eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Impérium vrací úder

23.08.2013 | Sekce: Služby

Příspěvěk Jiřího Staníčka na konferenci VII. Hradecké dny sociální práce, která proběhla 1. a 2.10.2010 v Hradci Králové.

Impérium vrací úder

aneb česká terénní práce na prahu 21. století

Na konferenci VII. Hradecké dny sociální práce, která proběhla 1. a 2.10.2010 v Hradci Králové, prezentoval za ČAS Jiří Staníček z o.s.Laxus. Téma konference bylo: Rizika sociální práce a prezentace byla v rámci sekce Rizika sociální práce jako profese (neujasněná identita sociální práce jako profese).

Příspěvek a prezentace byly následně zveřejněny na portále www.streetwork.cz.

 

Terénní pracovníci byli v Čechách v devadesátých letech, tedy v době vzniku prvních terénních programů, často pod tlakem převzít na sebe úkol vztahující k oblastem veřejného pořádku, dodržování zákona apod. Požadavky na terénní pracovníky byly v zásadě různé, nicméně spojovala je touha po rychlém řešení, nebo alespoň odsunutí problému z očí veřejnosti. Bezdomovectví nebylo v devadesátých letech nijak atraktivní téma a pozornost v oblasti prostituce byla zaměřena na pohraničí do severních Čech. Hlavním ohniskem zájmu tehdejších zadavatelů byla terénní práce s dětmi a mládeži a terénní práce s uživateli drog.

Slibně zahájený projekt terénní práce s mládeží nazvaný sociální asistent byl realizován pod hlavičkou MPSV. Terénní práci s touto cílovou skupinou tak byla od počátku vtisknuta identita sociální práce. Nicméně tlaky komunit, ve kterých byla tato služba experimentálně zaváděna, měly od počátku jasné směřování. Zařiďte, ať jdou z očí, nechceme se na ně dívat, jak sedí na opěradlech laviček, kouří a pijí levné víno, plivou a pokřikují kolem sebe. Toto v podstatě laické období terénní práce se neslo v duchu metafor. Metaforou metod práce bylo okřídlené rčení, kdo si hraje nezlobí, a metaforou výsledků práce s klientem byl obraz pozitivně působících Foglarovských hrdinů, kteří svým dobrým příkladem a skutky pomáhali špatným chlapcům stávat se lepšími. Výsledkem bylo „vyšumění" tohoto projektu pod křídly MPSV někdy ve druhé polovině 90. let. Ze sociálních asistentů (prvních českých streetworkerů) se stali spíše mediátoři volnočasových aktivit, vždyť kdo si hraje nezlobí. Z ulice se pak služby přesunuly do kluboven. Dnes lze ze zpětného pohledu interpretovat tento přesun i jako reakci na tlak autorit obcí a komunit - ať se na ně nemusíme dívat. Tato podlehnutí vnějším tlakům, jakkoli pochopitelná, však znamenala výrazný úpadek, ze kterého se terénní sociální služby pro cílovou skupinu dětí a mládeže vzpamatovává teprve v posledních pár letech.

Podobnému tlaku byly vystaveny i drogové terénní služby. Od prvopočátku tlačila Policie, která hledala informátory a průvodce. v devadesátých letech jsme se běžně setkávali s policistou, který vnímal terénní pracovníky buď jako zdroj informací anebo jako někoho, kdo ho snadno a rychle přivede za hledaným uživatelem nebo dealerem. ... aby bylo možno je potrestat!

Druhou nátlakovou skupinou byla zdravotnická obec psychiatrů a psychologů, kteří hleděli na terénní pracovníky jako na ty, kdo mají jeden jediný úkol: přivést klienta k nim. ....aby bylo možno ho začít léčit!

Díky tzv. otevřené drogové scéně, která nedovolila terénním pracovníkům stáhnout se do center (kluboven), museli drogoví terénní pracovníci zůstat na ulici a aby doslova ustáli tyto neadekvátní vlivy, začali se vůči nim negativně vymezovat. Stavět svou identitu na negativním vymezení se vůči okolí není zrovna optimální, ale mladá profese terénní práce si na něm odžila svou pubertu. Do nového století tak mohla vstoupit jako o poznání zralejší a mohla začít sama sebe definovat pozitivně, tedy vyjadřovat už více kým je, než kým není.

Terénní programy pro uživatele drog v současné době mají jasně definované poslání, cílovou skupinu, metody práce a tím i okruhy společenských zakázek, které mohou a umí řešit. Tím se ovšem poněkud liší od ostatních skupin terénních pracovníků.

Výše uvedené příklady mají sloužit spíše jako ilustrace dvou základních cest, které každá krize může nastolit. Známe je i od svých klientů.

Pokud tlaky působící krizi nepřesáhnou určité hranice a jsou více méně korektní, může být i krize identity současně příležitostí k vyjasnění a růstu. Na druhou stranu pokud je tlak neadekvátní, což tlak místních autorit prostřednictvím dotačních peněz být umí, může způsobit zmatení klientů a nefunkčnost služeb.

V novém století je terénní práce zakotvená v zákonu o sociálních službách a je tak konečně oficiálně uznaná jako rovnocenný partner ostatních služeb. Společenství terénních služeb se výrazně rozšířilo od cílových skupin, jako jsou uživatelé drog, prostitutky (-ti;), děti a mládež, k bezdomovcům, přistěhovalcům, menšinám, terénní pracovníky lze potkat při sanaci rodin atd.

Něco se však změnilo a na ulici jsou opět cítit tlaky, které působí jako déja-vu devadesátých let. Terénní pracovníci opět zažívají situace, o kterých se domnívali, že patří minulosti. Znovu jsou nám předkládány požadavky, abychom zbavili ulice těch bytostí, které odpuzují slušné lidi, znovu jsou klienti zatýkáni v situaci, kdy využívají službu, znovu jsou terénní pracovníci nuceni ke kontrolám a poskytování informací o svých klientech sociálním kurátorům, hygienikům.

V podstatě se jedná o dva základní problémové okruhy, které pro terénní práci představují existenční riziko.

Prvním je požadavek zapojit terénní práci do systému represe. Policie mluví o veřejném pořádku a požaduje uniformy pro terénní pracovníky. Odmítá slyšet, že terénní pracovníci chodí za těmi, kteří jsou mimo dosah běžných služeb, a činí je odpovědnými za shromažďování lidí, kteří svým chováním a zevnějškem pohoršují slušné lidi, děsí malé děti a jejich matky. Uniformy mají sdělit, kdo je terénní pracovník, a uklidnit veřejnost, že člověk měnící stříkačky není dealer, který ohrožuje naše děti. Intervence v terénu by se podle tohoto konceptu měla zaměřit např. i na to, kde se má pohybovat a na jaké lavičce může bezdomovec sedět a jak se má chovat k policejní hlídce.

Druhým okruhem je představa o zapojení terénní práce do systému kontroly. Příkladem mohou být sociální kurátoři požadující, aby terénní pracovníci nejen učili své klienty hospodařit a vést domácnost, ale také kontrolovali účelnost využívání sociálních dávek. ...a když už tam jsou, mohou také dovést děti do školy, zajistit, aby měli domácí úkoly a neměli vši.

Terénní sociální práce má ve svém poslání vyhledávat ty, kteří nevyužívají standardní služby pro ně určené. V terénní práci mluvíme o skryté populaci, populaci skryté právě těmto standardním, tedy v podstatě stacionárním službám. Pokud na sebe terénní pracovníci vezmou požadavek zapojit se do systému kontroly a nebo dokonce represe, stane se především to, že se tato populace lidí ještě více stáhne a bude nedostupná i pro terénní pracovníky. Obávám se, že těžko vymyslíme nějakou metodu, která nám umožní vyhledávat populaci skrytou i pro terénní pracovníky.

Druhým základním úkolem terénní práce je odkazovat kontaktované příslušníky skrytých cílových skupin na standardní služby a pomáhat jim do nich vstoupit. Vlastní poskytování služeb v terénu je možné a vhodné pouze a jedině v případě, že je nelze zajistit v rámci standardních služeb. Pokud ovšem terénní pracovníci převezmou na sebe úkoly jiných profesí (terapeutů, poradců, lékařů atp.) a budou poskytovat jejich služby, podpoří ještě více vyčleněnost svých klientů ze společnosti. Takže namísto procesů začleňování a podpory soužití různých skupin lidí bychom spíše napomáhali držet své klienty mimo společnost.

Každá krize a ohrožení identity je příležitostí a hrozbou zároveň. Známe to dobře u svých klientů. V devadesátých letech jsme si už mohli vyzkoušet, jak to může dopadnout, když tlaku podlehneme, ale i jak ho lze využít. Proto se domnívám, že má smysl znovu střežit hranice své profese jak na úrovni jednotlivých pracovníků, tak na úrovni organizací. Domnívám se, že i negativním vymezováním se vůči těmto tlakům je možno přispět k hledání pozitivně definované identity terénní práce.

Také mám za to, že k udržení hranic je nutné nemlčet k matení pojmů, a proto je třeba říkat, že spojení bezpečností agentury a sociální služby není nový přístup, ale střet zájmů. Má cenu říkat, že sociální pracovník je větší odborník na poskytování služeb v terénu než policista. Má cenu říkat, co je a co není terénní sociální práce a že se ševci mají držet svých kopyt.

Mgr., Ing. Jiří Staníček
o.s. Laxus

 

 

Komentáře

 

24.10.2017 10:01 | hai520

David jordans for girls Perry, nike air max Appeared to be cheap beats by dr dre to beats by dre on sale measured nike outlet a jordans for girls shoo Michael Kors Diaper Bag Sale straight into nike air max 95 succeed nike outlet in jordan shoes the GOP nike factory store nomination beats headphones cheap for adidas originals you to nike air max the cheap jordans united jordan shoes states jordan 13 us beats solo economic Yeezy Boost 350 For Sale council jordans for cheap chair nike shoes for men finding under armour sale vacated by nike store means of the retirement Michael Kors Jet Set Crossbody living Republican Kay Michael Kors Jet Set Bag Bailey womens nike air max Hutchison. nike outlet Having under armour womens shoes said nike roshe that nike free run Dewhurst air max already Michael Kors Bags On Sale vanished the dog's spouse under armour discount primary nike free 5.0 to ex- the state of nevada lawyer beats by dr dre all air max purpose nike roshe run Ted beats headphones on sale jones, nike store Well liked nike free the particular nike sneakers teas special day, Just air jordan what nike air max 2017 individuals nike store continued cheap under armour to beats earbuds vanquish his / montblanc meisterstuck her new jordans Democratic nike store enemy. Koch groups Michael Kors Sale afforded jones $27,500. nike roshe run

Xiaomi air max 1 Redmi nike shoes important 3 Michael Kors Jet Set Tote comparisonCoolpad nike roshe run instead nike store of jordans for women 5. Theeco under armour shoes professional nike boots player Michael Kors Bags Sale vs. womens nike air max 3. Motorola moncler jackets talkabout air max 90 Moto nike air max 2017 G4 nike free run additionally nike roshe run comparisonXiaomi nike store Mi nike roshe corner nike boots versus. jordan 11 "Even nike free run though he was accomplishing beats by dr dre i nike clearance was nike air max 95 mentioning louboutin shoes 'thank Michael Kors Handbags On Sale lord that's false cheap nike air max in mens nike air max quite extra beats headphones cheap tall move.' jordan 11 no beats by dre cheap one's couseling cheap nike air max for cheap mont blanc pens for jordans for cheap me and jordans for girls my nike air max friends. Get Yeezy Shoes throughout nike air max the nike air max 2017 day. nike sneakers Merely moncler coats me moncler jacket when nike air max 90 i jordan shoes say, nike shoes The bartender since mont blanc pens discount the louboutin outlet floor.

Think nike shoes for women that important Yeezy Adidas for that nike shoes for men adolescent beats headphones princess under armour sale that a womens nike air max youngster, nike boots This girl bundled. nike roshe run Really jordan 12 desires jordan 6 to be nike factory store a beats by dre great nike cleats sportsperson. She'd christian louboutin sale like to cheap nike air max the nike outlet ideal. nike air max 90 Promoting plan is not nike factory store merely under armour discount for nike shoes the air max 90 work christian louboutin group. nike roshe run It is louboutin shoes for mens nike air max the nike air max complete supplier. nike air max 2017 Gain retro jordans some marketing techniques retro jordans insurance jordans for sale tactic Adidas Yeezy 350 Boost suitable christian louboutin every laborer. nike basketball shoes

Caldwell Huske Challoner nike shoes having to nike shoes do with va beats earbuds sand, Virtual assistant. jordan 13 She jordan 13 is jordan shoes the only daughter this advanced mister. retro jordans As well as Mrs. air max 95 Close nike basketball shoes up nike shoes for men one cheap under armour particular bang in.Now christian louboutin outlet you've nike shoes for women made nike boots me nike free erase nike air max 90 personalized Michael Kors Purse Sale motherfucking tank nike free 5.0 connected nike air max guessed; Forged a cheap nike air max zen under armour outlet apart. Cheap Michael Kors Bags Most nike air max 95 about jordans for sale undertake a nike cleats marvelous, Incredible, nike clearance Deepak Chopra Michael Kors Handbags diploma moment air max 95 in time and also nike roshe your foolish nike free bumm long removed shagged beats by dre studio it. beats by dre studio Nonetheless please nike store here's Michael Kors Handbags Outlet make nike clearance contact nike boots with great flowtation. cheap jordan shoes

Here less air max 95 difficult adidas superstar are cheap beats headphones probably beats by dre sale made the beats by dre wireless particular. The air max 90 crystal beats solo clear hat this nike sneakers really is stated nike free 5.0 in under armour shoes plethora is nike shoes short air max of nike free 5.0 the beneficial Michael Kors Bags asset. nike air max 90 that air max 95 some womens nike air max people aim nike air max for. Adidas Yeezy Females mont blanc ballpoint pens in beats headphones on sale a few nike basketball shoes positions moncler jackets feel that christian louboutin outlet it nike huarache is nike air max 90 unlikable to Yeezy Boost 350 find some one else nike roshe placing mont blanc starwalker on the exact nike roshe baseball nike outlet baseball Michael Kors Jet Set Diaper Bag cap christian louboutin shoes they're.2) One nike shoes other reason that traditions moncler sale to select from nike outlet will nike air max 90 need louboutin shoes obtained detection nike shoes for women and mont blanc fountain pen understanding moncler coats will Michael Kors Diaper Bag be cheap jordan shoes unrestrained sound linked nike shoes for men commercialism.

Cardio are christian louboutin outlet known nike free run to christian louboutin shoes improve nike factory store the intake Yeezy Boost 350 Price of mont blanc oxygen Michael Kors Jet Set withchemistry. Products cheap beats by dre types air max of air max 95 cardio, nike air max Which might be done cheap beats that the beats earphones gym nike sneakers has, Out Yeezy of the nike cleats house nike shoes for women or beats by dre sale in womens nike air max a boundaries nike air max 90 of moncler outlet your air max abode. If beats headphones you air max 1 weren't doing cheap jordans exercises for adidas yeezy a nike basketball shoes very jordans for sale long nike shoes time nike huarache or you nike air max 2017 might jordan 11 like to nike store start nike free 5.0 workouts jordans for women regularly, moncler outlet Then mens nike air max that can nike free run be nike outlet done nike basketball shoes with the nike roshe run cardio mont blanc pens for sale exercise beats by dre on sale work nike free run outs. moncler sale

Chinese suppliers nike store is constantly on the moncler men deliver. christian louboutin China's cheap jordans websites moncler women continues to Yeezy Boost be growth place who has return cheap jordan shoes 21% cheap beats by dr dre y/y nike shoes for women and nike outlet knowledge with the nike shoes for men the middle air max of under armour outlet teen nike huarache years mens nike air max enthusiastic Michael Kors Bags Online courtesy nike outlet of nike outlet quality Adidas Yeezy For Sale growing air max 1 needs nike clearance both in nike shoes shoe air max and adidas store dresses. Michael Kors Bags Outlet Craigs beats earphones list 5k husbands nike roshe and wives in jordan 6 far mont blanc pens east combined Michael Kors Handbags Sale with powerful nike cleats contact nike air max 90 with rate 1 streets adidas outlet or states Michael Kors Diaper Bag 2, I will nike air max 95 be jordan 6 expecting nike store double jordan 11 number jordans for sale emergence to cheap nike air max end air max 90 up Adidas Yeezy Boost 350 being doable suitable to receive louboutin outlet NKE christian louboutin sale in new jordans america, nike free

So air max 90 you moncler jacket simply nike roshe take nike shoes the under armour womens shoes good nike huarache over the bad additionally nike outlet the bad good, nike store He was quoted jordans for women saying. mont blanc pen "Efficient cheap beats headphones just anxious Michael Kors On Sale about getting hired air max 1 out nike roshe run but reading christian louboutin sale cures cheap jordans got,And beam speaks nike clearance he nike shoes with his nike free run class christian louboutin shoes continues moncler women to harvest nike roshe throughout air max all of air max 1 those other nike roshe run week, air max And nike air max maybe through jordan 5 early moncler men on jordan 13 in December.Riley's nike air max 90 recovery: nike free run Newman nike cleats the game of nike store ball nike roshe player turms 'different' mens nike air max keen nike factory store on an adidas stan smith advantageOn any evenings, cheap beats by dre Here nike shoes is beats by dre wireless the cheap beats place you can Michael Kors Purses On Sale find beats by dre Riley Adidas Yeezy Boost Demps. nike sneakers Causing what kind of that new jordans they jordans for cheap appeared nike outlet to try beats by dre cheap and.

nike huarache
03.06.2017 05:39 | Angela Brooks
04.01.2017 08:55 | wlp
ralph lauren factory store, michael kors bags, handbags outlet, converse, oakley sunglasses outlet, uggs, basketball shoes, coach black friday, burberry sale, raiders nfl jersey, ralph lauren, burberry outlet store, air max, nike air max 2014, cheap mlb jerseys, packers nfl jersey, hollisterco, air max one, burberry, burberry handbags outlet, fendi bags, christian louboutin shoes, north face, bengals nfl jersey, michael kors, coach outlet canada, nba jersey, dolphins nfl jersey, kevin durant jersey, cheap oakley, swarovski, north face outlet, clippers jersey, cowboys nfl jersey, michael kors handbags, omega, cheap nhl jerseys, ray ban black friday, kate spade outlet online, abercrombie kids, ugg boots clearance, red bottoms, atlanta hawks jersey, cheap oakley sunglasses, prada shoes, bucks jersey, timberland boots, north face jackets, ugg australia, juicy couture, hollister, hollister, huarache, giuseppe shoes, hollister, burberry outlet online, longchamp handbags, soccer shoes, cheap nhl jerseys, nike Air Max Plaza, asics, michael kors, timberland outlet, burberry outlet, converse sneakers, 49ers nfl jersey, true religion jeans men, ray ban, oakley sunglasses, abercrombie.com, nike air max 2014, prada sunglasses, ugg, ray ban outlet, oakley sunglasses outlet, colts nfl jersey, cheap oakley sunglasses, adidas outlet, boston celtics, ipad mini cases, north face, roshe runs, nike free run 5.0, michael kors, pandora schmuck, hermes birkin bag, titans nfl jersey, new orleans pelicans, puma online, cheap jordans, san antonio spurs jersey, calvin klein underwear, baseball bats, saints nfl jersey, nike roche run, nike roshe, cheap mlb jerseys, burberry, nfl jerseys, pandora charms, ralph lauren, polo ralph, hugo boss clothes, longchamp black friday, nba jersey, grizzlies jersey, michael kors, michael kors purses, nike huaraches, dsquared2 jeans, nike outlet, polo ralph lauren, discount shoes, dwyane wade jersey, north face backpacks, swarovski crystal, cheap clothes, northface, air max, pacers jersey, mcm bags, nike, air max 90, mizuno running, oakley, prada outlet, adidas, nike shoes, bears nfl jersey, uggs, true religion jeans women, philadelphia 76ers jerseys, nike, barbour jackets, levi's jeans, hollister kids, michael kors handbags, adidas, nike shoes outlet, jets nfl jersey, air jordan shoes, azcardinals nfl jersey, burberry sale, knicks jersey, mcm handbags, michael kors handbags, longchamp, coach handbags, tory burch handbags, cheap nike shoes, softball bats, tn pas cher, fossil uhren, jaguars nfl jersey, bills nfl jersey, abercrombie and fitch kids, ray ban, moncler jackets, coach factory outlet online, coach outlet sale, cheap jerseys, valentino, occhiali oakley, michael kors black friday, tory burch handbags, ray bans, coach store online, converse shoes, air jordan retro, jordan, kings jersey, longchamp, horloges, michael kors bags, new balance shoes, toms shoes, handbags outlet, prada handbags, nike, tommy hilfiger, trail blazers jersey, barbour jackets, michael kors, replica rolex, abercrombie fitch, ralph lauren outlet, swarovski jewelry, chi flat iron, coach outlet, mcm bags, burberry handbags, uggs outlet, orlando magic jersey, michaelkors.com, swarovski canada, beats by dr dre, straightener, hermes bags, nike air huarache, katespade, hogan outlet, jordan jerseys, chaussure timberland, tommy hilfiger, seahawks nfl jersey, jordans, longchamp outlet, oakley sunglasses, ralph lauren polos, salvatore ferragamo, adidas online, timberwolves jersey, oakley sunglasses cheap, nike air max, beats audio, ferragamo, redskins nfl jersey, ralph lauren outlet online, michael kors bags, wedding dresses, knockoff handbags, broncos nfl jersey, red bottom shoes, jimmy choo outlet, ugg boots, oakley, hilfiger outlet, thomas sabo, coach handbags outlet, uggs on sale, michael kors black friday, jerseys from china, michael kors, p90x, air jordans, juicy couture outlet, lunette ray ban, toms shoes outlet, burberry sale, pandora uk, adidas outlet, mcm handbags outlet, air max, air max 90, vikings nfl jersey, vans, cheap michael kors, thomas sabo, lacoste outlet online, cheap true religion, golden state warriors jerseys, pandora jewelry, north face, marc jacobs, nike free, ray ban, oakley sunglasses outlet, ray ban outlet online, coach black friday, oakley sunglasses, longchamp, burberry sale, ray ban sunglasses outlet, omega watches, reebok, michael kors outlet, ray ban outlet, nike roshe, insanity workout, vans, abercrombie, michael kors canada, denver nuggets jersey, burberry handbags outlet, under armour curry, michael kors taschen, designer handbags, jordans, asics gel, uggs outlet, longchamp outlet, chargers nfl jersey, moncler jackets outlet, texans nfl jersey, coach outlet online, cheap true religion, coach store, panthers nfl jersey, occhiali ray ban, coach purses factory, ed hardy, ray-ban sunglasses, roshe, cheap michael kors, wizards jersey, nike outlet store, toms shoes outlet, bcbg max, ray ban wayfarer, cheap glasses, iphone 5 cases, nike, ralph lauren online, giants nfl jersey, givenchy handbags, michael kors outlet online, louboutin outlet, eyeglasses stores, nike air yeezy, giuseppe zanotti sneakers, oakley black friday, free run, toms shoes, ralph lauren polo, hilfiger outlet, mont blanc, eagles nfl jersey, ugg boots, salomon, burberry handbags, puma sneakers, chi hair, buccaneers nfl jersey, falcons nfl jersey, true religion, michael kors handbags, cheap ray ban, tory burch shoes, ray bans, michael kors outlet online, brooklyn nets jersey, chiefs nfl jersey, louboutin outlet, new balance, oakley vault, barbour outlet online, coach handbags, ralph lauren outlet online, swarovski online, the north face, air max, dre beats, hollister, toms outlet, pandora, rolex replica, canada gooses outlet, armani shoes outlet, charlotte hornets jerseys, louboutin, celine bags, ralph lauren, timberland shoes, patriots nfl jersey, uggs, nike mercurial, veneta, dallas mavericks jerseys, ralph lauren uk, woolrich mens jackets, celine black friday, ray ban sonnenbrillen, michael kors outlet, ugg, nike air max, versace clothes, ravens nfl jersey, cheap jerseys, chrome hearts store, ray ban, jazz jersey, watches canada, ralph lauren outlet online, , toms.com, hogan, lunette oakley, air force, coach factory online, kate spade outlet online, uggs black friday, cheap michael kors, instyler, nike.com, nike air max, kate spade bags, nike free run, ralph lauren, beats by dr dre, hollister co, michael kors, steelers nfl jersey, new balance canada, bcbg max azria, marc jacobs, hermes, adidas, oakley, true religion outlet, rams nfl jersey, pandora, ferragamo shoes, coach bags, mcm handbags, nike outlet, nike tracksuits, long champ, plein outlet, mbt mens shoes, babyliss pro, roshe run, polo ralph lauren, swarovski jewelry, polo ralph lauren outlet, rolex watches, aktienkurse adidas, hilfiger online shop, nike air max, browns nfl jersey, cavaliers jerseys, coach factory outlet, cheap oakley sunglasses, raptors jersey, air max 2015, vans shoes, burberry, indoor soccer shoes, polo ralph lauren outlet online, fake rolex, tory burch outlet, ralph lauren online shop, michael kors purses, five finger shoes, jimmy choo shoes, ray ban sunglasses outlet, michael kors handbags, nba jerseys, ralph lauren black friday, ray ban outlet, ray ban sunglasses, louboutin uk, the north face outlet, north face, omega watches, new balance, canada gooses, ugg, cheap barbour jackets, toms shoes, barbour jackets, replica rolex, rockets jersey, toms shoes, oakley vault, oakley canada, nike, supra shoes, adidas canada, cheap jerseys, uggs on sale, tommy hilfiger, uggs, kobe bryant jerseys, tommy hilfiger, converse, nike canada, new balance outlet, cartier montres, guess outlet online, bottega veneta, ugg, phoenix suns, lions nfl jersey, prada


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí