eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Seznam sociálních kurátorů v Praze

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Exekuce

16.05.2012 | Sekce: Sociální a právní

Mgr. Jan Vobořil z Právní poradny ANO připravil na základě našich dotazů rozsáhlý článek na téma exekuce. Ve zkrácené podobě je článek k dispozici v časopisu Dekontaminace I/2012 - Poprvé. Zde jej najdete celý. 

 

Co to vlastně exekuce je, a jak se nařizuje? Co se musí stát, aby k exekuci došlo?

Exekuce je jeden ze způsobů výkonu rozhodnutí. Vedle exekuce se můžeme setkat ještě se soudním výkonem rozhodnutí, které je ovšem méně časté. To je sice zpravidla levnější, ale také méně efektivní. Nejčastěji je exekucí vymáháno nějaké finanční plnění, ale exekučně lze vymáhat i jiné povinnosti, jako třeba vydání nějaké věci nebo vystěhování z bytu. K tomu aby mohlo k exekuci vůbec dojít musí existovat tzv. exekuční titul, většinou to bývá rozhodnutí soudu, který potvrdí, že dlužník skutečně má něco plnit (platit, vystěhovat se, vydat věc apod.). Může jít ale třeba i o rozhodnutí jiného orgánu (zejména u daní, zdravotního, sociálního nebo nemocenského pojištění). Exekuci vykonává soudní exekutor, kterého tímto pověří soudce na žádost věřitele v případě, že nedojde ke splnění povinnosti (například zaplacení dluhu) dobrovolně.

 

Jak se dozvím, že je proti mě vedena nějaká exekuce? 

Zpravidla se o exekuci dozvíte až jako poslední ve chvíli, kdy už exekutor obstaví účet, vydá příkaz k provádění srážek ze mzdy nebo vás třeba navštíví v bytě. Zjistit, jaké exekuce jsou na vás vedeny lze třeba z Centrálního registru exekucí, který provozuje exekutorská komora. Bližší informace lze zjistit na www.ceecr.cz.

 

Co lze všechno v exekuci zabavit?

Exekuci lze provádět různými způsoby. Nejčastější bývají srážky ze mzdy nebo jiných příjmů. Těmito jinými příjmy se myslí důchod, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, peněžité dávky v mateřství nebo další opakující se dávky státní sociální podpory. Exekučně nelze naopak zabavit dávky v hmotné nouzi nebo neopakující se dávky sociální podpory. Srážky ze mzdy nebo jiných příjmů lze provádět pouze do určité výše. Orientačně si lze zjistit výši srážek například prostřednictvím různých internetových kalkulaček (např. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/srazky-ze-mzdy/). Častým způsobem provedení exekuce bývá také obstavení účtu, případně prodej nemovitosti.

K prodeji movitých věcí, kterému předchází návštěva exekutora u vás doma, dochází k ní většinou až v případech, kdy nelze peníze vymoci jiným způsobem. Pokud k takové exekuci dojde, tak by měl exekutor v souladu s občanským soudním řádem zabavovat pouze věci patřící dlužníkovi. To, jaké věci patří dlužníkovi, ale často nelze určit, z čehož pak pramení situace, kdy jsou zabaveny věci někoho jiného. Exekutor by také neměl zabavovat běžné oblečení nebo obvyklé vybavení domácnosti (to může být třeba lednice, ale už ne televize). Neměl by také zabavit například zdravotní pomůcky nebo věci nezbytné k výkonu povolání. 

 

O kolik se můj dluh exekucí navýší?

Odměna exekutora je jednou složkou z navýšení dluhů při jejich vymáhání. Vedle nákladů exekuce dlužník zpravidla platí i úroky z prodlení nebo smluvní pokuty, soudní poplatky nebo náklady protistrany na právní zastoupení. Odměny exekutorů jsou stanoveny zákonem a vyhláškou o odměně a náhradách soudního exekutora. Platí, že čím je vymáhaná částka vyšší, tím je vyšší i odměna exekutora. Například u dluhu ve výši tisíc korun může odměna exekutora a paušální náhrada jeho hotových výdajů spolu s DPH činit cca 7800,- Kč. To je také minimální exekutorova odměna, pokud nedojde třeba z důvodu dobrovolného plnění k jejímu snížení (viz dále).

Nejnevýhodnější je pro dlužníka pokud exekutor paralelně vymáhá více malých dluhů (například za pokuty za černé jízdy v MHD). Procentuálně je totiž odměna nejvyšší právě u dluhů malých, protože vyhláška stanovuje poměrně vysokou minimální odměnu exekutora. Vyplatí se proto v takovém případě navrhnout exekutorovi, aby exekuce sloučil do jedné a všechny pokuty vymáhal najednou. Tím se sníží náklady na samotnou exekuci. Podmínkou ovšem je, aby věřitel, dlužník i exekutor byli u všech slučovaných exekucí stejní, jak je tomu právě zpravidla u pokut za jízdy na černo.

Snížení nákladů exekuce lze také docílit dobrovolným zaplacením dluhu do 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení exekutorem. V takovém případě se snižuje na polovinu jak odměna exekutora, tak díky novele vyhlášky od začátku března tohoto roku u drobnějších dluhů i paušální náhrada nákladů exekuce.

 

Co má člověk, kterému hrozí exekuce, dělat? Pomůže např. jednání o splátkovém kalendáři? Kam se má obrátit o pomoc?

Obecně by si ten, komu hrozí exekuce, měl především udělat přehled toho, komu a co dluží, jaký dluh je v jaké fázi (před podáním žaloby k soudu, ve fázi soudního řízení, po pravomocném rozsudku, po nařízení exekuce), určit jaké dluhy jsou prioritní (zejména ty, kde hrozí jejich navyšování) a na jejich řešení se zaměřit především. Dlužník by si měl zkontrolovat, zda jsou vymáhané dluhy a částky správné, zda dluh není třeba již promlčený, jestli nelze někde snížit náklady, například sloučením exekucí do jedné apod.

Ze zkušeností vyplývá, že možná vůbec nejdůležitějším preventivním opatřením je pravidelné přebírání pošty v místě trvalého pobytu. Častým problémem je právě nepřebírání nebo následné ignorování zásilek od věřitele, jeho právního zástupce nebo následně soudu či exekutora. Ještě ve fázích, kdy není dluh předán k exekuci je vhodné věřitele nebo jeho právního zástupce kontaktovat, informovat ho o svých možnostech a pokusit se domluvit na splátkovém kalendáři. Tím se dá zabránit tomu, aby vymáhání dluhu vstoupilo do další fáze (žaloba k soudu, návrh na nařízení exekuce atd.), kde dojde k dalšímu navyšování dluhu. Splátkový kalendář by měl být vždy domluven tak, aby ho byl dlužník schopný plnit. Je pravděpodobné, že druhou možnost už mu věřitel nedá. S žádostí o splátkový kalendář bývají úspěšní zejména ti, kteří dluží státu, zdravotním pojišťovnám nebo bankám. Větší problém domluvit se na splátkách bývá s různými společnostmi, které dluhy hromadně skupují, nebo přímo s exekutory.

Často se také setkáváme s případy, kdy je vymáhaný dluh pochybný a dlužník tvrdí, že nic nedluží nebo nedluží tolik, kolik je vymáháno. Pokud je ale v té době už dluh přiznán pravomocným rozsudkem a je třeba už i předán k exekuci, je už zpravidla pozdě s tímto něco dělat.

V případě, že dlužník neví, co je v dané chvíli nejlepší a na jaké dluhy by se měl zaměřit, může se domluvit v naší právní poradně na osobní konzultaci, případně se s námi spojit telefonicky či e-mailem. Situaci s ním probereme a navrhneme další postup. Kontakty na Právní poradnu A.N.O. jsou uvedeny pod tímto textem.

 

Pokud beru drogy, mám trvalé bydliště u rodičů, může se stát, že tam exekutoři přijdou a zabaví majetek (třeba vybavení bytu i jim)? Jak se mám tomu bránit? Pomůže změna bydliště? Pomůže notářský zápis o tom, že žádný majetek rodičů není můj?

Exekutor může při provádění exekuce prodejem movitých věcí přijít kamkoli, kde se domnívá, že jsou věci dlužníka. Zpravidla jde na adresu trvalého pobytu dlužníka (často právě u rodičů). Je tedy vhodné, zejména pokud dotyčný u rodičů opravdu nebydlí, si trvalý pobyt změnit někam jinam, případně ho odhlásit. V takovém případě bude mít dotyčný trvalý pobyt na obecním úřadě.

Pokud jde o sepsání různých prohlášení o majetku mezi rodiči a dotyčným uživatelem, tak ty někdy skutečně pomohou, zejména pokud jsou na nich například úředně ověřené podpisy. Působí ale pouze svojí přesvědčivostí, vzhledem k pravděpodobné společné motivaci rodičů i uživatele - zabránit zabavení co nejvíce věcí, nemusí z pochopitelných důvodů exekutor k takovým prohlášením přihlížet.

Exekutor by měl zabavovat pouze věci, které patří dlužníkovi. Bohužel často při exekuci prodejem movitých věcí nelze odlišit věci dlužníkovi a věci někoho jiného. V takovém případě by měl ten, jehož věci exekutor zabavuje, zažádat přímo exekutora o vyškrtnutí takových věcí ze soupisu, tj. seznamu věcí, které exekutor sepsal (do 30 dnů od chvíle, kdy se dozví, že se věci dostaly na seznam exekutora). Vlastnictví věcí by měl doložit. K tomu poslouží paragony o nákupu, kupní smlouvy ale mohou to být i svědectví známých, nebo třeba u starších věcí staré fotografie věcí v bytě apod. Pokud žádosti o vyjmutí exekutor nevyhoví, může vlastník věci podat k soudu tzv. vylučovací žalobu, kterou se bude bránit proti zahrnutí věci do exekuce.


Je exekuce po nějaké době promlčena?

Pokud například soud rozhodne o tom, že je dlužník skutečně povinen zaplatit nějakou částku, tak má věřitel 10 let na to, aby podal návrh k nařízení exekuce. Poté, co soud exekuci nařídí a pověří soudního exekutora, tak teoreticky exekuce může trvat neomezeně dlouho. Pokud je ale exekutor s vymáháním dlouhodobě neúspěšný, může sám podat k soudu návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka. V takovém případě může soud exekuci zastavit a následně může teoreticky dojít i k promlčení exekučního nároku.

 

Může se stát, že mne za to zavřou „za dluhy"?

To, že někdo něco dluží a není schopen splácet, automaticky neznamená, že by šlo o trestný čin. O trestný čin by mohlo jít ale třeba tehdy, kdy si někdo již bral půjčku s vědomím, že ji nebude splácet. To by mohl být trestný čin úvěrového podvodu. 

Kontakt na Právní poradnu A.N.O.:

Adresa:Koněvova 95, 130 00 Praha 3 - Žižkov

tel./zázn:  222 582 932  222 582 932
fax: 222 585 029
mobil:  736 760 701  736 760 701

e-mail: ppano@asociace.org

 

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě.

 

Jak se k nám dostanete:

tram 1, 9, 16 - zastávka Ohrada (pak směrem dolů do Koněvovy ulice)

bus 133 (ze stanice metra Florenc) - zastávka Černínova (přímo v Koněvově ulici)

bus 136 (ze stanic metra Flora nebo Vysočanská) - zastávka Ohrada nebo Černínova

bus 207 (ze stanic metra Staroměstská nebo Florenc) - zastávka Ohrada nebo Černínova

 

Za Právní poradnu A.N.O. zpracoval Mgr. Jan Vobořil

 

Komentáře

 

20.01.2018 04:22 | 20180120caihuali

michael kors outlet

cartier outlet

michael kors outlet

fitflops shoes

chrome hearts

mcm outlet

canada goose outlet

pandora outlet

ugg boots clearance

nike roshe one

ugg black friday

nike blazer pas cher

christian louboutin shoes

tory burch outlet

oakley sunglasses wholesale

canada goose jackets

nike factory outlet

coach outlet store online

lakers jerseys

christian louboutin shoes

ugg outlet

nfl jerseys

canada goose outlet

coach outlet

ferragamo outlet

polo outlet

air max 90

fred perry polo shirts

air max trainers

adidas uk

ralph lauren polo shirts

polo outlet

fitflops sale

polo outlet

canada goose outlet

cheap jordans

christian louboutin uk

ralph lauren polo shirts

barbour outlet

nike shoes

nike shoes

ralph lauren polo

jordan shoes

cheap nfl jerseys

coach outlet

hermes belt

christian louboutin outlet

canada goose jackets

fitflops

chicago blackhawks jerseys

michael kors outlet

ecco shoes

canada goose jackets

ray ban sunglasses

swarovski crystal

ferragamo outlet

michael kors wallets

nike shoes

prada shoes

canada goose outlet

ray ban sunglasses

michael kors outlet

canada goose jackets

soccer jerseys

coach outlet

michael kors

moncler outlet

ray ban sunglasses

pandora outlet

longchamp bags

christian louboutin outlet

ugg outlet

christian louboutin outlet

reebok trainers

supra shoes

lacoste soldes

coach outlet

kate spade outlet

ray ban sunglasses

mont blanc pens

michael kors handbags

pandora charms

pandora jewelry

ray ban sunglasses

true religion jeans

polo ralph lauren

coach outlet

oakley sunglasses

oakley sunglasses

pandora outlet

mulberry outlet

nike free 5

polo ralph lauren

kobe 9

mulberry outlet

canada goose outlet

true religion jeans

coach outlet

coach outlet

canada goose outlet

longchamp solde

michael kors outlet

ralph lauren pas cher

ugg outlet

tory burch outlet

ugg outlet

polo ralph lauren

cheap snapbacks

pandora charms

nike foamposite

ralph lauren outlet

oakley sunglasses

nike outlet

pandora charms

canada goose outlet

michael kors outlet

nike outlet

cheap jerseys

cheap jerseys

coach factory outlet

oakley sunglasses

nike shoes

nhl jerseys

nfl jersey wholesale

soccer jerseys

tory burch outlet

coach factory outlet

coach outlet online

coach outlet

longchamp handbags

ugg cyber monday

michael kors outlet

coach handbags

nfl jerseys wholesale

adidas outlet store

cheap jordans

michael kors outlet online

uggs outlet

polo ralph lauren

new balance shoes

oakley sunglasses

tory burch outlet

ugg outlet

chrome hearts outlet

swarovski outlet

mulberry bags

true religion jeans

coach handbags

birkenstock outlet

supreme clothing

cleveland cavaliers jersey

air max uk

fitflops sale clearance

michael kors outlet

canada goose cyber monday

coach outlet canada

links of london

pandora charms

coach outlet

longchamp outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

ugg boots clearance

michael kors handbags

mulberry handbags

michael kors handbags

oakley sunglasses

true religion outlet

oakley sunglasses

uggs outlet

rayban sunglasses

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

prada outlet

canada goose black friday

true religion jeans

swarovski outlet

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

soccer shoes

michael kors outlet

ralph lauren polo

oakley sunglasses

ugg boots

canada goose outlet

jordan shoes

michael kors

nike air max

ugg outlet

prada handbags

ugg boots

ferragamo outlet

pandora outlet

michael kors outlet

polo outlet

polo outlet

futbol baratas

true religion jeans

ugg boots

ugg outlet

true religion jeans

ferragamo outlet

ugg outlet

hermes birkin

ugg outlet

adidas wings

true religion jeans

oakley sunglasses

jordan shoes

christian louboutin outlet

mulberry handbags

michael kors outlet

cheap nhl jerseys

denver broncos jerseys

burberry outlet

nfl jerseys

canada goose outlet

fitflops sale clearance

polo ralph lauren

louboutin shoes

ray ban sunglasses

nike store

ugg outlet

coach outlet

michael kors outlet

moncler jackets

kate spade outlet

burberry outlet

polo outlet

ed hardy clothing

michael kors outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

canada goose parka

coach outlet online

vans shoes

montblanc pens

nike trainers

polo ralph lauren

nike store uk

canada goose outlet

rayban sunglasses

christian louboutin outlet

coach outlet online

oakley sunglasses

football shirts

ugg outlet

mac makeup

michael kors handbags

polo ralph lauren

ugg outlet

ray-ban sunglasses

coach outlet

ugg outlets

bottega veneta outlet

uggs outlet

pandora charms

canada goose outlet

adidas trainers

michael kors outlet

mont blanc pens

oakley sunglasses

christian louboutin outlet

tory burch outlet

nba jerseys

ugg boots clearance

fitflops outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

canada goose jackets

cheap mlb jerseys

polo ralph lauren

michael kors outlet

coach factory outlet

air huarache

moncler jackets

michael kors outlet

coach outlet

canada goose outlet

thomas sabo

pandora jewelry

supreme clothing

polo ralph lauren

cheap jordans

polo ralph lauren

mbt shoes

christian louboutin outlet

mulberry handbags

coach factory outlet

true religion jeans

coach outlet

mont blanc pens

air max 90

nfl jerseys

moncler outlet

ray ban sunglasses

lebron james shoes

uggs outlet

nike shoes

canada goose outlet

adidas nmd

fitflops

ugg outlet

polo shirts

mulberry bags

cheap nfl jerseys

ugg outlet

coach factory outlet

michael kors outlet online

christian louboutin outlet

ray bans

puma outlet

ray ban sunglasses

longchamp handbags

fitflops shoes

jordan shoes

pandora outlet

polo ralph lauren

lacoste polo shirts

jordan shoes

nike trainers

ralph lauren polo shirts

cheap jordans

tory burch outlet

polo ralph lauren

ugg outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

canada goose coats

ysl outlet

coach outlet online

nike trainers

mulberry handbags

canada goose jackets

longchamp handbags

dansko shoes

nike air force 1

canada goose outlet

kate spade outlet

canada goose outlet

coach canada

yeezy boost

coach factory outlet

michael kors outlet

longchamp outlet

nfl jerseys

michael kors outlet

tory burch outlet

ugg boots

herve leger outlet

true religion jeans

true religion uk

ray ban sunglasses

ugg outlet

jordan shoes

swarovski outlet

polo ralph lauren

giuseppe zanotti outlet

prada sunglasses

basketball shoes

hermes outlet

christian louboutin shoes

uggs outlet

mont blanc pens

valentino outlet

longchamp solde

coach outlet

coach outlet

ferragamo outlet

pandora charms

ralph lauren polo

birkenstock sandals

cheap nfl jerseys

polo outlet

ugg boots clearance

ferragamo shoes

reebok outlet store

michael kors

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

oakley sunglasses

ugg outlet

christian louboutin online

nike air max 2015

michael kors outlet

true religion outlet

coach outlet online

ugg boots

true religion outlet

coach outlet online

pandora outlet

pandora charms

kate spade outlet

longchamp pliage

ray ban sunglasses

coach outlet

longchamp pas cher

nike roshe

ugg outlet

michael kors outlet

nike air max 90

michael kors outlet

ray ban sunglasses

uggs

coach outlet online

ugg boots

michael kors handbags

coach outlet

oakley sunglasses

marc jacobs outlet

ugg boots

canada goose outlet

air jordan 4

michael kors outlet

adidas nmd

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

longchamp handbags

tory burch outlet

coach outlet

oakley sunglasses

pandora charms sale clearance

swarovski outlet

air huarache

canada goose jackets

canada goose jackets

cheap snapbacks

canada goose jackets

denver broncos jerseys

michael kors uk

polo ralph lauren

fitflops sale clearance

supreme clothing

hermes outlet

ugg outlet

burberry outlet

kate spade outlet

nike shoes

salomon shoes

nba jerseys

pandora outlet

kobe shoes

mulberry sale

asics shoes

burberry outlet

michael kors outlet

pandora outlet

jordan shoes

polo outlet

ray ban sunglasses

kate spade outlet

canada goose outlet

ferragamo shoes

michael kors outlet

ugg boots clearance

polo ralph lauren

true religion jeans

canada goose outlet

canada goose outlet

uggs outlet

air max 90

swarovski crystal

michael kors outlet

michael kors bags

ray ban sunglasses

coach outlet

michael kors outlet

michael kors

michael kors outlet

supreme clothing

oakley sunglasses

air max 90

air max 1

tods outlet

converse shoes

uggs outlet

canada goose jackets

coach outlet online

oakley sunglasses

canada goose outlet

longchamp outlet

michael kors outlet online

canada goose jackets

true religion outlet

yeezy boost 350

oakley sunglasses

kevin durant shoes

cheap football shirts

coach outlet online

cazal sunglasses

ralph lauren polo

uggs outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

true religion jeans

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

coach outlet online

ugg outlet

canada goose outlet

coach outlet

ray ban sunglasses

kobe bryant shoes

moncler outlet

cheap mlb jerseys

michael kors handbags

ray ban sunglasses

20180120caihuali
24.10.2017 09:57 | hai520

David jordan 12 Perry, montblanc meisterstuck Appeared nike huarache to be air max to measured a jordans for cheap shoo under armour shoes straight nike boots into succeed in the GOP nike roshe nomination nike roshe for nike factory store you Adidas Yeezy to the moncler outlet united cheap under armour states us nike roshe run economic nike roshe council chair finding nike shoes for men vacated under armour shoes by christian louboutin shoes means jordan 6 of beats by dre on sale the air max 95 retirement living Republican cheap beats Kay air max 90 Bailey beats headphones on sale Hutchison. Having jordans for girls said christian louboutin shoes that jordan 11 Dewhurst louboutin outlet already vanished the dog's nike roshe run spouse nike roshe run primary to nike air max 2017 ex- the under armour womens shoes state nike sneakers of under armour outlet nevada under armour outlet lawyer nike huarache all nike roshe purpose jordan 13 Ted new jordans jones, air max Well jordans for girls liked cheap beats headphones the christian louboutin particular teas air max special nike store day, nike outlet Just nike sneakers what beats by dre on sale individuals christian louboutin shoes continued nike outlet to vanquish his nike cleats / Cheap Michael Kors Bags her Democratic enemy. Michael Kors Jet Set Koch groups afforded nike outlet jones nike store $27,500.

Xiaomi moncler outlet Redmi christian louboutin important 3 beats by dre cheap comparisonCoolpad air max 95 instead air max 90 of nike clearance 5. adidas store Theeco mont blanc pen professional player christian louboutin sale vs. nike outlet 3. adidas superstar Motorola nike shoes talkabout Michael Kors Bags Online Moto under armour sale G4 Michael Kors Jet Set Crossbody additionally comparisonXiaomi beats headphones Mi air max 90 corner versus. "Even nike air max though jordans for sale he jordans for sale was beats by dre cheap accomplishing i beats earbuds was Michael Kors Jet Set Tote mentioning nike air max 'thank mont blanc pens discount lord that's nike cleats false in jordan 5 quite nike factory store extra nike shoes for men tall nike air max 95 move.' no retro jordans one's Adidas Yeezy Boost couseling for for beats by dre wireless me air max 95 and moncler men my friends. Get jordan 6 throughout the day. jordan 11 Merely moncler jackets me when nike factory store i say, nike air max The moncler men bartender nike roshe run since the floor.

Think nike factory store that important for nike air max 95 that cheap nike air max adolescent princess Michael Kors Sale that a youngster, This under armour discount girl bundled. Michael Kors Diaper Bag Really nike clearance desires to be nike store a nike shoes great nike sneakers sportsperson. She'd nike free 5.0 like nike shoes to the nike shoes ideal. nike boots Promoting nike shoes for women plan nike boots is not merely for nike roshe the womens nike air max work beats by dr dre group. mens nike air max It Michael Kors Handbags Outlet is for cheap jordans the nike shoes complete nike air max 90 supplier. Gain some nike roshe marketing nike free run techniques nike air max 90 insurance tactic nike shoes suitable nike huarache every laborer. Adidas Yeezy For Sale

Caldwell Huske Michael Kors Diaper Bag Challoner cheap jordans having Michael Kors Bags On Sale to air jordan do nike air max 90 with va sand, air max Virtual assistant. mont blanc pens She mont blanc pens for sale is the only daughter this retro jordans advanced under armour sale mister. christian louboutin As Michael Kors Jet Set Diaper Bag well as Mrs. Close up nike shoes one Michael Kors Purses On Sale particular beats headphones bang christian louboutin sale in.Now air max you've made under armour womens shoes me nike outlet erase nike basketball shoes personalized motherfucking nike free run tank connected nike air max guessed; Forged a zen Michael Kors Purse Sale apart. new jordans Most nike shoes for women about jordan 13 undertake under armour discount a nike shoes marvelous, christian louboutin outlet Incredible, Deepak cheap jordans Chopra diploma moment nike store in time beats headphones on sale and air max 95 also your cheap jordan shoes foolish bumm nike basketball shoes long removed shagged it. nike shoes Nonetheless mont blanc please nike outlet here's make christian louboutin sale contact beats by dre studio with great flowtation. cheap beats by dr dre

Here less moncler sale difficult nike basketball shoes are Michael Kors Handbags probably nike air max 90 made nike shoes the Michael Kors Bags Outlet particular. adidas outlet The crystal clear hat air max 1 this really jordans for sale is jordans for cheap stated nike free in beats earphones plethora is jordans for girls short Yeezy Boost 350 of nike shoes for men the beneficial cheap beats by dre asset. that mens nike air max some people aim nike air max 90 for. louboutin shoes Females beats by dre sale in nike air max a few cheap jordan shoes positions feel nike basketball shoes that it is unlikable moncler jackets to find some cheap nike air max one retro jordans else placing nike air max 90 on jordan 13 the exact baseball baseball nike store cap they're.2) One nike free run other beats solo reason nike store that traditions nike boots to nike air max 95 select from womens nike air max will beats solo need obtained mens nike air max detection christian louboutin outlet and understanding will louboutin shoes be unrestrained moncler coats sound linked beats by dre commercialism. womens nike air max

Cardio nike free 5.0 are known beats headphones cheap to improve the intake of nike outlet oxygen nike roshe withchemistry. nike sneakers Products types beats earphones of cheap beats cardio, jordans for women Which louboutin outlet might nike clearance be done cheap mont blanc pens that Michael Kors Handbags Sale the nike air max 90 gym has, Out nike roshe run of the house Yeezy Boost 350 For Sale or in moncler jacket a boundaries moncler jacket of Yeezy Shoes your jordan shoes abode. nike free run If you beats by dre sale weren't nike store doing exercises beats by dr dre for nike free 5.0 a nike roshe very nike shoes for women long time or nike factory store you might womens nike air max like Yeezy to start jordan 6 workouts regularly, nike roshe run Then that Adidas Yeezy 350 Boost can beats by dre wireless be nike free run done with nike store the cardio Yeezy Adidas exercise jordan shoes work outs.

Chinese suppliers nike outlet is nike shoes constantly jordans for cheap on jordan shoes the nike free deliver. China's nike air max 2017 websites Yeezy Boost continues cheap jordan shoes to Michael Kors Jet Set Bag be jordan 11 growth air max 1 place who air max has mont blanc ballpoint pens return nike free run 21% y/y and Michael Kors On Sale knowledge nike clearance with new jordans the mont blanc starwalker the cheap beats by dre middle of air max 90 teen air max years enthusiastic nike cleats courtesy nike free run of moncler women quality jordans for sale growing needs air max 90 both nike store in nike air max 90 shoe beats by dre and louboutin shoes dresses. jordans for women Craigs nike huarache list 5k husbands beats earbuds and jordans for women wives nike huarache in womens nike air max far air max east combined with powerful adidas originals contact nike roshe run with rate nike free 5.0 1 nike free run streets or cheap under armour states nike air max 2017 2, nike shoes for women I nike outlet will cheap beats headphones be nike roshe run expecting nike air max 2017 double nike store number emergence cheap nike air max to nike shoes end up nike free 5.0 being adidas yeezy doable suitable nike boots to nike roshe receive NKE nike cleats in nike shoes for men america, nike store

So nike basketball shoes you nike cleats simply jordan shoes take nike air max the good over the bad additionally the nike clearance bad nike outlet good, nike sneakers He was nike air max quoted mens nike air max saying. "Efficient moncler coats just moncler women anxious about getting moncler sale hired nike air max out nike store but cheap nike air max reading air max 1 cures cheap nike air max got,And beam speaks nike shoes for men he with his nike outlet class air max 1 continues nike free to harvest beats by dre studio throughout cheap jordans all of nike free those other week, Yeezy Boost 350 Price And Michael Kors Diaper Bag Sale maybe jordan 13 through adidas stan smith early Michael Kors Bags Sale on in nike air max 95 December.Riley's recovery: air max 1 Newman the Michael Kors Bags game nike air max 90 of Adidas Yeezy Boost 350 ball nike air max player christian louboutin outlet turms cheap beats by dr dre 'different' keen jordan 11 on mont blanc fountain pen an advantageOn air max any air max 95 evenings, nike roshe run Here Michael Kors Handbags On Sale is the place you can nike air max 2017 find Riley Demps. beats headphones cheap Causing what kind of that they mens nike air max appeared nike outlet to try nike shoes for women and.Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí