eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Exekuce

16.05.2012 | Sekce: Sociální a právní

Mgr. Jan Vobořil z Právní poradny ANO připravil na základě našich dotazů rozsáhlý článek na téma exekuce. Ve zkrácené podobě je článek k dispozici v časopisu Dekontaminace I/2012 - Poprvé. Zde jej najdete celý. 

 

Co to vlastně exekuce je, a jak se nařizuje? Co se musí stát, aby k exekuci došlo?

Exekuce je jeden ze způsobů výkonu rozhodnutí. Vedle exekuce se můžeme setkat ještě se soudním výkonem rozhodnutí, které je ovšem méně časté. To je sice zpravidla levnější, ale také méně efektivní. Nejčastěji je exekucí vymáháno nějaké finanční plnění, ale exekučně lze vymáhat i jiné povinnosti, jako třeba vydání nějaké věci nebo vystěhování z bytu. K tomu aby mohlo k exekuci vůbec dojít musí existovat tzv. exekuční titul, většinou to bývá rozhodnutí soudu, který potvrdí, že dlužník skutečně má něco plnit (platit, vystěhovat se, vydat věc apod.). Může jít ale třeba i o rozhodnutí jiného orgánu (zejména u daní, zdravotního, sociálního nebo nemocenského pojištění). Exekuci vykonává soudní exekutor, kterého tímto pověří soudce na žádost věřitele v případě, že nedojde ke splnění povinnosti (například zaplacení dluhu) dobrovolně.

 

Jak se dozvím, že je proti mě vedena nějaká exekuce? 

Zpravidla se o exekuci dozvíte až jako poslední ve chvíli, kdy už exekutor obstaví účet, vydá příkaz k provádění srážek ze mzdy nebo vás třeba navštíví v bytě. Zjistit, jaké exekuce jsou na vás vedeny lze třeba z Centrálního registru exekucí, který provozuje exekutorská komora. Bližší informace lze zjistit na www.ceecr.cz.

 

Co lze všechno v exekuci zabavit?

Exekuci lze provádět různými způsoby. Nejčastější bývají srážky ze mzdy nebo jiných příjmů. Těmito jinými příjmy se myslí důchod, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, peněžité dávky v mateřství nebo další opakující se dávky státní sociální podpory. Exekučně nelze naopak zabavit dávky v hmotné nouzi nebo neopakující se dávky sociální podpory. Srážky ze mzdy nebo jiných příjmů lze provádět pouze do určité výše. Orientačně si lze zjistit výši srážek například prostřednictvím různých internetových kalkulaček (např. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/srazky-ze-mzdy/). Častým způsobem provedení exekuce bývá také obstavení účtu, případně prodej nemovitosti.

K prodeji movitých věcí, kterému předchází návštěva exekutora u vás doma, dochází k ní většinou až v případech, kdy nelze peníze vymoci jiným způsobem. Pokud k takové exekuci dojde, tak by měl exekutor v souladu s občanským soudním řádem zabavovat pouze věci patřící dlužníkovi. To, jaké věci patří dlužníkovi, ale často nelze určit, z čehož pak pramení situace, kdy jsou zabaveny věci někoho jiného. Exekutor by také neměl zabavovat běžné oblečení nebo obvyklé vybavení domácnosti (to může být třeba lednice, ale už ne televize). Neměl by také zabavit například zdravotní pomůcky nebo věci nezbytné k výkonu povolání. 

 

O kolik se můj dluh exekucí navýší?

Odměna exekutora je jednou složkou z navýšení dluhů při jejich vymáhání. Vedle nákladů exekuce dlužník zpravidla platí i úroky z prodlení nebo smluvní pokuty, soudní poplatky nebo náklady protistrany na právní zastoupení. Odměny exekutorů jsou stanoveny zákonem a vyhláškou o odměně a náhradách soudního exekutora. Platí, že čím je vymáhaná částka vyšší, tím je vyšší i odměna exekutora. Například u dluhu ve výši tisíc korun může odměna exekutora a paušální náhrada jeho hotových výdajů spolu s DPH činit cca 7800,- Kč. To je také minimální exekutorova odměna, pokud nedojde třeba z důvodu dobrovolného plnění k jejímu snížení (viz dále).

Nejnevýhodnější je pro dlužníka pokud exekutor paralelně vymáhá více malých dluhů (například za pokuty za černé jízdy v MHD). Procentuálně je totiž odměna nejvyšší právě u dluhů malých, protože vyhláška stanovuje poměrně vysokou minimální odměnu exekutora. Vyplatí se proto v takovém případě navrhnout exekutorovi, aby exekuce sloučil do jedné a všechny pokuty vymáhal najednou. Tím se sníží náklady na samotnou exekuci. Podmínkou ovšem je, aby věřitel, dlužník i exekutor byli u všech slučovaných exekucí stejní, jak je tomu právě zpravidla u pokut za jízdy na černo.

Snížení nákladů exekuce lze také docílit dobrovolným zaplacením dluhu do 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení exekutorem. V takovém případě se snižuje na polovinu jak odměna exekutora, tak díky novele vyhlášky od začátku března tohoto roku u drobnějších dluhů i paušální náhrada nákladů exekuce.

 

Co má člověk, kterému hrozí exekuce, dělat? Pomůže např. jednání o splátkovém kalendáři? Kam se má obrátit o pomoc?

Obecně by si ten, komu hrozí exekuce, měl především udělat přehled toho, komu a co dluží, jaký dluh je v jaké fázi (před podáním žaloby k soudu, ve fázi soudního řízení, po pravomocném rozsudku, po nařízení exekuce), určit jaké dluhy jsou prioritní (zejména ty, kde hrozí jejich navyšování) a na jejich řešení se zaměřit především. Dlužník by si měl zkontrolovat, zda jsou vymáhané dluhy a částky správné, zda dluh není třeba již promlčený, jestli nelze někde snížit náklady, například sloučením exekucí do jedné apod.

Ze zkušeností vyplývá, že možná vůbec nejdůležitějším preventivním opatřením je pravidelné přebírání pošty v místě trvalého pobytu. Častým problémem je právě nepřebírání nebo následné ignorování zásilek od věřitele, jeho právního zástupce nebo následně soudu či exekutora. Ještě ve fázích, kdy není dluh předán k exekuci je vhodné věřitele nebo jeho právního zástupce kontaktovat, informovat ho o svých možnostech a pokusit se domluvit na splátkovém kalendáři. Tím se dá zabránit tomu, aby vymáhání dluhu vstoupilo do další fáze (žaloba k soudu, návrh na nařízení exekuce atd.), kde dojde k dalšímu navyšování dluhu. Splátkový kalendář by měl být vždy domluven tak, aby ho byl dlužník schopný plnit. Je pravděpodobné, že druhou možnost už mu věřitel nedá. S žádostí o splátkový kalendář bývají úspěšní zejména ti, kteří dluží státu, zdravotním pojišťovnám nebo bankám. Větší problém domluvit se na splátkách bývá s různými společnostmi, které dluhy hromadně skupují, nebo přímo s exekutory.

Často se také setkáváme s případy, kdy je vymáhaný dluh pochybný a dlužník tvrdí, že nic nedluží nebo nedluží tolik, kolik je vymáháno. Pokud je ale v té době už dluh přiznán pravomocným rozsudkem a je třeba už i předán k exekuci, je už zpravidla pozdě s tímto něco dělat.

V případě, že dlužník neví, co je v dané chvíli nejlepší a na jaké dluhy by se měl zaměřit, může se domluvit v naší právní poradně na osobní konzultaci, případně se s námi spojit telefonicky či e-mailem. Situaci s ním probereme a navrhneme další postup. Kontakty na Právní poradnu A.N.O. jsou uvedeny pod tímto textem.

 

Pokud beru drogy, mám trvalé bydliště u rodičů, může se stát, že tam exekutoři přijdou a zabaví majetek (třeba vybavení bytu i jim)? Jak se mám tomu bránit? Pomůže změna bydliště? Pomůže notářský zápis o tom, že žádný majetek rodičů není můj?

Exekutor může při provádění exekuce prodejem movitých věcí přijít kamkoli, kde se domnívá, že jsou věci dlužníka. Zpravidla jde na adresu trvalého pobytu dlužníka (často právě u rodičů). Je tedy vhodné, zejména pokud dotyčný u rodičů opravdu nebydlí, si trvalý pobyt změnit někam jinam, případně ho odhlásit. V takovém případě bude mít dotyčný trvalý pobyt na obecním úřadě.

Pokud jde o sepsání různých prohlášení o majetku mezi rodiči a dotyčným uživatelem, tak ty někdy skutečně pomohou, zejména pokud jsou na nich například úředně ověřené podpisy. Působí ale pouze svojí přesvědčivostí, vzhledem k pravděpodobné společné motivaci rodičů i uživatele - zabránit zabavení co nejvíce věcí, nemusí z pochopitelných důvodů exekutor k takovým prohlášením přihlížet.

Exekutor by měl zabavovat pouze věci, které patří dlužníkovi. Bohužel často při exekuci prodejem movitých věcí nelze odlišit věci dlužníkovi a věci někoho jiného. V takovém případě by měl ten, jehož věci exekutor zabavuje, zažádat přímo exekutora o vyškrtnutí takových věcí ze soupisu, tj. seznamu věcí, které exekutor sepsal (do 30 dnů od chvíle, kdy se dozví, že se věci dostaly na seznam exekutora). Vlastnictví věcí by měl doložit. K tomu poslouží paragony o nákupu, kupní smlouvy ale mohou to být i svědectví známých, nebo třeba u starších věcí staré fotografie věcí v bytě apod. Pokud žádosti o vyjmutí exekutor nevyhoví, může vlastník věci podat k soudu tzv. vylučovací žalobu, kterou se bude bránit proti zahrnutí věci do exekuce.


Je exekuce po nějaké době promlčena?

Pokud například soud rozhodne o tom, že je dlužník skutečně povinen zaplatit nějakou částku, tak má věřitel 10 let na to, aby podal návrh k nařízení exekuce. Poté, co soud exekuci nařídí a pověří soudního exekutora, tak teoreticky exekuce může trvat neomezeně dlouho. Pokud je ale exekutor s vymáháním dlouhodobě neúspěšný, může sám podat k soudu návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka. V takovém případě může soud exekuci zastavit a následně může teoreticky dojít i k promlčení exekučního nároku.

 

Může se stát, že mne za to zavřou „za dluhy"?

To, že někdo něco dluží a není schopen splácet, automaticky neznamená, že by šlo o trestný čin. O trestný čin by mohlo jít ale třeba tehdy, kdy si někdo již bral půjčku s vědomím, že ji nebude splácet. To by mohl být trestný čin úvěrového podvodu. 

Kontakt na Právní poradnu A.N.O.:

Adresa:Koněvova 95, 130 00 Praha 3 - Žižkov

tel./zázn:  222 582 932  222 582 932
fax: 222 585 029
mobil:  736 760 701  736 760 701

e-mail: ppano@asociace.org

 

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě.

 

Jak se k nám dostanete:

tram 1, 9, 16 - zastávka Ohrada (pak směrem dolů do Koněvovy ulice)

bus 133 (ze stanice metra Florenc) - zastávka Černínova (přímo v Koněvově ulici)

bus 136 (ze stanic metra Flora nebo Vysočanská) - zastávka Ohrada nebo Černínova

bus 207 (ze stanic metra Staroměstská nebo Florenc) - zastávka Ohrada nebo Černínova

 

Za Právní poradnu A.N.O. zpracoval Mgr. Jan Vobořil

 

Přidejte první komentář

 Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí