační konflikty ) a negativní zkušenosti (konflikty ve vrstevnických skupinách, předčasné sexuální zkušenosti, šikana, škodlivé užívání návykových látek zneužívání, rizikové jednání vedoucí k poškození zdraví...)

-       omezující životní podmínky (život ve špatných sociálních podmínkách, komplikovaný přístup k získání základních hygienických, společenských a kulturních návyků, obtížný přístup ke vzdělání, ohrožení vlivem prostředí, v němž se dítě či dospívající pohybuje).

 

Definice pomocí vývojových úkolů

 

Významnou poruchou socializace, pokud mluvíme o dospívajících ve věku od 12 do 18 let, je selhávání při plnění vývojových úkolů v dospívání, [1]. Od této úrovně můžeme plynule přijít na úroveň 3.:

-          přijetí vlastního těla, fyzických změn, včetně pohlavní zralosti a pohlavní role, získání zkušeností v erotickém vztahu, příprava pro partnerský a rodinný život.

Selhávání se může projevovat:

o    pocity frustrace z vlastního fyzického vzhledu, sebepoškozováním, sebevražednými tendencemi

o    neschopností navázat partnerský vztah,

o    pocity deprivace z hlediska neschopnosti absolvovat sexuálního debut naopak promiskuitní chování v mladém věku, deprivace z nejistoty ohledně sexuální orientace. Především u dívek může dojít k selhávání z hlediska získání znalostí a kompetencí pro mateřství.

 

-          schopnost aplikovat intelektový potenciál v běžné každodenní činnosti.

Selhávání se může projevovat:

o    Neschopností zvládat běžné denní činnosti, např. hospodaření s penězi, základní hygienická sebeobsluha, plnění úkolů vyplývajících z běžné školní docházky, atd.

 

-          schopnost a dovednost vytvářet vztahy s vrstevníky obojího pohlaví.

 Selhávání se může projevovat:

o    outsiderstvím ve vrstevnických skupinách, čili neschopností navazovat vztahy s vrstevníky obstát ve vrstevnické aréně.

o    pocity deprivace z hlediska neschopnosti navázat vztah s osobami opačného pohlaví nebo si takový vztah udržet

 

-          změna vztahů k dospělým (rodičům, dalším autoritám) - autonomie, vzájemný respekt a kooperace nahrazuje emocionální závislost

Selhávání se může projevovat:

o    konfliktním chováním vůči rodičům a autoritám, projevujícím se vzdorem i vůči prosociálním aktivitám, které dospělí navrhují či reprezentují (škola, práce atd.)

 

-          získání představy o ekonomické nezávislosti, o volbě povolání, získání základní profesní kvalifikace

Selhávání se může projevovat:

o    pasivním přístupem k volbě povolání, rezignací na hledání vhodné profesní kvalifikace

o    rezignací na získání základní profesní kvalifikace

o    odmítání aktivní role při zajištění vlastní obživy v období přechodu do časné dospělosti

 

-          získání kompetencí pro sociálně zodpovědné chování v rámci komunity a společnosti.

Selhávání se může projevovat:

o    sociálně nezodpovědným chováním vůči okolí, především škodlivým a ubližujícím jednáním vůči vrstevníkům, ostatním lidem, majetku a přírodě.

 

-          získání představy o budoucích prioritách v dospělosti - důležitých osobních cílech a stylu života.

Selhávání se může projevovat:

o    pasivním přístupem či rezignací na stanovení si vhodných osobních cílů.

o    volba extrémního životního stylu [2]

 

-          ujasnění hierarchie hodnot, reflexe a stabilizace vlastního vztahu k životu a světu (světový názor)

Selhávání se může projevovat:

o    pasivním přístupem či rezignací na ujasnění si hierarchie hodnot.

o    volba extrémního hierarchie hodnot

 

Definice pomocí rizikového chování dospívajících

 

Jednou z možných charakteristik je také definice prostřednictvím vymezení rizikového chování[3] dospívajících:

 • predelikventní chování a páchání trestné činnosti
 • agrese, násilí, šikana a týrání (včetně rasové nesnášenlivosti a diskriminace některých skupin)
 • užívání drog (včetně alkoholu a kouření)
 • sexuální rizikové chování (včetně předčasného rodičovství a mateřství)
 • poruchy příjmu potravy
 • sebepoškozování, sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy
 • rizikové chování při řízení motorových vozidel
 • rizikové sporty

 

Tato forma vymezení by však neměla být užívána na úrovni primárních znaků, může vést (pokud je využita jako hlavní znak ( např. terénní program pro delikventní mládež) ke stigmatizaci cílové skupiny.

 

Při práci s konkrétním klientem hledáme konkrétní sociální situaci a hodnotíme její reálnou hodnotu jako ohrožujícího faktoru v dalším vývoji klienta. Definiční znaky na této úrovni pak lze považovat za kriteria přijetí klienta do služby  (viz standardy kvality sociálních služeb, kpt. 3)

 

 

3,         konkrétní úroveň

 

Je stanovena na úrovni plánování aktivit  v aktuálním období, v ČR typicky projekt.

Tato úroveň velmi přesně říká, kdo je klientem našeho zařízení, jaké dílčí cílové skupiny využívají služby našeho zařízení. Zařízení jasně deklaruje s kým pracuje, resp. v následném období pracovat hodlá. Na takto jasně popsané skupiny klientů nasedají velmi konkrétní služby, které jsou jednotlivým klientům spadajícím do těchto skupin nabízeny

Příklad.

-     Romské děti ve věku 8 -12 let (bez rozdílu pohlaví) ze sociálně slabé rodiny, s konflikty ve školním prostředím a záškoláctvím.

-     Chlapci ve věku 9 - 12 se zdravotním postižením, které je vylučuje z běžných volnočasových aktivit v dané komunitě.

-     Dospívající muži ve věku 16 - 18 let, kteří měli konflikt se zákonem v probíhajícím přestupkovém řízení.

-     Romské dívky ve věku 17 - 18 let bez profesní přípravy, ohrožené vyloučením z  trhu práce, nezaměstnané déle než 6 měsíců.

-     Děti ve věku 6 - 10 let ze sídliště XY, které jsou šikanovány svými vrstevníky či staršími dětmi

 

Z uvedených příkladů je snad dostatečně zřejmé, že klienti různých charakteristik budou mít jiné potřeby a tudíž budou využívat jiné služby. Pro vhodnou práci s nimi bude třeba volit odlišné nástroje.

 

Odlišení úrovní 2-3

Úroveň definuje rozsah, ve kterém vyhledáváme klienty podle důležitých charakteristik. Zjednodušeně řečeno: na úrovni 2 definuje znaky osob, které by mohli být našimi klienty. Na úrovni 3 definuje ty, kteří jsou našimi klienty, protože vykazují znaky reálného ohrožení.

Příklad :

2,         Romské děti ve věku 8-12 let (bez rozdílu pohlaví) ze sociálně slabé rodiny

3,         Romské děti ve věku 8-12 let (bez rozdílu pohlaví) ze sociálně slabé rodiny, s konflikty ve školním prostředím a záškoláctvím.

 

Pokud nebudeme dostatečně rozlišovat mezi těmito dvěma skupinami bude naše práce přispívat k další stigmatizaci. Konkrétně v tomto příkladě, přidáme další překážku  těm romským dětem ze slabých rodin, které sami nacházejí cestu  ve své situaci i bez pomoci naší organizace.

 

 

4,         pracovní úroveň

 

Na základě fungování programu jsme po čase schopni sestavit model typického klienta.To je definice reálného klienta, který využívá naše služby. Na základě této definice jsme schopni posoudit zda naše intervence skutečně zasáhla požadovanou cílovou skupinu a následně korigovat další postupy. Pomáhá v dalším projektovém cyklu pozměnit buď zacílení na  skupinu klientů a nebo změnit nabídku služeb, pracovních strategií abychom v dalším období cílovou skupinu efektivněji oslovili.

S touto úrovni popisu cílové skupině lze pracovat v hodnotících zprávách. Vhodné se jeví tento popis doplnit i  kvantitativními daty.

 

Příklad:

Chlapec, 14 - 16let, žije s rodiči na sídlišti XY, nechodí do žádného zájmového kroužku. Krade v obchodech spreje, kterými vytváří nelegální graffiti. Tráví svůj volný čas na ulici ve skupině vrstevníků, v hospodách a hernách. Zažívá konfliktní vztahy v rodině (časté hádky s otcem) a ve škole (špatný prospěch, střety s autoritou a spolužáky). Nedaří se mu najít si přítelkyni.  Pravidelně kouří cigarety a pije alkohol, často kouří marihuanu.

Počet klientů: 22, cca 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • čtyři úrovně definování cílové skupiny

 

Náhled prostřednictvím optiky projektu

 

 

         1,      abstraktní (všeobecná, ideální) cílová skupina =    

                   motto, poslání organizace

 

                     Úroveň, na které můžeme dát veřejnosti jasnou ale jednoduchou 

                     zprávu o svém nastavení - pro koho jsme určeni.

         2,      obecná cílová skupina    =  základní rámec, koncepce

                                                                (kdo je a kdo není klient)

 

                  Základní vymezení primárních i sekundárních znaků.                 

                     Negativní vymezení (kdo do cílové skupiny nespadá)

 

         3,      konkrétní cílová skupina  =  aktuální zadání, projekt       

                                                                 (s kým pracujeme)

 

                     Podrobné vymezení a rozbor sekundárních znaků

                     v takovém rozsahu, abychom mohli nastavovat konkrétní

                     cíle a prostředky.

 

         4,      pracovní cíle =   model typického klienta

 

                      Detailní vymezení a  rozbor sekundárních znaků a jejich následná 

                      syntéza (složení těch nejčastějších znaků či nejextrémnějších

                      znaků tak, aby nám vznikl typický klient).

 

                      Dvě možné roviny výstupů:

-          možnost nastavovat indikátory / ukazatele úspěchu projektu a zdroje ověření (jde o  kvantifikaci na úrovni projektu - např. 20 % klientů je takových a takových).

-          Typický klient jako model - můžeme předvídat typické chování a jednání, vhodné interakce.

 

 

 


[1] Zpracováno z Havighurstových vývojových úkolů, přepracováno dle Macek, Adolescence, 2003

 

[2] Volbu extrémního životního stylu zde popisuji jako něco, co může být selháním. Nejde tedy o to, označit všechny extrémnější projevy dospívajících jako selhání při plnění vývojových úkolů.

[3] Durkin 1995, Schelenberg, Maggs, Hurrelmann 1997, dle Macek 2003, str. 77).

 

Komentáře

 

04.01.2017 09:02 | wlp
ralph lauren factory store, michael kors bags, handbags outlet, converse, oakley sunglasses outlet, uggs, basketball shoes, coach black friday, burberry sale, raiders nfl jersey, ralph lauren, burberry outlet store, air max, nike air max 2014, cheap mlb jerseys, packers nfl jersey, hollisterco, air max one, burberry, burberry handbags outlet, fendi bags, christian louboutin shoes, north face, bengals nfl jersey, michael kors, coach outlet canada, nba jersey, dolphins nfl jersey, kevin durant jersey, cheap oakley, swarovski, north face outlet, clippers jersey, cowboys nfl jersey, michael kors handbags, omega, cheap nhl jerseys, ray ban black friday, kate spade outlet online, abercrombie kids, ugg boots clearance, red bottoms, atlanta hawks jersey, cheap oakley sunglasses, prada shoes, bucks jersey, timberland boots, north face jackets, ugg australia, juicy couture, hollister, hollister, huarache, giuseppe shoes, hollister, burberry outlet online, longchamp handbags, soccer shoes, cheap nhl jerseys, nike Air Max Plaza, asics, michael kors, timberland outlet, burberry outlet, converse sneakers, 49ers nfl jersey, true religion jeans men, ray ban, oakley sunglasses, abercrombie.com, nike air max 2014, prada sunglasses, ugg, ray ban outlet, oakley sunglasses outlet, colts nfl jersey, cheap oakley sunglasses, adidas outlet, boston celtics, ipad mini cases, north face, roshe runs, nike free run 5.0, michael kors, pandora schmuck, hermes birkin bag, titans nfl jersey, new orleans pelicans, puma online, cheap jordans, san antonio spurs jersey, calvin klein underwear, baseball bats, saints nfl jersey, nike roche run, nike roshe, cheap mlb jerseys, burberry, nfl jerseys, pandora charms, ralph lauren, polo ralph, hugo boss clothes, longchamp black friday, nba jersey, grizzlies jersey, michael kors, michael kors purses, nike huaraches, dsquared2 jeans, nike outlet, polo ralph lauren, discount shoes, dwyane wade jersey, north face backpacks, swarovski crystal, cheap clothes, northface, air max, pacers jersey, mcm bags, nike, air max 90, mizuno running, oakley, prada outlet, adidas, nike shoes, bears nfl jersey, uggs, true religion jeans women, philadelphia 76ers jerseys, nike, barbour jackets, levi's jeans, hollister kids, michael kors handbags, adidas, nike shoes outlet, jets nfl jersey, air jordan shoes, azcardinals nfl jersey, burberry sale, knicks jersey, mcm handbags, michael kors handbags, longchamp, coach handbags, tory burch handbags, cheap nike shoes, softball bats, tn pas cher, fossil uhren, jaguars nfl jersey, bills nfl jersey, abercrombie and fitch kids, ray ban, moncler jackets, coach factory outlet online, coach outlet sale, cheap jerseys, valentino, occhiali oakley, michael kors black friday, tory burch handbags, ray bans, coach store online, converse shoes, air jordan retro, jordan, kings jersey, longchamp, horloges, michael kors bags, new balance shoes, toms shoes, handbags outlet, prada handbags, nike, tommy hilfiger, trail blazers jersey, barbour jackets, michael kors, replica rolex, abercrombie fitch, ralph lauren outlet, swarovski jewelry, chi flat iron, coach outlet, mcm bags, burberry handbags, uggs outlet, orlando magic jersey, michaelkors.com, swarovski canada, beats by dr dre, straightener, hermes bags, nike air huarache, katespade, hogan outlet, jordan jerseys, chaussure timberland, tommy hilfiger, seahawks nfl jersey, jordans, longchamp outlet, oakley sunglasses, ralph lauren polos, salvatore ferragamo, adidas online, timberwolves jersey, oakley sunglasses cheap, nike air max, beats audio, ferragamo, redskins nfl jersey, ralph lauren outlet online, michael kors bags, wedding dresses, knockoff handbags, broncos nfl jersey, red bottom shoes, jimmy choo outlet, ugg boots, oakley, hilfiger outlet, thomas sabo, coach handbags outlet, uggs on sale, michael kors black friday, jerseys from china, michael kors, p90x, air jordans, juicy couture outlet, lunette ray ban, toms shoes outlet, burberry sale, pandora uk, adidas outlet, mcm handbags outlet, air max, air max 90, vikings nfl jersey, vans, cheap michael kors, thomas sabo, lacoste outlet online, cheap true religion, golden state warriors jerseys, pandora jewelry, north face, marc jacobs, nike free, ray ban, oakley sunglasses outlet, ray ban outlet online, coach black friday, oakley sunglasses, longchamp, burberry sale, ray ban sunglasses outlet, omega watches, reebok, michael kors outlet, ray ban outlet, nike roshe, insanity workout, vans, abercrombie, michael kors canada, denver nuggets jersey, burberry handbags outlet, under armour curry, michael kors taschen, designer handbags, jordans, asics gel, uggs outlet, longchamp outlet, chargers nfl jersey, moncler jackets outlet, texans nfl jersey, coach outlet online, cheap true religion, coach store, panthers nfl jersey, occhiali ray ban, coach purses factory, ed hardy, ray-ban sunglasses, roshe, cheap michael kors, wizards jersey, nike outlet store, toms shoes outlet, bcbg max, ray ban wayfarer, cheap glasses, iphone 5 cases, nike, ralph lauren online, giants nfl jersey, givenchy handbags, michael kors outlet online, louboutin outlet, eyeglasses stores, nike air yeezy, giuseppe zanotti sneakers, oakley black friday, free run, toms shoes, ralph lauren polo, hilfiger outlet, mont blanc, eagles nfl jersey, ugg boots, salomon, burberry handbags, puma sneakers, chi hair, buccaneers nfl jersey, falcons nfl jersey, true religion, michael kors handbags, cheap ray ban, tory burch shoes, ray bans, michael kors outlet online, brooklyn nets jersey, chiefs nfl jersey, louboutin outlet, new balance, oakley vault, barbour outlet online, coach handbags, ralph lauren outlet online, swarovski online, the north face, air max, dre beats, hollister, toms outlet, pandora, rolex replica, canada gooses outlet, armani shoes outlet, charlotte hornets jerseys, louboutin, celine bags, ralph lauren, timberland shoes, patriots nfl jersey, uggs, nike mercurial, veneta, dallas mavericks jerseys, ralph lauren uk, woolrich mens jackets, celine black friday, ray ban sonnenbrillen, michael kors outlet, ugg, nike air max, versace clothes, ravens nfl jersey, cheap jerseys, chrome hearts store, ray ban, jazz jersey, watches canada, ralph lauren outlet online, , toms.com, hogan, lunette oakley, air force, coach factory online, kate spade outlet online, uggs black friday, cheap michael kors, instyler, nike.com, nike air max, kate spade bags, nike free run, ralph lauren, beats by dr dre, hollister co, michael kors, steelers nfl jersey, new balance canada, bcbg max azria, marc jacobs, hermes, adidas, oakley, true religion outlet, rams nfl jersey, pandora, ferragamo shoes, coach bags, mcm handbags, nike outlet, nike tracksuits, long champ, plein outlet, mbt mens shoes, babyliss pro, roshe run, polo ralph lauren, swarovski jewelry, polo ralph lauren outlet, rolex watches, aktienkurse adidas, hilfiger online shop, nike air max, browns nfl jersey, cavaliers jerseys, coach factory outlet, cheap oakley sunglasses, raptors jersey, air max 2015, vans shoes, burberry, indoor soccer shoes, polo ralph lauren outlet online, fake rolex, tory burch outlet, ralph lauren online shop, michael kors purses, five finger shoes, jimmy choo shoes, ray ban sunglasses outlet, michael kors handbags, nba jerseys, ralph lauren black friday, ray ban outlet, ray ban sunglasses, louboutin uk, the north face outlet, north face, omega watches, new balance, canada gooses, ugg, cheap barbour jackets, toms shoes, barbour jackets, replica rolex, rockets jersey, toms shoes, oakley vault, oakley canada, nike, supra shoes, adidas canada, cheap jerseys, uggs on sale, tommy hilfiger, uggs, kobe bryant jerseys, tommy hilfiger, converse, nike canada, new balance outlet, cartier montres, guess outlet online, bottega veneta, ugg, phoenix suns, lions nfl jersey, prada


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí