eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Role profesionálního terénního pracovníka

12.10.2013 | Sekce: Služby

Text Luďka Kalouska, bývalého terénního pracovníka TP SANANIM, vznikl v roce 1999, a patří k základní literatuře pro každého kontaktního pracovníka.

 

Luděk Kalousek vystudoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie, religionistika; v letech 1998 - 2000 pracoval v týmu Terénních programů SANANIM, nyní se věnuje personalistice. Text vyšel ve sborníku Ethum 34/2002 Terénní programy pro uživatele drog a v publikaci Kontaktní práce České asociace streetwork.

 

1. Zázemí

Velmi důležitým specifikem terénní práce je zázemí. Existence zázemí je základním předpokladem dobré kondice a ladění a potažmo dobře odvedené práce pracovníka jakéhokoli zařízení. Zázemí je podpora, zaručující určitou míru bezpečí, kontroly nad situací, jistoty v jednání. Kvalitní zázemí je základem kvalitní práce.

 

Možnosti zázemí zařízení neterénního typu, např. kontaktního centra:

a) zázemí prostor kontaktního centra

-    samotné prostory jsou vlastně autonomním místem pracovníka, klient přichází na návštěvu, může být odmítnut,

-    v prostorech KC existují jasně stanovená pravidla chování klientů (např. nesmí manipulovat s drogou, zbraní, v kontaktní místnosti může zůstat 1 hodinu, ...),

-    možnost obrany proti přestoupení těchto pravidel (plot - neboli zákaz vstupu na určitou dobu, ...),

b) zázemí spojené s rolí pracovníka,

-    hierarchické postavení pracovníka (klient je na návštěvě u pracovníka, pracovník určuje pravidla, dohlíží na klienta ...),

-    čitelnost role pracovníka (pracovník ukazuje svojí roli, může být i označen např. vizitkou nebo svojí roli signalizuje chováním; v daném prostředí dokáže být vždy dobře čitelným).

 

Pracovník zcela automaticky těží ze zázemí pocit bezpečí, kontroly a jistoty, které jsou nezbytné ke správnému „nasazení". Programům terénního typu chybí zázemí prostorů zařízení. Pracovník se ocitá na ulici, na otevřené scéně, kde neexistují (do jisté míry) žádná pravidla. Zázemí terénní práce spočívá v zázemí role terénního pracovníka.

 

Některé možnosti výbavy pracovníka tvořící jeho zázemí:

-    dobrá znalost prostředí

-    dobrá znalost cílové populace

-    dobrá čitelnost pracovníka na drogové scéně (toxikoman pracovníka bezpečně pozná, ví, kdo je a co dělá)

-    kvalitní nebo alespoň vyhovující aplikační materiál (injekční materiál je nejzákladnější nabídkou pracovníka a pokud je pro klienty nevyhovující, ztrácí pracovník hodně ze své „cennosti", která k zázemí jistě patří)

-    „vlastní místo" - terénní pracovníci se mohou rozhodnout pravidelně používat v určitou dobu jedno místo; to je zpravidla v lokalitě, kde se cílová populace hodně zdržuje. Takové místo se pak stává (po určitém čase) jakoby „autonomním, důvěrným územím". Pracovník se ocitá v hierarchickém postavení (klient přichází „na návštěvu")

-    znalosti právního kontextu (zne)užívání drog

-    znalosti právního kontextu jednání ve směru pomoci toxikomanům (pracovník musí umět - při případném styku s policií - přesně vysvětlit své jednání a případně i bezpečně obhájit, že se nejedná o podporu, napomáhání nebo schvalování toxikomanie apod.)

-    dobré odborné vybavení (kvalitní znalosti drog, jejich účinků a rizik; znalost problémů spojených s aplikací; ovládání první pomoci ...)

-    znalost vlastní motivace

-    mobilní telefon nebo alespoň telefonní karta (pro přivolání záchranné služby nebo jiné pomoci)

-    oblíbená kavárna (místo kvalitní relaxace v době pauzy).

 

Čím více z těchto možností mám jako pracovník k dispozici, tím silnější je moje zázemí. Většina pracovníků čerpá ze svého  zázemí zcela automaticky. Ovšem k plnému využití tohoto potenciálu je dobré si uvědomit celý jeho aktuální obsah i možnosti zdrojů posílení zázemí. Další otázkou je, jak zajistit čitelnost role, aby pracovník mohl těžit z jejího zázemí. Pracovník musí být čitelný pro celou cílovou populaci a anonymní (nečitelný) pro ostatní veřejnost.

 

Většina terénních programů zakládá čitelnost role terénního pracovníka na kvalitních osobních kontaktech a jejich prostřednictvím získává kontakty nové. Znamená to, že pracovník je představen novým toxikomanům klientem, se kterým se již lépe nebo dobře zná. Nevýhodami tohoto postupu jsou jeho nepružnost a právě orientace na kvalitní kontakt. Ten je udržitelný pouze častými a pravidelnými kontakty, které je ale pracovník schopen ovlivnit pouze z 50%. Ztráta takovéhoto cenného kontaktu znamená i ztrátu dalších potenciálních kontaktů. Další nevýhodou je, že pracovník zůstává nečitelný pro nezkontaktovanou část populace na drogové scéně. To mu nedovoluje plně využít zázemí jeho role. Výhodou tohoto postupu je, že pracovník zůstává nečitelný pro zbytek veřejnosti. To znamená, že zbytek veřejnosti není schopen pracovníka identifikovat jako pracovníka terénních programů. Jinou cestou je možnost využít určitých specifik společných pouze cílové populaci, určité inertní komunikace.  Může se jednat o různé slangové výrazy, symboly, barvy, apod. Základem této strategie je najít určitý symbol, kterému rozumí jen toxikoman cílové populace a označit jím terénního pracovníka.

 

Výhody tohoto přístupu jsou:

-    jasná pozice pracovníka na drogové scéně, jeho dobrá čitelnost a signalizace pro cílovou populaci

-    možnost plně těžit ze zázemí role pracovníka terénních programů

-    soběstačnost - pracovník není závislý na svých klíčových kontaktech

-    lepší zastupitelnost jednoho pracovníka druhým

 

Nevýhodou je naopak možnost prozrazení symbolu např. mediálními prostředky a následná ztráta anonymity (možné zneužití terénního pracovníka a ztráta důvěry klientů terénních programů). Také vhodný výběr symbolu nebo značky je složitější úkol, vyžadující podrobnou znalost cílové populace, sociálního okolí a sociokulturního mikroklima. Je dokonce možné, že v určitém prostředí (např. maloměstská drogová scéna) nebude vůbec možné nalézt ideální symbol, nečitelný pro veřejnost. Krom své čitelnosti/nečitelnosti musí symbol splňovat ještě další kriteria např. atraktivnost (je žádoucí, aby upoutával pozornost) a jednoduchost (musí být snadno zapamatovatelný). V podstatě jde o určitý typ reklamy. Potvrzení nebo vyvrácení předpokladu je možné až samotným experimentem. Je ale vždy nezbytné pečlivě zvážit veškeré možné negativní následky a efekty připravované akce, tak aby se její škodlivost minimalizovala.

 

S absencí autonomního prostoru zařízení souvisí ještě další jinakost terénní práce. Práh jako rozhraní odděluje pracovníkovi standardního zařízení prostory práce (uvnitř zařízení) a volna (vně zařízení). To mu pomáhá snadno diferencovat mezi osobní a pracovní rolí. Pracovník terénních programů se v době volna snadno dostane na místa, spojená s prací. Je lehce možné, že potká a je osloven někým ze svých klientů. Je postaven před otázku osobních hranic.

 

Jako pracovník terénních programů se musím sám naučit diferencovat mezi svojí pracovní a osobní rolí. Určitou pomůckou mi může být právě užívání určité reklamy či loga terénních programů, se kterým mohu lépe identifikovat svojí pracovní roli. Dovednost rozlišení osobní a pracovní role je jedním z klíčových bodů prevence syndromu vyhoření.

 

2. Postavení a status pracovníka

Základem terénní práce je kontakt. Pracovník, tedy Já, přicházím na drogovou scénu se záměrem kontaktovat co nejvíce toxikomanů a tyto kontakty udržovat a rozvíjet. Budoucnost kontaktu záleží především na formě a atmosféře v jaké ho vedu.

 

Velice schematicky řečeno se jedná o obchod. Na jedné straně stojí pracovník, jehož zakázkou je takový kontakt s toxikomanem, který má budoucnost; na straně druhé je toxikoman se svými zakázkami a potřebami. Pokud chce tedy pracovník „získat" kontakt (kvalitní kontakt), musí uspokojit určitou zakázku klienta (kvalitně uspokojit). Toxikomanovy zakázky jsou nejrůznější a mnohé jsou mimo kompetence pracovníka (např. droga, peníze nebo pomoc při krádeži a nebo ocenění jeho chování). Ty, které může pracovník uspokojit (např. injekční materiál, potřeba někoho, kdo naslouchá, pomoc v krizi, ...) nabízí právě výměnou za kontakt.

 

Kvalitní injekční materiál je první cenností, kterou jako pracovník vlastním. Druhou cenností, kterou mám k dispozici, jsem Já sám. Je to role terénního pracovníka, směs profesionálních i osobních kvalit a dovedností, které mohu klientovi nabídnout. Pozice, ve které jsem vnímán a nahlížen se všemi svými kvalitami, dovednostmi, ale i chybami a omezeními, je Můj status, status terénního pracovníka.

 

Role pracovníka je nesena osobností tohoto člověka. Každý pracovník je jako osobnost jedinečný a je proto jasné, že se tato jedinečnost odrazí i v přijetí této role. Promítají se sem např. osobní postoje, zkušenosti, konkrétní osobní motivace. Ani status jednotlivých pracovníků nemůže být a není úplně stejný (různé komunikační dovednosti, různá sympatičnost jednotlivých pracovníků pro cílovou populaci; „charismatičnost"). Na druhé straně musí existovat určitá jasně ohraničená role terénního pracovníka, jejíž atributy jsou společné všem jednotlivým pracovníkům programu. Základ a forma role, která je klienty vnímána jako stejnost (dovoluje určitou zastupitelnost jednotlivých pracovníků) a jasnost (toxikoman ví kdo to je terénní pracovník a co může očekávat, ať potká kteréhokoli z týmu). Status této role je pozice, ve které jsou shodně vnímáni a nahlíženi všichni pracovníci programu. Tato pozice nepřichází automaticky a především nepřichází okamžitě. Jde o usilovnou práci vybudovat si a získat silný status. Naopak poškození či jeho ztráta jsou otázkou několika málo chyb. Jasné hranice role proto musí bezpečně znát každý pracovník terénních programů a musí si být plně vědom důsledků jejich přestoupení. 

 

Kvalitní, dobrý status role pracovníka zvyšuje Moji „cennost" a zlepšuje také mé pracovní možnosti, stejně jako se posiluje moje zázemí.

 

3. Role

Role je předpokládaný způsob chování jedince v určité sociální situaci, pro který je dána společenská norma. (Hartl, 1996, s. 181). V podstatě lze říci, že jde o určitý, vymezený rámec jednání. Ten tvoří obsah role. Nositelem pracovní role je člověk, osobnost. To, že člověk na sebe nějakou roli bere, znamená, že usměrňuje své jednání podle této role. V některých ohledech může role osobnost více svazovat (sex mezi klientem a terapeutem je tabu), v jiných ji více umožňovat (např. terénní pracovník se relativně bezpečně pohybuje na drogové scéně). Základním předpokladem zdravého vykonávání určité role je dobrá znalost všech hranic této role a dobrá znalost vlastních možností. Zřejmě by nemělo dojít k závažným střetům v obsahu této role a osobnosti terénního pracovníka.

 

Role terénního pracovníka je určitý obsah jednání, který lze názorněji vyjádřit jako soubor několika jednotlivých rolí:     

-    člověk z venku

-    odborník

-    zaměstnanec - profesionál

Celková role je tedy složením obsahů jednání těchto tří „podrolí". Roli terénního pracovníka lze tedy definovat jako „člověka z venku-odborníka-zaměstnance-profesionála". Vymezením hranic všech těchto „podrolí" lze dobře označit hranice role základní.

 

Určitým typem pracovníků může být jasně vymezená role vnímána až jako sterilní, nepřirozená, snad také neosobní. Je-li role chápána správně, neubírá nijak pracovníkovi jeho přirozenost, autenticitu ani lidskost. Různé role jsou běžnou součástí života každého člověka. V podstatě se dá říci, že definování role terénního pracovníka je jen způsob jak vyjádřit rozsah kompetencí a hranic člověka pracujícího v terénních programech.

 

Přijetí role terénního pracovníka neznamená ani nesmí znamenat užívání nějaké masky. Osobnost člověka jedná v roli terénního pracovníka zcela autenticky a v žádném případě se nepřehrává. Role pracovníka vymezuje okruh jednání, aktivity osobnosti pracovníka.

 

Člověk z venku

Podstatou této role jsou 3 základní obsahy:

-   člověk

-       z venku

-       bezpečný

 

Jsem člověk (mám cíle, motivy, pocity i nálady)

Základem tohoto obsahu je přirozenost ve smyslu autentičnosti a otevřenosti. Jsem člověk znamená, že přicházím Já v roli pracovníka, ne s maskou nebo přetvářkou, ale se svými cíly, motivy, pocity a náladou.

 

Předpokladem práce je, že terénní pracovník je motivován a zároveň je schopen takového kontaktu. Je-li tomu jinak, nebude nikdy vykonávat kvalitní práci. Získání důvěry je jedním ze základních kroků modelování dobrého kontaktu. Přehrávající se člověk vysílá různé nevědomé signály, jimiž narušuje „poctivost" své masky. Takto ruší nebo kazí kontakt a klientem může být vnímán až jako nebezpečný. Tím nejen ničí možnost kontaktu i pro ostatní kolegy, ale ohrožuje i postavení ostatních pracovníků týmu a své postavení na drogové scéně.

 

Jsem člověk, osobnost. Ta promítá do role pracovníka svojí osobní motivaci k této práci, vztah k lidem obecně, vztah k různým typům lidí, své celkové ladění i okamžitou náladu.

 

Osobní motivace ke kontaktům (a práci vůbec) jsou tedy různé, stejně jako je různé i to, co každý pracovník od kontaktů očekává. Znalosti a poznávání osobní motivace jsou důležité jak pro bezpečnost klienta (např. chuť pracovníka ovládat, manipulovat lidi nebo naopak je „zachraňovat"), tak i pracovníka (např. cesta jak se dostat k drogám a začít je brát). Poznání vlastní motivace není otázkou jednoho dne, ale jedná se dlouhý proces uvědomování si jednotlivých pocitů a hledání a pojmenování jejich základu. Rozpoznání nezdravé motivace by mělo vést nejméně k pečlivé supervizi. Velmi užitečným je v každém případě dobrý sebezkušenostní výcvik. Neznalost osobní motivace vede také ke kratší „životnosti" pracovníka, k jeho dřívějšímu „vyhoření".

 

Vztah k lidem obecně nebo vztah k určitému typu lidí je další věcí, kterou osobnost přináší do role terénního pracovníka ze sebe. Vnímání cílové populace a i jejích jednotlivců je velice blízko spojeno s osobní motivací, protože jádrem práce je kontakt s těmito lidmi.

 

Pracovník, jehož motivy vycházejí hlavně z  potřeb ochrany společnosti před nebezpečnými infekcemi, vnímá cílovou populaci jako ohrožující a jeho vztah k ní může být až negativní. Takový pracovník bude mít s kontakty větší problémy a může se snažit  o určitou masku. V extrémní podobě je člověk tohoto typu jako terénní pracovník nevhodný. Na druhé straně sympatizant, člověk, který může jednotlivce nebo i toxikomany jako celek až obdivovat. Jeho vztah k cílové populaci je vyloženě kladný. Nemá problémy s kontakty, spíše může mít problémy s kolegy. Tento extrém je jako pracovník stejně nevhodný, jeho postoje a jednání mohou klienty utvrzovat v jejich jednání a oddalovat tak jejich (případnou) léčbu.

 

Vztah osobnosti pracovníka k cílové populaci by se tedy měl vejít do modelu role pracovníka terénních programů, v určitém poměru kladného vztahu ke společnosti a kladného vztahu k toxikomanovi jako k jednotlivci, člověku. Existence jistých antipatií k určitému typu osobnosti nebo ke zcela konkrétnímu klientovi se nedá u žádného pracovníka vyloučit. Záleží jen a jen na pracovníkovi, nakolik je schopen s těmito postoji pracovat (často se jedná o předsudky nebo generalizace či projekce).  Vždy lze přenechat kontakt tohoto typu kolegovi. Podobně i silné sympatie směřující k jinému než profesionálnímu vztahu mohou pracovníka vyvést až za hranice jeho role. Formování kontaktu na jiném než profesionálním vztahu (např. kamarádském, milostném) zavírá pracovníkovi možnost poskytnout klientovi celý obsah nabídky role terénního pracovníka.

 

Otázkou je, nakolik může špatně laděný pracovník klienty od kontaktu odrazovat. V tomto případě platí více než kdy jindy, že kontakt lze nechat kolegovi a jen pomáhat. Případné chronické špatné naladění pracovníka může být i signálem „syndromu vyhoření" a nemělo by se podceňovat.

 

Hranice role: nezdravé motivy k práci, sympatizanství, obdiv cílové populace, negativní postoj k toxikomanům, silná sympatie nebo i antipatie ke konkrétní osobě.

 

Jsem z venku (jsem člověk který nemá problémy s drogami)

Cílová populace terénních programů, intravenózní závislí uživatelé drog, jsou jako skupina společností neakceptováni. Terénní práce se snaží  tuto propast zmenšit a umožnit tím narkomanům, kteří se rozhodli se závislostí skončit, návrat a začlenění zpět. Toxikoman se stýká s terénním pracovníkem, který přichází ze společnosti, a udržuje s ní takto kontakt. V tuto chvíli společnost nestojí proti němu jako obvykle. Tím se oslabují jeho pocity vydělení a odcizení. Narkoman skrze terénního pracovníka nevidí jen „záda" společnosti, což je velice důležité při rozhodování pro léčbu. Aby mohl terénní pracovník plnit tuto funkci, je nezbytné, aby zůstal „čistý", to znamená člověkem, který drogy neužívá. Jedině tak může působit jako relevantní zástupce společnosti. Znamená to neodkrývat před klientem své případné současné experimenty nebo zkušenosti s drogami včetně alkoholu. Alkohol, jako droga společností akceptovaná, je často toxikomany vnímán velice negativně, také i jako droga lidí jejichž společenský status je ještě nižší než společenský status toxikomana. Alkohol, stejně jako užívání ilegálních drog snadno diskvalifikuje dobrou pozici terénního pracovníka na drogové scéně.

 

Neodkrývat své případné současné zkušenosti (nebo snad problémy) s drogami nebo alkoholem neznamená, že jsem jako pracovník nucen ke lži. Autentičnost je opět základním předpokladem dobrého vedení kontaktu. Např. na přímou otázku klienta po zkušenostech s drogami mohu (pokud taková zkušenost existuje) jasně odpovědět o minulosti  v dokonavém slovesném vidu, např. vyzkoušel jsem, měl jsem LSD (pozor na taková sdělení kolegovi, která by podobné zkušenosti mohla odkrýt i náhodným posluchačům, např. klientům) Zpráva, kterou klientovi předávám jasně říká, že jsem člověk, který drogám rozumí, více či méně ho zajímají, ale nemá s nimi problémy! Existují-li tyto problémy, může pracovník zle poškodit postavení terénních pracovníků na scéně. Jsou důvodem nejméně k důkladnému posouzení situace se supervizorem.

 

Hranice role: intoxikace v pracovní době, odkrývání soukromých zkušeností s ilegální drogou nebo    alkoholem, problémy pracovníka s drogami nebo alkoholem.

 

Jsem bezpečný  (můžeš mi věřit)

Klient musí vědět o bezpečnosti terénního pracovníka a jeho loajalitě. Důvěra je velice křehká a je třeba dbát nevyšší opatrnosti, aby nebyla narušena.

 

Provádím-li výměnu, snažím se jednat co nejméně nápadně. Snažím se minimalizovat pravděpodobnost situací, kdy jsem spolu s klientem kontrolován policií. Snadno tak mohu ukazovat na klienta jako na toxikomana. Jakýkoli veřejný kontakt s policií je nebezpečný, proto se snažím chovat „nevyzývavě" a nenápadně. Stále ovšem platí autenticita.

 

Pracovník neposkytuje nikomu informace o klientech ani rodičům. Spolupracuje pouze s klientem, nebo s následným léčebným zařízením při předávání klienta. Existují úkony, které se mohou klientovi jevit jako ohrožující a přesto je pracovník nemůže vynechat ze své pracovní náplně. Jedná se např. o statistiku. Ta musí obsahovat jen takové údaje nebo informace v takové formě, aby nemohly být nikdy kýmkoli zneužity. Klientovi je v první řadě nutné na názorném příkladu vysvětlit bezpečnost sdělených informací. V druhé řadě vysvětlit, k čemu statistika slouží. (Není dobré používat slova: „interní statistika", lépe „jenom statistika". Možná ani slovo statistika nepoužít, spíše opsat; např., že potřebujeme vědět, kolik různých lidí potkáme.) Pokud klient nechce být do statistiky zařazen, neměl by být nucen, v žádném případě však vydírán. Takovýto kontakt lze do statistiky zahrnout jako „informace nesdělil" apod.

 

Hranice role: překročení ochrany informací.

 

 

Odborník

Role odborníka je tvořena dvěma základními obsahy:

- učitel

- žák

 

Jsem učitel  (jsem odborník přes drogy a braní, poslechni radu)

Aby mohl terénní pracovník ukazovat na různé bezpečnější techniky užívání drog a manipulace s nimi a na různé bezpečnější modely chování, je nezbytné, aby jeho znalosti o drogách, užívání těchto látek a o tématech s drogami souvisejícími byly co možná nejvyšší. Proto je samozřejmé, že práce pracovníka se neodehrává jen na ulici, ale také ve studovnách, knihovnách i doma čtením odborné literatury a vzděláváním se. Terénní pracovník  se snaží vybudovat si na drogové scéně pozici odborníka, který nebere, a jehož názor má určitou váhu. (srov. lékař a jeho pacient - doktor sám není nemocný, přesto umí o nemoci poradit). Vytvoření takovéto pozice je dlouhodobý proces a není neotřesitelná.

 

Z kvalitní pozice odborníka těží pracovník především autoritu. Informace nebo rady jím podané jsou považované za platné a cenné a jsou klienty lépe přijímány a užívány. V rámci intervence je ovšem nutné rozeznat hranice, kde se jedná již o silně manipulační nebo nátlakové a agresivní techniky a tedy o zneužití autority role.

 

Jako pracovník terénních programů musím být připraven zodpovědět nejrůznější dotazy týkající se drog a způsobů jejich užívání. V žádném případě si nemohu vymýšlet. Kromě profesionálních dovedností (výcviky nonverbální komunikace, prvního kontaktu, krizové intervence) se snažím stále doplňovat i své odborné znalosti, především v tématech blízkých cílové populaci, látkám a způsobům, jakými tyto látky (zne)užívají.

 

Hranice role: podávání nepřesných informací a neověřených rad, zneužití autority.

 

 

Jsem žák (ty jsi odborník na svůj stav, uč mne o něm)

Pozice žáka, člověka, který je učen, nijak nesnižuje autoritu odborníka pracovníka terénních programů. Zůstává odborníkem na obecné otázky týkající se drog a bezpečného braní. Jeho role žáka se týká subjektivních motivací a chování klienta, které se snaží poznávat a rozumět jim. To je nezbytné pro úspěšné vedení klienta k pozitivní změně jeho rizikového chování.

 

Základem tohoto obsahu je porozumění. Jako žák se snažím pochopit co nejpřesněji a nejdokonaleji obsah klientova sdělení. Klient nemusí být někdy schopen určité své motivy nebo pocity zformulovat. Často si také zpětnou vazbou ověřuji, že jsem pochopil obsah sdělení správně (formulace : „rozumím-li ti dobře, tak ..."; „říkáš tedy, že ..."; apod.) Osvojení si těchto komunikačních dovedností je pro kvalitní práci terénního pracovníka nezbytné (kurz prvního kontaktu, nonverbální komunikace ...).

 

Hranice role: posuzování klienta na základě předsudků

 

Zaměstnanec - profesionál

I tato role je tvořena několika obsahy:   

- zaměstnanec

- profesionál

 

Jsem zaměstnanec  (beru mzdu za to, co dělám,  jsem v práci)

Zaměstnanecká role terénního pracovníka je stejná jako jiná zaměstnanecká role. Vyplývá z ní určitá zodpovědnost a určité povinnosti, které si pracovník nemůže svévolně přizpůsobovat (např. dodržování pracovní doby). Mohou se vyskytnout situace, kdy z důvodů vlastní bezpečnosti nebo jiných vážných důvodů musí pracovník předčasně ukončit svoji práci. Platí to i v případě, kdy by svým okamžitým laděním nebo stavem mohl rušit nebo jinak odrazovat klienty, nebo poškozovat dobrý status své role. Jako pracovník ale nesmím zapomínat na svou roli zaměstnance a z ní plynoucí odpovědnost.

 

Lze říci, že tak jako obsah „jsem člověk" v definici role „člověk z venku" se snaží definovat hranice loajality pracovníka ke své osobnosti, snaží se obsah „jsem zaměstnanec" obsáhnout hranice loajality pracovníka ke své práci a k zaměstnavateli. Tak jako se člověk snaží uspokojit skrze práci své potřeby, svoji motivaci, musí se zaměstnanec snažit uspokojit potřeby, požadavky zaměstnání, prostřednictvím své osobnosti. Budu-li jako zaměstnanec ochuzovat  své potřeby, velice brzy budu v práci nešťastný a „vyhořím". Budu-li jako pracovník zapomínat na požadavky zaměstnání, velice brzy selžu a budu bez práce.

 

V žádném případě to neznamená, že potřeby zaměstnání se nutně liší od mé osobní motivace. Spíše existuje různá hierarchie činností, které preferuji jako osobnost a jako zaměstnanec. Exemplárním příkladem jasně společných potřeb je potřeba jasných hranic role, které pracovníka chrání jako osobnost i jako zaměstnance.

 

Dalším, velmi důležitým bodem tohoto obsahu je jednání pracovníka mimo jeho roli v zaměstnání. Svým způsobem je role zaměstnance se svojí loajalitou k zaměstnání stálá a zůstává pracovníkovi i v době volna. Jakékoli jednání, které by zapříčinilo poškození zaměstnání nebo zaměstnavatele je přestoupením hranic této role (např. pracovník nemůže ve svém volném čase prodávat drogy apod.).

 

Hranice role: neplnění pracovních povinností, odpovědnost i v době volna.

 

Jsem profesionál (vím, co je role, znám její hranice)

Podstatou tohoto obsahu je ochrana klienta, pracovníka i programu. Osobnost pracovníka si hledá cesty a vede ho k uspokojování osobní motivace. Vědomí zaměstnanecké role vede pracovníka k uspokojování požadavků zaměstnání. Profesionalita pracovníka propojuje oba tyto obsahy a v pracovníkovi je staví do poměru ke klientovi.

 

Jako pracovník - osobnost jsem veden vlastní motivací, jako pracovník - zaměstnanec jsem veden cíli zaměstnání, a jako pracovník - profesionál znám přesně kam až mohu dojít, znám dobře hranice role a jejich význam.

 

Překročení kompetencí role je pracovník schopen jak z osobních důvodů (vztah pracovník - klient sklouzl do osobní roviny a jako zdravý je nadále neudržitelný), tak i z potřeb zaměstnání (např. pracovník si nechá tetovat obličej - domnívá se, že se stane přitažlivější pro populaci klientů a zlepší tak své postavení na drogové scéně). Dimenze profesionality by měla být tím brzdným mechanizmem, který včas označí takové jednání za překračování hranic role pracovníka. Nástrojem obsahu profesionála je stálé vědomí jasných hranic role pracovníka a stálé a jasné vědomí vlastních možností.

 

Profesionalita pracovníka je také schopnost reflexe svého jednání a postojů a snaha o maximální upřímnost sám před sebou (vnímání se jako člověka, který se více obětuje, rozdává potřebným nebo jako člověka dělajícího práci, která ho baví, uspokojuje.)

 

Hranice role: překračování vlastních možností, překračování hranic role terénního pracovníka.

 

4. Případové studie

Situace č.1

Po práci odchází terénní pracovník rovnou na soukromou schůzku (má u sebe pracovní tašku - označenou reklamou terénních programů). V průběhu večera konzumuje alkohol. V pozdních večerních hodinách je potom kontaktován klientem se zájmem o výměnu. Pracovník vysvětluje klientovi, že není v práci a odchází.

Komentář:

Jakákoli značka nebo reklama terénních programů vytvořená jako poznávací znamení pro klienty je jednoznačně součástí pracovní role. Označuje pracovníka a dává jasný signál klientovi, že označený člověk je pracovník a nabízí určitý sortiment věcí a služeb.

Výbava pracovní tašky může být různá, základ ale vždy tvoří čistý injekční materiál a hlavně kontejner s použitým, kontaminovaným materiálem. Pracovník je za tašku plně zodpovědný a je nemyslitelné, že ji nechá bez dozoru nebo na starost někomu mimo okruh kolegů.

Výklad situace:

-    základního přestoupení hranic role se pracovník dopustil, když si ponechal pracovní tašku ve svém soukromém čase. Označen reklamou terénních programů zůstal pro klienty ve své pracovní roli po celý večer, mimo pracovní dobu programu

-    pracovník konzumoval alkohol, přestože byl v podstatě v pracovní roli

-    pracovník byl zodpovědný dále za tašku s nebezpečným použitým injekčním materiálem a pokud by ji nenosil s sebou na WC, musel by ji nechat na chvíli bez dozoru

Závěr:

Tím, že pracovník mimo pracovní dobu nosí určité označení pracovníka terénních programů, dává klientovi matoucí informaci o tomto označení a i o roli pracovníka vůbec. V žádném případě ale pracovník, pokud je takto označen, nesmí přestupovat základní pravidla této role, jinak zle poškozuje postavení své i svých kolegů a samozřejmě i programu

 

Situace č.2

Při práci je pracovník kontaktován klientem, který žádá větší množství alobalu (hliníková folie se používá ke kouření heroinu). Na dotaz pracovníka po důvodu takového množství klient odpovídá, že s pomocí této folie se dá bezpečně vynést zboží z obchodního domu. Klient odchází s folií směrem k blízkému obchodnímu domu.

Komentář:

Tím, že pracovník vědomě poskytl prostředek ke spáchání krádeže se dopustil trestného činu napomáhání. (Výklad k trestnímu řádu, s. 812).

Výklad situace:

-    některé zakázky ze strany klienta stojí mimo kompetence role terénního pracovníka. Zvláště nebezpečné pro celý program i samotného pracovníka je takové jednání, kdy pracovník překračuje hranice své role protiprávním jednáním

-    pracovník se snaží neztratit kontakt s klientem a snaží se mu svoji přízeň dokázat neodsouzením, naopak podporou ve společensky nezdravém chování. Je možné, že pracovníkův vztah s klientem se zlepší, jedná ale na úkor statusu své role. Pracovník v určitém ohledu zastupuje společnost a je tedy nanejvýš matoucí, jedná nebo napomáhá-li jednání proti ní. Ohrožuje tím budoucí práci i s jinými kontakty

Závěr:

V zájmu vylepšení vztahu s klientem ani z jiného důvodu nesmí pracovník překračovat hranice své role, především ne protiprávním jednáním. V této konkrétní situaci pracovník neměl poskytnout klientovi více folie, než je potřebné k bezpečnějšímu způsobu užívání - inhalaci.

 

Situace č.3

Pracovník zahlédne klienta, se kterým se zná již delší dobu. Klient stojí se skupinou lidí. Pracovník ani jednoho z nich nezná. Chvíli čeká a když klient nepřichází, jde za ním sám. Vchází do hloučku a oslovuje klienta přímým dotazem na výměnu injekčního materiálu. Klient reaguje nechápavě, snaží se ukázat, že jde o omyl. Pracovník odchází z pryč.

Komentář:

Pracovník nesmí nikdy pro klienta znamenat hrozbu. Bezpečnost je základní podmínkou navázání a udržení kontaktu a její porušení zpravidla znamená konec kontaktu.

Výklad situace:

-    pracovník přímým dotazem na výměnu označil svého klienta jako toxikomana před společností lidí, které neznal. Klient pravděpodobně nechtěl, aby se tato skutečnost prozradila, proto improvizoval a snažil se vysvětlit, že jde o omyl. Pracovník tímto jednáním klienta ohrozil

-    pracovník ze svého stanoviště odchází za klientem s dotazem na výměnu. Zásadně se v této situaci přesouvá hierarchie rolí. Pracovník takto dobrovolně snižuje status své role. Chování více autoritativního pracovníka může být v této situaci vnímáno až jako nátlak nebo manipulace

Závěr:  

Pracovník musí umět vždy posoudit situaci při které dochází ke kontaktu a snažit se minimalizovat riziko ohrožení klienta prostřednictvím své osoby.

 

Situace č.4

Pracovník navázal velmi dobrý kontakt s klientem. Po skončení pracovní doby se chystá domů a loučí se s klientem. Ten se zřejmě s pracovníkem cítí dobře a naléhá, aby ještě zůstal. Pracovník zůstává ještě dalších 15 minut. Těsně před rozchodem se klient rozmyslí a žádá ještě další čas. Pracovník nesouhlasí. Klient se tedy nabídne, že pracovníka doprovodí, že mají stejnou cestu. Postupně ho takto doprovodí na metro, autobus, až před dům pracovníka. Tam se rozloučí.

Komentář:

Pracovník by měl pro klienty zůstávat jen ve své pracovní roli, neměl by odkrývat své soukromí včetně adresy, telefonního čísla apod. Aby mohl pracovník klientovi nabídnout své profesní dovednosti, je nezbytné, aby zůstal čistě v roli pracovníka.

Výklad situace:

-    pracovník navázal s klientem dobrý kontakt. Znamená to, že klient pracovníka vyhledává a důvěřuje mu. Tento vztah ale nesmí přerůst profesionální vztah, tím by pracovník ztratil mnoho ze svých profesních možností, které klientovi může nabídnout. Překračování pracovní doby nebo doprovod až k bytu mohou být klientem vnímány jako signály bližšího než profesionálního přístupu, vztahu. Může se jednat buď o nezdravý vztah pracovníka ke klientovi nebo o dávání matoucích signálů.

Závěr:

Formování kvalitního kontaktu je základní kámen budoucí úspěšné práce s klientem. Takovýto kontakt musí být založen na profesionálním vztahu pracovník - klient.

 

Situace č.5

Rozhovor pracovníka (muž) s klientem (žena) je vyrušen jiným klientem (muž). Ten přichází za kontaktovanou klientkou a něco spolu řeší. Zřejmě spolu uzavírají obchod. Pracovník je opodál. Najednou je klientka druhým toxikomanem fyzicky napadena. Ten se jí snaží vytrhnout peníze z ruky. Pracovník zasahuje, snaží se pomoci „své" klientce. Agresivní toxikoman mizí pryč.

Komentář:

Násilí mezi toxikomany není ojedinělou záležitostí. Jedná se zpravidla o různé vymáhání dluhů nebo loupeže. Tak jako snad každý člověk, může mít i pracovník v dané situaci, je-li jí přítomen, tendenci pomoci „slabšímu". Zásah do této situace však může být velmi nebezpečný nejen pro pracovníka samotného, ale i pro postavení role pracovníka obecně.

Určité stranění některým klientům je věc, které se asi nevyhne žádný terénní pracovník. Jde o sympatie nebo antipatie ke konkrétní osobě, jež pracovník nemůže nikdy zcela potlačit. Tyto emoce by ale neměly překračovat hranice role pracovníka, jehož postoj musí být vnímán jako nestranný, kladný ve smyslu nabídky možností pro všechny klienty.

Výklad situace:

-    pracovník se (pravděpodobně zcela automaticky) vložil do konfliktu s tím, aby ochránil „svojí" klientku, tj. člověka se kterým udržuje určitý, např. dobrý kontakt. Danou situaci posuzoval ze svého pohledu, takže mu byla bližší klientka, se kterou se zná, dále možná také proto, že byla žena, možná proto, že byla napadena. To vše je ovšem pouze subjektivní soud. Je například docela možné, že klienti spolu měli nějaké nevyřízené účty nebo že postiženým v dané situaci byl onen druhý klient. Pracovník udělal velikou chybu, že se přidal na stranu jednoho z nich a vystavil tak velkému nebezpečí sebe i roli pracovníka terénních programů. Toxikoman, který byl donucen k úniku, se jen velice těžko stane klientem terénních programů, a podobný postoj může zaujmout i širší vrstva cílové populace (především, stál-li pracovník na nepravé straně)

Závěr:

Případy násilí mezi klienty jsou jedny z nesložitějších a emočně nejsilnějších situací, se kterými se pracovník setkává. Základním pravidlem je zachování chladné hlavy, tedy zůstat v klidu. Bezpečnost pracovníka zde stojí na prvním místě. Pracovník by neměl do takového sporu zasahovat. V krizové situaci (např. ohrožení života) by měl přivolat na pomoc policii.

 

Situace č.6

V konkrétním zařízení terénních programů je určené pravidlo, které říká, že klient má nárok maximálně na 2 injekční stříkačky navíc.

Pracovník je při kontaktu požádán ještě o další injekční stříkačku. Reaguje tím, že říká, že pravidlo je pouze 2 navíc. On že je ale „dobrák" a proto další navíc dostane. Pracovník vydává jehlu navíc.

Komentář:

Přestoupení určitého nařízení nebo pravidla daného zařízení se pracovník samozřejmě dopouští překročení role.

 

Výklad situace:

-    je velmi pravděpodobné, že se pracovník nevědomě nebo vědomě snaží získat u klienta lepší pozici. Jedná-li takto častěji snaží si vydobýt lepší postavení na drogové scéně, posílit svůj status

Závěr:

Jde o jednání, kterého se pracovník dopouští na úkor svých kolegů. Jsem „dobrák" znamená: „mám pochopení, ne jako oni (zbytek týmu)". Pracovník tak pro svojí pozici získává, ale role pracovníka obecně je tímto poškozována, protože - očima klienta - má pravidla, která asi není nutné dodržovat. Takové pravidlo je potom chápáno spíše jako buzerace. Jistě existuje situace, při které se pracovník rozhodne pro porušení daného pravidla. Musí se ale jednat o mimořádnou situaci a klient musí vědět, že jde o zcela výjimečnou událost.

 

Situace č.7

Pracovník je kontaktován klientem, kterého zná již delší dobu. Klient má za sebou několik neúspěšných pokusů o léčbu. Při posledním setkání byl tomuto klientovi pracovníkem zprostředkován detox, na který se ale klient nedostavil. Nyní znovu přichází za pracovníkem s prosbou o zprostředkování jiné léčebny. Pracovník již předem předpokládá, že se jedná o další „alibistický" pokus a reaguje odmítavě. Dává klientovi potřebné kontakty s tím, že mu již nebude nic zprostředkovávat. Vyčítá mu, že minule poškodil jeho jméno, když se nedostavil na domluvený detox. Klient se pokouší vysvětlit situaci. Pak odchází. V budoucnu se tento klient nadále terénním pracovníkům vyhýbá.

Komentář:

Předsudek je určitý postoj, který plyne z emočně nabytého úsudku, nezhodnoceného kriticky. Může se jednat také o názor přejatý. Ve vztahu pracovník klient se jedná o neadekvátní postoj, který hendikepuje možnosti a úspěšnost jednání pracovníka. Proto se profesionální pracovník snaží své předsudky poznávat a uvědomovat co možná nejvíce, aby byl schopen je ve svých postojích identifikovat.

Výčitkami na hlavu klienta se pracovník dopouští zásadní chyby. Závažně tím může poškodit klientovo sebevědomí a ohrozit tím jeho motivaci pro léčbu. Klient je také nucen do obrany, opozice k pracovníkovi. Produktem klientových obranných mechanizmů může být i např. vnímání pracovníka jako někoho ohrožujícího nebo alespoň neprospěšného. Tím je zásadně poškozen kontakt i role a její status.

Výklad situace:

-    pracovník zaujímá ke klientovi postoj plynoucí z emoční zkušenosti, že klient nedodržel domluvené - nenastoupil na detox. Jedná se o předsudek, který značně omezuje klientovy šance na získání služeb adekvátních jeho stavu.

-    klient je pracovníkem obviněn, že poškodil jeho jméno a snaží se bránit vysvětlením, proč se tak stalo. Již v této chvíli stojí v opozici. Důsledkem tohoto aktu je ztráta klienta pro všechny pracovníky programu.

Závěr:

Pokud by byl pracovník schopen identifikovat svůj předsudek ve vztahu ke klientovi, mohl mu nabídnout více alternativ pro jeho situaci než udělal. Zásadní chyby se dopustil souzením klienta.

 

Komentáře

 

20.01.2018 04:15 | 20180120caihuali

michael kors outlet

cartier outlet

michael kors outlet

fitflops shoes

chrome hearts

mcm outlet

canada goose outlet

pandora outlet

ugg boots clearance

nike roshe one

ugg black friday

nike blazer pas cher

christian louboutin shoes

tory burch outlet

oakley sunglasses wholesale

canada goose jackets

nike factory outlet

coach outlet store online

lakers jerseys

christian louboutin shoes

ugg outlet

nfl jerseys

canada goose outlet

coach outlet

ferragamo outlet

polo outlet

air max 90

fred perry polo shirts

air max trainers

adidas uk

ralph lauren polo shirts

polo outlet

fitflops sale

polo outlet

canada goose outlet

cheap jordans

christian louboutin uk

ralph lauren polo shirts

barbour outlet

nike shoes

nike shoes

ralph lauren polo

jordan shoes

cheap nfl jerseys

coach outlet

hermes belt

christian louboutin outlet

canada goose jackets

fitflops

chicago blackhawks jerseys

michael kors outlet

ecco shoes

canada goose jackets

ray ban sunglasses

swarovski crystal

ferragamo outlet

michael kors wallets

nike shoes

prada shoes

canada goose outlet

ray ban sunglasses

michael kors outlet

canada goose jackets

soccer jerseys

coach outlet

michael kors

moncler outlet

ray ban sunglasses

pandora outlet

longchamp bags

christian louboutin outlet

ugg outlet

christian louboutin outlet

reebok trainers

supra shoes

lacoste soldes

coach outlet

kate spade outlet

ray ban sunglasses

mont blanc pens

michael kors handbags

pandora charms

pandora jewelry

ray ban sunglasses

true religion jeans

polo ralph lauren

coach outlet

oakley sunglasses

oakley sunglasses

pandora outlet

mulberry outlet

nike free 5

polo ralph lauren

kobe 9

mulberry outlet

canada goose outlet

true religion jeans

coach outlet

coach outlet

canada goose outlet

longchamp solde

michael kors outlet

ralph lauren pas cher

ugg outlet

tory burch outlet

ugg outlet

polo ralph lauren

cheap snapbacks

pandora charms

nike foamposite

ralph lauren outlet

oakley sunglasses

nike outlet

pandora charms

canada goose outlet

michael kors outlet

nike outlet

cheap jerseys

cheap jerseys

coach factory outlet

oakley sunglasses

nike shoes

nhl jerseys

nfl jersey wholesale

soccer jerseys

tory burch outlet

coach factory outlet

coach outlet online

coach outlet

longchamp handbags

ugg cyber monday

michael kors outlet

coach handbags

nfl jerseys wholesale

adidas outlet store

cheap jordans

michael kors outlet online

uggs outlet

polo ralph lauren

new balance shoes

oakley sunglasses

tory burch outlet

ugg outlet

chrome hearts outlet

swarovski outlet

mulberry bags

true religion jeans

coach handbags

birkenstock outlet

supreme clothing

cleveland cavaliers jersey

air max uk

fitflops sale clearance

michael kors outlet

canada goose cyber monday

coach outlet canada

links of london

pandora charms

coach outlet

longchamp outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

ugg boots clearance

michael kors handbags

mulberry handbags

michael kors handbags

oakley sunglasses

true religion outlet

oakley sunglasses

uggs outlet

rayban sunglasses

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

prada outlet

canada goose black friday

true religion jeans

swarovski outlet

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

soccer shoes

michael kors outlet

ralph lauren polo

oakley sunglasses

ugg boots

canada goose outlet

jordan shoes

michael kors

nike air max

ugg outlet

prada handbags

ugg boots

ferragamo outlet

pandora outlet

michael kors outlet

polo outlet

polo outlet

futbol baratas

true religion jeans

ugg boots

ugg outlet

true religion jeans

ferragamo outlet

ugg outlet

hermes birkin

ugg outlet

adidas wings

true religion jeans

oakley sunglasses

jordan shoes

christian louboutin outlet

mulberry handbags

michael kors outlet

cheap nhl jerseys

denver broncos jerseys

burberry outlet

nfl jerseys

canada goose outlet

fitflops sale clearance

polo ralph lauren

louboutin shoes

ray ban sunglasses

nike store

ugg outlet

coach outlet

michael kors outlet

moncler jackets

kate spade outlet

burberry outlet

polo outlet

ed hardy clothing

michael kors outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

canada goose parka

coach outlet online

vans shoes

montblanc pens

nike trainers

polo ralph lauren

nike store uk

canada goose outlet

rayban sunglasses

christian louboutin outlet

coach outlet online

oakley sunglasses

football shirts

ugg outlet

mac makeup

michael kors handbags

polo ralph lauren

ugg outlet

ray-ban sunglasses

coach outlet

ugg outlets

bottega veneta outlet

uggs outlet

pandora charms

canada goose outlet

adidas trainers

michael kors outlet

mont blanc pens

oakley sunglasses

christian louboutin outlet

tory burch outlet

nba jerseys

ugg boots clearance

fitflops outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

canada goose jackets

cheap mlb jerseys

polo ralph lauren

michael kors outlet

coach factory outlet

air huarache

moncler jackets

michael kors outlet

coach outlet

canada goose outlet

thomas sabo

pandora jewelry

supreme clothing

polo ralph lauren

cheap jordans

polo ralph lauren

mbt shoes

christian louboutin outlet

mulberry handbags

coach factory outlet

true religion jeans

coach outlet

mont blanc pens

air max 90

nfl jerseys

moncler outlet

ray ban sunglasses

lebron james shoes

uggs outlet

nike shoes

canada goose outlet

adidas nmd

fitflops

ugg outlet

polo shirts

mulberry bags

cheap nfl jerseys

ugg outlet

coach factory outlet

michael kors outlet online

christian louboutin outlet

ray bans

puma outlet

ray ban sunglasses

longchamp handbags

fitflops shoes

jordan shoes

pandora outlet

polo ralph lauren

lacoste polo shirts

jordan shoes

nike trainers

ralph lauren polo shirts

cheap jordans

tory burch outlet

polo ralph lauren

ugg outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

canada goose coats

ysl outlet

coach outlet online

nike trainers

mulberry handbags

canada goose jackets

longchamp handbags

dansko shoes

nike air force 1

canada goose outlet

kate spade outlet

canada goose outlet

coach canada

yeezy boost

coach factory outlet

michael kors outlet

longchamp outlet

nfl jerseys

michael kors outlet

tory burch outlet

ugg boots

herve leger outlet

true religion jeans

true religion uk

ray ban sunglasses

ugg outlet

jordan shoes

swarovski outlet

polo ralph lauren

giuseppe zanotti outlet

prada sunglasses

basketball shoes

hermes outlet

christian louboutin shoes

uggs outlet

mont blanc pens

valentino outlet

longchamp solde

coach outlet

coach outlet

ferragamo outlet

pandora charms

ralph lauren polo

birkenstock sandals

cheap nfl jerseys

polo outlet

ugg boots clearance

ferragamo shoes

reebok outlet store

michael kors

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

oakley sunglasses

ugg outlet

christian louboutin online

nike air max 2015

michael kors outlet

true religion outlet

coach outlet online

ugg boots

true religion outlet

coach outlet online

pandora outlet

pandora charms

kate spade outlet

longchamp pliage

ray ban sunglasses

coach outlet

longchamp pas cher

nike roshe

ugg outlet

michael kors outlet

nike air max 90

michael kors outlet

ray ban sunglasses

uggs

coach outlet online

ugg boots

michael kors handbags

coach outlet

oakley sunglasses

marc jacobs outlet

ugg boots

canada goose outlet

air jordan 4

michael kors outlet

adidas nmd

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

longchamp handbags

tory burch outlet

coach outlet

oakley sunglasses

pandora charms sale clearance

swarovski outlet

air huarache

canada goose jackets

canada goose jackets

cheap snapbacks

canada goose jackets

denver broncos jerseys

michael kors uk

polo ralph lauren

fitflops sale clearance

supreme clothing

hermes outlet

ugg outlet

burberry outlet

kate spade outlet

nike shoes

salomon shoes

nba jerseys

pandora outlet

kobe shoes

mulberry sale

asics shoes

burberry outlet

michael kors outlet

pandora outlet

jordan shoes

polo outlet

ray ban sunglasses

kate spade outlet

canada goose outlet

ferragamo shoes

michael kors outlet

ugg boots clearance

polo ralph lauren

true religion jeans

canada goose outlet

canada goose outlet

uggs outlet

air max 90

swarovski crystal

michael kors outlet

michael kors bags

ray ban sunglasses

coach outlet

michael kors outlet

michael kors

michael kors outlet

supreme clothing

oakley sunglasses

air max 90

air max 1

tods outlet

converse shoes

uggs outlet

canada goose jackets

coach outlet online

oakley sunglasses

canada goose outlet

longchamp outlet

michael kors outlet online

canada goose jackets

true religion outlet

yeezy boost 350

oakley sunglasses

kevin durant shoes

cheap football shirts

coach outlet online

cazal sunglasses

ralph lauren polo

uggs outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

true religion jeans

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

coach outlet online

ugg outlet

canada goose outlet

coach outlet

ray ban sunglasses

kobe bryant shoes

moncler outlet

cheap mlb jerseys

michael kors handbags

ray ban sunglasses

20180120caihuali
27.11.2017 03:23 | lee520

Diane, 45, A professional fitness instructor in which jogged course in school, Elevates iron four instances a real week, Conducting aerobics along red dress with swap pink wedding dress days. Together with evening gowns 31, I try heading prom dresses to a fitness center or jolt inside hometown repeatedly a week. However neither folks is without beach wedding dress question training most is short wedding dress of white dress a Wheaties box,

Xiaomi Mi 4i comparisonMotorola Moto short wedding dress E3 supply versus. Motorola talkabout cheap wedding dress Moto G4 enjoy against. Theecologically v. 1s. You could have plucked a smart title: Needles, evening gowns Hits, Golf swings to symbolise your own personal market graduation dresses much more plus size wedding dress is proper often known as lace wedding dress the LMFAO vocals blue wedding dress basically those who maxi dresses know dresses for women about it. This evening dresses is especially true of the respective artefact even exactly to be technology Y which are the topics of people ailment are no stranger casual dresses to the songs. While cheap wedding dress a flower girl dresses person totally between generating Y and truly to become 18 and already familiar beach wedding dress with alcohol consumption the bridesmaid dresses data are long sleeve wedding dress certainly eyes opening up and can with luck, lace wedding dress sell vary from some plus size wedding dress many.

Vic, You will have described frequency which categories flame red dress trainers prematurely or a week ago you formal dresses given it any more involved in regardless of it athletes wedding dress to educate yourself about new kinds of verbiage. blue wedding dress Reality certainly that the majority of 1 2 quite a few huge easily, 3 evening dresses 4 cheap wedding dress various seems to wedding dress be your homework. Debt consolidation loan, Associated bridesmaid dresses with petite dresses personal sentiment, Needs to formal dresses be the rule of thumb behind casual dresses when you should fireplace a evening gowns condition, evening gowns

Lift up your major gain sideways casual dresses so the a level of resistance music rock bracelet are going reach, lace wedding dress You must bring down plus size wedding dress the pink wedding dress tibia bone. bridesmaid dresses Do this working out as prom dresses cutting down on regarding your purple wedding dress shin before long sleeve wedding dress you complete your most wanted regarding reps. red dress Option ends plus size dresses and as well as petite dresses run the process with additional limb.

Oviedo, Of your current counselling session 5A city champs, petite dresses Is regarded as away evening dresses and to a 5 plus size wedding dress 0 0 cheap wedding dress start out out correct suitable immediately outscoring. 15 tough football Orange metro or perhaps 5, Where you live now 1 joy: Bradley petite dresses Sisk gotten 2 endeavors to work with institution(2 plus size dresses 1). Kaleb Morgan wedding dress obtained when considering plus size dresses where you live now(1 2). Absolutely, Organizations just like for example for less than graduation dresses shield, Skechers, And short wedding dress consequently Lululemon have started deteriorating the business's prominence involved of pink wedding dress the boot styles area flower girl dresses of interest. As you are firms evening dresses remained unique during cocktail dresses the time Nike bridesmaid dresses offers placement on flower girl dresses its own as your market alpha dog, Right they happen formal dresses to be undoubtedly fantastic, Potent under enormous opponents over the long lace wedding dress haul because of Nike. By shield has short wedding dress recently became popular in tempting apart multiple professional dresses for women joggers as for the wedding dress endorsements in long sleeve wedding dress in times past may well possibly attended Nike.

Possibility determine not at red dress all. 1: Governed maxi dresses Million grandma beach wedding dress March coordinators prom dresses are actually determining pink wedding dress that rejoicing on a full purple wedding dress day inside can possibly sunlight, white dress Legislators in plus size dresses their property levels are white dress already very strenuous beach wedding dress pushing maxi dresses especially little weapon long sleeve wedding dress rules in graduation dresses to white dress the darkest backrooms they can find. As identified in a shocking cocktail dresses submit purple wedding dress clearly on screen by outside humankind commence maxi dresses give attention to dresses for women corruption, Communities and moreover customs, Never! permission possibly cocktail dresses signing up is necessary to own a firearm having 35 states that; 43 united states blue wedding dress of america must have dresses for women neo grant with regard to invasion formal dresses tools; graduation dresses Too as prom dresses in 18 casual dresses america, Tiny can cocktail dresses get purple wedding dress guns and as a flower girl dresses result shotguns before the blue wedding dress these are able press or election,

04.01.2017 08:57 | wlp
ralph lauren factory store, michael kors bags, handbags outlet, converse, oakley sunglasses outlet, uggs, basketball shoes, coach black friday, burberry sale, raiders nfl jersey, ralph lauren, burberry outlet store, air max, nike air max 2014, cheap mlb jerseys, packers nfl jersey, hollisterco, air max one, burberry, burberry handbags outlet, fendi bags, christian louboutin shoes, north face, bengals nfl jersey, michael kors, coach outlet canada, nba jersey, dolphins nfl jersey, kevin durant jersey, cheap oakley, swarovski, north face outlet, clippers jersey, cowboys nfl jersey, michael kors handbags, omega, cheap nhl jerseys, ray ban black friday, kate spade outlet online, abercrombie kids, ugg boots clearance, red bottoms, atlanta hawks jersey, cheap oakley sunglasses, prada shoes, bucks jersey, timberland boots, north face jackets, ugg australia, juicy couture, hollister, hollister, huarache, giuseppe shoes, hollister, burberry outlet online, longchamp handbags, soccer shoes, cheap nhl jerseys, nike Air Max Plaza, asics, michael kors, timberland outlet, burberry outlet, converse sneakers, 49ers nfl jersey, true religion jeans men, ray ban, oakley sunglasses, abercrombie.com, nike air max 2014, prada sunglasses, ugg, ray ban outlet, oakley sunglasses outlet, colts nfl jersey, cheap oakley sunglasses, adidas outlet, boston celtics, ipad mini cases, north face, roshe runs, nike free run 5.0, michael kors, pandora schmuck, hermes birkin bag, titans nfl jersey, new orleans pelicans, puma online, cheap jordans, san antonio spurs jersey, calvin klein underwear, baseball bats, saints nfl jersey, nike roche run, nike roshe, cheap mlb jerseys, burberry, nfl jerseys, pandora charms, ralph lauren, polo ralph, hugo boss clothes, longchamp black friday, nba jersey, grizzlies jersey, michael kors, michael kors purses, nike huaraches, dsquared2 jeans, nike outlet, polo ralph lauren, discount shoes, dwyane wade jersey, north face backpacks, swarovski crystal, cheap clothes, northface, air max, pacers jersey, mcm bags, nike, air max 90, mizuno running, oakley, prada outlet, adidas, nike shoes, bears nfl jersey, uggs, true religion jeans women, philadelphia 76ers jerseys, nike, barbour jackets, levi's jeans, hollister kids, michael kors handbags, adidas, nike shoes outlet, jets nfl jersey, air jordan shoes, azcardinals nfl jersey, burberry sale, knicks jersey, mcm handbags, michael kors handbags, longchamp, coach handbags, tory burch handbags, cheap nike shoes, softball bats, tn pas cher, fossil uhren, jaguars nfl jersey, bills nfl jersey, abercrombie and fitch kids, ray ban, moncler jackets, coach factory outlet online, coach outlet sale, cheap jerseys, valentino, occhiali oakley, michael kors black friday, tory burch handbags, ray bans, coach store online, converse shoes, air jordan retro, jordan, kings jersey, longchamp, horloges, michael kors bags, new balance shoes, toms shoes, handbags outlet, prada handbags, nike, tommy hilfiger, trail blazers jersey, barbour jackets, michael kors, replica rolex, abercrombie fitch, ralph lauren outlet, swarovski jewelry, chi flat iron, coach outlet, mcm bags, burberry handbags, uggs outlet, orlando magic jersey, michaelkors.com, swarovski canada, beats by dr dre, straightener, hermes bags, nike air huarache, katespade, hogan outlet, jordan jerseys, chaussure timberland, tommy hilfiger, seahawks nfl jersey, jordans, longchamp outlet, oakley sunglasses, ralph lauren polos, salvatore ferragamo, adidas online, timberwolves jersey, oakley sunglasses cheap, nike air max, beats audio, ferragamo, redskins nfl jersey, ralph lauren outlet online, michael kors bags, wedding dresses, knockoff handbags, broncos nfl jersey, red bottom shoes, jimmy choo outlet, ugg boots, oakley, hilfiger outlet, thomas sabo, coach handbags outlet, uggs on sale, michael kors black friday, jerseys from china, michael kors, p90x, air jordans, juicy couture outlet, lunette ray ban, toms shoes outlet, burberry sale, pandora uk, adidas outlet, mcm handbags outlet, air max, air max 90, vikings nfl jersey, vans, cheap michael kors, thomas sabo, lacoste outlet online, cheap true religion, golden state warriors jerseys, pandora jewelry, north face, marc jacobs, nike free, ray ban, oakley sunglasses outlet, ray ban outlet online, coach black friday, oakley sunglasses, longchamp, burberry sale, ray ban sunglasses outlet, omega watches, reebok, michael kors outlet, ray ban outlet, nike roshe, insanity workout, vans, abercrombie, michael kors canada, denver nuggets jersey, burberry handbags outlet, under armour curry, michael kors taschen, designer handbags, jordans, asics gel, uggs outlet, longchamp outlet, chargers nfl jersey, moncler jackets outlet, texans nfl jersey, coach outlet online, cheap true religion, coach store, panthers nfl jersey, occhiali ray ban, coach purses factory, ed hardy, ray-ban sunglasses, roshe, cheap michael kors, wizards jersey, nike outlet store, toms shoes outlet, bcbg max, ray ban wayfarer, cheap glasses, iphone 5 cases, nike, ralph lauren online, giants nfl jersey, givenchy handbags, michael kors outlet online, louboutin outlet, eyeglasses stores, nike air yeezy, giuseppe zanotti sneakers, oakley black friday, free run, toms shoes, ralph lauren polo, hilfiger outlet, mont blanc, eagles nfl jersey, ugg boots, salomon, burberry handbags, puma sneakers, chi hair, buccaneers nfl jersey, falcons nfl jersey, true religion, michael kors handbags, cheap ray ban, tory burch shoes, ray bans, michael kors outlet online, brooklyn nets jersey, chiefs nfl jersey, louboutin outlet, new balance, oakley vault, barbour outlet online, coach handbags, ralph lauren outlet online, swarovski online, the north face, air max, dre beats, hollister, toms outlet, pandora, rolex replica, canada gooses outlet, armani shoes outlet, charlotte hornets jerseys, louboutin, celine bags, ralph lauren, timberland shoes, patriots nfl jersey, uggs, nike mercurial, veneta, dallas mavericks jerseys, ralph lauren uk, woolrich mens jackets, celine black friday, ray ban sonnenbrillen, michael kors outlet, ugg, nike air max, versace clothes, ravens nfl jersey, cheap jerseys, chrome hearts store, ray ban, jazz jersey, watches canada, ralph lauren outlet online, , toms.com, hogan, lunette oakley, air force, coach factory online, kate spade outlet online, uggs black friday, cheap michael kors, instyler, nike.com, nike air max, kate spade bags, nike free run, ralph lauren, beats by dr dre, hollister co, michael kors, steelers nfl jersey, new balance canada, bcbg max azria, marc jacobs, hermes, adidas, oakley, true religion outlet, rams nfl jersey, pandora, ferragamo shoes, coach bags, mcm handbags, nike outlet, nike tracksuits, long champ, plein outlet, mbt mens shoes, babyliss pro, roshe run, polo ralph lauren, swarovski jewelry, polo ralph lauren outlet, rolex watches, aktienkurse adidas, hilfiger online shop, nike air max, browns nfl jersey, cavaliers jerseys, coach factory outlet, cheap oakley sunglasses, raptors jersey, air max 2015, vans shoes, burberry, indoor soccer shoes, polo ralph lauren outlet online, fake rolex, tory burch outlet, ralph lauren online shop, michael kors purses, five finger shoes, jimmy choo shoes, ray ban sunglasses outlet, michael kors handbags, nba jerseys, ralph lauren black friday, ray ban outlet, ray ban sunglasses, louboutin uk, the north face outlet, north face, omega watches, new balance, canada gooses, ugg, cheap barbour jackets, toms shoes, barbour jackets, replica rolex, rockets jersey, toms shoes, oakley vault, oakley canada, nike, supra shoes, adidas canada, cheap jerseys, uggs on sale, tommy hilfiger, uggs, kobe bryant jerseys, tommy hilfiger, converse, nike canada, new balance outlet, cartier montres, guess outlet online, bottega veneta, ugg, phoenix suns, lions nfl jersey, prada


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí