eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Seznam sociálních kurátorů v Praze

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

02.05.2016 | Sekce: Sociální a právní

Rozhovor s Miroslavem Stejskalem vyšel v Deko 3/2015

 

Jak se díváte na proměny otevřené drogové scény, která se v centru Prahy vyskytuje víc jak dvacet let?

Vzhledem k tomu, že jako strážník v centru Prahy pracuji od jara roku 1992, mám samozřejmě povědomí o drogové scéně poměrně rozsáhlé. Zažil jsem různé snahy drogovou scénu regulovat, či ji z prostoru centra Prahy úplně vytěsnit. Drogová scéna sama o sobě nemusí být pro majoritní společnost problémem, pokud by se týkala jen samotných drogově závislých osob. V řadě ohledů však negativně ovlivňuje životy lidí, kteří stojí mimo drogovou scénu.  Proto jsou určitá řešení ze strany státu, obcí a neziskových organizací nezbytná. Z pragmatického pohledu se u mě osobně ustálil režim, který se vymezuje snahou o dosažení minimalizace negativních vlivů drogové scény na bezpečnost a pořádek v území, kde vykonávám činnost strážníka. K tomu také vedu své podřízené.  

 

Co vám nejvíce vadí na chování uživatelů drog?

Vadí mi, když vidím devastační následky užívání drog na samotných uživatelích. Řadu z těchto uživatelů vidím nejdříve v poměrně dobrém fyzickém stavu.  Za pár let vidím ty samé lidi jako sotva se pohybující zdeformované postavy, vnímající jen činnosti směřující  k opatření další dávky. Takové lidské osudy mě vždy zarmoutí.

„Na nejzatíženějších trasách užívaných běžnými lidmi, by drogově závislý neměl vykonávat takové činnosti, které logicky vzbuzují odpor či nesouhlas kolemjdoucích."

Čím nejčastěji lidé užívající drogy narušují veřejný pořádek?

Nejvíce vnímám rozsáhlé škody způsobené krádežemi v obchodní síti. Dále silně vnímám znečišťování veřejného prostranství v nejzatíženější turistické lokalitě ČR, a neschopnost drogově závislých osob respektovat určitá pravidla. Ta například vyžadují, že si drogově závislý nebude nitrožilně aplikovat dávku v místě s velkým pohybem lidí. Citelné je to třeba ve  Františkánské zahradě, kam chodí velké množství rodičů s dětmi. Z tohoto důvodu platí, že na nejzatíženějších trasách užívaných běžnými lidmi, by drogově závislý neměl vykonávat takové činnosti, které logicky vzbuzují odpor či nesouhlas kolemjdoucích.

 

Jsou nějaké lokality, kde aplikace drog a větší koncentrace lidí užívajících drogy vadí strážníkům či lidem nejvíce?

Nelze akceptovat, aby krásně uklizený park Vrchlického sadů vypadal jako malé smetiště. Stačí na to půlhodina pobytu závislých osob. Týká se to malé travnaté plochy naproti státní opeře, kde je dokonce vstup na trávník zakázán. Stejně tak se  negativní vnímání drogové scény týká  vestibulů metra na Václavském náměstí. Dále se jedná o chodníky od ulice Washingtonova po ulici Jindřišská. Samozřejmě také pasáže v okolí Václavského náměstí, a již zmíněná Františkánská zahrada.

 

Objevují se hlasy, že strážníci i policisté ponižují lidi užívající drogy či lidi bez domova, případně se k nim chovají nedůstojně. Jak má vypadat správné chování strážníka?

Na to nemám jednoznačnou odpověď. Ani já sám nemohu vyloučit, že k takovým excesům nedochází. Nicméně je to jednání zcela výjimečné. V běžném kontaktu drogově závislých osob či bezdomovců s policisty a strážníky, dochází k poměrně jednoduché striktní komunikaci, která směřuje ke ztotožnění těchto osob, případně k zamezení protiprávního jednání. Když však policista či strážník řeší bezvýsledně stokrát za rok se stejnou osobou úplně stejné problémy, pak může nastat  situace, kterou policista nebo strážník s běžnou korektností nezvládne, a komunikuje razantě. Na závěr musím konstatovat, že jsou u Policie i u strážníků v zákoně nastaveny standardy chování, které nelze překročit. Pokud se zjistí a prokáže opak, jsou z toho vyvozovány mnohdy poměrně velmi důrazné závěry. Nelze připustit stav, kdy si identifikují strážníci či policisté drogově závislé osoby nebo lidi bez domova jako lůzu, a dávají to veřejně najevo. Ubránit se osobnímu dojmu z těchto lidí však nepochybně nelze.

 

„Stížnosti se řeší vždy stejným způsobem, a závěry jsou konstatovány stejně."

Co může udělat člověk, který se domnívá, že se k němu strážník choval v rozporu se zákonem či slušným chováním?

Každý občan, byť závislý či bez domova, má právo stížnosti na postup policisty či strážníka. Ze zkušenosti vím, že se tak v řadě případů děje. Bohužel stížnosti lidí obecně, natož drogově závislého a člověka bez domova mají velmi špatnou vypovídající hodnotu, což nadřízeným policistů a strážníků částečně brání podanou stížnost objektivně vyhodnotit. Mohu garantovat, že žádný z kontrolních orgánů či nadřízených pracovníků nenakládá jinak se stížností drogově závislého a člověka bez domova, než se stížností běžného občana, nebo dokonce nějakého vysoce postaveného politika či občana. Stížnosti se řeší vždy stejným způsobem, a i závěry jsou konstatovány stejně.

V minulosti na váš popud strážníci rozdávali lidem užívající drogy dopis, který je vyzýval k slušnému chování, a ke koncentraci v zóně Vrchlického sady. Co vás k tomu vedlo a jak tuto akci hodnotíte?

Několikaletá anabáze s určením části Vrchlického sadu pro sdružování drogově závislých osob, byla mou snahou vytvořit prostředí, kde se tyto osoby setkávají, vzájemně spolu komunikují o čemkoli, aniž by to bylo vnímáno majoritní společností negativně. Pokud docházelo ke koncentraci drogově závislých osob na jiných místech, bylo to vnímáno vždy negativně. Mnohdy až do podoby osobního pocitu ohrožení bezpečnosti ze strany procházejících občanů.  Osobně dodnes hodnotím toto období jako nejméně problematické za posledních zhruba 15 let. Tehdy téměř ustaly stížnosti občanů. Výjimku tvořilo prakticky jen vedení společnosti Grande Stacione. (provozovatel vestibulu Hlavního nádraží, pozn. red.) To, že část drogově závislých v místě začala provádět aplikaci drog bylo nepochybně ke škodě záměru, a likvidace „drogového plácku" byla nakonec negativní i ve vztahu k nim samotným.

„Je zbytečné, aby drogově závislí injekční stříkačky pohazovali všude po okolí, když je mohou odhodit do sběrného kontejneru."

Zřídil jste sběrný box na použité stříkačky ve Vrchlického sadech. Jak jste spokojen s jeho fungováním? Rovněž jste zřídil lavičku pro streetworkery na stejném místě.

Můj záměr vytvořit určitý prostor pro práci streetworkerů včetně popelnice, kam drogově závislý může odhodit injekční stříkačku a jehlu, má prakticky jen vytvořit prostředí, které v konečném důsledku minimalizuje negativní vnímání drogové scény v širším okolí. Specifický prostor dlouhodobě užívaný pro poskytování služeb drogově závislým prostřednictvím terénních programů, drogově závislé k tomuto prostoru v průběhu dne několikrát váže a je zbytečné, aby injekční stříkačky pohazovali všude v okolí, když je mohou odhodit do sběrného kontejneru.

 

Jaké jsou kompetence strážníků ohledně psů? Jaké situace a přestupky nejčastěji řešíte?

Strážníci mohou ze zákona u majitelů psů požadovat dokladad o evidenci psa, a tuto i ověřovat v příslušných databázích. Mohou také v případě potřeby speciálním zařízením kontrolovat čipování psů. Dále jsou strážníci oprávněni řešit volné pobíhání psů v místech, kde je to zakázáno, či ve vztahu k dopravnímu provozu. Často se také řeší neuklízení psích exkrementů, za které je zodpovědný majitel psa.  Z toho vyplývá, že je nejčastěji řešeno nedodržování zákazu volného pobíhání psů, a znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy.

 

Je něco, co byste rád vzkázal lidem užívajícím drogy?

Drogově závislým bych rád na závěr vzkázal, aby si stále uvědomovali, že jsou majoritní společností vnímáni negativně ne pro drogovou závislost, ale pro projevy na veřejnosti, které nejsou akceptovatelné zákonem ani pravidly slušného chování. Když si to uvědomí, budou svůj nelehký život prožívat v relativně klidnější atmosféře než tomu mnohdy je. Drogově závislý člověk, který prakticky tráví svůj celý život na ulici, je tou nejhorší životní variantou. Jen málokterý drogově závislý si všímá postupné devastace svých souputníků. Měl by si uvědomit, že je to jakési zrcadlo, ve kterém vidí svou neperspektivní budoucnost.


Díky za rozhovor

ALA

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí