eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Otázky před volbami

06.10.2014 | Sekce: Sociální a právní

Oslovili jsme politiky na téma jejich záměrů v oblastech: drogy, lidé bez domova a mládež v Praze. Z oslovených stran reagovali pouze KSČM, ČSSD a TOP 09 a Hnutí pro Prahu (SPROP). Nereagovali:Úsvit, ODS, Strana zelených a ANO. Kromě obecně stran jsme oslovili speciálně lokálního politika Karla Šplíchala, který na plakátech v Nuslí slibuje vyhnání narkomanů od škol.

 

 

Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat?"

Marta Semelová, KSČM: Nejen v Praze je problém užívání návykových látek velmi závažný. Varující jsou údaje, z nichž vyplývá snižující se věk uživatelů. Proto považuji za velmi důležitou prevenci. V zájmu úspěšného působení by měly koordinovaně postupovat školy a další vzdělávací instituce, zdravotnické a sociální organizace, bezpečnostní složky, kulturní zařízení, média ad. Zakázat chceme reklamu na alkoholické a tabákové výrobky.Výrazněji chceme podpořit terénní práce mezi drogově závislými a bezprostředně ohroženými, stejně tak, jako doléčovací centra. Zaměřit se chceme na odhalování a trvalé potírání drogové dealerské sítě.


Petr Dolínek (ČSSD): V Praze opakovaně stoupá počet osob užívajících a na návykových látkách  závislých. Za jedno z řešení považuji posílení efektivní sítě služeb poskytovaných těmto osobám. Zároveň nelze opomíjet také roli primární prevence v dané oblasti, kterou nyní vnímám obecně jako nedostačující. 

Karel Šplíchal, ČSSD Praha 4: Na tuto otázku nelze odpovědět stručně. Odpovědi na Vaše otázky jsou obsaženy podrobně v koncepčním a obsáhlém materiálu Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020, který tvořily a připomínkovaly desítky odborníků v této oblasti, a který schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 37/24 ze dne 27. 3. 2014.

Z mého osobního pohledu občana a zastupitele městské části je největším problémem s aplikací drog spojená další trestná činnost v širším okolí, krádeže v obchodech, napadání občanů, hygienická rizika. Četné podněty občanů hovoří samy za sebe. Tyto problémy s narkomany narůstají do rozměrů, které občané žijící v daných lokalitách, již nejsou ochotni akceptovat.

V rámci řešení kladu akcent především na primární prevenci, to znamená, aby mladí lidé drogy nebrali, aby třeba více sportovali.

 

TOP09 Praha: Prioritou je účinná spolupráce sociálních pracovníků obcí s neziskovým sektorem, který je klientům obvykle nejblíže a umí s nimi účinně pracovat. Prosazujeme stavbu tzv. „šleháren", v této oblasti jsme vyvinuli iniciativu, která ale naráží na nesouhlas městských částí. Ty odmítají mít tyto objekty ve svých katastrech. Povedeme jednání, která povedou k vyřešení současné patové situace.

 

Mgr. Radka Hrstková, SPROP: Připravíme novou městskou koncepci prevence kriminality a podpoříme preventivní aktivity zaměřené na pouliční kriminalitu, na kriminalitu mládeže a násilí páchané na seniorech. Přispějeme tak k zajištění většího pocitu bezpečí ve městě, zejména cestou prosazování účinného systému prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Podpoříme preventivní programy v mateřských a základních školách a klubech pro seniory.


Jak se díváte na problematiku osob bez přístřeší v Praze? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Marta Semelová (KSČM): Velká část lidí bez přístřeší se do své situace dostala ne vlastní vinou. Přišli o práci, neměli na zaplacení nájmu a dalších nákladů na bydlení, na zaplacení složenek, dostali se do dluhové spirály a skončili na ulici. Jiní sice měli práci, ale za tak nízkou mzdu, že dopadli stejně. Ohroženi jsou další také skupiny lidí, jako senioři, samoživitelky, nemocní, mladí lidé opouštějící dětské domovy. V prvé řadě je nutno zaměřit se na příčiny. To znamená předcházet tomu, aby se lidé do této situace dostali. Podporovat proto budeme vytváření pracovních míst, výstavbu startovacích a  bytů se sníženým (sociálním) nájemným, azylových domů, domů pro seniory a dlouhodobě nemocné. Vytvořena musí být záchranná sociální síť a síť bezplatných právních poraden. Přijmout se musí i opatření pro ty, kteří už na ulici jsou. Podporovat budeme rozšiřování kapacit nocleháren a azylových zařízení s resocializačními programy (práce + bydlení) k návratu lidí bez přístřeší do společnosti, zdravotnických zařízení, ale také terréní sociální služby, které považujeme za velmi důležité.


Petr Dolínek (ČSSD): Praha jakožto hlavní město obecně přitahuje lidi bez domova, takže jsou jejich počty v Praze ve srovnání s jinými městy vysoké. Jako u předchozí otázky, považuji za nutné podporovat účinné programy a služby pro bezdomovce, včetně programů zaměřených na osoby z obyvatel Prahy, které jsou bezdomovectvím ohrožené (speciální odborné poradenství). Zároveň bych také kladla důraz na to, aby docházelo k rovnoměrnému rozložení sítě těchto služeb u jednotlivých městských částí, což se vlastně vztahuje i k otázce č. 1.

Karel Šplíchal, ČSSD Praha 4: Praha, jako každé velkoměsto, je z mnoha důvodů magnetem pro osoby bez přístřeší. Jde o problém jako lidstvo samo. Své „bezdomovce" měla historicky každá společnost, každé větší město. Řešení je podobně složité jako u drogové závislosti. Není jednoduchých návodů. Za největší problém osobně považuji hledisko zdravotně hygienické. Nejvíce se zaměřuji na téma „resocializace" těchto lidí, tj. na jejich opětovné zapojení do běžného života a zejména na získání pracovních návyků u těch, kteří mají o zapojení do společnosti zájem, ale sami si neumějí pomoci. Část z těchto lidí však nemá o „návrat" zájem a zůstávají dobrovolně navždy na okraji společnosti. Byli a jsou součástí subkultury velkoměst všude na světě.

 

TOP09 Praha: Problematiku lidí bez přístřeší není možné řešit tak, že se tito lidé odvezou někam za Prahu, jak navrhoval bývalý radní Jiří Janeček, mylná je idea, že je dostaneme z ulic, jak říká ČSSD. Spolupracujeme v této oblasti s charitativními organizacemi, pro lidi bez přístřeší jsme postavili na území Prahy dvě azylová  centra a umývárnu. Potřebné je řešit tuto problematiku zejména v zimním období -v mrazech. Letos v zimě jsme zavedli cílený projekt, kdy dobrovolníci oslovovali lidi bez přístřeší ve vozech MHD, poskytli jsme jim ošetření, hygienickou péči a zajistili jsme možnost přespání. Zajistili jsme tak i důstojné cestování v MHD. Ročně vyčleníme na tuto problematiku 60 milionů korun.

 

Mgr. Radka Hrstková, SPROP: Vytvoříme další programy sociální pomoci a integrace sociálně vyloučených obyvatel a budeme aktivně řešit problematiku bezdomovectví v Praze, kterou vnímáme jako dlouhodobě zanedbanou.

 


Jak se díváte na problematiku dětí a mládeže ohrožených sociálně patologickými jevy v Praze? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat?"

Marta Semelová (KSČM): Zaměříme se na prevenci kriminality, alkoholismu, kouření, gamblerství ad.(viz odpověď na první otázku) ve spolupráci různých složek. Jsme pro zákaz reklamy na alkoholové a tabákové výrobky a pro nulovou toleranci k hazardu. Podporovat chceme mimoškolní činnost dětí a mládeže, která by měla být finančně dostupná pro všechny. Otevřít veřejnosti chceme školní hřiště a další školní prostory pro zájmovou a sportovní činnost.

Petr Dolínek (ČSSD): Vámi uvedená oblast si zaslouží pozornost i s ohledem na odpověď k 1. otázce, a to posílení primární prevence se zaměřením zejména na problematické okruhy jako je např. násilí a šikana, záškoláctví, kyberšikana a v neposlední řadě užívání návykových látek, zejména alkoholu a tabáku. 
Opět si dovolím klást důraz na efektivní programy, kdy považuji za nutné vydefinovat ty, které jsou skutečně účinné (nástroje na to dnes již existují - systém certifikací) a následně je prosazovat do škol a školských zařízení.
Zároveň v dané oblasti postrádám silnější koordinaci s jasným vydefinováním rolí jednotlivých aktérů.

 

Karel ŠplíchaI, ČSSD Praha 4: K této otázce - stejně jako k předešlým - musím konstatovat, že nelze odpovědět krátce. Jde o komplexní problém, který sám o sobě by vydal na mnoho odborných studií. Stejně jako v předešlých případech jsem zastáncem především primární prevence. Je mnohem levnější a daleko účinnější nežli metody represivní a náprava následků. Za jednu z nejúčinnějších metod prevence sociálně patologických jevů považuji sport, který je jedním z nejsilnějších sociálně preventivních a integrujících fenoménů. Sport, zejména sporty kolektivní, je však u nás katastrofálně podfinancován, což dlouhodobě prohlubuje sociálně nežádoucí jevy a způsobuje obrovská zdravotní rizika plynoucí z nedostatku pohybu. Investice do sportu jsou daleko výhodnější a menší, nežli náklady na represi a léčení důsledků nedostatku zdravých pohybových aktivit. To jsou fakta mnohokrát ověřená nejen studiemi, ale i praxí ve vyspělých západních zemích.

 

TOP09 Praha: Mezi dětmi a mládeží je třeba jednoznačně podporovat a posilovat práci nevládních organizací zaměřených na prevenci rizikového chování, nejde jen o drogy, velkým problémem je zneužívání alkoholu, šikana, patologické hráčství, počítačové hry etc. S tím ale souvisí posilování kompetencí škol a vzdělávání pedagogů.

Značné úsilí věnované primární protidrogové prevenci v 90. letech a na přelomu století přineslo výsledky. Můžeme to ukázat například na tom, že se nám zvyšuje věk uživatelů drog.

V poslední době začala řada škol soustředit svoji pozornost spíše na hrozbu narušených sociálních kontaktů. Především pak na skryté a identifikované projevy šikany. Na drogy je dnes upřeno méně pozornosti a existuje tak reálné nebezpečí, že celé věkové skupiny se mohou opět stát snadnou obětí drog, jako tomu bylo v první polovině 90. let.

Musíme vycházet z aktuálních průzkumů a vědeckých poznatků a zahrnout je do nových forem a metod práce s dětmi v primární prevenci.

Nezbytná je spolupráce akademických pracovišť, nestátních neziskových subjektů působících v terénu, škol, krajů i obecních samospráv. Rozhodně se nevyplácí rostoucí tolerance dospělých začínající u shovívavého přihlížení, jak děti kouří a pijí alkohol. Zajímavý a zároveň nadějný je ovšem fakt, že tento stav už vadí i mnohým náctiletým. Prevence je sice náročná, ale levnější a účinnější než následná represe. Pro předcházení patologickým jevům považujeme za podstatný rozvoj možností volnočasových aktivit dětí a mládeže, nejen v sociálně vyloučených lokalitách, tedy práce s dětmi a mladistvými v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, zájmových skupinách a kroužcích apod. Důležitý je také rodičovský vzor, proto jsme prosazovali nutnost pravidelného režimu nepracujících rodičů formou veřejné služby, aby děti v sociálně vyloučených lokalitách znaly standardní denní režim. V tomto úsilí chceme pokračovat.

 

Mgr. Radka Hrstková, SPROP: Připravíme novou městskou koncepci prevence kriminality a podpoříme preventivní aktivity zaměřené na pouliční kriminalitu, na kriminalitu mládeže a násilí páchané na seniorech. Přispějeme tak k zajištění většího pocitu bezpečí ve městě, zejména cestou prosazování účinného systému prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Podpoříme preventivní programy v mateřských a základních školách a klubech pro seniory.

Podpoříme využití potenciálu mateřských a rodinných center a kontaktních bodů pro rodinu, neboť jde o základní opory komunikace s rodinou, které slouží jako forma prevence.

 

Další dvě otázky jsme položili pouze panu Šplíchalovi na základě jeho textu http://praha4.cssd.cz/Ne-drogam-v-Nuslich-ani-jinde-v-Praze-4.html

 

 Má být v Praze realizována substituční léčba závislosti na návykových látkách?

Karel Šplíchal, ČSSD Praha 4: Pokud se odborníci na drogovou problematiku shodnou na tom, že je to cesta, jak snížit počet narkomanů a zahraniční zkušenosti to potvrdí, tak ano. To však neznamená, že „centra substituční léčby" by se měla stát přítěží pro obyvatele žijící v okolí těchto center.

 

Co je pro Vás méně obydlená oblast Prahy? Můžete uvést příklad?

Karel Šplíchal, ČSSD Praha 4: V mém článku, na který v této souvislosti poukazujete, nehovořím o „méně obydlených oblastech Prahy". Píši o hustě obydlených lokalitách, kde drogy ohrožují bezpečnost a pořádek našich občanů. Domnívám se, že pro umístění různých center, kde se budou soustřeďovat lidé drogově závislí, jsou především nevhodná místa, kde je převažující bytová funkce a školy. Vhodnější jsou místa, kde je zajištěna možnost zdravotního i bezpečnostního dohledu a působení centra nebude tolik obtěžovat a ohrožovat rezidenty. Jsem přesvědčen, že vhodné prostory lze nalézt třeba při velkých areálech nemocnic, které umožňují logisticky oddělit provoz centra, např. areály nemocnic v oblasti Karlov - Albertov (kde má tento typ zařízení tradici a dobré zázemí), Na Slupi, nebo Bulovka a podobně. Jistě by se našla i další místa, ovšem vždy by měla respektovat minimální zásah do bezkolizního občanského soužití.

 

Připravil: Aleš Herzog

 

Komentáře

 

06.09.2017 07:39 | hamza
Many women to their last month or two of pregnancy are equally too tired to look for an important nursing bra in shops (and when you're a well-endowed woman i wish you all finding one ?nside your size around the store). That is the reason so a number of nursing bras can be bought web based, buy nursing bras online
12.08.2017 19:30 | Julio Thompson
Now that you have each of the shoes you want, you should buy a number of extras Adidas Yeezy Boost 350 v2 cream like hosiery, pantyhose and in some cases people lovable cosy Yeezy 350 Boost scuffs. These components will certainly enhance the shoes you obtained and it may include protection in your toes. Even though there are many outlets presenting this sort of form of add-ons, you Adidas Yeezy Boost will come to Shoe carnival you'll surely locate the best brands as well as provided costs that can completely coordinate Adidas Yeezy Boost 350 v2 your needs and spending budget. Keep reading and find out ways you can the top add-ons you will come to Shoe Brazillian carnival without questions.So http://www.yeezyboost750shoes950.com/ before you begin buying people shoe equipment there are specific stuff you must look Yeezy Boost 350 v2 kids into. These tips can help you buy the correct and definately will prevent you attaining virtually any problems.Now before you begin putting any instructions within the 1st Adidas Yeezy 750 Boost components you will just right their site make sure you think about these initially.What are you wanting?It is Yeezy Boost 350 v2 black vital that you come up with a check list of all the so-called add-ons you wish to acquire. If you agree you must exchange Yeezy Boost 550 these older fatigued clothes and then far better get a fifty percent number of of the usb ports harmless also to preserve more. It helps for Adidas Yeezy Boost 550 a moment ensure what sort of clothes you may need. Do you need higher leg stockings Adidas Yeezy 350 Boost as well as foot form clothes? At Shoe Circus surely you will find a very good choice of socks which will Yeezy Boost 350 v2 fit the bill plus your funds. You will discover brand name kinds as well provided by very inexpensive selling price.Size mattersThe merely trouble nearly all consumers challenged when choosing online is the Adidas Yeezy Boost 350 v2 black proper size. There was occasions when the product they will acquired was both not big enough or maybe too big. There are online stores that permit Yeezy 350 v2 your give back with the and also change treatments. Yet not many of these online shops let these sort of transaction. That you steer clear of this kind Yeezy Boost 350 v2 cream of trouble, just be sure you decide the specific size or you are unsure of your shoe dimension next superior utilize graph Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra they may be supplying of Adidas Yeezy Boost 750 their web site. This will surely assist you to make an order for that piece you need devoid of the issues to getting an unacceptable dimensions.Your budgetNow that you've got picked the items you intend to find Adidas Yeezy Boost 350 v2 white the alternative you should do is to take into consideration Yeezy Boost your financial allowance. There are many excellent goods right now that you wills definitely get online. Assuming you will have the spending budget. However, if you do have Yeezy Boost 350 v2 white a limited funds but still would need to buy a several pairs associated with socks and other shoe add-ons then you need to check out the report on components supplied Adidas Yeezy Boost you will come to Shoe County fair. You will find the number remarkable being that they are most Yeezy Boost 350 v2 zebra provided in a really fair sum.So before you decide to struck which web shop ensure that you consider these particulars first. It will not only help you get Yeezy Boost 750 superior things but probably save you right up more time and money. Using these guidelines you'll certainly get pleasure Adidas Yeezy Boost 950 from shopping on the web a lot more.
27.05.2017 17:30 | qqqqqing
qqqqqing20170528

coach outlet online

louis vuitton

Basketball Shoes

nike outlet store online

asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano

polo ralph lauren

true religion outlet uk

cheap ray ban sunglasses

swarovski uk

louis vuitton outlet stores

outletkatespade.us

true religion outlet

cheap oakley sunglasses

yeezy boost

coach outlet online

christian louboutin sale

louis vuitton borse

adidas outlet

michael kors handbags

ecco outlet

coach outlet online

louis vuitton outlet

louis vuitton

coach outlet clearance

cheap oakley sunglasses

polo outlet stores

coach outlet

kate spade

cheap jordan shoes

coach outlet

burberry canada

louis vuitton uk

coach outlet

christian louboutin shoes

true religion outlet

michael kors outlet clearance

rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches

ferragamo outlet

adidas shoes

mulberry bags

swarovski crystal

louis vuitton outlet

polo ralph lauren outlet

cheap jordans free shipping

hermes outlet store

cheap ray ban sunglasses

coach factory outlet

christian louboutin

michael kors outlet

true religion jeans sale

cheap nfl jerseys

ralph lauren outlet

hermes outlet

coach outlet

michael kors outlet store

ferragamo shoes

prada sunglasses for women

snapbacks wholesale

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

rolex orologi

ferragamo outlet

burberry outlet sale

coach outlet clearance

true religion jeans outlet

nfl jerseys

ralph lauren uk

nike trainers

coach outlet online

chrome hearts outlet

mcm backpacks

ray ban sunglasses

coach outlet online

nike outlet online

coach outlet online

swarovski crystal

camisetas futbol baratas

nike shoes for women

fitflops

oakley sunglasses wholesale

cheap oakley sunglasses

christian louboutin uk

oakley sunglasses wholesale

ralph lauren outlet

christian louboutin shoes

longchamp outlet online

nba jerseys wholesale

coach factory outlet

ralph lauren outlet

cartier outlet

nike shoes uk

louis vuitton outlet

oakley sunglasses sale

coach factory outlet

michael kors outlet

nike roshe run

supra shoes sale

cheap replica watches

pandora outlet

gucci outlet online

air max 90

pandora charms sale clearance

yeezy boost 350

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

louis vuitton

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

burberry outlet store

michael kors outlet clearance

michael kors outlet clearance

cheap oakley sunglasses

vans outlet

michael kors canada

ray-ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

instyler

nike blazer pas cher

fitflops uk

oakley sunglasses

coach outlet store online

mont blanc pens

cheap nike shoes

coach outlet

nike uk store

oakley sunglasses sale

ray ban sunglasses outlet

coach outlet online

nike free running

nfl jersey wholesale

michael kors outlet online

cheap jordans for sale

coach outlet store

louis vuitton

michael kors outlet

ray ban sunglasses uk

juicy couture tracksuit

nike shoes

gucci outlet online

michael kors outlet

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

louis vuitton handbags

michael kors outlet clearance

ferragamo shoes

prada outlet

ralph lauren outlet

reebok shoes

ferragamo shoes sale

coach outlet

cheap ray bans

michael kors wallets for women

michael kors outlet

omega outlet

nhl jerseys wholesale

michael kors outlet online

polo outlet

louis vuitton outlet online

ferragamo shoes

true religion outlet

roshe run

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

coach outlet

tory burch outlet online

coach factory outlet

giuseppe zanotti shoes

michael kors handbags

gucci bags

coach outlet

michael kors outlet

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

cheap football shirts

michael kors uk

air max 90

pandora outlet

oakley sunglasses wholesale

cheap ray ban sunglasses

nike air huarache

oakley sunglasses wholesale

polo outlet

true religion jeans

coach outlet online

louis vuitton

ralph lauren outlet

louis vuitton

swarovski jewellery

pandora outlet

soccer cleats

kate spade outlet online

true religion canada

christian louboutin sale

hermes birkin bag

true religion jeans

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

rolex outlet

louis vuitton handbags

adidas shoes

kate spade uk

polo ralph lauren

birkenstock shoes

michael kors outlet online

adidas outlet

coach outlet online

hermes belts

adidas nmd runner

michael kors outlet online

tory burch outlet

coach outlet

cheap oakley sunglasses

cheap ray ban sunglasses

swarovski jewelry

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

jordan shoes

longchamp outlet

polo outlet store

christian louboutin shoes

polo ralph lauren outlet

puma shoes

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

coach factory outlet

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

kate spade uk

los angeles lakers

tory burch outlet online

nike trainers

nike shoes

coach outlet store online

new balance outlet

gucci outlet online

ralph lauren shirts

oakley sunglasses

thomas sabo charms

christian louboutin

hollister shirts

mlb jerseys

polo ralph lauren

michael kors outlet online

oakley sunglasses sale

cheap jordan shoes

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas nmd

coach outlet store online

louis vuitton outlet

coach handbags outlet

michael kors outlet

coach outlet

ray bans

tory burch outlet online store

ray ban sunglasses

louis vuitton outlet online

coach outlet

soccer jerseys wholesale

cheap ray ban sunglasses

converse shoes sale

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

kd shoes

air max 90

louis vuitton

polo outlet stores

hollister clothing store

nhl jerseys

birkenstock shoes

polo outlet

polo outlet

louis vuitton outlet

cheap ray bans

nfl jersey

oakley sunglasses

gucci outlet store

mont blanc outlet

fitflops sale clearance

louis vuitton

mulberry outlet

air force 1 shoes

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

michael kors handbags

longchamp

longchamp handbags

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

coach factory outlet

polo outlet online

nba jerseys

ralph lauren uk

cheap jerseys wholesale

oakley sunglasses wholesale

lebron shoes

coach outlet

coach outlet

coach outlet online coach factory outlet

tory burch outlet online

qqqqqing20170528
20.04.2017 08:32 | lzm

pandora jewelry

coach factory

kate spade handbags

Burberry outlet online

coach outlet

Nike Jordans

yeezy boost 350

michael kors purses

pandora necklace charms

ralph lauren

pandora rings sale

burberry australia

abercrombie outlet

Prada Factory Outlet

nike outlet

coach outlet online

prada us

michael kors outlet

nike shox shoes

moncler outlet

oakley outlet

coach outlet

salomon hiking shoes

ray ban sunglasses

Coach Sunglasses Outlet

kate spade

huarache nike

michael kors uk

ray-ban sunglasses

michael kors

huaraches

pandora charms black friday

abercrombie outlet

michael kors outlet

kate spade bags outlet

cheap coach purse

pandora rings

michael kors outlet

longchamp outlet

pandora rings

michael kors outlet

Kate Spade Australia

nfl jerseys

prada outlet online

pandora charms

kate spade bags

michael kors purses on sale

pandora rings

Hugo Boss Outlet

Nike Air Jordan

burberry outlet

kate spade outlet

Ralph Lauren Polo

michael kors wallet

paul smith sale

hockey jerseys

ray ban prescription glasses

prada sunglasses

louis vuitton outlet

flash sunglasses

michael kors outlet

pandora bracelet

basketball jerseys

abercrombie outlet

official prada site

michael kors outlet online

pandora charms

michael kors outlet

prada outlet

pandora rings

timberland uk

mlb.com

coach bag

burberry scarfs

nike basketball shoes

pandora australia

coach outlet

burberry online

canada goose jacket

landinggear

prada outlet

oakley frogskins

prada outlet

canada goose sale

coach outlet store

yeezy boost 350

Coach Outlet

burberry outlet

pandora charms sale

pandora necklaces

salomon shoes

michael kors bags

Hugo Boss Online

coach outlet

air jordan shoes

coach outlet online

michael kors outlet

nike store

hermes bag

pandora bracelet

polo outlet online

kate spade

Nike Hyperdunk 2015

moncler jacket mens

Adidas Yeezy Boost 350

china factory sale

Coach outlet online

pandora uk

pandora charms

michael kors outlet bags

beats by dre

michael kors us

prada handbags

coach outlet

michael kors outlet

Michael Kors Outlet

michael kors totes

Nike Hyperdunk Shoes

nike id

michael kors outlet online

coach bags

coach factory outlet

cheap ray ban sunglasses

rayban aviator

chanel bag

jimmy choo australia

prada bag

ray ban outlet

michael kors outlet online

authentic prada outlet online

prada handbags

sunglasses hut

china wholesale

pandora uk

piumini moncler replica

michael kors outlet

prada outlet online

moncler jacket

michael kors outlet

michael kors australia

louis vuitton outlet

michael kors outlet

kate spade bags

moncler coats

baseball jerseys

sunglasses sm

coach australia

Hyperdunk 2016

louis vuitton australia

coach outlet

michael kors black friday

football jerseys

Mizuno Running Shoes

Longchamp Outlet

coach handbags

ray-ban sunglasses

mlb shop

pandora rings

ray ban sunglasses

moncler outlet

moncler sale

nike air huarache

michael kors purses outlet

burberry scarf

michael kors online

coach sunglasses for women

Nike KD 8

tiffany and co

pandora jewelry

michael kors outlet

moncler uk

michael kors

michael kors outlet

pandora princess ring

michael kors italy

kate spade black friday

coach carter

coach diaper bag

abercrombie and fitch

Jordan Retro

official prada site

nike shox

sunglasses outlet

adidas australia

Canada Goose Outlet

coach outlet online

kate spade outlet

yeezy boost 350

air jordan retro

mens sunglasses

28.02.2017 04:51 | sevenfly
The process is still roughly a month away from an outcome, and there is no certainty cheap michael kors a sale will occur, the sources added.Kate Spade, which has a market capitalization of $2.9 billion, declined to comment. Michael Kors also declined to comment, while Coach did not immediately respond michael kors outlet uk to a request for comment.Affordable luxury brands such as Michael Kors and Coach have suffered after they expanded their retail presence too quickly and sold too heavily michael kors replica handbags in outlet stores, diluting the exclusivity that once caused shoppers to line up for the next hot handbag.Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí