eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Seznam sociálních kurátorů v Praze

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Není Policie jako Policie

02.05.2016 | Sekce: Sociální a právní

Pravomoci policistů popsala Hana Laurentová v Deko III/2015.

 

V České republice - jak všichni dobře víte - rozlišujeme policii státní a obecní (městskou). Státní policie se správněji označuje jako Policie České republiky (PČR). Působí na území celé republiky, na rozdíl od obecní policie, a je pouze jedna pro celou republiku. Jejím úkolem je především ochrana bezpečnosti a majetku, ochrana veřejného pořádku, prevence a vyšetřování trestných činů.

 

Obecní či městská policie (OP, MP; tito policisté bývají označováni jako strážníci) se na rozdíl od Policie České republiky zřizuje v jednotlivých obcích a pro tyto obce. Hlavním úkolem obecní policie je tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, to znamená, že obecní policie odhaluje a prošetřuje přestupky a jiné správní delikty.  

 

Základní pravomoci policistů a strážníků

1)      Uposlechnutí výzvy

-          pro všechny případy platí, že každý musí bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy, pokynu nebo žádosti policisty. Výjimka se vztahuje na situace, kdy nějaký právní předpis stanoví něco jiného. Pokud byste odmítli uposlechnout policistovy výzvy (aniž byste na to ze zákona měli právo), může policista váš odpor překonat. Způsob, jakým by tak učinil, by závisel na konkrétních okolnostech - policista sice může použít i sílu, ale ne vždy je to nutné a přiměřené.

2)      Prokázání totožnosti

-          Prokázáním totožnosti se myslí zjištění vašeho jména a příjmení, data narození; popřípadě také adresy místa vašeho pobytu, rodného čísla a státní příslušnosti. Ne vždy je ale nutné uvádět všechny tyto údaje. Naopak je třeba postupovat přiměřeně a nezasahovat do vašich práv víc, než je nezbytné. K prokázání totožnosti vás policisté mohou vyzvat jedině v případech, které přesně stanovuje zákon. Vždy by vám navíc sami od sebe měli sdělit, jaký konkrétní důvod pro tuto výzvu uplatňují.

-          Toto vše platí i pro strážníky, kteří také mohou požadovat, abyste jim prokázali svou totožnost. Tento požadavek však ve srovnání s policisty mohou uplatnit v méně případech.

3)      Podání vysvětlení

-          Oprávnění požadovat vysvětlení mohou policisté využít, když potřebují získat nebo objasnit informace důležité pro:

o   odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele,

o   vypátrání hledané nebo pohřešované osoby nebo věci,

o   přípravu a provádění opatření k zajištění bezpečnosti osoby, která je chráněná policií.

-          V těchto situacích máte povinnost spolupracovat s policisty a říct jim požadované informace. Odepřít vysvětlení můžete, pokud:

o   vám v tom brání státem uznaná povinnost mlčenlivosti, které jste nebyli zproštěni, nebo

o   byste svou výpovědí mohli přivodit trestní stíhání nebo postih za přestupek sobě nebo osobě blízké.

-          To stejné platí i pro STRÁŽNÍKA s tím rozdílem, že u strážníka se jedná o odhalení a objasnění přestupku.

4)      Výslech

-          Zatímco "vysvětlení" na vás policie může požadovat hned v začátcích prošetřování nějakého incidentu, "výslech" už je součástí trestního řízení, které po incidentu může nebo nemusí být zahájeno. Pravidla pro provádění výslechu už tedy neupravuje zákon o Policii ČR, ale trestní předpisy. Obecní policie výslech vůbec neprovádí. Při výslechu máte právo na přítomnost právníka. Můžete odmítnout vypovídat do doby, než dorazí.

5)      Osobní prohlídka

-          Vaši prohlídku může policista provést jenom v případech, kdy mu to dovoluje zákon. Může tak učinit:

o   před tím, než vás umístí do cely - aby se přesvědčil, jestli u sebe nemáte zbraň nebo jinou nebezpečnou věc;

o   pokud má být jinak omezena vaše osobní svoboda nebo proti vám směřuje policejní zákrok;

o   pokud má důvodné podezření, že u sebe máte věc důležitou pro trestní řízení;

o   pokud proti vám směřuje policejní úkon a hrozí, že budete klást odpor, a je podezření, že u sebe máte zbraň;

o   při zajišťování bezpečnosti chráněného objektu nebo prostoru - a vy tam vcházíte nebo odtud vycházíte;

o   při zajišťování bezpečnosti veřejné hromadné přepravy - aby zjistil, jestli u sebe nemáte věc, kterou byste mohli použít k útoku na takový dopravní prostředek;

o   při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby.

-          Osobní prohlídku může provést jenom osoba stejného pohlaví jako vy. Může při ní využívat přímé fyzické kontakty nebo vás "jen" pozorovat, a to i vaše odhalené tělo. Osobní prohlídka zahrnuje také prohlídku vašeho oblečení a věcí, které máte zrovna u sebe.

-          O provedení prohlídky sepíše policista úřední záznam.

 

HANA

Zdroj: ferovapolicie.cz

 

 

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí