eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Seznam sociálních kurátorů v Praze

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Drogy a právo - otázky a odpovědi

31.08.2011 | Sekce: Sociální a právní

1. Toxi byt a problémy se sousedy, majiteli
2. Domácí var a prodej
3. Indoorové pěstování marihuany
4. Právní poradna

Otázky:

1. Za co mi může být vypovězena nájemní smlouva?

Výpověď z nájmu bytu včetně jeho důvodů upravuje občanský zákoník. Pronajímatel může vypovědět nájem jen ze zákonem stanovených důvodů.

V některých případech může pronajímatel nájem vypovědět jen s přivolením soudu (tj. musí podávat žalobu soudu). Jedná se však o méně časté situace, např. pronajímatel potřebuje byt pro sebe nebo svou rodinu, byt stavebně související s provozovnou (např. obchodem) a nájemce této provozovny nebo vlastník domu by byt chtěli užívat.

Mnohem častější jsou výpovědi z nájmu bytu z důvodu porušování povinností nájemce. V těchto případech nepotřebuje pronajímatel k výpovědi přivolení, tj. souhlas soudu a výpověď dává přímo nájemci. Jedná se zejména o případy, kdy:
- nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě (např. dělají v domě či v bytě hluk, který ruší sousedy, zanechávají nepořádek ve společných prostorách, v důsledku výroby drog či řádného neudržování bytu se šíří po domě zápach apod.)
- nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nemusí se přitom jednat o dluh za tři po sobě jdoucí měsíce)

Mezi další důvody výpovědi pronajímatele bez přivolení soudu patří i neužívání bytu či pouze jeho občasné užívání, existence nájemního vztahu nájemce k dalšímu bytu bez zvláštních důvodů a bydlení v domě zvláštního určení, aniž by byl nájemce zdravotně postiženou osobou (jednalo by se např. o byt upravený pro tělesně postižené).

Výpověď z nájmu bytu musí být písemná a musí v ní být uveden konkrétní důvod výpovědi (tj. nejen obecně ve smyslu „porušujete dobré mravy v domě", ale je třeba taktéž specifikovat jak). Dále musí výpověď obsahovat výpovědní lhůtu (nejméně tříměsíční, která začíná běžet až od měsíce následujícího po doručení). Důležitou náležitostí výpovědi je i poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu.

2. Může být prokázaný var, případně prodej, v bytě sám o sobě důvodem k vypovězení nájemní smlouvy, k vystěhování?
V zásadě může, pokud se o této skutečnosti pronajímatel dozví (policie ani soud tuto skutečnost vlastníku domu neoznamují, ale může se to dozvědět např. v souvislosti s předvoláním ke svědecké výpovědi, event. od jiných obyvatel domu). Výroba drog je trestným činem, tudíž vyrábění drog v bytě není řádným užíváním bytu, resp. je porušováním povinnosti nájemce byt řádně užívat. Výroba drog navíc často vyjde najevo v souvislosti se stížnostmi ostatních nájemců v domě v souvislosti s porušování dobrých mravů v domě, což je dalším výpovědním důvodem.

3. Co můžou dělat sousedi, pokud je toxi byt obtěžuje hlukem, smradem, zvýšeným provozem (podivných typů)? Můžou zařídit, že dotyčný přijde o bydlení?
Sousedé si v prvé řadě mohou stěžovat pronajímateli, který následně může dát nájemci písemnou výstrahu a event. přistoupit i k výpovědi z nájmu bytu. Sousedé tak svými stížnosti mohou dát podnět k tomu, že nájemce o byt „přijde".
Sousedé dále mohou přivolat policii, která věc začne šetřit, což může vyústit i v trestní stíhání nájemce či dalších obyvatel bytu.

4. Co může obyvatelům udělat přivolaná policie - v ten daný moment? Co
může udělat dlouhodobě?
Nejčastěji volají sousedé policii zřejmě z důvodu rušení nočního klidu. V takovém případě obvykle přichází na řadu napomenutí ze strany policie, event. uložení pokuty ve správním řízení.

Vstoupit do obydlí by policista mohl v zásadě jen z důvodu hrozby škody na zdraví či životě obyvatel domu či bytu či hrozby větší škody na majetku. Z obdobných důvodů by do policista mohl byt i otevřít. Razantnější postup ze strany policie je možno očekávat zejména v případě opakovaných stížností obyvatel. Nelze současně vyloučit, že policie již z jiných zdrojů má poznatky o trestné činnosti v bytě a případné stížnosti urychlí zásah policistů.

Uvedená situace je však hlavně pro policisty signálem pro realizaci dalších šetření, aby tak získali podklady pro stíhání obyvatel bytu v souvislosti s výrobou či distribucí drog. Policisté mohou nasadit operativní pátrací prostředky za účelem získání potřebných důkazů a taktéž pro podporu získání povolení k domovní prohlídce (např. monitorování domu a podezřelých osob do něj vstupujících, odposlechy apod.).

5. Máte s touto problematikou konkrétní zkušenosti ve vaší právní poradně?
Ano, máme. V minulosti jsme sepisovali klientům např. žaloby na určení neplatnosti nájemní smlouvy. Taktéž jsme opakovaně poskytovali poradenství v souvislosti s problémy s nájmem bytu, ať již z důvodu dluhu na nájemném či v souvislosti s porušováním jiných povinností nájemce či dobrých mravů v domě. Stojí také za zmínku skutečnost, že drogové trestné činy vycházejí najevo často i v souvislosti s exekucí na majetek obyvatel bytu (nemusí se nutně jednat přímo o nájemce. S tímto „druhotným" efektem exekucí jsme se setkali zejména u pěstování konopí v bytech.

6. Jaká je trestní sazba za prokázanou výrobu podomácky dělaného
pervitinu?
V případě výroby pervitinu hrozí výrobci trest odnětí svobody minimálně v trvání 1 až 5 let. Dle okolností však může hrozit i trest přísnější, např. v případě výroby ve větším rozsahu hrozí trest odnětí svobody v trvání 2 až 10 let. Pojem větší rozsah nemusí nutně znamenat výrobu velkého množství, nýbrž může tak být vykládána i výroba v malém rozsahu, avšak po delší časové období. Trestní sazba se může dále zvyšovat při zapojení výrobce do organizované skupiny či získání majetkového prospěchu různého rozsahu.

7. Jaká je trestní sazba za prokázanou výrobu a prodej podomácky
dělaného pervitinu?
Pachatel, který vyrábí a současně prodává je souzen podle téhož ustanovení jako kdyby pouze vyráběl. Výroba i prodej jsou totiž upraveny v rámci téhož paragrafu v trestním zákoníku. Soud by ovšem přihlížel k rozsahu jednání pachatele, tj. vyráběl nejen pro sebe, ale i prodával dalším osobám, což by pro pachatele mohlo znamenat přísnější trest.

8. Co hrozí, když policie pouze nalezne laboratorní sklo, ale přímo u
varu nepřistihne, ani nenajde drogy?
Nepodaří-li se policii prokázat jiným způsobem výrobu drogy (např. svědectvím dalších osob) bude stíhat osobu, u níž laboratorní sklo našla pro trestný čin držení předmětů k nedovolené výrobě drog. Takto může stíhat kteroukoliv osobu, u níž by sklo našlo, aniž by přímo tato osoba musela drogu vyrábět. Může tak stíhat např. kamaráda výrobce, u něhož v bytě si výrobce „nádobíčko" uschová. Minimální trestní sazby se zde pohybuje v rozpětí od 1 do 5 let.

9. Jaký je rozdíl mezi prodejem dospělému, mladšímu 18 let a mladšímu 15
let?
Rozdíl je v právní kvalifikaci dle trestního zákona a následně i ve výši trestu. Zatímco při prodeji (nebo i bezplatném předání) drogy dospělému hrozí pachateli trest odnětí svobody v rozmezí 1 až 5 let, při stejném jednání vůči osobě mladší 18 let hrozí trest v trvání 2 až 10 let a při předání drogy osobě mladší 15 let dokonce trest v rozmezí 8 až 12 let. I při prodeji či předání drogy dospělému však může hrozit stejná sazba jako u předání drogy osobě mladší 18 či 15 let, a to v případě, že by se jednalo o prodej ve větším rozsahu, v rámci organizované skupiny či získání značného majetkového prospěchu. V případě, že by v důsledku předání či prodeje drogy osoba, která si drogu aplikovala zemřela či si tak způsobila jinou těžkou újmu na zdraví, hrozí prodejci trest odnětí svobody v rozmezí 10 až 15 let, a to i přesto, že drogu nepředával s úmyslem způsobit tyto následky.

10. Záleží na druhu drogy pervitin, opiáty, marihuana?

Druh drogy z hlediska právní kvalifikace nehraje žádnou roli. Fakticky se v průběhu trestního řízení může projevit při úvahách soudu o druhu a výši trestu. Soud např. může hodnotit předání marihuany méně přísně než předání heroinu.

11. Je trestná aplikace drogy dospělému, mladšímu 18 let a mladšímu 15 let?
Při aplikaci drogy jiné osobě by připadalo v úvahu trestní stíhání pro trestný čin šíření toxikomanie. U aplikace dospělému pachateli by tak hrozil trest odnětí svobody v trvání až 3 let či uložení peněžitého trestu či zákazu činnosti (pokud by se jednalo např. o lékaře či obdobnou profesi). V případě aplikace drog osobě mladší 18 či 15 let by hrozil trest odnětí svobody v trvání 1 až 5 let. U osob mladších 18 let (tj. i 15 let) by současně aplikující osoba mohla být stíhána i pro trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže, kde hrozí trest až do dvou let, v případě, že by k aplikaci docházelo opakovaně dokonce v rozmezí 6 měsíců až 5 let. Shora uvedené ovšem platí pouze v případech, kdy aplikující osoba drogu zároveň neobstarala. Zde by pak hrozilo ještě trestní stíhání z důvodu obstarání drogy pro jiného či prodej (tj. stejné trestní sazby jako u dealera).

12. Jaká je trestní sazba za pěstování marihuany? Záleží na množství? Jaká je trestní sazba za pěstování a prodej marihuany?
Pěstování marihuany podléhá stejné trestní sazbě jako výroba pervitinu či prodej nebo předání jakékoliv drogy. Minimální trestní sazba činí 1 až 5 let trestu odnětí svobody. Trestné je pěstování jakéhokoliv množství marihuany (tj. konopí obsahujícího více než 0,3 delta-9-THC). Větší množství konopí opět může znamenat použití přísnějšího ustanovení trestního zákona a tedy podřazení pod vyšší trestní sazbu. Za pěstování konopí ve větším rozsahu, byť pro vlastní potřebu, hrozí pachateli test odnětí svobody v rozmezí 2 až 10 let. Termín větší rozsah není zákonem přesně vymezen, nevztahuje se pouze na počet rostlin, ale taktéž na délku páchání trestné činnosti. Podstatnou roli může sehrát i obsah účinné látky ve vypěstovaném konopí. Co se týče počtu rostlin a využití trestní sazby, praxe se soudů se dle jednotlivých krajů může značně lišit. Beztrestnost pěstování konopí v malém množství pro vlastní potřebu by měl přinést až nový trestní zákoník, který však nebude účinnosti, s jehož účinností se počítá od 1. ledna 2010 (text nového trestního zákoníku byl schválen Poslaneckou sněmovnou 11.11.2008). Termín malé množství však blíže stanoví až prováděcí předpisy, které dosud nebyly schváleny a prozatím existují jen ve formě návrhu.

13. Můžeš představit Právní poradnu ANO, čím se zabývá a jak je na ni možné se obrátit.

Právními problémy související s užíváním drog se od r. 2002 zabývá Právní poradna A.N.O. Klientům poskytuje právní pomoc zejména v oblasti trestního, občanského, rodinného a pracovního práva, dle potřeby event. i v jiných právních oblastech. Právní pomoc je poskytována bezplatně, a to prostřednictvím smluvně zajištěných advokátů poradny.

V případě potřeby jsme schopni převzít i obhajobu klienta v trestním řízení či právní zastoupení v řízeních před civilními soudy (např. řízení o nařízení ústavní výchovy nad nezl. dětmi, rozvod manželství, výpověď z nájmu bytu apod.).

 

Komentáře

 

19.03.2019 12:42 | laxmi Pipe Industries
laxmi pipe industries is leading manufacturer of Stainless steel pipes
19.03.2019 12:42 | laxmi Pipe Industries
laxmi pipe industries is leading manufacturer of Stainless steel pipes
19.03.2019 09:39 | www.office.com/setup
great site. http://officecommoffice.com
18.03.2019 12:06 | Jack Smith
Get Quickbooks Desktop Support to contact Quickbooks online Customer care Number 1-888-412-7852. Our Quickbooks Desktop Tech support team provide 24*7 support https://qbdesktopsupport.com/
18.03.2019 12:06 | Jack Smith
Get Quickbooks Desktop Support to contact Quickbooks online Customer care Number 1-888-412-7852. Our Quickbooks Desktop Tech support team provide 24*7 support https://qbdesktopsupport.com/
18.03.2019 10:34 | Smith Watson
[url=https://quickbookserrorxpert.com/quickbooks-install-diagnostic-tool/]QuickBooks Install Diagnostic Tool[/url] is the tool which is designed to diagnose and fix the errors occurs during the QuickBooks accounting software installation process.
18.03.2019 10:34 | Smith Watson
[url=https://quickbookserrorxpert.com/quickbooks-install-diagnostic-tool/]QuickBooks Install Diagnostic Tool[/url] is the tool which is designed to diagnose and fix the errors occurs during the QuickBooks accounting software installation process.
18.03.2019 10:34 | Smith Watson
[url=https://quickbookserrorxpert.com/quickbooks-install-diagnostic-tool/]QuickBooks Install Diagnostic Tool[/url] is the tool which is designed to diagnose and fix the errors occurs during the QuickBooks accounting software installation process.
16.03.2019 15:14 | www.mcafee.com/activate
thanks,,,keep posting mcafee.com/activate
16.03.2019 07:47 | Norton.com/setup
I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog. norton.com/setup
14.03.2019 08:00 | www.office.com/setup
great. http://officecommoffice.com
14.03.2019 08:00 | www.office.com/setup
great. http://officecommoffice.com
14.03.2019 08:00 | www.office.com/setup
great. http://officecommoffice.com
13.03.2019 19:52 | Daniel
This is very interesting, You?re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks! Thank you and best of luck.hotele , sprawdz rowniez hotele w górach
11.03.2019 07:50 | Norton.comsetup
Norton.com/Setup - Norton is a well-known name offering a variety of security services to their users. It has marked its name in the market of personal as well as business security. norton.com/setup
09.03.2019 07:13 | netgear n300 wifi range extender setup
netgear n300 wifi range extender setup Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post.
09.03.2019 06:40 | 123 HP Printer Setup
Excellent post. Please keep up the great work. You may check our website also 123.hp.com/envy 5541
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:20 | Universal Institue of Design
UID is best Fashion Design Institute in surat.
09.03.2019 06:19 | Trueline Solution
Trueline Solution SEO service Provider Company in Surat.
09.03.2019 06:19 | Trueline Solution
Trueline Solution SEO service Provider Company in Surat.
08.03.2019 12:32 | shreeja
Shreeja Health Care is leading Manufacturer, exporter, supplier, and Wholesaler of Oil Extraction machine
08.03.2019 12:32 | shreeja
Shreeja Health Care is leading Manufacturer, exporter, supplier, and Wholesaler of Oil Extraction machine
08.03.2019 12:32 | shreeja
Shreeja Health Care is leading Manufacturer, exporter, supplier, and Wholesaler of Oil Extraction machine
06.03.2019 06:57 | Savaliya Oil Maker Machine
Savaliya Oil Maker Machine for Home Usage. This Product is Easy to Use and it produces health oil for your family. There are also some other products of savaliya industry, like coconut oil maker machine, peanut oil maker machine, sesame oil maker machine. Visit - https://www.savaliyaoilmaker.com/
04.03.2019 11:23 | Mcafee Activation Help
If you want to activate your McAfee account for full access of the features then you must have to purchase the McAfee activation product key and need to complete the process of Mcafee Activation Help.
04.03.2019 11:23 | Mcafee Activation Help
If you want to activate your McAfee account for full access of the features then you must have to purchase the McAfee activation product key and need to complete the process of Mcafee Activation Help.
28.02.2019 03:03 | gggg
24.02.2019 19:48 | norton.com/setup
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. norton.com/setup mcafee.com/activate www.office.com/setup
22.02.2019 07:49 | Norton Setup
Norton.com/nu16 to guard your device against malicious package programs. Norton Setup, laptop dangers and malware strike unit one regular for the massive get-together using laptop, PCs or Mobile telephones. Norton Setup www.norton.com/setup Norton.com/setup Norton Setup Download Free Norton Setup Enter Product Key Norton Setup Online
18.02.2019 10:31 | norton.com/setup
norton.com/setup - In today's world everything is online or in digital form which also has increased the risk of Viruses, Trojans, scams, data and identity theft, and Norton provides protection to your digital life from viruses and malware in a fraction of seconds. The Norton Product is better than any other anti-viruses as it monitors antimalware.
18.02.2019 10:31 | office.com/setup
office.com/setup - We made Office Setup so easy that you may simply run the setup by visiting office.com/setup and enter the product key to get started with www.Office.com/setup.
18.02.2019 10:14 | webroot.com/safe
18.02.2019 10:14 | norton.com/setup
norton.com/setup allows you to download and install the Norton Antivirus setup online on your device. You can manage your Norton product subscription and renewal from your Norton account. Norton provides you a
18.02.2019 10:13 | norton.com/setup
norton.com/setup - As the computer is one of the basic and daily need for many around the globe. People spend and share most of their life on the social media. To ensure the safety, the Norton has designed their security application which is continuously updated with technology. In addition, they have developed many different products for a wide spectrum of users. Furthermore, you can also subscribe to various PC optimize and Mobile Security application as one of the Norton Product.
18.02.2019 10:12 | mcafee.com/activate
McAfee.com/Activate - McAfee Antivirus one of the popular Antivirus and Security System around the Globe. It helps many users to provide protection from the virus, trojan, spyware, and many similar threats. Ig you want to get started with McAfee then you have to go through the steps to McAfee.com/Activate. Secure your PC, Laptop, Tablet, and Smartphones with McAfee Antivirus and follow these to McAfee.com/Activate on your respective device.
18.02.2019 10:12 | mcafee.com/activate
McAfee.com/activate may be used in order to Activate McAfee Security. You may easily use the McAfee by going to the link and enter the 25 digit product key.
18.02.2019 10:11 | norton.com/setup
Norton.com/setup - Setup your Norton subscription now with the help of this link. Let?s get started with your Norton Security today so just Activate Norton Subscription to enjoy the services.
18.02.2019 10:10 | norton.com/setup
Norton.com/setup - Let's get Started with Norton Security as we are here to get you the easiest way to Setup Norton Security. Feel free to contact us if you need any help.
18.02.2019 10:10 | norton.com/setup
Norton.com/setup - Let's get Started with Norton Security as we are here to get you the easiest way to Setup Norton Security. Feel free to contact us if you need any help.
18.02.2019 10:10 | mcafee.com/activate
McAfee.com/activate - Visit the website in order to Get Started with the McAfee Activation or you may also contact us anytime at our Toll-free number to get help for McAfee Activate or Install.
18.02.2019 10:09 | office.com/setup
Office.com/setup - Microsoft Office is world-renowned suite available for both personal and professional use. If you are one of Microsoft Office users then you would have an idea about the great services provided by them. Furthermore, it one of the oldest and still thriving suites in the market.
16.02.2019 11:02 | sakshi
We offering mobile repair course in delhi very affordable price. Abcmit is the Top Best Mobile Repairing Training Institute in Laxmi Nagar, Delhi. ABC Mobile Institute of Technology is the Best palace for Mobile Repairing Course, Laptop Repairing Courses and LED LCD TV Repairing Courses in Delhi. Mobile Repairing Institute in Laxmi Nagar More details visit: www.abcmobileinstitute.com
15.02.2019 10:12 | Shally Warner
I am always searching online for blogs that can help me. Keep up the good work! Vasant Kunj Escorts
05.02.2019 08:38 | Gagan Deep Singh
I am happy to find this your blog Very important for me and Thank you very much and will look for more postings from you. Find Mobile Repairing Course in Noida Find Mobile Repairing Institute in Noida Find Digital Marketing Course in Delhi India
04.02.2019 05:50 | webroot.com/safe
webroot.com/safe Enter your product key online. Create or log into your Webroot account here. Manage your security across multiple devices, with any Webroot product. www.webroot.com/safe. http://www.webroot-webroot.com
04.02.2019 05:50 | office.com/setup
Get all Steps for installation and download, activate MS office setup. Enter your Office product key on www.office.com/setup. http://office-comofficecom.com
04.02.2019 05:48 | www.norton.com/setup
norton.com/setup to install setup product key, Learn how to download, install, and activate Norton Setup on your windows and Mac device still facing problem call (toll free) 1-844-546-5500 or chat our technical experts they will help you.Norton setup http://nortonnortoncom.com
01.02.2019 09:42 | norton.com/setup | www.norton.com/setup
Norton setup is one among the fundamental standard antivirus that is enormously searched for guaranteeing contraption and giving a 1 stop security reply to any or every last one of the aggregate system far and wide. http://nortonnorton-norton.com/
01.02.2019 09:42 | norton.com/setup | www.norton.com/setup
Norton setup is one among the fundamental standard antivirus that is enormously searched for guaranteeing contraption and giving a 1 stop security reply to any or every last one of the aggregate system far and wide. http://nortonnorton-norton.com/
01.02.2019 09:42 | norton.com/setup | www.norton.com/setup
Norton setup is one among the fundamental standard antivirus that is enormously searched for guaranteeing contraption and giving a 1 stop security reply to any or every last one of the aggregate system far and wide. http://nortonnorton-norton.com/
01.02.2019 09:42 | norton.com/setup | www.norton.com/setup
Norton setup is one among the fundamental standard antivirus that is enormously searched for guaranteeing contraption and giving a 1 stop security reply to any or every last one of the aggregate system far and wide. http://nortonnorton-norton.com/
01.02.2019 09:38 | Office Setup
Microsoft office setup is the full suite of Microsoft limit programming that joins a blend of employments, affiliations, and server like Excel, PowerPoint, Publisher and Access. Microsoft www.office.com/setup bundles all the best programming that Microsoft passes on to the table. http://officecom-setup.com
01.02.2019 09:38 | Office Setup
Microsoft office setup is the full suite of Microsoft limit programming that joins a blend of employments, affiliations, and server like Excel, PowerPoint, Publisher and Access. Microsoft www.office.com/setup bundles all the best programming that Microsoft passes on to the table. http://officecom-setup.com
19.01.2019 09:18 | The Best Assignment Help
The Best Assignment help is one of the best website for assignment help. For more details you may contact us at thebestassignmenthelp@gmail.com or call at 447418324884, 918607503827 https://thebestassignmenthelp.com/ Assignment Help Holmes Assignment Help CSU Assignment Help Assignment writing service in UK UK Assignment UK Assignments HNC Assignment Help HND Assignment Help HOLMES BLACKBOARD BLACKBOARD HR ASSIGNMENT Help Assignment help Sydney Assignment Help Canberra Assignment help Perth Assignmet Help Adelaide Assignment Help Brisbane Assignment help Darwin Assignment Help Gold Coast Holmes College Assignment help CDU Assignment Help SCU Assignment Help CSU Assignment Help La Trobe Assignment Help USQ Assignment Help Deakin Assignment Help CQU Assignment Help Torrens Assignment help Griffith Assignment help Tasmania Assignment Help Swinburne Assignment Help Flinders Assignment Help Federation Assignment Help Monash College Assignment help Finance Assignment help Accounting Assignment Help Statistics Assignment Help IT Assignment Help Java Programming Assignment Help Perdisco Assignment Help MBA Assignment Help Human resource assignment help Operations management assignment help Research Assignment help Business management assignment help Travel and tourism assignment help Hospitality management assignment help Case Study Assignment help Law Assignment Help Online Assignment Help Cheap Assignment help College Assignment help Last minute assignment help need assignment help Nursing assignment help Economics assignment help Marketing Assignment help Essay writing service Australia Taxation Assignment help Database assignment help austraila arlington management undefined unviersity of new south wales
19.01.2019 09:18 | The Best Assignment Help
The Best Assignment help is one of the best website for assignment help. For more details you may contact us at thebestassignmenthelp@gmail.com or call at 447418324884, 918607503827 https://thebestassignmenthelp.com/ Assignment Help Holmes Assignment Help CSU Assignment Help Assignment writing service in UK UK Assignment UK Assignments HNC Assignment Help HND Assignment Help HOLMES BLACKBOARD BLACKBOARD HR ASSIGNMENT Help Assignment help Sydney Assignment Help Canberra Assignment help Perth Assignmet Help Adelaide Assignment Help Brisbane Assignment help Darwin Assignment Help Gold Coast Holmes College Assignment help CDU Assignment Help SCU Assignment Help CSU Assignment Help La Trobe Assignment Help USQ Assignment Help Deakin Assignment Help CQU Assignment Help Torrens Assignment help Griffith Assignment help Tasmania Assignment Help Swinburne Assignment Help Flinders Assignment Help Federation Assignment Help Monash College Assignment help Finance Assignment help Accounting Assignment Help Statistics Assignment Help IT Assignment Help Java Programming Assignment Help Perdisco Assignment Help MBA Assignment Help Human resource assignment help Operations management assignment help Research Assignment help Business management assignment help Travel and tourism assignment help Hospitality management assignment help Case Study Assignment help Law Assignment Help Online Assignment Help Cheap Assignment help College Assignment help Last minute assignment help need assignment help Nursing assignment help Economics assignment help Marketing Assignment help Essay writing service Australia Taxation Assignment help Database assignment help austraila arlington management undefined unviersity of new south wales
19.01.2019 09:18 | The Best Assignment Help
The Best Assignment help is one of the best website for assignment help. For more details you may contact us at thebestassignmenthelp@gmail.com or call at 447418324884, 918607503827 https://thebestassignmenthelp.com/ Assignment Help Holmes Assignment Help CSU Assignment Help Assignment writing service in UK UK Assignment UK Assignments HNC Assignment Help HND Assignment Help HOLMES BLACKBOARD BLACKBOARD HR ASSIGNMENT Help Assignment help Sydney Assignment Help Canberra Assignment help Perth Assignmet Help Adelaide Assignment Help Brisbane Assignment help Darwin Assignment Help Gold Coast Holmes College Assignment help CDU Assignment Help SCU Assignment Help CSU Assignment Help La Trobe Assignment Help USQ Assignment Help Deakin Assignment Help CQU Assignment Help Torrens Assignment help Griffith Assignment help Tasmania Assignment Help Swinburne Assignment Help Flinders Assignment Help Federation Assignment Help Monash College Assignment help Finance Assignment help Accounting Assignment Help Statistics Assignment Help IT Assignment Help Java Programming Assignment Help Perdisco Assignment Help MBA Assignment Help Human resource assignment help Operations management assignment help Research Assignment help Business management assignment help Travel and tourism assignment help Hospitality management assignment help Case Study Assignment help Law Assignment Help Online Assignment Help Cheap Assignment help College Assignment help Last minute assignment help need assignment help Nursing assignment help Economics assignment help Marketing Assignment help Essay writing service Australia Taxation Assignment help Database assignment help austraila arlington management undefined unviersity of new south wales
19.01.2019 09:18 | The Best Assignment Help
The Best Assignment help is one of the best website for assignment help. For more details you may contact us at thebestassignmenthelp@gmail.com or call at 447418324884, 918607503827 https://thebestassignmenthelp.com/ Assignment Help Holmes Assignment Help CSU Assignment Help Assignment writing service in UK UK Assignment UK Assignments HNC Assignment Help HND Assignment Help HOLMES BLACKBOARD BLACKBOARD HR ASSIGNMENT Help Assignment help Sydney Assignment Help Canberra Assignment help Perth Assignmet Help Adelaide Assignment Help Brisbane Assignment help Darwin Assignment Help Gold Coast Holmes College Assignment help CDU Assignment Help SCU Assignment Help CSU Assignment Help La Trobe Assignment Help USQ Assignment Help Deakin Assignment Help CQU Assignment Help Torrens Assignment help Griffith Assignment help Tasmania Assignment Help Swinburne Assignment Help Flinders Assignment Help Federation Assignment Help Monash College Assignment help Finance Assignment help Accounting Assignment Help Statistics Assignment Help IT Assignment Help Java Programming Assignment Help Perdisco Assignment Help MBA Assignment Help Human resource assignment help Operations management assignment help Research Assignment help Business management assignment help Travel and tourism assignment help Hospitality management assignment help Case Study Assignment help Law Assignment Help Online Assignment Help Cheap Assignment help College Assignment help Last minute assignment help need assignment help Nursing assignment help Economics assignment help Marketing Assignment help Essay writing service Australia Taxation Assignment help Database assignment help austraila arlington management undefined unviersity of new south wales
14.01.2019 08:51 | karenminton
Thanks for sharing this marvelous post. I m very pleased to read this article. mcafee.com/activate |mcafee.com/activate|office.com/setup
09.01.2019 19:24 | solutions.brother.com/windows
To brother printer go to solutions.brother.com/windows or on call 1-877-976-3987 for Brother Printer setup support solution for Brother wireless printer setup.visit: http://geeksstreet.com/solutions-brother-com-windows/
09.01.2019 19:18 | Canon.com/ijsetup
Enter Model Number after purchasing Canon Printer from visit canon.com/ijsetup, Canon setup for wireless setup installation process. Our Certified technical experts will assist you in Canon Printer Setup.visit: http://geeksready.com/http-canon-com-ijsetup/
09.01.2019 19:18 | Canon.com/ijsetup
Enter Model Number after purchasing Canon Printer from visit canon.com/ijsetup, Canon setup for wireless setup installation process. Our Certified technical experts will assist you in Canon Printer Setup.visit: http://geeksready.com/http-canon-com-ijsetup/
09.01.2019 19:18 | Canon.com/ijsetup
Enter Model Number after purchasing Canon Printer from visit canon.com/ijsetup, Canon setup for wireless setup installation process. Our Certified technical experts will assist you in Canon Printer Setup.visit: http://geeksready.com/http-canon-com-ijsetup/
09.01.2019 19:18 | Canon.com/ijsetup
Enter Model Number after purchasing Canon Printer from visit canon.com/ijsetup, Canon setup for wireless setup installation process. Our Certified technical experts will assist you in Canon Printer Setup.visit: http://geeksready.com/http-canon-com-ijsetup/
09.01.2019 19:18 | Canon.com/ijsetup
Enter Model Number after purchasing Canon Printer from visit canon.com/ijsetup, Canon setup for wireless setup installation process. Our Certified technical experts will assist you in Canon Printer Setup.visit: http://geeksready.com/http-canon-com-ijsetup/
09.01.2019 19:18 | Canon.com/ijsetup
Enter Model Number after purchasing Canon Printer from visit canon.com/ijsetup, Canon setup for wireless setup installation process. Our Certified technical experts will assist you in Canon Printer Setup.visit: http://geeksready.com/http-canon-com-ijsetup/
03.01.2019 10:55 | www.office.com/setup
We are providing a step by step guide to set up Office along with independent support service for installation and activation issues. https://officecomsetup-office.org
03.01.2019 08:18 | www.office.com/setup
I am thankful for the article post.Looking forward to visit more. www.office.com/setup
28.12.2018 11:27 | www.office.com/setup
Thanks for taking the time to discuss and share this with us, I for one feel strongly about it and really enjoyed learning more about this topic. I can see that you possess a degree of expertise on this subject. www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
27.12.2018 10:31 | www.office.com/setup
In case any message saying ?Stop? pops up while installing Microsoft Office 365 due to a compatibility issue, contact our live chat support. http://www-officecomsetup.com
27.12.2018 10:31 | www.office.com/setup
In case any message saying ?Stop? pops up while installing Microsoft Office 365 due to a compatibility issue, contact our live chat support. http://www-officecomsetup.com
26.12.2018 10:21 | garmin updates
Garmin express Installation Support, Helpline for USA: 1-845-789-4421 Toll-Free We are a highly professional and capable organization, Our technical team are fantastic in fixing the Garmin Express issues. So, All users of TomTom
26.12.2018 10:21 | garmin updates
Garmin express Installation Support, Helpline for USA: 1-845-789-4421 Toll-Free We are a highly professional and capable organization, Our technical team are fantastic in fixing the Garmin Express issues. So, All users of TomTom
20.12.2018 06:20 | karenminton
Thanks for sharing this marvelous post. I m very pleased to read this article. mcafee.com/activate| mcafee.com/activate | mcafee.com/activate
18.12.2018 07:51 | sam009
Installing your Microsoft Office365 may be you can see the message like, Stop, you should wait to install Office 2016. https://officesetup-officecomsetup.com
14.12.2018 08:20 | www.office.com
I am thankful for the article post.Really looking forward to read more. Great. www.office.com/setup
10.12.2018 12:29 | karenminton
Thanks for sharing this marvelous post. I m very pleased to read this article. mcafee.com/activate mcafee.com/activate office.com/setup office.com/setup www.office.com/setup
07.12.2018 14:26 | Edward Lewis
Your selection of topic is very good and also well written. Thanks for sharing. I feel like all your ideas are incredible! Great job. office.com/setup | norton.com/setup | mcafee.com/activate
07.12.2018 07:04 | billy
Here is the link to get the complete set of applications of the Microsoft office and McAfee Antivirus for your PC and Mac. You will receive the step by step complete setup for the installation process of the Application. Visit the give link and get the complete Microsoft office setup and Antivirus Protection. office.com/setup | www.office.com/setup | office.com/setup | www.office.com/setup | mcafee.com/activate | www.mcafee.com/activate |office.com/setup | www.office.com/setup
06.12.2018 05:42 | Billy
Visit the give link and get the complete Microsoft office setup and Antivirus Protection. office.com/setup | www.office.com/setup | office.com/setup | www.office.com/setup | mcafee.com/activate | www.mcafee.com/activate |office.com/setup | www.office.com/setup
04.12.2018 05:32 | karenminton
04.12.2018 05:31 | karenminton
office.com/setup To get started with your Microsoft Office Installation you must need valid product key code
04.12.2018 05:29 | karenminton
mcafee.com/activate - Follow these basic strides to download, establishment and enact your mcafee item. for more data visit: www.mcafee.com/activate . mcafee.com/activate www.mcafee.com/activate
04.12.2018 05:26 | Billy
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style, Thanks a million and please keep up the effective work. Visit the give link and get the complete Microsoft office setup and Antivirus Protection. office.com/setup www.office.com/setup office.com/setup www.office.com/setup mcafee.com/activate www.mcafee.com/activate
04.12.2018 05:25 | Billy
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style, Thanks a million and please keep up the effective work. Visit the give link and get the complete Microsoft office setup and Antivirus Protection. office.com/setup www.office.com/setup office.com/setup www.office.com/setup mcafee.com/activate www.mcafee.com/activate
01.12.2018 10:46 | abner shem
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
01.12.2018 10:46 | abner shem
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
01.12.2018 10:46 | abner shem
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
01.12.2018 10:45 | www.office.com/setup
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
29.11.2018 06:17 | Max Scotty
This is really helpful post and very informative there is no doubt about it. I found this one pretty fascinating and it should go into my Collection. Very good work! norton.com/setup office.com/setup
27.11.2018 09:08 | syrus
27.11.2018 09:08 | syrus
27.11.2018 09:08 | syrus
27.11.2018 09:08 | syrus
27.11.2018 09:08 | syrus
27.11.2018 09:08 | syrus
24.11.2018 13:53 | Bitdefender Central
Bitdefender is a popular name in the cybersecurity market. Not only that, but Bitdefender also offers a variety of security application for both home and business use. With Bitdefender, you can access a variety of security application and services at one place that also offers multiple uses such as Complete Device Protection, Mac Protection, PC Protection, Android Protection for Personal Use. Also, Endpoint Protection, Advanced Threat Protection, DataCenter security for business use. As you can see there is a number of services offered by the Bitdefender and sometimes it gets difficult to manage all of these services at the same time. In such time, a user can get the service of the Bitdefender Login. It is an online platform that helps the user to manage, sync, update, and activate the Bitdefender Subscription at one place. Bitdefender Central
24.11.2018 13:52 | Garmin.com/express
The Garmin Express is available at Garmin.com/express to download for free.Furthermore, this application can help your product registration, device updates, syncing fitness data over multiple devices. If you are a Smartphone user then do not worry there is a version for mobile as well, Garmin Connect. Also, the Garmin Device represents the technological advancement in the today?s era. But there are many users who face trouble while using these products due to lack of technical knowledge. And to help out such users, the Garmin has very efficient support service. You can contact the Garmin Support anytime at their toll-free number and talk to a skilled technician. Moreover, you can get assistance with Garmin Express download and installation, Register new product to Garmin Express, and troubleshoot any issue with the Garmin Express. garmin.com/express
23.11.2018 13:12 | panistefanin
Os doy las gracias por la información! Yo estaba buscando y no podía encontrar. Usted me ayudó! 192.168.0.1
20.11.2018 16:19 | Andrew Saiman
This is extremely helpful info!! Very good work. Everything is very interesting to learn and easy to understand. Thank you for giving information mcafee.com/activate
20.11.2018 06:34 | mcafee.com/activate
mcafee.com/activate |  www.mcafee.com/activate ? we are providing you step by step procedure for downloading, installing and activating any McAfee antivirus security software by using a 25 character alpha-numeric activation key code. Follow the easy steps and protect your Windows, Mac or mobile device. To get support dial the toll-free number of McAfee customer support or visit www.mcafee.com/activate | mcafee.com/activate
20.11.2018 06:33 | norton.com/setup
norton.com/setup | www.norton.com/setup - Check out here complete steps for downloading, installing, uninstalling, and activating the Norton setup purchased via Norton.com/setup or from a nearby retail store. And Norton is offering 24*7 services to their users and if you need any technical support call on a toll-free number of Norton customer support or visit www.norton.com/setup | norton.com/setup
19.11.2018 23:26 | Daniel Wilson
This is a amazing post, the information is very useful. Thank you for sharing this amazing post, I really appreciate your work. norton.com/setup | mcafee.com/activate
19.11.2018 23:25 | Mathew Anderson
It is very interesting post, the information is very useful. Thank you for sharing such a amazing post. office.com/setup | office.com/setup
19.11.2018 06:39 | Lee HAns
This is really helpful post, very informative there is no doubt about it. I found this one pretty fascinating. norton.com/setup norton.com/setup office.com/setup Mcafee.com/Activate
07.11.2018 09:03 | donald
07.11.2018 09:01 | donald
We are available 24/7 to help you out the complete procedure of download, install and activate MS Office. We do not resolve only your problems related to office.com/setup but also we guide with how to get started with your new Microsoft Office once it gets installed successfully on your device
05.11.2018 19:32 | www.office.com/setup
I am having a look ahead in your subsequent submit,You really make it appear really easy together with your presentation however I in finding this matter to be really one thing which I feel I might by no means understand. It kind of feels too complicated and very vast for me.Usually I never comment on blogs but your article is so convincing that I never stop myself to say something about it. You?re doing a great job Man,Keep it up. www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
01.11.2018 06:43 | Garmin.com/express
On the off chance that you for the most part utilize your Smartphones and looking a strategy to convey all the Garmin Express capacities on your telephone. At that point Garmin has an answer for you. The Garmin Connect is a versatile application, accessible for the two iOS and Android. You can basically visit Google Play Store or App store for Android and iOS individually. What's more, download the Garmin interface. garmin.com/express
01.11.2018 06:43 | Garmin.com/express
On the off chance that you for the most part utilize your Smartphones and looking a strategy to convey all the Garmin Express capacities on your telephone. At that point Garmin has an answer for you. The Garmin Connect is a versatile application, accessible for the two iOS and Android. You can basically visit Google Play Store or App store for Android and iOS individually. What's more, download the Garmin interface. garmin.com/express
31.10.2018 11:33 | mcafee.com/activate
31.10.2018 09:55 | mcafee.com/activate
Download and Install Your Product Online, Setup and Install Product With 3 Simple Steps. Enter Product Key To Start Download, Install Product, Activate and Setup Your Product. mcafee.com/activate|www.mcafee.com/activate
31.10.2018 05:13 | mcafee.com/activate
McAfee.com/activate ? McAfee Antivirus is one of the most critically acclaimed security program across the globe. Protect your devices and data from viruses, malware, Trojan horses, worms, and other cyber threats with real-time protection and threat scanning. Get robust protection offered by McAfee by following the process (download, install, activate) on  mcafee.com/activate |  www.mcafee.com/activate
30.10.2018 11:24 | www.office.com/setup
I am thankful for the article post.Really great article, looking forward to read more. www.office.com/setup
30.10.2018 11:24 | www.office.com/setup
I am thankful for the article post.Really great article, looking forward to read more. www.office.com/setup
29.10.2018 11:06 | www.office.com/setup
I am thankful for the article post.Really looking forward to read more. Great. www.office.com/setup
26.10.2018 21:42 | john
norton.com/setup is one of the best Security Antivirus product which can completely protect your digital online life. You can securely surf the internet with the www.Norton.com/setup To activate your Norton Setup with product key you can visit norton.com/setup. office.com/setup is a product of www.office.com/setup. Get office setup support if you face problem to activate office.com/setup or install Microsoft office product. Install www.office.com/setup with Product Key. office.com/setup
26.10.2018 21:42 | john
norton.com/setup is one of the best Security Antivirus product which can completely protect your digital online life. You can securely surf the internet with the www.Norton.com/setup To activate your Norton Setup with product key you can visit norton.com/setup. office.com/setup is a product of www.office.com/setup. Get office setup support if you face problem to activate office.com/setup or install Microsoft office product. Install www.office.com/setup with Product Key. office.com/setup
26.10.2018 21:42 | john
norton.com/setup is one of the best Security Antivirus product which can completely protect your digital online life. You can securely surf the internet with the www.Norton.com/setup To activate your Norton Setup with product key you can visit norton.com/setup. office.com/setup is a product of www.office.com/setup. Get office setup support if you face problem to activate office.com/setup or install Microsoft office product. Install www.office.com/setup with Product Key. office.com/setup
25.10.2018 15:21 | Lucia
We provide free office Setup Technical support, customer service
10.10.2018 08:13 | Bitdefender Central
Thank you so much for sharing such a superb information's with us. Your website is very cool. we are impressed by the details that you have on your site.we Bookmarked this website. keep it up and again thanks. http://mybitdefendercentral.com/ http://bitdefendercentral.me/ http://bitdefendercentralz.com/ http://bitdefendercentral.services/ http://www.gotrendmicro.com/trendmicro-com-download/ http://www.gotrendmicro.com/trendmicro-com-geeksquad/ http://www.gettrendmicro.com/trendmicro-com-bestbuy/ http://www.office-com-setup.de/ http://www.nortoncomsetup.de/ http://www.office-com-setup.fr/
09.10.2018 06:54 | malaysiavisa23
Hello! This is my first visit to your blog! This is my first comment here, so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles. Your blog provided us useful information. You have done an outstanding job. malaysia visa singapore
04.10.2018 14:59 | Anthony Devis
Thank you for posting this article, it is useful, great job. norton.com/setup | office.com/setup | mcafee.com/activate
03.10.2018 09:13 | wordskshetra
Thank you for sharing such a informative information with us. Keep on sharing the blog like this. International Business Services
21.09.2018 10:29 | clibin
clb20180922

louis vuitton outlet store

canada goose

coach factory outlet online

coach outlet online

nike cortez classic

michael kors outlet

cheap jordan shoes

twins jerseys

louis vuitton handbags

uggs outlet

pg 2 shoes

prada shoes

cheap nike shoes

asics outlet

ugg outlet online

pandora canada

mont blanc pens

adidas superstars

coach outlet online

longchamp outlet

coach factory outlet online

canada goose outlet store

pandora jewelry

coach outlet online

nfl jerseys

retro 11

pandora charms

tiffany outlet

red bottom

salvatore ferragamo outlet

birkenstock uk

kate spade outlet online

supreme uk

canada goose

air more money

timberland outlet

nike outlet store online

air jordan shoes

mets jerseys

coach outlet canada

nike huarache shoes

nike cortez classic

nike shoes outlet

supreme clothing

canada goose outlet store

nike sneakers

air more uptempo

ecco outlet

louis vuitton outlet

fitflops sale clearance

nike air max 2018

pandora charms sale

pandora charms

tory burch outlet online

air max 95

white sox jerseys

nike huarache shoes

moncler outlet store

timberland boots

vans outlet

moncler outlet

coach outlet online

polo ralph lauren

rolex replica watches

pandora charms sale clearance

cheap jordans

christian louboutin shoes

air max 87

canada goose outlet online

mariners jerseys

ray bans

nike air presto

oakley sunglasses wholesale

polo ralph lauren outlet

tory burch handbags

angels jerseys

rangers jersey

coach factorty outlet store

red bottoms

rolex replica watches

michael kors outlet clearance

cheap jordan shoes

adidas shoes

moncler coats

coach outlet online

coach factory outlet online

cheap air jordans

north face jackets

valentino outlet

canada goose

kate spade outlet online

indians jerseys

coach outlet online

nike running shoes

coach outlet canada

pandora charms

canada goose

yeezy boost

michael kors outlet store

jordan shoes for sale

air max 90

jordan shoes

lebron james shoes

ecco outlet

uggs outlet

braves jerseys

kate spade handbags

michael kors outlet store

cheap ray ban sunglasses

louis vuitton outlet online

cheap jordan shoes

cheap jordans for sale

ugg outlet store

canadian goose

polo ralph lauren outlet online

adidas outlet online

fitflop sandals

canada goose outlet

discount oakley sunglasses

coach factory outlet

air max outlet

jimmy choo outlet

toms outlet online

fitflop sandals

kate spade outlet online

nike shox shoes

pandora outlet store

michael kors canada

adidas originals

tiffany and co jewelry

cheap oakley sunglasses

kate spade handbags

coach factory outlet online

adidas nmd r1

reds jerseys

mulberry handbags

michael kors canada

cheap oakley sunglasses

ecco shoes for women

ugg outlet online

nmd adidas

ugg outlet

louboutin outlet

fitflops uk

cheap ray ban sunglasses

nike air max 90

nike outlet

air max 1

kate spade handbags

longchamp outlet

adidas shoes

mulberry outlet uk

basketball shoes

uggs outlet

ugg boots

birkenstock sale

coach factorty outlet online

air max shoes

kobe shoes

cheap jordans

nike shoes

mulberry

moncler jackets

nike air max zero

michael kors outlet online

birkenstock outlet

coach factory outlet online

fendi handbags

ugg canada

mbt

coach outlet online

polo ralph lauren outlet

discount oakley sunglasses

ralph lauren sale clearance uk

yeezy boost 350

durant shoes

ugg shoes

fitflop shoes

coach outlet online

ugg outlet

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

fitflop uk

philipp plein outlet

kyrie 4

michael kors outlet clearance

moncler outlet online

canada goose jacket

coach outlet

ugg outlet store

oakley sunglasses outlet

kate spade outlet

marlins jerseys

michael kors outlet online

pandora charms sale clearance

kate spade purses

michael kors outlet

columbia outlet

moncler coats

canada goose jackets

birkenstock shoes

longchamp outlet online

kate spade handbags

ugg boots outlet

moncler outlet store

moncler

cheap air max

burberry outlet store

adidas outlet online

michael kors outlet store

canada goose coats

nike free 5.0

louboutin shoes

pandora charms sale clearance

coach outlet canada

ugg boots

air max shoes

yeezy shoes

canada goose

canada goose outlet store

fitflops sale

birkenstock outlet online

oakley sunglasses outlet

ysl handbags

rockies jerseys

coach factory outlet

astros jerseys

padres jerseys

kate spade purses

mlb jerseys cheap

michael kors handbags

christian louboutin sale

air jordan retro

coach factory outlet online

nike shoes

timberland shoes

birkenstock outlet store

uggs outlet store

coach outlet online

tory burch outlet online

converse shoes

longchamp

pandora charms outlet

polo ralph lauren outlet online

canadian goose jacket

ugg boots

pandora charms outlet

birkin handbags

louboutin outlet

nike outlet online

coach factory outlet online

asics outlet store

coach factory outlet

adidas campus shoes

adidas stan smith

fred perry outlet

kate spade outlet online

mulberry uk

ugg outlet store

adidas outlet

cheap air jordans

ralph lauren sale

pandora jewelry

columbia shoes

nike tessen

nike outlet store

nfl jerseys

nike outlet online

cartier watches

air max

swarovski crystal

nike dunks

kate spade outlet

birkenstock sandals

coach factory outlet online

brewers jerseys

nike sneakers

hermes bags

ysl outlet

kate spade handbag

philipp plein

christian louboutin shoes

uggs outlet

coach outlet

coach outlet store online clearance

timberland shoes

salvatore ferragamo shoes

christian louboutin sale

michael kors outlet store

ralph lauren sale clearance uk

kate spade outlet online

louis vuitton outlet online

ugg boots

pandora sale clearance

coach outlet online

coach outlet store

yeezy boost 350

coach factory outlet online

adidas yeezy shoes

coach factory outlet

adidas yeezy boost 350

christian louboutin shoes

ecco shoes

kobe shoes

michael kors outlet online

birkenstock shoes outlet

ugg outlet store

pandora jewelry

cheap air jordans

converse all star

ugg outlet

coach outlet online

dr martens

coach outlet store online

jimmy choo

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

nike outlet

louis vuitton factory outlet

canada goose jackets

underarmour outlet

uggs outlet online

nike react shoes

timberland outlet

moncler outlet

ralph lauren uk

nike free 3.0

canada goose outlet store

ralph lauren outlet online

coach factory outlet

ralph lauren uk

swarovski outlet

coach factory outlet

nike air max 2019

supra for sale

toms shoes

pandora charms outlet

ugg boots

pandora jewelry

kate spade handbags

christian louboutin shoes

coach outlet online

adidas yeezy boost

michael kors outlet clearance

air max

pandora jewelry store

ugg outlet store

tory burch outlet store

dr martens boots

dr martens boots

gucci outlet online

burberry outlet

ugg outlet

birkenstock outlet

kate spade outlet online

ugg boots

jordans

north face outlet store

moncler outlet

cheap jordans

cheap oakley sunglasses

yeezy boost 350

nike air max 97

coach factorty outlet store

canada goose outlet

pandora charms outlet

louis vuitton factory outlet

coach outlet store

kate spade bags

converse outlet

fitflops sale

adidas yeezy

adidas nmd r1

pandora charms outlet

pandora charms outlet

ray ban glasses

ugg outlet

nike zoom

canada goose parka

adidas store

devil rays jerseys

ugg outlet online

pandora jewelry

yeezy shoes

ralph lauren outlet online

mont blanc pen

louis vuitton outlet

coach bags

michael kors outlet store

rolex replica watches for sale

timberland outlet

louboutin shoes

coach outlet store online

yeezy shoes

dansko shoes

ralph lauren outlet online

supreme shirts

coach factory outlet online

nike outlet store

michael kors outlet online

adidas outlet store

canada goose jackets

pandora charms

canada goose outlet

pandora jewelry outlet

nike zoom shoes

orioles jerseys

coach outlet online

cheap jordan shoes

ralph lauren uk

moncler outlet online

ralph lauren

michael kors

canada goose outlet

jimmy choo shoes

kate spade handbags

pandora outlet

pirates jerseys

canada goose coats

pandora charms sale

adidas nmd r1

michael kors outlet online

hermes bags

adidas ultra boost

ugg outlet

pandora jewelry outlet

canada goose

coach outlet store online

uggs outlet

polo ralph lauren outlet

moncler outlet online

ronaldo jerseys

coach factory outlet online

nike air max 97

pandora jewelry outlet

coach outlet online

pandora outlet

hermes bag

hermes handbags

ralph lauren outlet online

hermes outlet

uggs outlet

ralph lauren uk

discount oakley sunglasses

cheap jordans free shipping

adidas sneakers

michael kors

salvatore ferragamo

moncler coats

adidas superstar shoes

supreme shirts

lacoste polo shirts

tiffany and co outlet

birkenstock outlet store

adidas outlet online

canada goose coats

ugg boots outlet

nike outlet store

timberland boots outlet

ugg outlet

jordan shoes

cheap nfl jerseys wholesale

coach factory outlet online

cheap ray ban sunglasses

air jordans

blue jays jerseys

coach outlet online

kate spade outlet online

coach canada

michael kors outlet online

coach outlet online

supra for sale

michael kors outlet store

salomon outlet

pandora rings

pandora jewelry

cheap jordan shoes

coach factory outlet online

ecco outlet

adidas outlet store

coach outlet store online

kate spade outlet store

adidas nmd runner

coach outlet store online

fake rolex

kate spade bags

coach factory outlet online

kate spade outlet online

new balance outlet

prada outlet online

michael kors outlet canada

coach outlet online

fitflops sale clearance

dodgers jerseys

ralph lauren

coach outlet store online

cheap jordan shoes

pandora charms sale

new balance outlet store

ugg canada

canada goose jackets

polo ralph lauren outlet online

ralph lauren sale

diamondbacks jerseys

nike air max 2018

coach factory outlet online

polo outlet online

fred perry polo shirts

city royals jerseys

coach outlet online

hermens

coach factory outlet

kate spade outlet online

skechers outlet

mlb jerseys wholesale

christian louboutin shoes

timberland shoes

ugg outlet online

toms outlet store

gucci outlet store

vans outlet store

adidas outlet store

red bottom heels

reebok outlet

fitflops sale

moncler outlet store

athletics jerseys

clb20180922

21.09.2018 08:44 | asaas
https://www.google.com/ google [url=https://www.google.com]google[/url] Google
14.09.2018 22:01 | mcafee.com/activate
McAfee.com/activate - McAfee Activate at www.mcafee. com/activate, enter your product key for mcafee.com/activate online. Get Started with McAfee Activation.mcafee.com/activate
10.09.2018 19:03 | garmin.com/express
garmin.com/express Garmin.com/express - Garmin Express is an application which provides the ability to access, control and manage all other Garmin devices from one place. Furthermore, using Garmin.com/express you can manage your device downloads and updates. In addition, you can sync all your fitness data or other information and ensure accurate navigation even on streets.
10.09.2018 10:36 | 20180910yuanyuan

pandora rings

birkenstock outlet

cheap nfl jerseys wholesale

coach factory outlet online

cheap jordans for sale

basketball shoes

kate spade outlet online

supreme clothing

toms shoes

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

coach factory outlet

kate spade outlet online

cheap oakley sunglasses

supra for sale

toms outlet online

air max 87

cheap jordans free shipping

pandora charms

kate spade outlet

coach outlet store online

mariners jerseys

coach outlet online

nike air max zero

moncler outlet store

cheap oakley sunglasses

canada goose coats

ugg outlet

north face outlet store

kate spade outlet online

ugg outlet

pandora jewelry

michael kors outlet online

air max 1

padres jerseys

yeezy boost 350

ugg boots

cheap air jordans

city royals jerseys

uggs outlet

adidas yeezy boost 350

birkenstock sale

air jordan retro

coach outlet online

rangers jersey

pandora outlet store

uggs outlet online

cheap jordan shoes

supreme uk

ugg boots

birkenstock sandals

coach outlet store

canadian goose jacket

swarovski outlet

pandora jewelry

michael kors outlet store

mbt

moncler coats

nike air presto

hermes handbags

nike huarache shoes

pandora charms outlet

coach outlet store online

jordans

mlb jerseys wholesale

nike free 3.0

ugg boots

ecco outlet

toms outlet store

jimmy choo

canada goose

kate spade outlet online

pandora charms sale

birkenstock outlet

lebron james shoes

nike outlet store

kate spade outlet

timberland outlet

coach outlet online

pg 2 shoes

coach outlet online

polo ralph lauren

pandora charms outlet

salvatore ferragamo outlet

ralph lauren outlet online

coach outlet store online clearance

athletics jerseys

dodgers jerseys

rolex replica watches

adidas outlet online

christian louboutin shoes

asics outlet store

pandora jewelry outlet

adidas outlet store

nike sneakers

mont blanc pens

nike air max 90

moncler outlet online

kate spade purses

uggs outlet

adidas outlet store

canada goose jackets

louboutin shoes

mulberry

rolex replica watches for sale

coach outlet canada

longchamp outlet online

marlins jerseys

kate spade bags

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

moncler outlet online

kyrie 4

pandora outlet

ugg boots

michael kors outlet online

prada outlet online

coach factory outlet online

coach outlet online

canada goose coats

philipp plein outlet

moncler outlet online

coach outlet store

ugg boots outlet

nfl jerseys

cartier watches

ugg outlet

kate spade handbags

nike shoes

uggs outlet

adidas yeezy

coach factory outlet online

cheap oakley sunglasses

pirates jerseys

air more uptempo

louis vuitton outlet

michael kors outlet store

louis vuitton factory outlet

supra for sale

jordan shoes for sale

michael kors outlet online

brewers jerseys

adidas outlet store

coach factorty outlet store

reds jerseys

birkenstock outlet store

nike outlet

ralph lauren sale clearance uk

ugg boots

canada goose jackets

coach factory outlet

canada goose outlet store

fake rolex

ugg canada

michael kors

pandora charms

coach factory outlet online

michael kors canada

ugg outlet online

air jordans

moncler coats

orioles jerseys

ugg outlet

nike free 5.0

polo outlet online

nike zoom

canada goose

fitflop shoes

louboutin outlet

nike outlet

coach outlet online

polo ralph lauren outlet

ysl handbags

cheap jordan shoes

jordan shoes

adidas stan smith

nike air max 2019

canada goose jackets

tiffany and co jewelry

fitflops sale clearance

michael kors outlet store

coach outlet online

dr martens boots

ugg outlet online

coach outlet store online

ugg outlet store

underarmour outlet

timberland outlet

nike react shoes

fitflops uk

reebok outlet

cheap air max

pandora jewelry

fred perry polo shirts

pandora charms sale clearance

michael kors handbags

asics outlet

discount oakley sunglasses

mulberry outlet uk

kate spade outlet online

adidas nmd r1

ronaldo jerseys

moncler

new balance outlet store

birkenstock outlet store

timberland shoes

adidas nmd runner

coach factory outlet online

yeezy boost 350

ugg outlet store

kate spade handbags

yeezy shoes

pandora jewelry

coach outlet

pandora charms sale

nike dunks

nike sneakers

christian louboutin shoes

ralph lauren sale

canada goose jackets

hermes bag

canada goose

canada goose sale

hermens

ecco shoes

yeezy boost 350

converse shoes

michael kors outlet store

michael kors outlet store

nike cortez classic

ugg boots outlet

coach factory outlet online

oakley sunglasses outlet

michael kors outlet clearance

moncler outlet store

hermes outlet

canada goose jackets

adidas originals

coach factory outlet online

nike running shoes

coach canada

kobe shoes

blue jays jerseys

fred perry outlet

kobe shoes

converse all star

pandora charms outlet

louis vuitton outlet store

adidas ultra boost

kate spade handbag

adidas outlet online

christian louboutin shoes

canada goose jackets

adidas outlet online

ugg outlet online

cheap jordan shoes

ugg outlet

pandora jewelry outlet

coach factory outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren uk

nike zoom shoes

ugg outlet

cheap jordans

air max 95

louis vuitton factory outlet

adidas shoes

burberry outlet store

moncler coats

fendi handbags

oakley sunglasses outlet

nike air max 2018

coach factory outlet

adidas campus shoes

timberland boots

coach outlet online

longchamp outlet

kate spade outlet online

nike air max 97

ugg canada

coach bags

coach outlet canada

yeezy shoes

adidas store

lacoste polo shirts

retro 11

coach outlet canada

jimmy choo outlet

uggs outlet

dansko shoes

pandora charms outlet

michael kors outlet online

air jordan shoes

pandora canada

adidas shoes

cheap ray ban sunglasses

tory burch outlet online

uggs outlet store

pandora outlet

gucci outlet store

nike outlet online

ralph lauren uk

durant shoes

kate spade outlet online

louis vuitton outlet

nfl jerseys

kate spade bags

michael kors outlet

salvatore ferragamo shoes

diamondbacks jerseys

air max shoes

air max

coach factory outlet online

christian louboutin sale

ugg outlet

cheap air jordans

ralph lauren uk

michael kors outlet store

coach factory outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren outlet online

pandora jewelry store

supreme shirts

uggs outlet

fitflops sale

coach factory outlet online

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

air max shoes

moncler outlet store

adidas yeezy shoes

vans outlet

mulberry handbags

longchamp outlet

pandora jewelry

birkenstock shoes

coach outlet online

philipp plein

christian louboutin sale

nike air max 97

indians jerseys

yeezy boost

ralph lauren

coach factory outlet online

adidas nmd r1

michael kors canada

cheap oakley sunglasses

nike outlet store

longchamp

fitflop uk

coach outlet online

columbia shoes

canada goose outlet online

north face jackets

coach outlet online

angels jerseys

kate spade handbags

timberland shoes

tiffany outlet

kate spade outlet online

mulberry uk

valentino outlet

prada shoes

coach outlet online

ray ban glasses

tory burch handbags

tiffany and co outlet

kate spade handbags

tory burch outlet store

new balance outlet

braves jerseys

canada goose jacket

louis vuitton outlet online

rockies jerseys

moncler jackets

ugg boots

ray bans

canada goose outlet

discount oakley sunglasses

michael kors handbags

nike shox shoes

supreme shirts

pandora charms outlet

columbia outlet

burberry outlet

moncler outlet

air more money

cheap jordan shoes

kate spade purses

coach factory outlet

coach outlet online

coach factory outlet

fitflops sale

kate spade outlet store

ralph lauren outlet online

cheap jordan shoes

devil rays jerseys

michael kors outlet online

nike outlet store online

polo ralph lauren outlet

air max outlet

louis vuitton outlet online

coach factory outlet online

pandora charms outlet

ecco shoes for women

coach factorty outlet store

cheap jordans

ralph lauren sale

fitflops sale

mlb jerseys cheap

uggs outlet

coach outlet online

fitflop sandals

coach outlet store online

oakley sunglasses wholesale

canada goose

polo ralph lauren outlet online

coach outlet online

moncler outlet

birkin handbags

salomon outlet

ugg shoes

coach factorty outlet online

timberland outlet

coach outlet online

canada goose outlet

louboutin outlet

red bottom

ugg outlet store

canada goose outlet store

canada goose outlet

converse outlet

pandora sale clearance

canada goose

polo ralph lauren outlet online

fitflops sale clearance

ugg outlet store

hermes bags

louis vuitton handbags

twins jerseys

coach outlet store online

kate spade handbags

cheap oakley sunglasses

nmd adidas

ugg outlet online

coach outlet store online

ecco outlet

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

pandora jewelry

canada goose

michael kors outlet clearance

air max

cheap jordans

adidas yeezy boost

cheap ray ban sunglasses

adidas superstar shoes

adidas nmd r1

jimmy choo shoes

dr martens

yeezy shoes

swarovski crystal

hermes bags

pandora charms

fitflop sandals

pandora charms sale

michael kors outlet

coach factorty outlet online

timberland boots outlet

mets jerseys

coach factory outlet online

astros jerseys

canada goose parka

ralph lauren uk

nike huarache shoes

coach factory outlet

pandora charms sale clearance

nike shoes

skechers outlet

michael kors outlet clearance

salvatore ferragamo

cheap nike shoes

canada goose outlet store

dr martens boots

ralph lauren

nike outlet store

rolex replica watches

adidas sneakers

moncler outlet

michael kors outlet clearance

ralph lauren sale clearance uk

white sox jerseys

nike outlet online

cheap air jordans

canada goose outlet

jordan shoes

canada goose sale

nike shoes outlet

kate spade outlet online

red bottom heels

michael kors

ysl outlet

canada goose coats

canada goose outlet store

michael kors outlet canada

adidas superstars

ugg outlet store

nike air max 2018

pandora charms

timberland shoes

air max 90

canadian goose

michael kors bags

coach outlet online

birkenstock outlet online

gucci outlet online

nike tessen

christian louboutin shoes

ecco outlet

nike cortez classic

ralph lauren outlet online

christian louboutin shoes

michael kors outlet clearance

red bottoms

adidas outlet

pandora jewelry outlet

cheap jordan shoes

birkenstock shoes outlet

vans outlet store

kate spade handbags

mont blanc pen

birkenstock uk

tory burch outlet online

coach factory outlet

05.09.2018 22:07 | www.office.com/setup
Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style.Thanks a million and please keep up the effective work. Regards - www.office.com/setup
05.09.2018 22:07 | www.office.com/setup
Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style.Thanks a million and please keep up the effective work. Regards - www.office.com/setup
05.09.2018 22:07 | www.office.com/setup
Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style.Thanks a million and please keep up the effective work. Regards - www.office.com/setup
22.08.2018 06:04 | sdde55

Nieprzewidziane wydatki? Potrzebujesz pilnie gotówki? Porównaj szybkie pożyczki bez zaświadczeń. Chwilówkę online możesz dostać nawet w 15 minut na konto bankowe. W moim rankingu pożyczek internetowych możesz znaleźć wiele darmowych pożyczek jak i tanie płatne pożyczki pozabankowe. Wszystkie oferty firm pożyczkowych, które znajdują się w moim rankingu są zgodne z ustawą anty-lichwiarską. Porównaj aż 44 szybkie pożyczki !

 • Kwota pożyczki:
 • Okres spłaty:
  dni
PORÓWNAJ

Najpopularniejsze pożyczki online

1

Lendon

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 5 DNI
 • DO: 2500 ZŁ
  DO: 45 DNI

Opinia o pożyczkach Lendon

Lendon stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród firm pożyczkowych. Nic dziwnego ponieważ ma parę niezaprzeczalnych atutów. Wysoka kwota pierwszej darmowej pożyczki dla osób z dobrą zdolnością kredytową to tylko jeden z nich. Lendon reklamuje się jako poduszka finansowa i rzeczywiście jeśli podwinie Ci się noga nawet w spłacie pożyczki Lendon to firma pomaga wyjść z takiej trudnej sytuacji rozkładając pożyczkę na parę rat (zazwyczaj 3) - firma dopuszcza refinansowanie pożyczki przez wskazaną firmę (spłata pożyczki inną pożyczką). Na uwagę zasługują też dosyć długi okres spłaty 45 dni i wysokie limity kolejnych pożyczek bowiem już przy trzeciej chwilówce można pożyczyć 3500 zł, a przy piątej już 5000 zł. Lendon organizuje także promocje i rabaty dla stałych klientów. Tutaj pisałem szerzej o pożyczkach krótkoterminowych Lendon.

Zalety Lendon:
 • Darmowa pożyczka do 2500 zł
 • Długi okres kredytowania 45 dni
 • Czynne 7 dni w tygodniu
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut (w czasie pracy biura Lendon)
 • Możliwość rozłożenia pożyczki na raty za 100 zł
 • Dobra akceptowalność wniosków
 • Darmowe powiadomienia sms o konieczności spłaty pożyczki
 • Promocje i rabaty
Wady pożyczki Lendon:
 • Pożyczka od 21 roku życia do 70 lat
 • Okres kredytowania liczony od dnia wysłania wniosku o pożyczkę
 • Jeśli brałeś darmową chwilówkę w Extraportfel, darmowej pożyczki w Lendon nie dostaniesz.

Opłaty za pożyczkę Lendon

Wysokość prowizji Lendon w ofercie jest zgodna z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty 100 zł
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę.

Kontakt do Lendon

Creamfinance Poland sp. z o.o.

E-mail:

info@lendon.pl

Telefon kontaktowy:

Infolinia: 22-388-6-444

Windykacja Lendon: 22-112-07-46

Godziny pracy:

PN. - PT. 08:00-22:00
SO. - NDZ. 09:00-18:00

Strona WWW: Lendon

Szczegóły chwilówki Lendon

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 70 lat

Okres pożyczki: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 lub 45 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 5000 zł

Przelew środków z Lendon: zazwyczaj ok 30 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski S.A.,mBank S.A.,Getin Noble Bank, Bank Zachodni WBK S.A., Pekao Bank S.A., Millennium Bank S.A., Alior Bank S.A.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD - przymykają oko na drobne zaległości

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód tożsamości
 • konto bankowe
 • email tel
 • informacje o zatrudnieniu

Chwilówki online

2

Vivus

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 61 DNI

Opinia o Vivus

Vivus to prawdziwa żywa legenda od której zaczęły się szybkie pożyczki przez internet. Firma jako pierwsza na szeroką skalę zaczęła udzielać szybkich pożyczek online w wielu krajach Europy. Vivus dzięki swojej marce chce przyciągać tylko osoby posiadające zdolność kredytową, także osoba bez stałych dochodów, mająca niespłacone pożyczki nie ma szans na chwilówkę w Vivus. Vivus daje od siebie dużo: tańsze pożyczki niż konkurencja, często organizuje promocje np. w 2017 był do odebrania bon 500 zł na wakacje dla nowych klientów. Wysoka maksymalna kwota pożyczki 7500 zł (przy piątej udzielonej) oraz wysoki dopuszczalny wiek pożyczkobiorcy 78 lat to kolejne atuty Vivusa. Vivus to chyba najdłużej pracująca firma pożyczkowa otwarta 7 dni w tygodniu. Wnioski są rozpatrywane błyskawicznie. Nie zdarza się aby szybka chwilówka nie trafiła na twoje konto w czasie dłuższym niż 1 dzień roboczy. Darmowa pierwsza pożyczka w Vivus to wisienka na torcie.

Zalety Vivus:
 • Wysoka kwota darmowej pożyczki ? 3000 zł.
 • Najstarsza wielka firma udzielająca szybkie pożyczki online
 • Czynne 7 dni w tygodniu od 8 do 22 (w weekendy do 20) !
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki rzeczywiście w 15 minut (rekord 1 minuta)
 • Błyskawiczne przelewy
 • Możliwość przedłużenia okresu spłaty minimum 2 razy (taniej niż u konkurencji)
 • Możliwość rozłożenia pożyczki na raty
 • Nienachalna obsługa i windykacja
 • Krótki wniosek i pożyczka na dowód
 • Logowanie do konta Vivus przez Facebook
 • Świetne opinie Klientów o Vivus
 • Dopuszczalny wiek pożyczkobiorcy to 78 lat
 • Wysoka maksymalna kwota pożyczki 7500 zł
 • 30 zł bonusu za polecenie Vivusa innym osobom
Wady chwilówki Vivus:
 • Wymagana zdolność kredytowa (m.in stały dochód, czysty BIK)
 • Pożyczka maksymalnie na 30 dni (nie licząc przedłużeń)
 

Opłaty za pożyczkę VIVUS

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki Vivus są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki tak, przykłady pod tabelą
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Vivus pozwala nowym klientom przedłużać pożyczkę aż 2 razy. Starym jeszcze więcej. Przykładowo, dla pożyczki 500 zł udzielonej na 30 dni koszt wydłużenia spłaty to:

 • na okres 7 dni: 54.50 zł
 • na okres 14 dni: 69.50 zł
 • na okres 30 dni: 78.50 zł

W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

Kontakt Vivus

Vivus Finance sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

E-mail:

kontakt@vivus.pl

Telefon kontaktowy:

221 221 227

Godziny pracy:

pon. - nd.: 8.00 - 22.00

sob - nd.: 8.00 - 20.00

Strona WWW: Vivus

Dane o pożyczce VIVUS

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 78 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 3000 zł

Przelew środków: do 15 minut praktycznie we wszystkich bankach

Konta bankowe Vivus:

Alior Bank, Bank Pekao, Getin Bank, ING Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski, Blue Cash(obsługuje kilkanaście banków)

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD, rejestry ZBP, ERIF, giełdy długów

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

3

Szybka Gotówka

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 6000 ZŁ
  DO: 30 DNI
Szybka Gotówka oferuje pożyczkę bez opłat nawet do 6 tys. zł nie płacąc odsetek, prowizji i opłat przygotowawczych. Jest to prosta pożyczka przy minimum formalności. Działa w Polsce od 2014 roku. Szybka Gotówka chwali się, że w co minutę przybywa jej 2 klientów. To na pewno świadczy o jej popularności. Możliwość refinansowania pożyczek na okres 7, 14 lub 30 dni. Refinansowania należy dokonać do momentu nastąpienia terminu spłaty pierwotnej pożyczki. W tym celu należy zapłacić opłatę za refinansowanie pożyczki.

Szczegółowa informacja i koszty refinansowania dostępne są dostępne u pożyczkodawcy. Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę. Maksymalny miesięczny koszt wydłużenia to 310 zł odsetki karne (czterokrotność stopy lombardowej NBP czyli 10%)

Zalety Szybkiej Gotówki:
 • Wysoka kwota darmowej pożyczki ? 6000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki
 • Łatwy do wypełnienia wniosek
 • Pożyczka udzielana jest przez Internet
Wady Szybkiej Gotówki:
 • Dłuższy okres kredytowania dostępny tylko dla stałych klientów
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Wysoka prowizja dla płatnych pożyczek
 • Pożyczka udzielana jest tylko do 65 roku życia
Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Kontakt do Szybkiej Gotówki

Tribution Consult Ltd
Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Siedziba firmy w Polsce: ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

E-mail:

info@szybkagotowka.pl

Telefon kontaktowy:

22 873 80 73, Fax: 22 350 78 44

Godziny pracy:

Wnioski możesz składać:
poniedziałek?niedziela: 00:00 ? 24:00
Biuro obsługi klienta jest czynne:
poniedziałek?piątek: 08:00?19:00
sobota ? niedziela: 09:00 ? 17:00

Strona WWW: Szybka Gotówka

Dane o pożyczce w Szybkiej Gotówce

Wiek pożyczkobiorcy: od 18 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni; dla stałych klientów 65 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 6000 zł

Przelew środków: do 15 minut (w zależności od tego w jakim banku masz konto)

Konta bankowe:

BPH, BZ WBK, Pekao S.A., PKO BP, BOŚ, mBank

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

 
Nowość
4

Kuki

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 250 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o chwilówce Kuki

Pożyczki Kuki na dowolny cel pojawiały się w 2017 roku i od razu zyskały aprobatę pożyczkobiorców. Firma daje bowiem darmowe pożyczki aż do 3000 zł. Co więcej wymagania stawiane kredytobiorcom nie różnią się od innych firm pożyczkowych. Dla osób, które wykorzystały już możliwość darmowej pożyczki w innych firmach oferta Kuki przypadnie do gustu.

Zalety Kuki:
 • Darmowa pożyczka do 3000 zł
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut (w czasie pracy biura Kuki)
 • Możliwość przedłużenia pożyczki o 30 dni
 • Niezła akceptowalność wniosków
 • Niższa opłata za przedłużenie dla stałych klientów
 • Opłaty i warunki umowy dostępne przed zaciągnięciem pożyczki
Wady pożyczki Kuki:
 • Max. okres spłaty 30 dni
 • Przeciętne koszty wydłużenia okresu spłaty

Opłaty za pożyczkę Kuki

Wysokość prowizji w ofercie Kuki jest zgodna z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki 13%-15,7%
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę.

Kontakt do Kuki

Fincapital sp. z o.o.

E-mail:

info@kuki.pl

Telefon kontaktowy:

Infolinia: 22 349 94 10

Windykacja Kuki: 22 349 94 12

Godziny pracy:

PN. - PT. 8-22
SO. - NDZ. 9-17

Strona WWW: Kuki

Szczegóły chwilówki Kuki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 75 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 250 zł - 3000 zł

Przelew środków z Kuki: do 1 dnia

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Przelewy realizowane do wszystkich banków

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD - przymykają oko na drobne zaległości

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód tożsamości
 • konto bankowe
 • email tel
 • informacje o zatrudnieniu

5

Money Man

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 5 DNI
 • DO: 1000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o MoneyMan

MoneyMan działa w 7 krajach i zatrudnia ponad 200 osób. Wyróżnia się swoją ofertą przede wszystkim długimi terminami na jakie udziela pożyczki. Na początek jest to max 61 dni, a wraz z kolejnymi pożyczkami rośnie aż do 4 miesięcy. MoneMan to bardzo nowoczesna firma pożyczkowa. Dla klientów przygotowali bardzo dobrze ocenianą aplikacja mobilną na Androida (ocena 4,5/5). W MoneyMan przelew weryfikacyjny na 1 grosz następuje poprzez zalogowanie do swojego konta. Przelew gotówki na konto jest ekspresowy. Co do wad to można przyczepić się do sporych kosztów kolejnych pożyczek, ale z drugiej strony okresy na jaki można pożyczyć sięgają nawet 6 miesięcy więc i tak się to bardziej opłaca niż przedłużanie pożyczki 30-dniowej w paru innych firmach.

Zalety MoneyMan:
 • Darmowa pierwsza pożyczka do 1500 zł
 • Czynne 6 dni w tygodniu do 20, w soboty do 16:00
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut
 • Szybkie przelewy
 • Długi okres spłaty pożyczki
 • Krótki wniosek i pożyczka bez zaświadczeń
 • Nowoczesna aplikacja na telefon
 • dostępna od 18 roku zycia
Wady chwilówki MoneyMan:
 • Negatywne wpisy w BIK i rejestrach dłużników dyskwalifikują pożyczkobiorcę
 • Wieloetapowy wniosek o pożyczkę
 • Ceny kolejnych pożyczek mogłyby być niższe
 • Brak możliwości przedłużenia spłaty

Tabela opłat i prowizji Moneyman

Wysokość prowizji i opłat za pożyczki MoneyMan są zgodne z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki brak możliwości
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki ok 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 0%
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie dnia spłaty trzeba zapłacić jak za normalną.

Kontakt ws. szybkiej pożyczki MoneyMan

ID Finance Poland sp. z o.o.
Hrubieszowskiej, 01-209 Warszawa

E-mail:

kontakt@moneyman.pl

Telefon kontaktowy:

221-220-221

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
sobota - niedziela: 10:00 - 16:00

Strona WWW: Moneyman

Szczegóły szybkiej pożyczki MoneyMan

Wiek pożyczkobiorcy: powyżej 18 roku życia

Okres pożyczki: 5 - 30 dni, powyżej 30 dni tylko ratalne chwilówki

Zakres pożyczki: 100 zł - 1500 zł, powyżej 1500 zł tylko ratalne

Przelew środków: kilka minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

BZWBK i 25 innych banków.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • informacje o zatrudnieniu i zarobkach

 
Nowość
6

Limit Pożyczka

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 200 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 500 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Limit Pożyczce

Mimo, że jest nowością na rynku, już zyskała grono klientów. Oferuje pierwsza darmowa pożyczkę, niestety możemy wziąć w niej maksymalnie 500 zł. Limit kolejnych pożyczek to 3 500 zł. Firma oferuje standardowy okres spłaty, czyli 30 dni. W Limit Pożyczce nie będziesz miał możliwości skorzystania z przedłużenia terminu spłaty. Niestety nie jest to pożyczka dla wszystkich. Osoby, które mają pożyczkę w firmie Syner, nie otrzymają już pożyczki w Limit Pożyczce. Te firmy są ze sobą powiązane.

Zalety Limit Pożyczki:
 • Tania pożyczka;
 • Darmowa pierwsza pożyczka na kwotę do 500 zł;
 • Nie musisz przedstawiać żadnych dokumentów starając się o pożyczkę;
 • Pieniądze dostaniesz nawet w 15 minut.

Wady Limit Pożyczki:
 • Niska kwota pierwszej darmowej pożyczki tylko do 500 zł;
 • Krótki termin spłaty pożyczek, tylko 30 dni;
 • Nie dostaniesz pożyczki jeśli ja masz w powiązanej firmie Syner;
 • Weryfikacja w bazach dłużników.

Opłaty za Limit Pożyczkę

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.
Pierwsza pożyczka 0 zł
Prowizja za udzielenie pożyczki: może to być od 25 % do 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata rejstracyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie
W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

Kontakt Limit Pożyczka

Limit Pożyczka Sp. z o. o. ul. Mazowiecka 11/49, Warszawa

E-mail:

bok@limitpozyczka.pl 

Telefon kontaktowy:

572 346 544

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 8:00-20:00 

Strona WWW: Limit Pożyczka

Dane o Limit Pożyczce

Wiek pożyczkobiorcy: od 21 do 75 lat

Okres pożyczki: 7-30 dni

Zakres pożyczki: 200 zł - 3500 zł

Przelew środków: do 15 minut, jeśli masz konto w mBanku.

Konta bankowe:

mBank

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD i ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

7

Miloan

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 1500 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o chwilówce Miloan

Miloan udziela tylko pożyczek krótkoterminowych. to co wyróżnia Miloan to to, że nawet przy słabym BIK można otrzymać darmową pożyczkę do 500 zł. Oczywiście jeśli twoja zdolność kredytowa jest okey i masz stały dochód bez problemu uzyskasz maksymalną kwotę darmowej pożyczki. Klienci Miloan doceniają to, ze można przedłużyć pożyczkę nawet na miesiąc za niewielkie pieniądze w stosunku do konkurencji np. przedłużenie o 30 dni pożyczki 500 zł kosztuje 75 zł. Obsługa Miloan jest miła, to też cieszy. Mankamentem Miloan jest to, ze mają konto tylko w banku Millenium, więc gotówka może dojść do Ciebie po 1 dniu jeśli masz konto w innym banku. Miloan Polska zaczął otwierać konta także  w innych bankach więc ten mankament zapewne niedługo zniknie.

Zalety Miloan:
 • Czasami darmowa pożyczka nawet ze słabym scoringiem BIK
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki nawet o 7, 14 i 30 dni przy niewielkim koszcie
 • Sprawne rozpatrywanie wniosków w godzinach pracy Miloan (do 20 w tygodniu)
Wady pożyczki na chwilę w Miloan:
 • Nieczynne w weekendy
 • Pożyczka od 22 roku życia do 70 lat
 • Osoby z negatywnymi wpisami w KRD nie otrzymają darmowej pożyczki
 • Brak stałego dochodu i miejsce zamieszkania oznacza odmowę udzielenia pożyczki
 • Przeciętna akceptowalność wniosków
 • Pożyczka na ponad 3000 zł przyznawana dopiero po 4 spłaconych pożyczkach

Opłaty Miloan

Opłaty i prowizje w Miloan są zgodne z ustawą antylichwiarską, o której pisałem na blogu.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki ok 15% kwoty pożyczki
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie
 
 

Dane kontaktowe

E-mail:

kontakt@miloan.pl

Telefon kontaktowy:

48 533 100 533

Godziny pracy:

Pon. - Pt.  7.00 - 20.00

Strona WWW: Miloan

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 22 lat do 70 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 100 - 4000 zł

Przelew środków: do 15 minut jeśli masz...

Konto bankowe Miloan:

Bank Millennium, w innych bankach zazwyczaj około 1 dzień

Rejestry sprawdzane przez Miloan:

BIK i BIG, KRD, ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

8

Alfa Kredyt

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 7 DNI
 • DO: 2000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Alfa Kredyt

Alfa kredyt oferuje pierwszą pożyczkę bez kosztów. Kolejne pożyczki sa płatne, ale koszty są niskie w porównaniu do innych chwilówek. Istnieje możliwość przedłożenia spłaty pożyczki, w tym celu należy zalogować się do panelu klienta. Pierwsza pożyczka może być na maksymalna kwotę 2000 zł.

Zalety Alfa Kredyt:
 • Kwota darmowej pożyczki ? 2000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki nawet do 15 minut
 • Możliwość przedłużenia terminu spłaty
Wady Alfa kredyt:
 • Krótki okres kredytowania - 30dni
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Pożyczka udzielana jest tylko do 65 roku życia

Opłaty za pożyczkę w Alfa Kredyt

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 25% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Dane kontaktowe

E-mail:

info@alfakredyt.pl

Telefon kontaktowy:

87 61 81 062

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 7:00 - 22:00
sobota - niedziela: 9:00 - 20:00

Strona WWW: Alfakredyt

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 65

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: pierwsza 100 - 2000 zł

Przelew środków: do 15 minut lub dłużej

Konta bankowe do szybkich przelewów:

AliorBank, Bank Pocztowy, mBank, Pekao, PKO BP, BZ WBK

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD, ERIF i inne

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

9

Finansowe posiłki

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 200 ZŁ
  OD: 10 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Finansowe Posiłki

Pierwsza darmowa pożyczka może byc udzielona nawet na kwotę 3000 zł. Zaletą tej firmy jest pożyczka całkowice przez internet ? niepotrzene są zaświadczenia i dodatkowe formalności. Firma działa 7 dni w tygodniu.

Zalety Finansowych Posiłków:
 • Kwota darmowej pożyczki ? 3000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki nawet do 15 minut
 • Wiek pożyczkobiorcy od 19 lat
Wady Finansowych Posiłków:
 • Krótki okres kredytowania - 30dni
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Firma weryfikuje wpisy w bazach dłuzników

Opłaty za pożyczkę w Finansowe Posiłki

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Kontakt do Finansowe Posiłki

Aventus Group Sp. z o. o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok

E-mail:

finansoweposilki@aventusgroup.pl

Telefon kontaktowy:

85 871 00 49

Godziny pracy:

Wnioski możesz składać:
poniedziałek?niedziela: 00:00 ? 24:00
Biuro obsługi klienta jest czynne: 7 dni w tygodniu
Pożyczki są wypłacane:
- w dni powszednie: 7.30 ? 21.00
- w soboty i niedzielę: 09:00-17:00 

Strona WWW: Finansowe Posiłki

Dane o pożyczce w Finansowych Posiłkach

Wiek pożyczkobiorcy: od 19 do 73 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni; dla stałych klientów 65 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 3000 zł

Przelew środków: do 15 minut (w zależności od tego w jakim banku masz konto)

Konta bankowe
Alior Bank, PKO BP, BZ WBK

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD (firma wymaga by nie mieć jakiegokolwiek wpisu w bazach dłużników)

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

10

Chwilówkomat

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 500 ZŁ
  OD: 7 DNI
 • DO: 2000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Chwilówkomat

Chwilówkomat daje darmową pożyczkę ale wymaga aby pożyczkobiorca nie miał zaległości w BIK i nie widniał w bazach dłużników. Decyzja kredytowa trwa do 30 minut w godzinach pracy Chwilówkomatu (do 20 w dni robocze i 15 w sobotę), a pieniądze otrzymuje się maksymalnie w następnym dniu. Gotówka może być na twoim koncie jeszcze szybciej jeśli masz konto w tym samym banku co Chwilówkomat (zobacz zakładkę "szczegóły pożyczki"). Chwilówkomat przygotował darmową pożyczkę dla młodych od 18 roku życia. Chwilówkomat nie daje możliwości przedłużenia spłaty ale można za to zaciągnąć pożyczkę na spłatę obecnej u pożyczkodawcy wskazanego przez Chwilówkomat. Dzięki temu rozwiązaniu możesz sam określić termin spłaty nowo zaciągniętego zobowiązania u nowego pożyczkodawcy.

Zalety Chwilówkomatu:
 • Darmowa pożyczka na początek do 2000 zł
 • Czynne 6 dni w tygodniu
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 30 minut
 • Możliwość refinansowania pożyczki (spłata starej kolejną)
 • Krótki wniosek i pożyczka bez zaświadczeń.
Wady pożyczek w Chwilówkomat:
 • Zaległości w BIK, ERIF, KRD i BIG wykluczają otrzymanie pożyczki
 • Sztywne okresy spłaty pożyczki 7,14,21 lub 30 dni
 • Dosyć drogie kolejne pożyczki
 • Długi okres karencji po odmowie pożyczki (5 miesięcy)
 • Pożyczki dla osób do maksymalnie 70 roku życia
 

Prowizje w Chwilówkomat

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki Chwilówkomatu nie przekraczają tych zapisanych w ustawie antylichwiarskiej.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 27% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

22.08.2018 06:04 | sdde55

Nieprzewidziane wydatki? Potrzebujesz pilnie gotówki? Porównaj szybkie pożyczki bez zaświadczeń. Chwilówkę online możesz dostać nawet w 15 minut na konto bankowe. W moim rankingu pożyczek internetowych możesz znaleźć wiele darmowych pożyczek jak i tanie płatne pożyczki pozabankowe. Wszystkie oferty firm pożyczkowych, które znajdują się w moim rankingu są zgodne z ustawą anty-lichwiarską. Porównaj aż 44 szybkie pożyczki !

 • Kwota pożyczki:
 • Okres spłaty:
  dni
PORÓWNAJ

Najpopularniejsze pożyczki online

1

Lendon

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 5 DNI
 • DO: 2500 ZŁ
  DO: 45 DNI

Opinia o pożyczkach Lendon

Lendon stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród firm pożyczkowych. Nic dziwnego ponieważ ma parę niezaprzeczalnych atutów. Wysoka kwota pierwszej darmowej pożyczki dla osób z dobrą zdolnością kredytową to tylko jeden z nich. Lendon reklamuje się jako poduszka finansowa i rzeczywiście jeśli podwinie Ci się noga nawet w spłacie pożyczki Lendon to firma pomaga wyjść z takiej trudnej sytuacji rozkładając pożyczkę na parę rat (zazwyczaj 3) - firma dopuszcza refinansowanie pożyczki przez wskazaną firmę (spłata pożyczki inną pożyczką). Na uwagę zasługują też dosyć długi okres spłaty 45 dni i wysokie limity kolejnych pożyczek bowiem już przy trzeciej chwilówce można pożyczyć 3500 zł, a przy piątej już 5000 zł. Lendon organizuje także promocje i rabaty dla stałych klientów. Tutaj pisałem szerzej o pożyczkach krótkoterminowych Lendon.

Zalety Lendon:
 • Darmowa pożyczka do 2500 zł
 • Długi okres kredytowania 45 dni
 • Czynne 7 dni w tygodniu
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut (w czasie pracy biura Lendon)
 • Możliwość rozłożenia pożyczki na raty za 100 zł
 • Dobra akceptowalność wniosków
 • Darmowe powiadomienia sms o konieczności spłaty pożyczki
 • Promocje i rabaty
Wady pożyczki Lendon:
 • Pożyczka od 21 roku życia do 70 lat
 • Okres kredytowania liczony od dnia wysłania wniosku o pożyczkę
 • Jeśli brałeś darmową chwilówkę w Extraportfel, darmowej pożyczki w Lendon nie dostaniesz.

Opłaty za pożyczkę Lendon

Wysokość prowizji Lendon w ofercie jest zgodna z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty 100 zł
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę.

Kontakt do Lendon

Creamfinance Poland sp. z o.o.

E-mail:

info@lendon.pl

Telefon kontaktowy:

Infolinia: 22-388-6-444

Windykacja Lendon: 22-112-07-46

Godziny pracy:

PN. - PT. 08:00-22:00
SO. - NDZ. 09:00-18:00

Strona WWW: Lendon

Szczegóły chwilówki Lendon

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 70 lat

Okres pożyczki: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 lub 45 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 5000 zł

Przelew środków z Lendon: zazwyczaj ok 30 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski S.A.,mBank S.A.,Getin Noble Bank, Bank Zachodni WBK S.A., Pekao Bank S.A., Millennium Bank S.A., Alior Bank S.A.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD - przymykają oko na drobne zaległości

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód tożsamości
 • konto bankowe
 • email tel
 • informacje o zatrudnieniu

Chwilówki online

2

Vivus

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 61 DNI

Opinia o Vivus

Vivus to prawdziwa żywa legenda od której zaczęły się szybkie pożyczki przez internet. Firma jako pierwsza na szeroką skalę zaczęła udzielać szybkich pożyczek online w wielu krajach Europy. Vivus dzięki swojej marce chce przyciągać tylko osoby posiadające zdolność kredytową, także osoba bez stałych dochodów, mająca niespłacone pożyczki nie ma szans na chwilówkę w Vivus. Vivus daje od siebie dużo: tańsze pożyczki niż konkurencja, często organizuje promocje np. w 2017 był do odebrania bon 500 zł na wakacje dla nowych klientów. Wysoka maksymalna kwota pożyczki 7500 zł (przy piątej udzielonej) oraz wysoki dopuszczalny wiek pożyczkobiorcy 78 lat to kolejne atuty Vivusa. Vivus to chyba najdłużej pracująca firma pożyczkowa otwarta 7 dni w tygodniu. Wnioski są rozpatrywane błyskawicznie. Nie zdarza się aby szybka chwilówka nie trafiła na twoje konto w czasie dłuższym niż 1 dzień roboczy. Darmowa pierwsza pożyczka w Vivus to wisienka na torcie.

Zalety Vivus:
 • Wysoka kwota darmowej pożyczki ? 3000 zł.
 • Najstarsza wielka firma udzielająca szybkie pożyczki online
 • Czynne 7 dni w tygodniu od 8 do 22 (w weekendy do 20) !
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki rzeczywiście w 15 minut (rekord 1 minuta)
 • Błyskawiczne przelewy
 • Możliwość przedłużenia okresu spłaty minimum 2 razy (taniej niż u konkurencji)
 • Możliwość rozłożenia pożyczki na raty
 • Nienachalna obsługa i windykacja
 • Krótki wniosek i pożyczka na dowód
 • Logowanie do konta Vivus przez Facebook
 • Świetne opinie Klientów o Vivus
 • Dopuszczalny wiek pożyczkobiorcy to 78 lat
 • Wysoka maksymalna kwota pożyczki 7500 zł
 • 30 zł bonusu za polecenie Vivusa innym osobom
Wady chwilówki Vivus:
 • Wymagana zdolność kredytowa (m.in stały dochód, czysty BIK)
 • Pożyczka maksymalnie na 30 dni (nie licząc przedłużeń)
 

Opłaty za pożyczkę VIVUS

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki Vivus są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki tak, przykłady pod tabelą
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Vivus pozwala nowym klientom przedłużać pożyczkę aż 2 razy. Starym jeszcze więcej. Przykładowo, dla pożyczki 500 zł udzielonej na 30 dni koszt wydłużenia spłaty to:

 • na okres 7 dni: 54.50 zł
 • na okres 14 dni: 69.50 zł
 • na okres 30 dni: 78.50 zł

W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

Kontakt Vivus

Vivus Finance sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

E-mail:

kontakt@vivus.pl

Telefon kontaktowy:

221 221 227

Godziny pracy:

pon. - nd.: 8.00 - 22.00

sob - nd.: 8.00 - 20.00

Strona WWW: Vivus

Dane o pożyczce VIVUS

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 78 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 3000 zł

Przelew środków: do 15 minut praktycznie we wszystkich bankach

Konta bankowe Vivus:

Alior Bank, Bank Pekao, Getin Bank, ING Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski, Blue Cash(obsługuje kilkanaście banków)

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD, rejestry ZBP, ERIF, giełdy długów

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

3

Szybka Gotówka

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 6000 ZŁ
  DO: 30 DNI
Szybka Gotówka oferuje pożyczkę bez opłat nawet do 6 tys. zł nie płacąc odsetek, prowizji i opłat przygotowawczych. Jest to prosta pożyczka przy minimum formalności. Działa w Polsce od 2014 roku. Szybka Gotówka chwali się, że w co minutę przybywa jej 2 klientów. To na pewno świadczy o jej popularności. Możliwość refinansowania pożyczek na okres 7, 14 lub 30 dni. Refinansowania należy dokonać do momentu nastąpienia terminu spłaty pierwotnej pożyczki. W tym celu należy zapłacić opłatę za refinansowanie pożyczki.

Szczegółowa informacja i koszty refinansowania dostępne są dostępne u pożyczkodawcy. Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę. Maksymalny miesięczny koszt wydłużenia to 310 zł odsetki karne (czterokrotność stopy lombardowej NBP czyli 10%)

Zalety Szybkiej Gotówki:
 • Wysoka kwota darmowej pożyczki ? 6000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki
 • Łatwy do wypełnienia wniosek
 • Pożyczka udzielana jest przez Internet
Wady Szybkiej Gotówki:
 • Dłuższy okres kredytowania dostępny tylko dla stałych klientów
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Wysoka prowizja dla płatnych pożyczek
 • Pożyczka udzielana jest tylko do 65 roku życia
Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Kontakt do Szybkiej Gotówki

Tribution Consult Ltd
Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Siedziba firmy w Polsce: ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

E-mail:

info@szybkagotowka.pl

Telefon kontaktowy:

22 873 80 73, Fax: 22 350 78 44

Godziny pracy:

Wnioski możesz składać:
poniedziałek?niedziela: 00:00 ? 24:00
Biuro obsługi klienta jest czynne:
poniedziałek?piątek: 08:00?19:00
sobota ? niedziela: 09:00 ? 17:00

Strona WWW: Szybka Gotówka

Dane o pożyczce w Szybkiej Gotówce

Wiek pożyczkobiorcy: od 18 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni; dla stałych klientów 65 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 6000 zł

Przelew środków: do 15 minut (w zależności od tego w jakim banku masz konto)

Konta bankowe:

BPH, BZ WBK, Pekao S.A., PKO BP, BOŚ, mBank

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

 
Nowość
4

Kuki

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 250 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o chwilówce Kuki

Pożyczki Kuki na dowolny cel pojawiały się w 2017 roku i od razu zyskały aprobatę pożyczkobiorców. Firma daje bowiem darmowe pożyczki aż do 3000 zł. Co więcej wymagania stawiane kredytobiorcom nie różnią się od innych firm pożyczkowych. Dla osób, które wykorzystały już możliwość darmowej pożyczki w innych firmach oferta Kuki przypadnie do gustu.

Zalety Kuki:
 • Darmowa pożyczka do 3000 zł
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut (w czasie pracy biura Kuki)
 • Możliwość przedłużenia pożyczki o 30 dni
 • Niezła akceptowalność wniosków
 • Niższa opłata za przedłużenie dla stałych klientów
 • Opłaty i warunki umowy dostępne przed zaciągnięciem pożyczki
Wady pożyczki Kuki:
 • Max. okres spłaty 30 dni
 • Przeciętne koszty wydłużenia okresu spłaty

Opłaty za pożyczkę Kuki

Wysokość prowizji w ofercie Kuki jest zgodna z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki 13%-15,7%
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę.

Kontakt do Kuki

Fincapital sp. z o.o.

E-mail:

info@kuki.pl

Telefon kontaktowy:

Infolinia: 22 349 94 10

Windykacja Kuki: 22 349 94 12

Godziny pracy:

PN. - PT. 8-22
SO. - NDZ. 9-17

Strona WWW: Kuki

Szczegóły chwilówki Kuki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 75 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 250 zł - 3000 zł

Przelew środków z Kuki: do 1 dnia

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Przelewy realizowane do wszystkich banków

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD - przymykają oko na drobne zaległości

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód tożsamości
 • konto bankowe
 • email tel
 • informacje o zatrudnieniu

5

Money Man

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 5 DNI
 • DO: 1000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o MoneyMan

MoneyMan działa w 7 krajach i zatrudnia ponad 200 osób. Wyróżnia się swoją ofertą przede wszystkim długimi terminami na jakie udziela pożyczki. Na początek jest to max 61 dni, a wraz z kolejnymi pożyczkami rośnie aż do 4 miesięcy. MoneMan to bardzo nowoczesna firma pożyczkowa. Dla klientów przygotowali bardzo dobrze ocenianą aplikacja mobilną na Androida (ocena 4,5/5). W MoneyMan przelew weryfikacyjny na 1 grosz następuje poprzez zalogowanie do swojego konta. Przelew gotówki na konto jest ekspresowy. Co do wad to można przyczepić się do sporych kosztów kolejnych pożyczek, ale z drugiej strony okresy na jaki można pożyczyć sięgają nawet 6 miesięcy więc i tak się to bardziej opłaca niż przedłużanie pożyczki 30-dniowej w paru innych firmach.

Zalety MoneyMan:
 • Darmowa pierwsza pożyczka do 1500 zł
 • Czynne 6 dni w tygodniu do 20, w soboty do 16:00
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut
 • Szybkie przelewy
 • Długi okres spłaty pożyczki
 • Krótki wniosek i pożyczka bez zaświadczeń
 • Nowoczesna aplikacja na telefon
 • dostępna od 18 roku zycia
Wady chwilówki MoneyMan:
 • Negatywne wpisy w BIK i rejestrach dłużników dyskwalifikują pożyczkobiorcę
 • Wieloetapowy wniosek o pożyczkę
 • Ceny kolejnych pożyczek mogłyby być niższe
 • Brak możliwości przedłużenia spłaty

Tabela opłat i prowizji Moneyman

Wysokość prowizji i opłat za pożyczki MoneyMan są zgodne z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki brak możliwości
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki ok 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 0%
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie dnia spłaty trzeba zapłacić jak za normalną.

Kontakt ws. szybkiej pożyczki MoneyMan

ID Finance Poland sp. z o.o.
Hrubieszowskiej, 01-209 Warszawa

E-mail:

kontakt@moneyman.pl

Telefon kontaktowy:

221-220-221

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
sobota - niedziela: 10:00 - 16:00

Strona WWW: Moneyman

Szczegóły szybkiej pożyczki MoneyMan

Wiek pożyczkobiorcy: powyżej 18 roku życia

Okres pożyczki: 5 - 30 dni, powyżej 30 dni tylko ratalne chwilówki

Zakres pożyczki: 100 zł - 1500 zł, powyżej 1500 zł tylko ratalne

Przelew środków: kilka minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

BZWBK i 25 innych banków.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • informacje o zatrudnieniu i zarobkach

 
Nowość
6

Limit Pożyczka

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 200 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 500 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Limit Pożyczce

Mimo, że jest nowością na rynku, już zyskała grono klientów. Oferuje pierwsza darmowa pożyczkę, niestety możemy wziąć w niej maksymalnie 500 zł. Limit kolejnych pożyczek to 3 500 zł. Firma oferuje standardowy okres spłaty, czyli 30 dni. W Limit Pożyczce nie będziesz miał możliwości skorzystania z przedłużenia terminu spłaty. Niestety nie jest to pożyczka dla wszystkich. Osoby, które mają pożyczkę w firmie Syner, nie otrzymają już pożyczki w Limit Pożyczce. Te firmy są ze sobą powiązane.

Zalety Limit Pożyczki:
 • Tania pożyczka;
 • Darmowa pierwsza pożyczka na kwotę do 500 zł;
 • Nie musisz przedstawiać żadnych dokumentów starając się o pożyczkę;
 • Pieniądze dostaniesz nawet w 15 minut.

Wady Limit Pożyczki:
 • Niska kwota pierwszej darmowej pożyczki tylko do 500 zł;
 • Krótki termin spłaty pożyczek, tylko 30 dni;
 • Nie dostaniesz pożyczki jeśli ja masz w powiązanej firmie Syner;
 • Weryfikacja w bazach dłużników.

Opłaty za Limit Pożyczkę

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.
Pierwsza pożyczka 0 zł
Prowizja za udzielenie pożyczki: może to być od 25 % do 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata rejstracyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie
W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

Kontakt Limit Pożyczka

Limit Pożyczka Sp. z o. o. ul. Mazowiecka 11/49, Warszawa

E-mail:

bok@limitpozyczka.pl 

Telefon kontaktowy:

572 346 544

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 8:00-20:00 

Strona WWW: Limit Pożyczka

Dane o Limit Pożyczce

Wiek pożyczkobiorcy: od 21 do 75 lat

Okres pożyczki: 7-30 dni

Zakres pożyczki: 200 zł - 3500 zł

Przelew środków: do 15 minut, jeśli masz konto w mBanku.

Konta bankowe:

mBank

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD i ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

7

Miloan

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 1500 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o chwilówce Miloan

Miloan udziela tylko pożyczek krótkoterminowych. to co wyróżnia Miloan to to, że nawet przy słabym BIK można otrzymać darmową pożyczkę do 500 zł. Oczywiście jeśli twoja zdolność kredytowa jest okey i masz stały dochód bez problemu uzyskasz maksymalną kwotę darmowej pożyczki. Klienci Miloan doceniają to, ze można przedłużyć pożyczkę nawet na miesiąc za niewielkie pieniądze w stosunku do konkurencji np. przedłużenie o 30 dni pożyczki 500 zł kosztuje 75 zł. Obsługa Miloan jest miła, to też cieszy. Mankamentem Miloan jest to, ze mają konto tylko w banku Millenium, więc gotówka może dojść do Ciebie po 1 dniu jeśli masz konto w innym banku. Miloan Polska zaczął otwierać konta także  w innych bankach więc ten mankament zapewne niedługo zniknie.

Zalety Miloan:
 • Czasami darmowa pożyczka nawet ze słabym scoringiem BIK
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki nawet o 7, 14 i 30 dni przy niewielkim koszcie
 • Sprawne rozpatrywanie wniosków w godzinach pracy Miloan (do 20 w tygodniu)
Wady pożyczki na chwilę w Miloan:
 • Nieczynne w weekendy
 • Pożyczka od 22 roku życia do 70 lat
 • Osoby z negatywnymi wpisami w KRD nie otrzymają darmowej pożyczki
 • Brak stałego dochodu i miejsce zamieszkania oznacza odmowę udzielenia pożyczki
 • Przeciętna akceptowalność wniosków
 • Pożyczka na ponad 3000 zł przyznawana dopiero po 4 spłaconych pożyczkach

Opłaty Miloan

Opłaty i prowizje w Miloan są zgodne z ustawą antylichwiarską, o której pisałem na blogu.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki ok 15% kwoty pożyczki
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie
 
 

Dane kontaktowe

E-mail:

kontakt@miloan.pl

Telefon kontaktowy:

48 533 100 533

Godziny pracy:

Pon. - Pt.  7.00 - 20.00

Strona WWW: Miloan

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 22 lat do 70 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 100 - 4000 zł

Przelew środków: do 15 minut jeśli masz...

Konto bankowe Miloan:

Bank Millennium, w innych bankach zazwyczaj około 1 dzień

Rejestry sprawdzane przez Miloan:

BIK i BIG, KRD, ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

8

Alfa Kredyt

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 7 DNI
 • DO: 2000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Alfa Kredyt

Alfa kredyt oferuje pierwszą pożyczkę bez kosztów. Kolejne pożyczki sa płatne, ale koszty są niskie w porównaniu do innych chwilówek. Istnieje możliwość przedłożenia spłaty pożyczki, w tym celu należy zalogować się do panelu klienta. Pierwsza pożyczka może być na maksymalna kwotę 2000 zł.

Zalety Alfa Kredyt:
 • Kwota darmowej pożyczki ? 2000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki nawet do 15 minut
 • Możliwość przedłużenia terminu spłaty
Wady Alfa kredyt:
 • Krótki okres kredytowania - 30dni
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Pożyczka udzielana jest tylko do 65 roku życia

Opłaty za pożyczkę w Alfa Kredyt

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 25% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Dane kontaktowe

E-mail:

info@alfakredyt.pl

Telefon kontaktowy:

87 61 81 062

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 7:00 - 22:00
sobota - niedziela: 9:00 - 20:00

Strona WWW: Alfakredyt

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 65

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: pierwsza 100 - 2000 zł

Przelew środków: do 15 minut lub dłużej

Konta bankowe do szybkich przelewów:

AliorBank, Bank Pocztowy, mBank, Pekao, PKO BP, BZ WBK

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD, ERIF i inne

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

9

Finansowe posiłki

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 200 ZŁ
  OD: 10 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Finansowe Posiłki

Pierwsza darmowa pożyczka może byc udzielona nawet na kwotę 3000 zł. Zaletą tej firmy jest pożyczka całkowice przez internet ? niepotrzene są zaświadczenia i dodatkowe formalności. Firma działa 7 dni w tygodniu.

Zalety Finansowych Posiłków:
 • Kwota darmowej pożyczki ? 3000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki nawet do 15 minut
 • Wiek pożyczkobiorcy od 19 lat
Wady Finansowych Posiłków:
 • Krótki okres kredytowania - 30dni
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Firma weryfikuje wpisy w bazach dłuzników

Opłaty za pożyczkę w Finansowe Posiłki

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Kontakt do Finansowe Posiłki

Aventus Group Sp. z o. o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok

E-mail:

finansoweposilki@aventusgroup.pl

Telefon kontaktowy:

85 871 00 49

Godziny pracy:

Wnioski możesz składać:
poniedziałek?niedziela: 00:00 ? 24:00
Biuro obsługi klienta jest czynne: 7 dni w tygodniu
Pożyczki są wypłacane:
- w dni powszednie: 7.30 ? 21.00
- w soboty i niedzielę: 09:00-17:00 

Strona WWW: Finansowe Posiłki

Dane o pożyczce w Finansowych Posiłkach

Wiek pożyczkobiorcy: od 19 do 73 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni; dla stałych klientów 65 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 3000 zł

Przelew środków: do 15 minut (w zależności od tego w jakim banku masz konto)

Konta bankowe
Alior Bank, PKO BP, BZ WBK

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD (firma wymaga by nie mieć jakiegokolwiek wpisu w bazach dłużników)

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

10

Chwilówkomat

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 500 ZŁ
  OD: 7 DNI
 • DO: 2000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Chwilówkomat

Chwilówkomat daje darmową pożyczkę ale wymaga aby pożyczkobiorca nie miał zaległości w BIK i nie widniał w bazach dłużników. Decyzja kredytowa trwa do 30 minut w godzinach pracy Chwilówkomatu (do 20 w dni robocze i 15 w sobotę), a pieniądze otrzymuje się maksymalnie w następnym dniu. Gotówka może być na twoim koncie jeszcze szybciej jeśli masz konto w tym samym banku co Chwilówkomat (zobacz zakładkę "szczegóły pożyczki"). Chwilówkomat przygotował darmową pożyczkę dla młodych od 18 roku życia. Chwilówkomat nie daje możliwości przedłużenia spłaty ale można za to zaciągnąć pożyczkę na spłatę obecnej u pożyczkodawcy wskazanego przez Chwilówkomat. Dzięki temu rozwiązaniu możesz sam określić termin spłaty nowo zaciągniętego zobowiązania u nowego pożyczkodawcy.

Zalety Chwilówkomatu:
 • Darmowa pożyczka na początek do 2000 zł
 • Czynne 6 dni w tygodniu
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 30 minut
 • Możliwość refinansowania pożyczki (spłata starej kolejną)
 • Krótki wniosek i pożyczka bez zaświadczeń.
Wady pożyczek w Chwilówkomat:
 • Zaległości w BIK, ERIF, KRD i BIG wykluczają otrzymanie pożyczki
 • Sztywne okresy spłaty pożyczki 7,14,21 lub 30 dni
 • Dosyć drogie kolejne pożyczki
 • Długi okres karencji po odmowie pożyczki (5 miesięcy)
 • Pożyczki dla osób do maksymalnie 70 roku życia
 

Prowizje w Chwilówkomat

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki Chwilówkomatu nie przekraczają tych zapisanych w ustawie antylichwiarskiej.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 27% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

22.08.2018 06:04 | sdde55

Nieprzewidziane wydatki? Potrzebujesz pilnie gotówki? Porównaj szybkie pożyczki bez zaświadczeń. Chwilówkę online możesz dostać nawet w 15 minut na konto bankowe. W moim rankingu pożyczek internetowych możesz znaleźć wiele darmowych pożyczek jak i tanie płatne pożyczki pozabankowe. Wszystkie oferty firm pożyczkowych, które znajdują się w moim rankingu są zgodne z ustawą anty-lichwiarską. Porównaj aż 44 szybkie pożyczki !

 • Kwota pożyczki:
 • Okres spłaty:
  dni
PORÓWNAJ

Najpopularniejsze pożyczki online

1

Lendon

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 5 DNI
 • DO: 2500 ZŁ
  DO: 45 DNI

Opinia o pożyczkach Lendon

Lendon stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród firm pożyczkowych. Nic dziwnego ponieważ ma parę niezaprzeczalnych atutów. Wysoka kwota pierwszej darmowej pożyczki dla osób z dobrą zdolnością kredytową to tylko jeden z nich. Lendon reklamuje się jako poduszka finansowa i rzeczywiście jeśli podwinie Ci się noga nawet w spłacie pożyczki Lendon to firma pomaga wyjść z takiej trudnej sytuacji rozkładając pożyczkę na parę rat (zazwyczaj 3) - firma dopuszcza refinansowanie pożyczki przez wskazaną firmę (spłata pożyczki inną pożyczką). Na uwagę zasługują też dosyć długi okres spłaty 45 dni i wysokie limity kolejnych pożyczek bowiem już przy trzeciej chwilówce można pożyczyć 3500 zł, a przy piątej już 5000 zł. Lendon organizuje także promocje i rabaty dla stałych klientów. Tutaj pisałem szerzej o pożyczkach krótkoterminowych Lendon.

Zalety Lendon:
 • Darmowa pożyczka do 2500 zł
 • Długi okres kredytowania 45 dni
 • Czynne 7 dni w tygodniu
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut (w czasie pracy biura Lendon)
 • Możliwość rozłożenia pożyczki na raty za 100 zł
 • Dobra akceptowalność wniosków
 • Darmowe powiadomienia sms o konieczności spłaty pożyczki
 • Promocje i rabaty
Wady pożyczki Lendon:
 • Pożyczka od 21 roku życia do 70 lat
 • Okres kredytowania liczony od dnia wysłania wniosku o pożyczkę
 • Jeśli brałeś darmową chwilówkę w Extraportfel, darmowej pożyczki w Lendon nie dostaniesz.

Opłaty za pożyczkę Lendon

Wysokość prowizji Lendon w ofercie jest zgodna z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty 100 zł
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę.

Kontakt do Lendon

Creamfinance Poland sp. z o.o.

E-mail:

info@lendon.pl

Telefon kontaktowy:

Infolinia: 22-388-6-444

Windykacja Lendon: 22-112-07-46

Godziny pracy:

PN. - PT. 08:00-22:00
SO. - NDZ. 09:00-18:00

Strona WWW: Lendon

Szczegóły chwilówki Lendon

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 70 lat

Okres pożyczki: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 lub 45 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 5000 zł

Przelew środków z Lendon: zazwyczaj ok 30 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski S.A.,mBank S.A.,Getin Noble Bank, Bank Zachodni WBK S.A., Pekao Bank S.A., Millennium Bank S.A., Alior Bank S.A.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD - przymykają oko na drobne zaległości

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód tożsamości
 • konto bankowe
 • email tel
 • informacje o zatrudnieniu

Chwilówki online

2

Vivus

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 61 DNI

Opinia o Vivus

Vivus to prawdziwa żywa legenda od której zaczęły się szybkie pożyczki przez internet. Firma jako pierwsza na szeroką skalę zaczęła udzielać szybkich pożyczek online w wielu krajach Europy. Vivus dzięki swojej marce chce przyciągać tylko osoby posiadające zdolność kredytową, także osoba bez stałych dochodów, mająca niespłacone pożyczki nie ma szans na chwilówkę w Vivus. Vivus daje od siebie dużo: tańsze pożyczki niż konkurencja, często organizuje promocje np. w 2017 był do odebrania bon 500 zł na wakacje dla nowych klientów. Wysoka maksymalna kwota pożyczki 7500 zł (przy piątej udzielonej) oraz wysoki dopuszczalny wiek pożyczkobiorcy 78 lat to kolejne atuty Vivusa. Vivus to chyba najdłużej pracująca firma pożyczkowa otwarta 7 dni w tygodniu. Wnioski są rozpatrywane błyskawicznie. Nie zdarza się aby szybka chwilówka nie trafiła na twoje konto w czasie dłuższym niż 1 dzień roboczy. Darmowa pierwsza pożyczka w Vivus to wisienka na torcie.

Zalety Vivus:
 • Wysoka kwota darmowej pożyczki ? 3000 zł.
 • Najstarsza wielka firma udzielająca szybkie pożyczki online
 • Czynne 7 dni w tygodniu od 8 do 22 (w weekendy do 20) !
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki rzeczywiście w 15 minut (rekord 1 minuta)
 • Błyskawiczne przelewy
 • Możliwość przedłużenia okresu spłaty minimum 2 razy (taniej niż u konkurencji)
 • Możliwość rozłożenia pożyczki na raty
 • Nienachalna obsługa i windykacja
 • Krótki wniosek i pożyczka na dowód
 • Logowanie do konta Vivus przez Facebook
 • Świetne opinie Klientów o Vivus
 • Dopuszczalny wiek pożyczkobiorcy to 78 lat
 • Wysoka maksymalna kwota pożyczki 7500 zł
 • 30 zł bonusu za polecenie Vivusa innym osobom
Wady chwilówki Vivus:
 • Wymagana zdolność kredytowa (m.in stały dochód, czysty BIK)
 • Pożyczka maksymalnie na 30 dni (nie licząc przedłużeń)
 

Opłaty za pożyczkę VIVUS

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki Vivus są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki tak, przykłady pod tabelą
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Vivus pozwala nowym klientom przedłużać pożyczkę aż 2 razy. Starym jeszcze więcej. Przykładowo, dla pożyczki 500 zł udzielonej na 30 dni koszt wydłużenia spłaty to:

 • na okres 7 dni: 54.50 zł
 • na okres 14 dni: 69.50 zł
 • na okres 30 dni: 78.50 zł

W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

Kontakt Vivus

Vivus Finance sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

E-mail:

kontakt@vivus.pl

Telefon kontaktowy:

221 221 227

Godziny pracy:

pon. - nd.: 8.00 - 22.00

sob - nd.: 8.00 - 20.00

Strona WWW: Vivus

Dane o pożyczce VIVUS

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 78 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 3000 zł

Przelew środków: do 15 minut praktycznie we wszystkich bankach

Konta bankowe Vivus:

Alior Bank, Bank Pekao, Getin Bank, ING Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski, Blue Cash(obsługuje kilkanaście banków)

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD, rejestry ZBP, ERIF, giełdy długów

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

3

Szybka Gotówka

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 6000 ZŁ
  DO: 30 DNI
Szybka Gotówka oferuje pożyczkę bez opłat nawet do 6 tys. zł nie płacąc odsetek, prowizji i opłat przygotowawczych. Jest to prosta pożyczka przy minimum formalności. Działa w Polsce od 2014 roku. Szybka Gotówka chwali się, że w co minutę przybywa jej 2 klientów. To na pewno świadczy o jej popularności. Możliwość refinansowania pożyczek na okres 7, 14 lub 30 dni. Refinansowania należy dokonać do momentu nastąpienia terminu spłaty pierwotnej pożyczki. W tym celu należy zapłacić opłatę za refinansowanie pożyczki.

Szczegółowa informacja i koszty refinansowania dostępne są dostępne u pożyczkodawcy. Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę. Maksymalny miesięczny koszt wydłużenia to 310 zł odsetki karne (czterokrotność stopy lombardowej NBP czyli 10%)

Zalety Szybkiej Gotówki:
 • Wysoka kwota darmowej pożyczki ? 6000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki
 • Łatwy do wypełnienia wniosek
 • Pożyczka udzielana jest przez Internet
Wady Szybkiej Gotówki:
 • Dłuższy okres kredytowania dostępny tylko dla stałych klientów
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Wysoka prowizja dla płatnych pożyczek
 • Pożyczka udzielana jest tylko do 65 roku życia
Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Kontakt do Szybkiej Gotówki

Tribution Consult Ltd
Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Siedziba firmy w Polsce: ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

E-mail:

info@szybkagotowka.pl

Telefon kontaktowy:

22 873 80 73, Fax: 22 350 78 44

Godziny pracy:

Wnioski możesz składać:
poniedziałek?niedziela: 00:00 ? 24:00
Biuro obsługi klienta jest czynne:
poniedziałek?piątek: 08:00?19:00
sobota ? niedziela: 09:00 ? 17:00

Strona WWW: Szybka Gotówka

Dane o pożyczce w Szybkiej Gotówce

Wiek pożyczkobiorcy: od 18 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni; dla stałych klientów 65 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 6000 zł

Przelew środków: do 15 minut (w zależności od tego w jakim banku masz konto)

Konta bankowe:

BPH, BZ WBK, Pekao S.A., PKO BP, BOŚ, mBank

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

 
Nowość
4

Kuki

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 250 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o chwilówce Kuki

Pożyczki Kuki na dowolny cel pojawiały się w 2017 roku i od razu zyskały aprobatę pożyczkobiorców. Firma daje bowiem darmowe pożyczki aż do 3000 zł. Co więcej wymagania stawiane kredytobiorcom nie różnią się od innych firm pożyczkowych. Dla osób, które wykorzystały już możliwość darmowej pożyczki w innych firmach oferta Kuki przypadnie do gustu.

Zalety Kuki:
 • Darmowa pożyczka do 3000 zł
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut (w czasie pracy biura Kuki)
 • Możliwość przedłużenia pożyczki o 30 dni
 • Niezła akceptowalność wniosków
 • Niższa opłata za przedłużenie dla stałych klientów
 • Opłaty i warunki umowy dostępne przed zaciągnięciem pożyczki
Wady pożyczki Kuki:
 • Max. okres spłaty 30 dni
 • Przeciętne koszty wydłużenia okresu spłaty

Opłaty za pożyczkę Kuki

Wysokość prowizji w ofercie Kuki jest zgodna z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki 13%-15,7%
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę.

Kontakt do Kuki

Fincapital sp. z o.o.

E-mail:

info@kuki.pl

Telefon kontaktowy:

Infolinia: 22 349 94 10

Windykacja Kuki: 22 349 94 12

Godziny pracy:

PN. - PT. 8-22
SO. - NDZ. 9-17

Strona WWW: Kuki

Szczegóły chwilówki Kuki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 75 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 250 zł - 3000 zł

Przelew środków z Kuki: do 1 dnia

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Przelewy realizowane do wszystkich banków

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD - przymykają oko na drobne zaległości

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód tożsamości
 • konto bankowe
 • email tel
 • informacje o zatrudnieniu

5

Money Man

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 5 DNI
 • DO: 1000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o MoneyMan

MoneyMan działa w 7 krajach i zatrudnia ponad 200 osób. Wyróżnia się swoją ofertą przede wszystkim długimi terminami na jakie udziela pożyczki. Na początek jest to max 61 dni, a wraz z kolejnymi pożyczkami rośnie aż do 4 miesięcy. MoneMan to bardzo nowoczesna firma pożyczkowa. Dla klientów przygotowali bardzo dobrze ocenianą aplikacja mobilną na Androida (ocena 4,5/5). W MoneyMan przelew weryfikacyjny na 1 grosz następuje poprzez zalogowanie do swojego konta. Przelew gotówki na konto jest ekspresowy. Co do wad to można przyczepić się do sporych kosztów kolejnych pożyczek, ale z drugiej strony okresy na jaki można pożyczyć sięgają nawet 6 miesięcy więc i tak się to bardziej opłaca niż przedłużanie pożyczki 30-dniowej w paru innych firmach.

Zalety MoneyMan:
 • Darmowa pierwsza pożyczka do 1500 zł
 • Czynne 6 dni w tygodniu do 20, w soboty do 16:00
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut
 • Szybkie przelewy
 • Długi okres spłaty pożyczki
 • Krótki wniosek i pożyczka bez zaświadczeń
 • Nowoczesna aplikacja na telefon
 • dostępna od 18 roku zycia
Wady chwilówki MoneyMan:
 • Negatywne wpisy w BIK i rejestrach dłużników dyskwalifikują pożyczkobiorcę
 • Wieloetapowy wniosek o pożyczkę
 • Ceny kolejnych pożyczek mogłyby być niższe
 • Brak możliwości przedłużenia spłaty

Tabela opłat i prowizji Moneyman

Wysokość prowizji i opłat za pożyczki MoneyMan są zgodne z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki brak możliwości
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki ok 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 0%
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie dnia spłaty trzeba zapłacić jak za normalną.

Kontakt ws. szybkiej pożyczki MoneyMan

ID Finance Poland sp. z o.o.
Hrubieszowskiej, 01-209 Warszawa

E-mail:

kontakt@moneyman.pl

Telefon kontaktowy:

221-220-221

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
sobota - niedziela: 10:00 - 16:00

Strona WWW: Moneyman

Szczegóły szybkiej pożyczki MoneyMan

Wiek pożyczkobiorcy: powyżej 18 roku życia

Okres pożyczki: 5 - 30 dni, powyżej 30 dni tylko ratalne chwilówki

Zakres pożyczki: 100 zł - 1500 zł, powyżej 1500 zł tylko ratalne

Przelew środków: kilka minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

BZWBK i 25 innych banków.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • informacje o zatrudnieniu i zarobkach

 
Nowość
6

Limit Pożyczka

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 200 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 500 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Limit Pożyczce

Mimo, że jest nowością na rynku, już zyskała grono klientów. Oferuje pierwsza darmowa pożyczkę, niestety możemy wziąć w niej maksymalnie 500 zł. Limit kolejnych pożyczek to 3 500 zł. Firma oferuje standardowy okres spłaty, czyli 30 dni. W Limit Pożyczce nie będziesz miał możliwości skorzystania z przedłużenia terminu spłaty. Niestety nie jest to pożyczka dla wszystkich. Osoby, które mają pożyczkę w firmie Syner, nie otrzymają już pożyczki w Limit Pożyczce. Te firmy są ze sobą powiązane.

Zalety Limit Pożyczki:
 • Tania pożyczka;
 • Darmowa pierwsza pożyczka na kwotę do 500 zł;
 • Nie musisz przedstawiać żadnych dokumentów starając się o pożyczkę;
 • Pieniądze dostaniesz nawet w 15 minut.

Wady Limit Pożyczki:
 • Niska kwota pierwszej darmowej pożyczki tylko do 500 zł;
 • Krótki termin spłaty pożyczek, tylko 30 dni;
 • Nie dostaniesz pożyczki jeśli ja masz w powiązanej firmie Syner;
 • Weryfikacja w bazach dłużników.

Opłaty za Limit Pożyczkę

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.
Pierwsza pożyczka 0 zł
Prowizja za udzielenie pożyczki: może to być od 25 % do 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata rejstracyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie
W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

Kontakt Limit Pożyczka

Limit Pożyczka Sp. z o. o. ul. Mazowiecka 11/49, Warszawa

E-mail:

bok@limitpozyczka.pl 

Telefon kontaktowy:

572 346 544

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 8:00-20:00 

Strona WWW: Limit Pożyczka

Dane o Limit Pożyczce

Wiek pożyczkobiorcy: od 21 do 75 lat

Okres pożyczki: 7-30 dni

Zakres pożyczki: 200 zł - 3500 zł

Przelew środków: do 15 minut, jeśli masz konto w mBanku.

Konta bankowe:

mBank

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD i ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

7

Miloan

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 1500 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o chwilówce Miloan

Miloan udziela tylko pożyczek krótkoterminowych. to co wyróżnia Miloan to to, że nawet przy słabym BIK można otrzymać darmową pożyczkę do 500 zł. Oczywiście jeśli twoja zdolność kredytowa jest okey i masz stały dochód bez problemu uzyskasz maksymalną kwotę darmowej pożyczki. Klienci Miloan doceniają to, ze można przedłużyć pożyczkę nawet na miesiąc za niewielkie pieniądze w stosunku do konkurencji np. przedłużenie o 30 dni pożyczki 500 zł kosztuje 75 zł. Obsługa Miloan jest miła, to też cieszy. Mankamentem Miloan jest to, ze mają konto tylko w banku Millenium, więc gotówka może dojść do Ciebie po 1 dniu jeśli masz konto w innym banku. Miloan Polska zaczął otwierać konta także  w innych bankach więc ten mankament zapewne niedługo zniknie.

Zalety Miloan:
 • Czasami darmowa pożyczka nawet ze słabym scoringiem BIK
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki nawet o 7, 14 i 30 dni przy niewielkim koszcie
 • Sprawne rozpatrywanie wniosków w godzinach pracy Miloan (do 20 w tygodniu)
Wady pożyczki na chwilę w Miloan:
 • Nieczynne w weekendy
 • Pożyczka od 22 roku życia do 70 lat
 • Osoby z negatywnymi wpisami w KRD nie otrzymają darmowej pożyczki
 • Brak stałego dochodu i miejsce zamieszkania oznacza odmowę udzielenia pożyczki
 • Przeciętna akceptowalność wniosków
 • Pożyczka na ponad 3000 zł przyznawana dopiero po 4 spłaconych pożyczkach

Opłaty Miloan

Opłaty i prowizje w Miloan są zgodne z ustawą antylichwiarską, o której pisałem na blogu.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki ok 15% kwoty pożyczki
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie
 
 

Dane kontaktowe

E-mail:

kontakt@miloan.pl

Telefon kontaktowy:

48 533 100 533

Godziny pracy:

Pon. - Pt.  7.00 - 20.00

Strona WWW: Miloan

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 22 lat do 70 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 100 - 4000 zł

Przelew środków: do 15 minut jeśli masz...

Konto bankowe Miloan:

Bank Millennium, w innych bankach zazwyczaj około 1 dzień

Rejestry sprawdzane przez Miloan:

BIK i BIG, KRD, ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

8

Alfa Kredyt

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 7 DNI
 • DO: 2000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Alfa Kredyt

Alfa kredyt oferuje pierwszą pożyczkę bez kosztów. Kolejne pożyczki sa płatne, ale koszty są niskie w porównaniu do innych chwilówek. Istnieje możliwość przedłożenia spłaty pożyczki, w tym celu należy zalogować się do panelu klienta. Pierwsza pożyczka może być na maksymalna kwotę 2000 zł.

Zalety Alfa Kredyt:
 • Kwota darmowej pożyczki ? 2000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki nawet do 15 minut
 • Możliwość przedłużenia terminu spłaty
Wady Alfa kredyt:
 • Krótki okres kredytowania - 30dni
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Pożyczka udzielana jest tylko do 65 roku życia

Opłaty za pożyczkę w Alfa Kredyt

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 25% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Dane kontaktowe

E-mail:

info@alfakredyt.pl

Telefon kontaktowy:

87 61 81 062

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 7:00 - 22:00
sobota - niedziela: 9:00 - 20:00

Strona WWW: Alfakredyt

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 65

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: pierwsza 100 - 2000 zł

Przelew środków: do 15 minut lub dłużej

Konta bankowe do szybkich przelewów:

AliorBank, Bank Pocztowy, mBank, Pekao, PKO BP, BZ WBK

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD, ERIF i inne

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

9

Finansowe posiłki

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 200 ZŁ
  OD: 10 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Finansowe Posiłki

Pierwsza darmowa pożyczka może byc udzielona nawet na kwotę 3000 zł. Zaletą tej firmy jest pożyczka całkowice przez internet ? niepotrzene są zaświadczenia i dodatkowe formalności. Firma działa 7 dni w tygodniu.

Zalety Finansowych Posiłków:
 • Kwota darmowej pożyczki ? 3000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki nawet do 15 minut
 • Wiek pożyczkobiorcy od 19 lat
Wady Finansowych Posiłków:
 • Krótki okres kredytowania - 30dni
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Firma weryfikuje wpisy w bazach dłuzników

Opłaty za pożyczkę w Finansowe Posiłki

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Kontakt do Finansowe Posiłki

Aventus Group Sp. z o. o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok

E-mail:

finansoweposilki@aventusgroup.pl

Telefon kontaktowy:

85 871 00 49

Godziny pracy:

Wnioski możesz składać:
poniedziałek?niedziela: 00:00 ? 24:00
Biuro obsługi klienta jest czynne: 7 dni w tygodniu
Pożyczki są wypłacane:
- w dni powszednie: 7.30 ? 21.00
- w soboty i niedzielę: 09:00-17:00 

Strona WWW: Finansowe Posiłki

Dane o pożyczce w Finansowych Posiłkach

Wiek pożyczkobiorcy: od 19 do 73 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni; dla stałych klientów 65 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 3000 zł

Przelew środków: do 15 minut (w zależności od tego w jakim banku masz konto)

Konta bankowe
Alior Bank, PKO BP, BZ WBK

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD (firma wymaga by nie mieć jakiegokolwiek wpisu w bazach dłużników)

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

10

Chwilówkomat

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 500 ZŁ
  OD: 7 DNI
 • DO: 2000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Chwilówkomat

Chwilówkomat daje darmową pożyczkę ale wymaga aby pożyczkobiorca nie miał zaległości w BIK i nie widniał w bazach dłużników. Decyzja kredytowa trwa do 30 minut w godzinach pracy Chwilówkomatu (do 20 w dni robocze i 15 w sobotę), a pieniądze otrzymuje się maksymalnie w następnym dniu. Gotówka może być na twoim koncie jeszcze szybciej jeśli masz konto w tym samym banku co Chwilówkomat (zobacz zakładkę "szczegóły pożyczki"). Chwilówkomat przygotował darmową pożyczkę dla młodych od 18 roku życia. Chwilówkomat nie daje możliwości przedłużenia spłaty ale można za to zaciągnąć pożyczkę na spłatę obecnej u pożyczkodawcy wskazanego przez Chwilówkomat. Dzięki temu rozwiązaniu możesz sam określić termin spłaty nowo zaciągniętego zobowiązania u nowego pożyczkodawcy.

Zalety Chwilówkomatu:
 • Darmowa pożyczka na początek do 2000 zł
 • Czynne 6 dni w tygodniu
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 30 minut
 • Możliwość refinansowania pożyczki (spłata starej kolejną)
 • Krótki wniosek i pożyczka bez zaświadczeń.
Wady pożyczek w Chwilówkomat:
 • Zaległości w BIK, ERIF, KRD i BIG wykluczają otrzymanie pożyczki
 • Sztywne okresy spłaty pożyczki 7,14,21 lub 30 dni
 • Dosyć drogie kolejne pożyczki
 • Długi okres karencji po odmowie pożyczki (5 miesięcy)
 • Pożyczki dla osób do maksymalnie 70 roku życia
 

Prowizje w Chwilówkomat

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki Chwilówkomatu nie przekraczają tych zapisanych w ustawie antylichwiarskiej.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 27% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

22.08.2018 06:04 | sdde55

Nieprzewidziane wydatki? Potrzebujesz pilnie gotówki? Porównaj szybkie pożyczki bez zaświadczeń. Chwilówkę online możesz dostać nawet w 15 minut na konto bankowe. W moim rankingu pożyczek internetowych możesz znaleźć wiele darmowych pożyczek jak i tanie płatne pożyczki pozabankowe. Wszystkie oferty firm pożyczkowych, które znajdują się w moim rankingu są zgodne z ustawą anty-lichwiarską. Porównaj aż 44 szybkie pożyczki !

 • Kwota pożyczki:
 • Okres spłaty:
  dni
PORÓWNAJ

Najpopularniejsze pożyczki online

1

Lendon

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 5 DNI
 • DO: 2500 ZŁ
  DO: 45 DNI

Opinia o pożyczkach Lendon

Lendon stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród firm pożyczkowych. Nic dziwnego ponieważ ma parę niezaprzeczalnych atutów. Wysoka kwota pierwszej darmowej pożyczki dla osób z dobrą zdolnością kredytową to tylko jeden z nich. Lendon reklamuje się jako poduszka finansowa i rzeczywiście jeśli podwinie Ci się noga nawet w spłacie pożyczki Lendon to firma pomaga wyjść z takiej trudnej sytuacji rozkładając pożyczkę na parę rat (zazwyczaj 3) - firma dopuszcza refinansowanie pożyczki przez wskazaną firmę (spłata pożyczki inną pożyczką). Na uwagę zasługują też dosyć długi okres spłaty 45 dni i wysokie limity kolejnych pożyczek bowiem już przy trzeciej chwilówce można pożyczyć 3500 zł, a przy piątej już 5000 zł. Lendon organizuje także promocje i rabaty dla stałych klientów. Tutaj pisałem szerzej o pożyczkach krótkoterminowych Lendon.

Zalety Lendon:
 • Darmowa pożyczka do 2500 zł
 • Długi okres kredytowania 45 dni
 • Czynne 7 dni w tygodniu
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut (w czasie pracy biura Lendon)
 • Możliwość rozłożenia pożyczki na raty za 100 zł
 • Dobra akceptowalność wniosków
 • Darmowe powiadomienia sms o konieczności spłaty pożyczki
 • Promocje i rabaty
Wady pożyczki Lendon:
 • Pożyczka od 21 roku życia do 70 lat
 • Okres kredytowania liczony od dnia wysłania wniosku o pożyczkę
 • Jeśli brałeś darmową chwilówkę w Extraportfel, darmowej pożyczki w Lendon nie dostaniesz.

Opłaty za pożyczkę Lendon

Wysokość prowizji Lendon w ofercie jest zgodna z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty 100 zł
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę.

Kontakt do Lendon

Creamfinance Poland sp. z o.o.

E-mail:

info@lendon.pl

Telefon kontaktowy:

Infolinia: 22-388-6-444

Windykacja Lendon: 22-112-07-46

Godziny pracy:

PN. - PT. 08:00-22:00
SO. - NDZ. 09:00-18:00

Strona WWW: Lendon

Szczegóły chwilówki Lendon

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 70 lat

Okres pożyczki: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 lub 45 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 5000 zł

Przelew środków z Lendon: zazwyczaj ok 30 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski S.A.,mBank S.A.,Getin Noble Bank, Bank Zachodni WBK S.A., Pekao Bank S.A., Millennium Bank S.A., Alior Bank S.A.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD - przymykają oko na drobne zaległości

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód tożsamości
 • konto bankowe
 • email tel
 • informacje o zatrudnieniu

Chwilówki online

2

Vivus

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 61 DNI

Opinia o Vivus

Vivus to prawdziwa żywa legenda od której zaczęły się szybkie pożyczki przez internet. Firma jako pierwsza na szeroką skalę zaczęła udzielać szybkich pożyczek online w wielu krajach Europy. Vivus dzięki swojej marce chce przyciągać tylko osoby posiadające zdolność kredytową, także osoba bez stałych dochodów, mająca niespłacone pożyczki nie ma szans na chwilówkę w Vivus. Vivus daje od siebie dużo: tańsze pożyczki niż konkurencja, często organizuje promocje np. w 2017 był do odebrania bon 500 zł na wakacje dla nowych klientów. Wysoka maksymalna kwota pożyczki 7500 zł (przy piątej udzielonej) oraz wysoki dopuszczalny wiek pożyczkobiorcy 78 lat to kolejne atuty Vivusa. Vivus to chyba najdłużej pracująca firma pożyczkowa otwarta 7 dni w tygodniu. Wnioski są rozpatrywane błyskawicznie. Nie zdarza się aby szybka chwilówka nie trafiła na twoje konto w czasie dłuższym niż 1 dzień roboczy. Darmowa pierwsza pożyczka w Vivus to wisienka na torcie.

Zalety Vivus:
 • Wysoka kwota darmowej pożyczki ? 3000 zł.
 • Najstarsza wielka firma udzielająca szybkie pożyczki online
 • Czynne 7 dni w tygodniu od 8 do 22 (w weekendy do 20) !
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki rzeczywiście w 15 minut (rekord 1 minuta)
 • Błyskawiczne przelewy
 • Możliwość przedłużenia okresu spłaty minimum 2 razy (taniej niż u konkurencji)
 • Możliwość rozłożenia pożyczki na raty
 • Nienachalna obsługa i windykacja
 • Krótki wniosek i pożyczka na dowód
 • Logowanie do konta Vivus przez Facebook
 • Świetne opinie Klientów o Vivus
 • Dopuszczalny wiek pożyczkobiorcy to 78 lat
 • Wysoka maksymalna kwota pożyczki 7500 zł
 • 30 zł bonusu za polecenie Vivusa innym osobom
Wady chwilówki Vivus:
 • Wymagana zdolność kredytowa (m.in stały dochód, czysty BIK)
 • Pożyczka maksymalnie na 30 dni (nie licząc przedłużeń)
 

Opłaty za pożyczkę VIVUS

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki Vivus są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki tak, przykłady pod tabelą
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Vivus pozwala nowym klientom przedłużać pożyczkę aż 2 razy. Starym jeszcze więcej. Przykładowo, dla pożyczki 500 zł udzielonej na 30 dni koszt wydłużenia spłaty to:

 • na okres 7 dni: 54.50 zł
 • na okres 14 dni: 69.50 zł
 • na okres 30 dni: 78.50 zł

W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

Kontakt Vivus

Vivus Finance sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

E-mail:

kontakt@vivus.pl

Telefon kontaktowy:

221 221 227

Godziny pracy:

pon. - nd.: 8.00 - 22.00

sob - nd.: 8.00 - 20.00

Strona WWW: Vivus

Dane o pożyczce VIVUS

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 78 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 3000 zł

Przelew środków: do 15 minut praktycznie we wszystkich bankach

Konta bankowe Vivus:

Alior Bank, Bank Pekao, Getin Bank, ING Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski, Blue Cash(obsługuje kilkanaście banków)

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD, rejestry ZBP, ERIF, giełdy długów

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

3

Szybka Gotówka

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 6000 ZŁ
  DO: 30 DNI
Szybka Gotówka oferuje pożyczkę bez opłat nawet do 6 tys. zł nie płacąc odsetek, prowizji i opłat przygotowawczych. Jest to prosta pożyczka przy minimum formalności. Działa w Polsce od 2014 roku. Szybka Gotówka chwali się, że w co minutę przybywa jej 2 klientów. To na pewno świadczy o jej popularności. Możliwość refinansowania pożyczek na okres 7, 14 lub 30 dni. Refinansowania należy dokonać do momentu nastąpienia terminu spłaty pierwotnej pożyczki. W tym celu należy zapłacić opłatę za refinansowanie pożyczki.

Szczegółowa informacja i koszty refinansowania dostępne są dostępne u pożyczkodawcy. Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę. Maksymalny miesięczny koszt wydłużenia to 310 zł odsetki karne (czterokrotność stopy lombardowej NBP czyli 10%)

Zalety Szybkiej Gotówki:
 • Wysoka kwota darmowej pożyczki ? 6000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki
 • Łatwy do wypełnienia wniosek
 • Pożyczka udzielana jest przez Internet
Wady Szybkiej Gotówki:
 • Dłuższy okres kredytowania dostępny tylko dla stałych klientów
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Wysoka prowizja dla płatnych pożyczek
 • Pożyczka udzielana jest tylko do 65 roku życia
Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Kontakt do Szybkiej Gotówki

Tribution Consult Ltd
Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Siedziba firmy w Polsce: ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

E-mail:

info@szybkagotowka.pl

Telefon kontaktowy:

22 873 80 73, Fax: 22 350 78 44

Godziny pracy:

Wnioski możesz składać:
poniedziałek?niedziela: 00:00 ? 24:00
Biuro obsługi klienta jest czynne:
poniedziałek?piątek: 08:00?19:00
sobota ? niedziela: 09:00 ? 17:00

Strona WWW: Szybka Gotówka

Dane o pożyczce w Szybkiej Gotówce

Wiek pożyczkobiorcy: od 18 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni; dla stałych klientów 65 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 6000 zł

Przelew środków: do 15 minut (w zależności od tego w jakim banku masz konto)

Konta bankowe:

BPH, BZ WBK, Pekao S.A., PKO BP, BOŚ, mBank

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

 
Nowość
4

Kuki

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 250 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o chwilówce Kuki

Pożyczki Kuki na dowolny cel pojawiały się w 2017 roku i od razu zyskały aprobatę pożyczkobiorców. Firma daje bowiem darmowe pożyczki aż do 3000 zł. Co więcej wymagania stawiane kredytobiorcom nie różnią się od innych firm pożyczkowych. Dla osób, które wykorzystały już możliwość darmowej pożyczki w innych firmach oferta Kuki przypadnie do gustu.

Zalety Kuki:
 • Darmowa pożyczka do 3000 zł
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut (w czasie pracy biura Kuki)
 • Możliwość przedłużenia pożyczki o 30 dni
 • Niezła akceptowalność wniosków
 • Niższa opłata za przedłużenie dla stałych klientów
 • Opłaty i warunki umowy dostępne przed zaciągnięciem pożyczki
Wady pożyczki Kuki:
 • Max. okres spłaty 30 dni
 • Przeciętne koszty wydłużenia okresu spłaty

Opłaty za pożyczkę Kuki

Wysokość prowizji w ofercie Kuki jest zgodna z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki 13%-15,7%
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Jeśli spóźnisz się ze spłatą darmowej pożyczki, płacisz jak za płatną pożyczkę.

Kontakt do Kuki

Fincapital sp. z o.o.

E-mail:

info@kuki.pl

Telefon kontaktowy:

Infolinia: 22 349 94 10

Windykacja Kuki: 22 349 94 12

Godziny pracy:

PN. - PT. 8-22
SO. - NDZ. 9-17

Strona WWW: Kuki

Szczegóły chwilówki Kuki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 75 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 250 zł - 3000 zł

Przelew środków z Kuki: do 1 dnia

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Przelewy realizowane do wszystkich banków

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD - przymykają oko na drobne zaległości

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód tożsamości
 • konto bankowe
 • email tel
 • informacje o zatrudnieniu

5

Money Man

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 5 DNI
 • DO: 1000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o MoneyMan

MoneyMan działa w 7 krajach i zatrudnia ponad 200 osób. Wyróżnia się swoją ofertą przede wszystkim długimi terminami na jakie udziela pożyczki. Na początek jest to max 61 dni, a wraz z kolejnymi pożyczkami rośnie aż do 4 miesięcy. MoneMan to bardzo nowoczesna firma pożyczkowa. Dla klientów przygotowali bardzo dobrze ocenianą aplikacja mobilną na Androida (ocena 4,5/5). W MoneyMan przelew weryfikacyjny na 1 grosz następuje poprzez zalogowanie do swojego konta. Przelew gotówki na konto jest ekspresowy. Co do wad to można przyczepić się do sporych kosztów kolejnych pożyczek, ale z drugiej strony okresy na jaki można pożyczyć sięgają nawet 6 miesięcy więc i tak się to bardziej opłaca niż przedłużanie pożyczki 30-dniowej w paru innych firmach.

Zalety MoneyMan:
 • Darmowa pierwsza pożyczka do 1500 zł
 • Czynne 6 dni w tygodniu do 20, w soboty do 16:00
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 15 minut
 • Szybkie przelewy
 • Długi okres spłaty pożyczki
 • Krótki wniosek i pożyczka bez zaświadczeń
 • Nowoczesna aplikacja na telefon
 • dostępna od 18 roku zycia
Wady chwilówki MoneyMan:
 • Negatywne wpisy w BIK i rejestrach dłużników dyskwalifikują pożyczkobiorcę
 • Wieloetapowy wniosek o pożyczkę
 • Ceny kolejnych pożyczek mogłyby być niższe
 • Brak możliwości przedłużenia spłaty

Tabela opłat i prowizji Moneyman

Wysokość prowizji i opłat za pożyczki MoneyMan są zgodne z ustawą antylichwiarską.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki brak możliwości
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki ok 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 0%
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie dnia spłaty trzeba zapłacić jak za normalną.

Kontakt ws. szybkiej pożyczki MoneyMan

ID Finance Poland sp. z o.o.
Hrubieszowskiej, 01-209 Warszawa

E-mail:

kontakt@moneyman.pl

Telefon kontaktowy:

221-220-221

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
sobota - niedziela: 10:00 - 16:00

Strona WWW: Moneyman

Szczegóły szybkiej pożyczki MoneyMan

Wiek pożyczkobiorcy: powyżej 18 roku życia

Okres pożyczki: 5 - 30 dni, powyżej 30 dni tylko ratalne chwilówki

Zakres pożyczki: 100 zł - 1500 zł, powyżej 1500 zł tylko ratalne

Przelew środków: kilka minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

BZWBK i 25 innych banków.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, ERIF, ZBP, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • informacje o zatrudnieniu i zarobkach

 
Nowość
6

Limit Pożyczka

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 200 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 500 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Limit Pożyczce

Mimo, że jest nowością na rynku, już zyskała grono klientów. Oferuje pierwsza darmowa pożyczkę, niestety możemy wziąć w niej maksymalnie 500 zł. Limit kolejnych pożyczek to 3 500 zł. Firma oferuje standardowy okres spłaty, czyli 30 dni. W Limit Pożyczce nie będziesz miał możliwości skorzystania z przedłużenia terminu spłaty. Niestety nie jest to pożyczka dla wszystkich. Osoby, które mają pożyczkę w firmie Syner, nie otrzymają już pożyczki w Limit Pożyczce. Te firmy są ze sobą powiązane.

Zalety Limit Pożyczki:
 • Tania pożyczka;
 • Darmowa pierwsza pożyczka na kwotę do 500 zł;
 • Nie musisz przedstawiać żadnych dokumentów starając się o pożyczkę;
 • Pieniądze dostaniesz nawet w 15 minut.

Wady Limit Pożyczki:
 • Niska kwota pierwszej darmowej pożyczki tylko do 500 zł;
 • Krótki termin spłaty pożyczek, tylko 30 dni;
 • Nie dostaniesz pożyczki jeśli ja masz w powiązanej firmie Syner;
 • Weryfikacja w bazach dłużników.

Opłaty za Limit Pożyczkę

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.
Pierwsza pożyczka 0 zł
Prowizja za udzielenie pożyczki: może to być od 25 % do 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata rejstracyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie
W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

Kontakt Limit Pożyczka

Limit Pożyczka Sp. z o. o. ul. Mazowiecka 11/49, Warszawa

E-mail:

bok@limitpozyczka.pl 

Telefon kontaktowy:

572 346 544

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 8:00-20:00 

Strona WWW: Limit Pożyczka

Dane o Limit Pożyczce

Wiek pożyczkobiorcy: od 21 do 75 lat

Okres pożyczki: 7-30 dni

Zakres pożyczki: 200 zł - 3500 zł

Przelew środków: do 15 minut, jeśli masz konto w mBanku.

Konta bankowe:

mBank

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD i ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

7

Miloan

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 1 DNI
 • DO: 1500 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o chwilówce Miloan

Miloan udziela tylko pożyczek krótkoterminowych. to co wyróżnia Miloan to to, że nawet przy słabym BIK można otrzymać darmową pożyczkę do 500 zł. Oczywiście jeśli twoja zdolność kredytowa jest okey i masz stały dochód bez problemu uzyskasz maksymalną kwotę darmowej pożyczki. Klienci Miloan doceniają to, ze można przedłużyć pożyczkę nawet na miesiąc za niewielkie pieniądze w stosunku do konkurencji np. przedłużenie o 30 dni pożyczki 500 zł kosztuje 75 zł. Obsługa Miloan jest miła, to też cieszy. Mankamentem Miloan jest to, ze mają konto tylko w banku Millenium, więc gotówka może dojść do Ciebie po 1 dniu jeśli masz konto w innym banku. Miloan Polska zaczął otwierać konta także  w innych bankach więc ten mankament zapewne niedługo zniknie.

Zalety Miloan:
 • Czasami darmowa pożyczka nawet ze słabym scoringiem BIK
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki nawet o 7, 14 i 30 dni przy niewielkim koszcie
 • Sprawne rozpatrywanie wniosków w godzinach pracy Miloan (do 20 w tygodniu)
Wady pożyczki na chwilę w Miloan:
 • Nieczynne w weekendy
 • Pożyczka od 22 roku życia do 70 lat
 • Osoby z negatywnymi wpisami w KRD nie otrzymają darmowej pożyczki
 • Brak stałego dochodu i miejsce zamieszkania oznacza odmowę udzielenia pożyczki
 • Przeciętna akceptowalność wniosków
 • Pożyczka na ponad 3000 zł przyznawana dopiero po 4 spłaconych pożyczkach

Opłaty Miloan

Opłaty i prowizje w Miloan są zgodne z ustawą antylichwiarską, o której pisałem na blogu.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki ok 15% kwoty pożyczki
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 20% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie
 
 

Dane kontaktowe

E-mail:

kontakt@miloan.pl

Telefon kontaktowy:

48 533 100 533

Godziny pracy:

Pon. - Pt.  7.00 - 20.00

Strona WWW: Miloan

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 22 lat do 70 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni

Zakres pożyczki: 100 - 4000 zł

Przelew środków: do 15 minut jeśli masz...

Konto bankowe Miloan:

Bank Millennium, w innych bankach zazwyczaj około 1 dzień

Rejestry sprawdzane przez Miloan:

BIK i BIG, KRD, ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

8

Alfa Kredyt

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 100 ZŁ
  OD: 7 DNI
 • DO: 2000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Alfa Kredyt

Alfa kredyt oferuje pierwszą pożyczkę bez kosztów. Kolejne pożyczki sa płatne, ale koszty są niskie w porównaniu do innych chwilówek. Istnieje możliwość przedłożenia spłaty pożyczki, w tym celu należy zalogować się do panelu klienta. Pierwsza pożyczka może być na maksymalna kwotę 2000 zł.

Zalety Alfa Kredyt:
 • Kwota darmowej pożyczki ? 2000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki nawet do 15 minut
 • Możliwość przedłużenia terminu spłaty
Wady Alfa kredyt:
 • Krótki okres kredytowania - 30dni
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Pożyczka udzielana jest tylko do 65 roku życia

Opłaty za pożyczkę w Alfa Kredyt

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 25% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Dane kontaktowe

E-mail:

info@alfakredyt.pl

Telefon kontaktowy:

87 61 81 062

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 7:00 - 22:00
sobota - niedziela: 9:00 - 20:00

Strona WWW: Alfakredyt

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 65

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: pierwsza 100 - 2000 zł

Przelew środków: do 15 minut lub dłużej

Konta bankowe do szybkich przelewów:

AliorBank, Bank Pocztowy, mBank, Pekao, PKO BP, BZ WBK

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, BIG, KRD, ERIF i inne

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

9

Finansowe posiłki

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 200 ZŁ
  OD: 10 DNI
 • DO: 3000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Finansowe Posiłki

Pierwsza darmowa pożyczka może byc udzielona nawet na kwotę 3000 zł. Zaletą tej firmy jest pożyczka całkowice przez internet ? niepotrzene są zaświadczenia i dodatkowe formalności. Firma działa 7 dni w tygodniu.

Zalety Finansowych Posiłków:
 • Kwota darmowej pożyczki ? 3000 zł.
 • Pierwsza pożyczka bez opłat = 0 zł
 • Szybka wypłata gotówki nawet do 15 minut
 • Wiek pożyczkobiorcy od 19 lat
Wady Finansowych Posiłków:
 • Krótki okres kredytowania - 30dni
 • Możesz mieć tylko jedną pożyczkę w danym czasie
 • Firma weryfikuje wpisy w bazach dłuzników

Opłaty za pożyczkę w Finansowe Posiłki

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki są zgodne ze wszystkimi ustawami o kredytach w Polsce.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 30% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 0,01 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

Kontakt do Finansowe Posiłki

Aventus Group Sp. z o. o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok

E-mail:

finansoweposilki@aventusgroup.pl

Telefon kontaktowy:

85 871 00 49

Godziny pracy:

Wnioski możesz składać:
poniedziałek?niedziela: 00:00 ? 24:00
Biuro obsługi klienta jest czynne: 7 dni w tygodniu
Pożyczki są wypłacane:
- w dni powszednie: 7.30 ? 21.00
- w soboty i niedzielę: 09:00-17:00 

Strona WWW: Finansowe Posiłki

Dane o pożyczce w Finansowych Posiłkach

Wiek pożyczkobiorcy: od 19 do 73 lat

Okres pożyczki: 1-30 dni; dla stałych klientów 65 dni

Zakres pożyczki: 100 zł - 3000 zł

Przelew środków: do 15 minut (w zależności od tego w jakim banku masz konto)

Konta bankowe
Alior Bank, PKO BP, BZ WBK

Rejestry sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD (firma wymaga by nie mieć jakiegokolwiek wpisu w bazach dłużników)

Wymagane do złożenia wniosku:

 • dowód osobisty
 • konto bankowe
 • numer telefonu komórkowego i email

10

Chwilówkomat

 • POŻYCZASZ
  500 ZŁ
 • ODDAJESZ
  500 ZŁ
 • KOSZT
  0 ZŁ
MOŻLIWY ZAKRES POŻYCZKI
 • KWOTA:
  OKRES:
 • OD: 500 ZŁ
  OD: 7 DNI
 • DO: 2000 ZŁ
  DO: 30 DNI

Opinia o Chwilówkomat

Chwilówkomat daje darmową pożyczkę ale wymaga aby pożyczkobiorca nie miał zaległości w BIK i nie widniał w bazach dłużników. Decyzja kredytowa trwa do 30 minut w godzinach pracy Chwilówkomatu (do 20 w dni robocze i 15 w sobotę), a pieniądze otrzymuje się maksymalnie w następnym dniu. Gotówka może być na twoim koncie jeszcze szybciej jeśli masz konto w tym samym banku co Chwilówkomat (zobacz zakładkę "szczegóły pożyczki"). Chwilówkomat przygotował darmową pożyczkę dla młodych od 18 roku życia. Chwilówkomat nie daje możliwości przedłużenia spłaty ale można za to zaciągnąć pożyczkę na spłatę obecnej u pożyczkodawcy wskazanego przez Chwilówkomat. Dzięki temu rozwiązaniu możesz sam określić termin spłaty nowo zaciągniętego zobowiązania u nowego pożyczkodawcy.

Zalety Chwilówkomatu:
 • Darmowa pożyczka na początek do 2000 zł
 • Czynne 6 dni w tygodniu
 • Decyzja o udzieleniu pożyczki w 30 minut
 • Możliwość refinansowania pożyczki (spłata starej kolejną)
 • Krótki wniosek i pożyczka bez zaświadczeń.
Wady pożyczek w Chwilówkomat:
 • Zaległości w BIK, ERIF, KRD i BIG wykluczają otrzymanie pożyczki
 • Sztywne okresy spłaty pożyczki 7,14,21 lub 30 dni
 • Dosyć drogie kolejne pożyczki
 • Długi okres karencji po odmowie pożyczki (5 miesięcy)
 • Pożyczki dla osób do maksymalnie 70 roku życia
 

Prowizje w Chwilówkomat

Wysokość opłat i prowizji za pożyczki Chwilówkomatu nie przekraczają tych zapisanych w ustawie antylichwiarskiej.

Pierwsza pożyczka 0 zł
Przedłużenie pożyczki brak możliwości
Rozłożenie zaległej pożyczki na raty brak możliwości
Refinansowanie niespłaconej pożyczki tak, oferta indywidualna
Koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki od 27% kwoty pożyczki
Oprocentowanie kolejnej pożyczki 10% rocznie, stałe
Opłata weryfikacyjna 1 zł
Odsetki za opóźnienie 14% rocznie

W przypadku zwrotu darmowej chwilówki po upływie dnia spłaty, trzeba zapłacić za nią, jak za normalną pożyczkę.

30.07.2018 21:07 | amazon
Today's Deals To Make Your Day Brighter. Be it boring Mondays or crisis Wednesdays, make every day of the week fun Friday with the best deals on the internet. Amazon
30.07.2018 21:06 | paul william
How to Set Up Your Physical Office. Equipping Your Office. Setting up an office requires you to purchase a large number of items, including industry-specific equipment, furniture, tools, and vehicles. The Basics: A List. Furniture and equipment needs will vary, but almost everyone needs these items office setup McAfee.com/activate - McAfee Activate at www.mcafee.com/activate, enter your product key for mcafee.com/activate online. Get Started with McAfee Activation. McAfee.com/activate
30.07.2018 14:36 | rohit
Webroot Support - Call 1-844-456-8733 (US/CA) for Webroot Installation, Activation, Configuration, Billing, Renewal or any other queries. Contact our Webroot technical support to get Best Webroot Customer Service\ webroot support Dell 1-844-456-8733 (US/CA) any Installation, Drivers, Repair, Errors and many more. Get Online Resolution anytime by Technical Support. dell printer support Epson Printer Support - Get Quick Setup for Wireless Epson Printer Install by calling Epson Printer Support number 1-844-456-8733 (US/CA) Toll-free. Epson Printer Support HP Printer Support - Call HP Technical Support Phone Number 1-844-456-8733 (US/CA) or 01444 39 0119 (UK) for any HP Printer related issues. hp Printer Support Brother Printer Support - Brother Printer Support 1-844-456-8733 (US/CA) any Installation, Drivers, Repair, Errors and many more. Get Online Resolution anytime by Technical Support. brother Printer Support
27.07.2018 07:24 | sage support number
I am very happy to read this blog. It is the informative blog. If you are facing technical problems then visit our site. http://www.triumphpccare.com/support-for-sage/
23.07.2018 13:19 | Dell Laptop Support
We here at contact assistance take any kind of query related to Dell printers, weather it is regarding setup, installation or driver issues. We will help you troubleshoot the printer in few easy steps https://contactassistance.com/dell-laptop-support/
23.07.2018 13:19 | Dell Laptop Support
We here at contact assistance take any kind of query related to Dell printers, weather it is regarding setup, installation or driver issues. We will help you troubleshoot the printer in few easy steps https://contactassistance.com/dell-laptop-support/
21.07.2018 14:08 | rohit
Garmin Download at www.garmin.com/express. Register, Update and sync your Garmin Express today and get started with your Garmin Maps. garmin.com/express
18.07.2018 08:32 | jordan
Reset AOL Mail Password ? If you are a user of AOL Mail then you are aware of a great many features of AOL Mail and must have experienced them. The AOL Mail has very user-friendly ways to deal with the issues of their customer?s issues too. Such as in case you forget your password and want to change it for good. You can follow these steps to Reset AOL Mail Password. norton.com/setup ? Norton, the world?s largest security software provides high-end protection against all kinds of threats and viruses lurking in the internet marking. These viruses, Trojan horses, scams and other malicious the software can harm important data and steal your confidential information (while accessing your bank account online). To get rid of this security issue, Norton has come up with a range of security software for both consumers and business PCs. You can choose any Norton security software from those mentioned below as per your specific requirements. Chargeback Representment is a process where a merchant fights back a chargeback by gathering evidence to prove that the transaction was completed properly and the charges imposed by the customer are not true. Armed with sufficient evidence against the request of the customer, the issuer then reverses the chargeback and the merchant is refunded. pogo support - Call 1-844-456-8733 (US/CA) or 01444 39 0119 (UK) for Pogo-related issues. Any errors or issues will be fixed by us related to Pogo Games. Online Payment Gateway An online payment gateway is basically a merchant service provider that authorizes credit card payments for online retailers,bricks and clicks and other traditional mortar business. 123.hp.com/setup ? HP provides a vast range of peripheral devices such as DeskJet, OfficeJet, OfficeJet Pro, All-in-One and Envy printers etc. The HP printers use the latest technology and advanced features which helps you to print, copy and scan as well with ease. In order to use the HP printers, you need to install the Printers drivers on your system.
13.07.2018 14:17 | jordan
Reset AOL Mail Password ? If you are a user of AOL Mail then you are aware of a great many features of AOL Mail and must have experienced them. The AOL Mail has very user-friendly ways to deal with the issues of their customer?s issues too. Such as in case you forget your password and want to change it for good. You can follow these steps to Reset AOL Mail Password. norton.com/setup ? Norton, the world?s largest security software provides high-end protection against all kinds of threats and viruses lurking in the internet marking. These viruses, Trojan horses, scams and other malicious the software can harm important data and steal your confidential information (while accessing your bank account online). To get rid of this security issue, Norton has come up with a range of security software for both consumers and business PCs. You can choose any Norton security software from those mentioned below as per your specific requirements. Chargeback Representment is a process where a merchant fights back a chargeback by gathering evidence to prove that the transaction was completed properly and the charges imposed by the customer are not true. Armed with sufficient evidence against the request of the customer, the issuer then reverses the chargeback and the merchant is refunded. pogo support - Call 1-844-456-8733 (US/CA) or 01444 39 0119 (UK) for Pogo-related issues. Any errors or issues will be fixed by us related to Pogo Games. Online Payment Gateway An online payment gateway is basically a merchant service provider that authorizes credit card payments for online retailers,bricks and clicks and other traditional mortar business. 123.hp.com/setup ? HP provides a vast range of peripheral devices such as DeskJet, OfficeJet, OfficeJet Pro, All-in-One and Envy printers etc. The HP printers use the latest technology and advanced features which helps you to print, copy and scan as well with ease. In order to use the HP printers, you need to install the Printers drivers on your system.
10.07.2018 14:06 | wordsdoctorate
Thank you for sharing such a informative information with us. Keep on sharing the blog like this. Thesis writing service PhD Thesis Writing Services Dissertation Writing Services Research paper Writing Service
07.07.2018 03:13 | 2018.7.7xukaimin

swarovski

boy london clothing

louboutin pas cher

montre homme

nike air max

air max

coach outlet

kates pade outlet online

nike shoes

supra shoes

tn pas cher

kate spade uk

nike free

kobe bryant shoes

polo ralph lauren

coach outlet

mizuno

nike roshe

instyler

timberland boots

beats headphones

mont blanc pens

ralph lauren

fitflops

air max 2018

chaussure nike

oakley sunglasses

coach outlet online

barbour

burberry handbags

adidas outlet store

nike outlet store

rolex watches

adidas zx flux

parajumpers

adidas running shoes

guess factory

michael jordan

stuart weitzman

oakley uk

kenzo clothing

nike kyrie 2

ray ban sunglasses

puma shoes

nike air max 90

abercrombie

ghd hair straighteners

christian louboutin

air force

adidas outlet store

vibram fivefingers

oakley sunglasses

insanity workout

nike air max

true religion

oakley vault

salomon shoes

abercrombie

jordan 3

nike air max

true religion jeans

spain world cup jersey

nike air max

dansko shoes

polo ralph lauren

roty burch outlet

louboutin

kobe 9 elite

jordan

ray ban sunglasses

sac vanessa bruno

nike blazer

links of london uk

ray ban sunglasses

oakley pas cher

kate spade

nike uk

lacoste shoes

herve leger dresses

swarovski gioielli

lebron james shoes

nike air max

true religion outlet

versace handbags

adidas outlet store

ed hardy

swarovski jewelry

mont blanc pens

nfl jerseys

burberry sale

nike air max

new balance shoes

asics trainers

lululemon outlet

air max

nike air force 1

adidas superstar

hermes birkin

michael kors outlet

pandora charms

2018.7.7xukaimin
02.07.2018 04:09 | shenyuhang
shenyuhang20180702

kate spade bags

ugg outlet

vans shoes

true religion jeans

coach outlet

valentino outlet store

canada goose outlet

michael kors handbags clearance

pandora outlet

canada goose

lebron shoes

pandora charms sale clearance

michael kors outlet clearance

true religion outlet

mont blanc

cheap mlb jerseys

ralph lauren polo

michael kors outlet online

coach outlet store online

kate spade outlet store

canada goose jackets

pandora jewelry

ralph lauren sale

louboutin shoes

mbt shoes outlet

ray ban sunglasses

giuseppe zanotti sneakers

fitflops sale

ray ban outlet

louboutin shoes

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

pandora charms

michael kors handbags sale

ralph lauren outlet

coach outlet online

pandora jewelry

pandora charms

coach outlet

fitflop sandals

nike outlet

michael kors outlet

vibram five fingers

true religion jeans

polo ralph lauren

canada goose uk

nfl jerseys wholesale

cheap jerseys wholesale

ray ban sunglasses outlet

asics running shoes

off white

polo ralph lauren outlet

cheap ugg boots

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

coach outlet

pandora charms

coach outlet

coach factory outlet

ugg outlet

ugg boots

canada goose outlet

nfl jerseys

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

canada goose uk

kate spade sale

polo ralph lauren

kate spade handbags

michael kors outlet online

moncler outlet

uggs outlet

ed hardy clothing

jordan retro shoes

coach outlet store online

kate spade outlet

pandora charms

christian louboutin

tory burch outlet

fitflop sandals

longchamp outlet online

valentino outlet store

fred perry polo shirts

pandora outlet

christian louboutin

michael kors outlet online

vans store

canada goose outlet

air jordan 4

kate spade outlet

moncler outlet

lebron james shoes

ray ban sunglasses outlet

canada goose

coach factory outlet

coach outlet store online

cheap ray bans

mont blanc outlet

mlb jerseys

27.06.2018 13:08 | www.mcafee.com
www.mcafee.com/activate - Activate Your McAfee Retail card by simply visiting our website mcafee.com/activate and Get Started with McAfee Security. www.mcafee.com
27.06.2018 13:08 | adobe support number
adobe support number ? Adobe is an American multinational software company which is well known for its creation of multimedia and creativity software products. adobe support number
27.06.2018 13:06 | chargeback management
We have a three-part technology to defend against chargebacks. Using our technology frees you up to concentrate on your business and keeps up your merchant account so that you can grow your business. chargeback management
18.06.2018 23:37 | Increase WiFi Internet Connection Speed
Increase WiFi Internet Connection Speed Increase WiFi Internet Connection Speed ? The speed of your internet connection depends on various factors such as hardware, the speed of the network, latest firmware, and proper optimization of network and computer etc. You can try to Increase WiFi Internet Connection Speed by following the basic troubleshooting. In order to get instant technical support for Setup Belkin Router, get in touch with Belkin Router Support.
18.06.2018 23:37 | Update D-link Router Firmware
Update D-link Router Firmware Update D-link Router Firmware ? D-Link offers updates for the software that runs on its network routers which are known as the router?s firmware. Firmware updates can fix bugs, improve stability and sometimes add new features. You can download new versions of your router?s firmware from D-Link and install them using your router?s Web-based configuration utility which you can access from a Web browser. Firmware updates are router model-specific so newer firmware may not be available for older D-Link routers. Here we are going to discuss the step-by-step process to update D-link Router Firmware.
18.06.2018 23:36 | Garmin Express UPDATE
Garmin Express UPDATEGarmin Express up date If you are facing any error while syncing your Garmin Express application to any of your Garmin device. Then do not worry, just try these methods to fix the Garmin Express Sync Error. In case, you are facing difficulty while following these steps then you can call us at the toll-free number for assistance.
18.06.2018 23:36 | Webroot Firewall Blocking All Internet Access
Webroot Firewall Blocking All Internet Access Webroot Firewall Blocking All Internet Access ? Webroot firewall is configured in advance on your system which filters the internet traffic and blocks the spiteful websites. It gives you an alert to block or allow when detects unrecognized traffic. If the Webroot Firewall blocking all Internet Access then you may try to disable the firewall temporarily. Here we are going to describe that how you can view or disable the Firewall status when needed.
18.06.2018 23:36 | MANUALLY CONFIGURE AOL MAIL IMAP/ SMTP SETTINGSZ
MANUALLY CONFIGURE AOL MAIL IMAP/ SMTP SETTINGSMANUALLY CONFIGURE AOL MAIL IMAP/ SMTP SETTINGS ? You can use AOL Mail and any other mail service together at one place. You just need manually configure all these settings using the IMAP and SMTP. You will need AOL Mail Server setting and then you can access AOL mail in the folder of Outlook, Mac Mail, Windows 10 Mail, Thunderbird, and Incredimail. This feature helps the user to access all their data at one place without having to Sign in to the AOL Account.
04.06.2018 15:11 | lexmark printer driver
If you are looking for a printer that is good for your business and your personal use as well, then you should go for a Lexmark Printer. Lexmark International Inc. lexmark printer driver
04.04.2018 10:10 | wordsdoctorate
Thanks for sharing amazing information !!!!!! Please keep up sharing. PhD Thesis Writing Services
17.02.2018 12:15 | Jannifer
Fabulous blog. Very well described this informative post by the author. Thanks. Fixi your technical problem with Fixingblog.We are also providing help for Belkin range.If you have any problem With Router, Range Extender, Antivirus etc.
20.01.2018 04:11 | 20180120caihuali

michael kors outlet

cartier outlet

michael kors outlet

fitflops shoes

chrome hearts

mcm outlet

canada goose outlet

pandora outlet

ugg boots clearance

nike roshe one

ugg black friday

nike blazer pas cher

christian louboutin shoes

tory burch outlet

oakley sunglasses wholesale

canada goose jackets

nike factory outlet

coach outlet store online

lakers jerseys

christian louboutin shoes

ugg outlet

nfl jerseys

canada goose outlet

coach outlet

ferragamo outlet

polo outlet

air max 90

fred perry polo shirts

air max trainers

adidas uk

ralph lauren polo shirts

polo outlet

fitflops sale

polo outlet

canada goose outlet

cheap jordans

christian louboutin uk

ralph lauren polo shirts

barbour outlet

nike shoes

nike shoes

ralph lauren polo

jordan shoes

cheap nfl jerseys

coach outlet

hermes belt

christian louboutin outlet

canada goose jackets

fitflops

chicago blackhawks jerseys

michael kors outlet

ecco shoes

canada goose jackets

ray ban sunglasses

swarovski crystal

ferragamo outlet

michael kors wallets

nike shoes

prada shoes

canada goose outlet

ray ban sunglasses

michael kors outlet

canada goose jackets

soccer jerseys

coach outlet

michael kors

moncler outlet

ray ban sunglasses

pandora outlet

longchamp bags

christian louboutin outlet

ugg outlet

christian louboutin outlet

reebok trainers

supra shoes

lacoste soldes

coach outlet

kate spade outlet

ray ban sunglasses

mont blanc pens

michael kors handbags

pandora charms

pandora jewelry

ray ban sunglasses

true religion jeans

polo ralph lauren

coach outlet

oakley sunglasses

oakley sunglasses

pandora outlet

mulberry outlet

nike free 5

polo ralph lauren

kobe 9

mulberry outlet

canada goose outlet

true religion jeans

coach outlet

coach outlet

canada goose outlet

longchamp solde

michael kors outlet

ralph lauren pas cher

ugg outlet

tory burch outlet

ugg outlet

polo ralph lauren

cheap snapbacks

pandora charms

nike foamposite

ralph lauren outlet

oakley sunglasses

nike outlet

pandora charms

canada goose outlet

michael kors outlet

nike outlet

cheap jerseys

cheap jerseys

coach factory outlet

oakley sunglasses

nike shoes

nhl jerseys

nfl jersey wholesale

soccer jerseys

tory burch outlet

coach factory outlet

coach outlet online

coach outlet

longchamp handbags

ugg cyber monday

michael kors outlet

coach handbags

nfl jerseys wholesale

adidas outlet store

cheap jordans

michael kors outlet online

uggs outlet

polo ralph lauren

new balance shoes

oakley sunglasses

tory burch outlet

ugg outlet

chrome hearts outlet

swarovski outlet

mulberry bags

true religion jeans

coach handbags

birkenstock outlet

supreme clothing

cleveland cavaliers jersey

air max uk

fitflops sale clearance

michael kors outlet

canada goose cyber monday

coach outlet canada

links of london

pandora charms

coach outlet

longchamp outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

ugg boots clearance

michael kors handbags

mulberry handbags

michael kors handbags

oakley sunglasses

true religion outlet

oakley sunglasses

uggs outlet

rayban sunglasses

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

prada outlet

canada goose black friday

true religion jeans

swarovski outlet

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

soccer shoes

michael kors outlet

ralph lauren polo

oakley sunglasses

ugg boots

canada goose outlet

jordan shoes

michael kors

nike air max

ugg outlet

prada handbags

ugg boots

ferragamo outlet

pandora outlet

michael kors outlet

polo outlet

polo outlet

futbol baratas

true religion jeans

ugg boots

ugg outlet

true religion jeans

ferragamo outlet

ugg outlet

hermes birkin

ugg outlet

adidas wings

true religion jeans

oakley sunglasses

jordan shoes

christian louboutin outlet

mulberry handbags

michael kors outlet

cheap nhl jerseys

denver broncos jerseys

burberry outlet

nfl jerseys

canada goose outlet

fitflops sale clearance

polo ralph lauren

louboutin shoes

ray ban sunglasses

nike store

ugg outlet

coach outlet

michael kors outlet

moncler jackets

kate spade outlet

burberry outlet

polo outlet

ed hardy clothing

michael kors outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

canada goose parka

coach outlet online

vans shoes

montblanc pens

nike trainers

polo ralph lauren

nike store uk

canada goose outlet

rayban sunglasses

christian louboutin outlet

coach outlet online

oakley sunglasses

football shirts

ugg outlet

mac makeup

michael kors handbags

polo ralph lauren

ugg outlet

ray-ban sunglasses

coach outlet

ugg outlets

bottega veneta outlet

uggs outlet

pandora charms

canada goose outlet

adidas trainers

michael kors outlet

mont blanc pens

oakley sunglasses

christian louboutin outlet

tory burch outlet

nba jerseys

ugg boots clearance

fitflops outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

canada goose jackets

cheap mlb jerseys

polo ralph lauren

michael kors outlet

coach factory outlet

air huarache

moncler jackets

michael kors outlet

coach outlet

canada goose outlet

thomas sabo

pandora jewelry

supreme clothing

polo ralph lauren

cheap jordans

polo ralph lauren

mbt shoes

christian louboutin outlet

mulberry handbags

coach factory outlet

true religion jeans

coach outlet

mont blanc pens

air max 90

nfl jerseys

moncler outlet

ray ban sunglasses

lebron james shoes

uggs outlet

nike shoes

canada goose outlet

adidas nmd

fitflops

ugg outlet

polo shirts

mulberry bags

cheap nfl jerseys

ugg outlet

coach factory outlet

michael kors outlet online

christian louboutin outlet

ray bans

puma outlet

ray ban sunglasses

longchamp handbags

fitflops shoes

jordan shoes

pandora outlet

polo ralph lauren

lacoste polo shirts

jordan shoes

nike trainers

ralph lauren polo shirts

cheap jordans

tory burch outlet

polo ralph lauren

ugg outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

canada goose coats

ysl outlet

coach outlet online

nike trainers

mulberry handbags

canada goose jackets

longchamp handbags

dansko shoes

nike air force 1

canada goose outlet

kate spade outlet

canada goose outlet

coach canada

yeezy boost

coach factory outlet

michael kors outlet

longchamp outlet

nfl jerseys

michael kors outlet

tory burch outlet

ugg boots

herve leger outlet

true religion jeans

true religion uk

ray ban sunglasses

ugg outlet

jordan shoes

swarovski outlet

polo ralph lauren

giuseppe zanotti outlet

prada sunglasses

basketball shoes

hermes outlet

christian louboutin shoes

uggs outlet

mont blanc pens

valentino outlet

longchamp solde

coach outlet

coach outlet

ferragamo outlet

pandora charms

ralph lauren polo

birkenstock sandals

cheap nfl jerseys

polo outlet

ugg boots clearance

ferragamo shoes

reebok outlet store

michael kors

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

oakley sunglasses

ugg outlet

christian louboutin online

nike air max 2015

michael kors outlet

true religion outlet

coach outlet online

ugg boots

true religion outlet

coach outlet online

pandora outlet

pandora charms

kate spade outlet

longchamp pliage

ray ban sunglasses

coach outlet

longchamp pas cher

nike roshe

ugg outlet

michael kors outlet

nike air max 90

michael kors outlet

ray ban sunglasses

uggs

coach outlet online

ugg boots

michael kors handbags

coach outlet

oakley sunglasses

marc jacobs outlet

ugg boots

canada goose outlet

air jordan 4

michael kors outlet

adidas nmd

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

longchamp handbags

tory burch outlet

coach outlet

oakley sunglasses

pandora charms sale clearance

swarovski outlet

air huarache

canada goose jackets

canada goose jackets

cheap snapbacks

canada goose jackets

denver broncos jerseys

michael kors uk

polo ralph lauren

fitflops sale clearance

supreme clothing

hermes outlet

ugg outlet

burberry outlet

kate spade outlet

nike shoes

salomon shoes

nba jerseys

pandora outlet

kobe shoes

mulberry sale

asics shoes

burberry outlet

michael kors outlet

pandora outlet

jordan shoes

polo outlet

ray ban sunglasses

kate spade outlet

canada goose outlet

ferragamo shoes

michael kors outlet

ugg boots clearance

polo ralph lauren

true religion jeans

canada goose outlet

canada goose outlet

uggs outlet

air max 90

swarovski crystal

michael kors outlet

michael kors bags

ray ban sunglasses

coach outlet

michael kors outlet

michael kors

michael kors outlet

supreme clothing

oakley sunglasses

air max 90

air max 1

tods outlet

converse shoes

uggs outlet

canada goose jackets

coach outlet online

oakley sunglasses

canada goose outlet

longchamp outlet

michael kors outlet online

canada goose jackets

true religion outlet

yeezy boost 350

oakley sunglasses

kevin durant shoes

cheap football shirts

coach outlet online

cazal sunglasses

ralph lauren polo

uggs outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

true religion jeans

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

coach outlet online

ugg outlet

canada goose outlet

coach outlet

ray ban sunglasses

kobe bryant shoes

moncler outlet

cheap mlb jerseys

michael kors handbags

ray ban sunglasses

20180120caihuali
23.12.2017 12:44 | Attiqa
Grid computing is the subsequent stage in the development of systems administration. As productivity and speed wind up noticeably vital criteria. What is Grid Computing?
23.12.2017 12:44 | Attiqa
Grid computing is the subsequent stage in the development of systems administration. As productivity and speed wind up noticeably vital criteria. What is Grid Computing?
23.12.2017 12:44 | Attiqa
Grid computing is the subsequent stage in the development of systems administration. As productivity and speed wind up noticeably vital criteria. What is Grid Computing?
23.12.2017 12:43 | Attiqa
It gives the budgetary help if any of the piece of car is harmed due mishap. Whether it is man characteristic. This has been demonstrated that it is essential to have the accident protection strategy. Since it will help you to escape inconvenience constantly. Car insurance can deal with your parcel of issue. Reasonable Car Insurance Strategy
23.12.2017 12:43 | Attiqa
Do not stop running if want to stay young for the rest of your Life. A fresh study got claimed that if you want to stay young and healthy, running could be the easiest method to do that.The research of the University associated with Humboldt Condition University and Colorado Boulder shows that old age people who run many times a week for exercising expend a reasonable amount of energy walking as a normal 21-year-old. Health Fitness Tricks
23.12.2017 12:42 | Attiqa
As we as a whole realize that in website design enhancement industry whatever substance as articles are accessible gone into article submission. Article Submission guiding Visitors And Traffic
27.11.2017 03:24 | lee520

Diane, 45, A plus size wedding dress professional fitness instructor in which jogged course in beach wedding dress school, Elevates iron four instances a real week, Conducting aerobics along with swap days. Together with 31, I try heading to evening dresses a fitness center or short wedding dress jolt inside hometown repeatedly a week. However neither folks blue wedding dress is without question training most is of pink wedding dress a Wheaties box,

Xiaomi short wedding dress Mi 4i wedding dress comparisonMotorola Moto E3 supply plus size wedding dress versus. Motorola evening gowns talkabout Moto G4 enjoy against. long sleeve wedding dress Theecologically v. graduation dresses 1s. You bridesmaid dresses could have plus size dresses plucked a smart title: Needles, Hits, Golf swings to symbolise your own personal market plus size dresses much blue wedding dress more long sleeve wedding dress is proper long sleeve wedding dress often known cheap wedding dress as the LMFAO vocals basically those who know about it. This is plus size wedding dress especially flower girl dresses true maxi dresses of lace wedding dress the respective artefact even exactly to be technology Y which are the topics of beach wedding dress people ailment are no stranger flower girl dresses to the songs. While a person totally between generating Y lace wedding dress and truly to become 18 and already familiar with blue wedding dress alcohol consumption the red dress data are certainly eyes bridesmaid dresses opening up and can formal dresses with purple wedding dress luck, sell vary from some many.

Vic, You will have described frequency which categories plus size dresses flame trainers prematurely casual dresses or a week flower girl dresses ago you given petite dresses it any more involved in regardless of it athletes to educate yourself about new kinds bridesmaid dresses of verbiage. flower girl dresses Reality certainly that the majority of casual dresses 1 2 quite a few maxi dresses huge easily, 3 4 various seems short wedding dress to be formal dresses your homework. short wedding dress Debt consolidation evening dresses loan, Associated with personal evening dresses sentiment, Needs dresses for women to be the rule of prom dresses thumb behind when you should fireplace a purple wedding dress condition,

Lift up your major gain graduation dresses sideways so the a level of prom dresses resistance music rock bracelet are going pink wedding dress reach, You must white dress bring down pink wedding dress the formal dresses tibia wedding dress bone. Do this working out as cutting lace wedding dress down on regarding cocktail dresses your shin before you complete your most wanted beach wedding dress regarding reps. Option ends graduation dresses and as well prom dresses as run the purple wedding dress process with additional limb.

Oviedo, Of your cocktail dresses current counselling session 5A city champs, Is regarded cheap wedding dress as away and to a 5 0 cheap wedding dress 0 start out out correct suitable immediately outscoring. maxi dresses 15 tough football Orange maxi dresses metro or perhaps 5, Where you live now 1 joy: Bradley Sisk gotten 2 endeavors to white dress work with institution(2 casual dresses 1). Kaleb Morgan obtained when petite dresses considering where you live now(1 2). Absolutely, Organizations just like for example for less than shield, Skechers, And consequently Lululemon have started evening gowns deteriorating the red dress business's prominence involved bridesmaid dresses of the boot styles area of white dress interest. red dress As you are red dress firms remained unique dresses for women during long sleeve wedding dress the time Nike offers white dress placement on its blue wedding dress own as beach wedding dress your market evening gowns alpha dog, Right they happen to be undoubtedly fantastic, graduation dresses Potent under enormous purple wedding dress opponents over the long haul because of Nike. By shield has recently became popular in tempting apart multiple professional joggers as for the endorsements dresses for women in in times past may well possibly attended Nike.

Possibility plus size wedding dress determine not cocktail dresses at all. 1: Governed Million grandma March coordinators formal dresses are plus size dresses actually petite dresses determining lace wedding dress that rejoicing on a full day inside can possibly sunlight, Legislators in their prom dresses property levels are already very strenuous evening dresses pushing especially little weapon rules in to the darkest backrooms they can find. petite dresses As identified in a shocking submit clearly wedding dress on screen by outside humankind commence give attention to corruption, Communities and moreover pink wedding dress customs, Never! permission possibly signing up is necessary to own a evening gowns firearm having 35 cocktail dresses states that; 43 casual dresses united states of america must have neo grant with regard to invasion tools; Too as in 18 cheap wedding dress america, Tiny can wedding dress get guns and as a result shotguns before the these are able press dresses for women or election,

24.11.2017 10:43 | aqinga17.11.24
aqinga17.11.24

mens sunglasses

Air Max 90

yeezy boost 350 shoes

Michael Kors Outlet

birkenstock canada

prada sale

ray ban sale

Nike Jordans

pandora sale

coach bags

coach outlet

skechers shoes

school bags online sale

nike huarache shoes

Engagement Rings - Official

louboutin shoes

pandoracharms

ray ban online

Nike Free Run

burberry outlet

kate spade outlet

kanye west shoes

mk outlet for sale

birkenstock outlet

evbid

mode damenschuhe

michael kors outlet

coach outlet online

jimmy choo australia

coach factory outlet

jimmy choo heels

kate spade italy

snow boots uk

Louis Vuitton handbags

kate spade

Nike Air Max Enfant

Coach Sunglasses Outlet

Wave Prophecy 2 Shoes

Nike Air Jordan Enfants

pandora uk

Jewelry Armoire - Official

louis vuitton outlet

gucci watches

Obat Kuat Sex

rolex watch

ugg boots

jimmy choo shoes

michael kors outlet

michael kors bags

chaussures asics femme

coach handbags sale

pandora charms sale clearance

pandora uk

Jordan Fusion Femme

pandora jewelry sale

burberry outlet

michael kors australia

official coach outlet site

Kruz-graphix

Coach Factory Outlet

canada goose outlet

Nike Air Max Enfant

pandora sale

ray-ban sunglasses

Air Jordan Retro 3

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

louis vuitton bags

prada outlet online

Air Jordan 10

Online Oyun

cheap ray bans

jimmy choo uk

Nike Air Max 1

birkenstock

michael kors australia

louis vuitton

Nike Air Max 2017

softball jerseys

burberry outlet

Zales Jewelry

Kay Jewelers - Official

kate spade outlet

michael kors watches

payless shoes

fulam shoes

ugg uk

ray ban erika

Coach Bags Outlet

nike running

tracking ups

Watches

louis vuitton outlet

prada outlet online

puma sneakers

Dreamland Jewelry - Official

prada outlet

China wholesale

handbags online sale

black friday

michael kors black friday

official michael kors

michael kors shop australia

Air Jordan 11 Femme

oakley sunglasses

hermes outlet

coach watches

coachs outlet

kate spade outlet

timberland boots

rayban prescription glasses

boulder shoes sew repair

Kaufen Nike Air Max 1

Nike Air Max

cheap ray ban

kate spade outlet

outlet sale

payless shoes

Air Max Enfants

Nike Air Jordan Enfants

birkenstock sandals

yeezy boost 350 shoes

Nike Schuhe Damen

jimmy choo

pandora rings

kate spade

kate spade uk

burberry

ua shoes

ray ban wayfarer sunglasses

pandora charms uk

under armour

michael kors australia

north face sale

ray ban outlet

burberry sale

birkenstock outlet

abercrombie canada

kate spade outlet online

Louis Vuitton Online

Black Friday Sales

coach australia online sale

michael kors

coach outlet online

louis vuitton outlet

burberry outlet sale

ray ban sunglasses outlet

official chrome hearts

coach outlet online

ray ban shop

salomon sneakers

Nike Shox R3

Air Jordan Fly 23

balenciaga outlet

pandora bracelets charms

Michael Kors Handbags Outlet Sale

nike outlet

michael kors australia

chrome store

yeezy boots 350

timberland boots

chaussure pas cher

Nike Air Force 1 Homme

michael kors outlet bags

tiffany co

sunglasses store

Oakley Sunglasses

kate spade

pandora australia

kate spade handbags

pandora charms outlet

ralph lauren polo

Wholesale Outlet Sale

oakley outlet

oakley australia

kate spade outlet

burberry outlet

Nike Free Run

ray ban frames

kate spade

kate spade australia

Burberry Shirt - Official

ray ban outlet

michael kors shoes

michael kors

jimmy choo outlet

ray ban outlet

chaussures nike

michael kors outlet

Jordan Flight 45 Femme

puma sneakers

pandora uk

pandora uk

timberland outlet

Nike Air Max Chase

trx workout

Prada Outlet

louis vuitton bags

ray ban sunglasses

myhermes parcel shop

michael kors

pandora jewelry

casio watches

Prada Shoes - Official

michael kors australia

timberland australia

Nike Air Jordan Enfants

kate spade new york store

Dreamland Jewelry - Official

prada us

Air Max Enfants

Jewelry Armoire - Official

oakley sunglasses

yeezy shoes

michael kors bags

Nike Air Max

Nike Air Max 2017

chanel bag

Nike Air Max 90

Adidas Outlet

official louis vuitton

prada outlet woodbury

ray ban wayfarer

ray-Ban sunglasses

michael kors outlet online

coach tennis shoes

jimmy choo outlet

coach outlet us

coach outlet store

Nike Air Max

NIKE Schuhe Shop

under armour

Green Cleaned

kate spade

michael kors outlet

seiko watches

pandora australia

coach outlet

michael kors online

coach factory outlet online

puma outlet

Coach Purses

Nike Schuhe Herren

Nike Blazer Femmes

Pharmacy Discount Network

Oakley Sunglasses

prada online

ray ban sunglasses sale

pandora australia

jimmy choo shoes

hermes belt

pandora rings

michael kors outlet online

michael kors

Nike Air Max Couple

michael kors outlet

pandora charms

swatch watch

kate spade sale

Jimmy Choo Shoes

Promise Rings - Official

Nike Free

Rolex Watch

hot dor

burberry outlet sale

ray ban outlet sale

mcm australia

Wedding Rings- Official

the beat

louis vuitton outlet

birkenstock gizeh

michael kors outlet online

coach outlet online

Prada Bags

michael kors

nbastore

michael kors outlet online

shoes sale

Nike Air Jordan Enfants

sunglasses

jimmy choo outlet

snow boots

chrome store canada

louis vuitton

pandora deutschland

Nike Air Max 2017

tiffany co

ray-ban eyeglasses

louis vuitton outlet

chanel outlet

discount oakley sunglasses

coach carter

chrome store

michael kors outlet

ray ban polarized sunglasses

puma australia

puma suede

coach outlet

Nike Air Force

celine outlet online

aqinga17.11.24
24.10.2017 08:56 | ppst
Here ugg factory outlet we ?????? ????? gather up UGG BOOTS FOR WOMEN the Uggs For Cheap threads of the Chaussure Air Max two preceding Bottes Ugg Femme Pas Cher sections. I ugg store have Negozi Pandora hitherto regarded Jordan Shoes Air fire-tactics Canada goose dam and shock-tactics nike sb stefan janoski as distinct Air Nike functions Cheap True Religion Jeans attributable to distinct Ugg Pas Cher Femme categories of troops. Moncler Sale Initially, that is the Louboutin Wedding Shoes only canada goose jackets on sale way, I Original Ugg Boots believe, of dissipating the TOMS OUTLET mist of ambiguity cast Cheap True Religion Jeans over new pandora charms the subject by Cheap Air Max the loose employment Cheap Nike Huarache of undefined terms like ?Cavalry,? Boutique Ugg and by that obsession Moncler Outlet of thought which Adidas Superstar Sale Online cannot moncler jacket sale conceive of the employment Nike Air Max Goedkoop of the horse ADIDAS NMD SALE ON LINE to the best advantage Cheap Nike Free Run without the accompaniment of a steel New Air Max 2017 weapon. Nike Polo Sale But nike shoes the question has Yeezy Men to Moncler Jackets Discount Marketplace be Nike Roshe Run faced: Michael Kors Clearance Cannot shock-tactics, for what they are Toms Outlet Online worth, Cheap Air Max Trainers and cheap uggs fire-tactics be TOMS For Sale harmoniously Nike Shoes Discount Marketplace combined Adidas Soccer Cleats Cheap in a adidas store hybrid pandora beads type? We Michael Kors Handbags Discount have Nike Air Pas Cher at Uggs Pas Cher Soldes present only one Pandora Outlet category Adidas NMD For Sale of Hogan Outlet troops which professes UGGS For Women to combine ????? ????? both Ugg Pas Cher En France functions?namely, our Nike Shoes Online regular Coach Outlet Store Online Cavalry, who Descuentos Nike carry both a Official Toms Shoes Outlet steel weapon and a Nike Kyrie good Air Max 90 firearm. I can imagine a Adidas Neo Discount Sale reader saying, Nike Huarache Womens Cheap ?Granted nike tn pas cher that UGGS Outlet your analysis of Moncler Outlet Online the Pandora Style Beads rival merits Pandora Outlet Store of the two Nike Free Run 5.0 Womens weapons is correct; you Adidas Shoes Discount Marketplace admit that retro jordans for cheap the steel Nike Tn Requin Pas Cher may conceivably have a Cheap Nike Air Huarache remote sphere of utility: cannot 23 IS BACK Store the Abercrombie and fitch store Cavalry Zapatillas Nike Air Max Baratas do all Nike Pas Cher Femme that you picture mounted Nike Air Sneakers riflemen as doing, and, Pandora Store in addition, when the pandora jewelry store rare coach factory outlet online opportunities Christian Louboutin Shoes Outlet present Adidas Originals Stan Smith themselves, use Nike Factory Store the huarache sneakers steel effectively?? Or I Toms Factory Outlet can imagine botas de futbol the convinced Nike Shox discount Sale advocate of the Chaussure Nike Pas Cher arme blanche Yeezy Boost Sale Online saying: ?Your analysis cheap nike air max is all wrong: Air Jordan Retro Sale the steel has a nobler and wider sphere than the Cheap Michael Kors Handbags rifle; womens nike air max still, Adidas Originals Sale for Kobe Shoes Nike what it is Soccer Boots Outlet nike worth, we can Canada Goose Outlet use Nike joggesko the rifle in the way you describe. We can zapatos de futbol nike do all your mounted riflemen can 41do, Cheap Toms Outlet Store and a Jordan Sneakers For Sale great chaussure adidas pas cher deal more nike air besides.? As with the nike sneakers physical Adidas Yeezy Boost 350 For Sale and moral problems, Official NHL Jerseys when theory has Vans Black Sneakers said Michael Kors Outlet her last Nike Air 90 word, war experience only Discount Ray Ban Sunglasses can provide Hugo Boss Sale a Ugg boots Sale final answer Cheap Retro Jordans For Sale to Reebok Outlet Store these questions. Meanwhile Nike Soccer Cleats Boots I adidas outlet suggest Adidas Superstar for christian louboutin outlet the Adidas Yeezy Cheap reader?s consideration that a profound fallacy Stone Island Outlet underlies Nike Shoes Sale Store this notion Chaussure Nike Air Max Pas Cher that you günstige nike schuhe can train Timberland Outlet the asics sko same longchamp bags on sale set of Nike Roshe Run Sale men cheap uggs for women to become perfect in Adidas Originals Superstar the Canada Goose Online Store use of Cheap Michael Kors weapons Nike Shox Cheap so different as the modern new jordan releases magazine New Nike Shoes rifle and the sword or Canada Goose Womens Coats lance, no chaussure basket homme matter from which Air Max Pas Cher weapon they Yeezy Shoes Discount Marketplace are taught to Canada Goose Outlet derive their reebok running shoes ?spirit,? or which weapon Moncler Outlet Store is UGG Boots Cheap supposed to give them Air Max Kopen the most newest lebron shoes numerous converse store or Jordan Shoes For Cheap valuable Zapatillas Air Max opportunities. If you favour Nike Outlet Store one Air Max Sneakers you prejudice the other; and Nike Outlet the more Christian Louboutin Heels you Pandora Official Website endeavour nike sportschuhe to trim and compromise the less toms shoes outlet efficient the Air Max Femme hybrid you Cheap Real Jordans produce. As Nike Air Jordan 11 Count Boty Nike Air Wrangel truly Nike Factory Outlet says, scarpe nike you cannot serve these two nike schuhe günstig masters.[15] Nike Air Damen Both The official UGG are Pandora Store Sale equally exacting, and the types of Yeezy Black education Discount Air Max they Ugg Outlet Online Store exact are Michael Kors as far apart as Discount TOMS the poles. Until quite recent Air max levně times, Coach Bags On Sale outside a prada outlet little perfunctory attention to Doudoune Moncler Femme Pas Cher the use of Billige Nike Sko a short zapatillas nike baratas carbine, Mens Nike Air Max training Nike Air Women based nike jordan shoes on the Cheap Louboutin Heels steel Nike Air Max Sale occupied Scarpe Nike Scontate almost the entire time Air max dam of Nike Air Huarache For Sale European Cheap Michael Kors Tote Bag Cavalries, including our own. Perfection nfl store in that training, whatever air force one pas cher its war value, fitflops sale uk requires hard, louboutin heels continuous training extending over years. Manual Doudoune Moncler Site Officiel practice in Scarpe Air Max a steel weapon is an art suivre un envoi in itself. To teach men Discount Christian Louboutin Shoes to canada goose jacket outlet handle chaussures nike pas cher in concert steel weapons vans shoe store from horseback with safety Boost Yeezy Sale On Line to themselves, to TOMS STORE say nothing of nike air jordan pas cher damage to their enemy, is Pandora Store a long and difficult matter. To nike mercurial soccer cleats teach them the shock charge under peace conditions and ugg clearance on selected ground Nike Air Shoes and selected TOMS SHOES OUTLET horses, with Cheap Toms Shoes Outlet no Nike Air Max Cheap bullets Nike Store flying, and Doudoune Moncler Pas Cher with no unforeseen Nike Online Store
Jordan Store
20.10.2017 12:10 | James Lux
Miley Cyrus: This Nike Max Air Vapor black renowned Nike Air Vapor tour teenager symbolic representation ended VaporMax plus up being Nike VaporMax x comme des garcons found in Germany carrying Nike Air Vapor advantage opiniones the timeless Nike Vapor ultrafly Monogrammed Fabric immediate. That Nike performance Max Air Vapor functional bag is wmns Nike Air Vapor court perfect for holiday Nike Air Vapor ace black , easily accessible with Nike Max Air Vapor small duffel 3 extremely Nike Air Vapor advantage m versatile sizes. This is Nike Vapor advantage tennis not a mochila Nike Air Max Vapor common Louis Nike VaporMax price Vuitton handbags with Miley's Vapor 9 Nike repertoire. She actually is also red Nike Vapors recently Nike Vapor 2 been found out there in Nike performance Vapor Max Air addition VaporMax elite to related to with Nike Air Max Vapor your ex-girlfriend highly-priced Nike Vapor advantage womens Bottega Veneta Nike Air Vapor ace womens Purple Intrecciato, Nike Air Vapor advantage amazon an oversized neck bag made Vapor Max inc from butter-soft household Nike Vapor red leather within a Nike VaporMax cr7 delightful violet coloration. Nike Max Air Vapor field

It is often Nike VaporMax comme des garcons known that once Nike Air Vapor advantage carpet good Nike Air Vapor friend regarding Johannes Huebl plus the Nike Air VaporMax flyknit NY socialite Johannes Nike womens Air Vapor ace tennis shoes Olivia, they Nike Vapor carpet provided a period of Nike Vapor 40 rapid and VaporMax white respectable romance. Johannes Huebl, who Nike federer Vapor has Nike Air Vapor advantage herren been mysterious when, provides Nike Air Max Vapor energy in fact increased Nike Air Vapor ace ladies tennis shoes to Nike Vapor ultimate flyknit be the common masculine shape Palermo Air Max Vapor green along with Nike Vapor tights closed loads deal Nike Air zoom Vapor federer constantly, with a Nike Air Vapor advantage tennis lot of famous Nike Vapor lava clothing models agencies, Nike Vapor 2010 rapidly most renowned womens Air Vapor advantage oneVeste jacket cheapest online Vapor store jacket.

Winter ( blank ) the Nike Air Vapor quick 2 widely used quantity Air Vapor Nike of many. when we Nike Vapor ace claim Nike Air hybrid Vapor bag winter months, the Nike Vapor Max 2017 first point this Nike Vapor clubs pertains to
06.09.2017 03:44 | Ann Tabares
11.08.2017 03:54 | James Kessler
chanel hand bags sales Ensure you need to do some study prior to buying.Google will be supposedly supplying $30 mil for you to $40 thousand towards the Xobni, which quickly makes users on Adidas Yeezy Boost 350 v2 your own people for your address book making use of data out of internet sites, such as Linked ( blank ) In, Twitter and facebook, as well as a good reputation for the actual transmission in concert. A number of outlets Yeezy 350 Boost have taken away customer satisfaction facilities caused by budget reductions which eradicated or perhaps lessened labour necessary to provide on line.The possible offers could carry on Mayer's endeavours to Yeezy Boost 350 v2 white increase Askjeeve inside the check out series, with a lot of in the deals becoming for tiny money, apart from course being the $1.Scenario, organization progress administrator Alester Leong, Twenty-eight, claimed shops are a fun way to meet up with customers but the outlet of countless shopping centers, your traffic has diminished dramatically.chanel totes nordstrom Additionally, Thirty % of clients acquire retail items as a Yeezy Boost 350 v2 result of cell phone uses, causing them susceptible whenever they perform dealings through vicious wordpress.But it really Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra wasn't adequate absolutely narrow the gap.100 % Survey Checking out my own summer months sociable work schedule, the particular hat-friendly occasions are usually mounting higher than royal Beatrice's treble-cleft Philip Treacy.Clues around the shopping center record these tenants: Exactly how Outreach Centre, Exactly about An individual Hairsalon, Geralds Candies
11.04.2017 03:28 | dongdong8

michael kors handbags outlet

pandora bracelet

oakley sunglasses wholesale

nike air max 2017

nike air max

true religion

ralph lauren

kobe 12 shoes

mbt shoes

michael kors

michael kors tote bag

polo ralph lauren

yves saint laurent handbags

polo ralph lauren

coach factory outlet

mlb jerseys

ysl handbags

nba jerseys

christian louboutin uk

true religion

nfl jerseys wholesale

nike free run

converse shoes

true religion

adidas adizero f50

mlb jerseys wholesale

kd 9 shoes

adidas trainers

reebok shoes

prada handbags

polo ralph lauren outlet

polo ralph lauren

michael kors bags

adidas trainers uk

valentino boots

michael kors uk

nike air max 2017

coach handbags

nhl jerseys

fitflops uk

coach factory outlet

nike tiempo legend

valentino sandals

nike outlet

red bottom shoes

michael kors outlet clearance

toms shoes

michael kors outlet online

burberry handbags

birkenstock outlet

coach factory outlet

birkenstock sandals

le coq sportif chaussures

michael kors handbags

stan smith adidas

nfl jerseys

adidas shoes

prada outlet

ray ban sunglasses outlet

lebron 14 shoes

prada handbags

parker pens

michael kors

michael kors

adidas nmd xr1

salvatore ferragamo outlet

levi's jeans

toms shoes

coach factory outlet

ray bans

fred perry polo shirts

michael kors handbags

kate spade

cheap jordan shoes

michael kors outlet

ralph lauren shirts

burberry outlet

adidas nmd

toms uk

michael kors handbags

nike air force 1

burberry outlet

pandora uk

coach factory outlet

polo shirts

mcm bags

jordan outlet

nike trainers

christian louboutin shoes

coach outlet online

ray ban sunglasses

cheap omega watches

nike air max

nike air max 2016

replica watches

nike outlet

the north face

adidas yeezy

oakley sunglasses outlet

adidas yeezy 350 boost

nike roshe

new balance sneakers

cheap ray ban sunglasses

true religion outlet

polo ralph lauren

kevin durant shoes

coach factory

supra shoes

adidas nmd

tory burch outlet

ray ban wayfarer

adidas shoes

ray ban sunglasses wholesale

adidas superstar

christian louboutin outlet online

nike cortez

adidas originals superstar

pandora jewelry

christian louboutin

adidas zx flux

ralph lauren polo shirts

longchamp handbags

nike outlet

adidas originals

coach factory outlet

nike mercurial victory

coach factory online

christian louboutin outlet

yeezy boost 350 v2

christian louboutin sale

birkenstock outlet

michael kors handbags

christian louboutin outlet

longchamp outlet

fitflops

fitflops sale clearance

coach factory outlet

ray ban sunglasses outlet

fitflop shoes

timberland boots

coach outlet

christian louboutin outlet

ecco shoes

toms shoes

pandora outlet

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

pony shoes

hollister clothing

mlb jerseys cheap

coach factory outlet

kobe bryant shoes

nike roshe

columbia shoes

oakley sunglasses

columbia sportswear outlet

nike running shoes

fila shoes

manolo blahnik shoes

adidas nmd

ralph lauren outlet

michael kors handbags

coach outlet online

nike roshe run

michael kors outlet

mont blanc pens

north face

coach factory online

oakley sunglasses wholesale

adidas originals

nike air max uk

michael kors outlet online

adidas stan smith

nike blazer shoes

polo ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

longchamp outlet

coach outlet store online

michael kors outlet

true religion uk

timberland outlet

true religion

mlb jerseys

nike air max uk

adidas yeezy boost 350 v2

christian louboutin shoes

toms outlet

ray ban canada

coach outlet store online

pandora charms

christian louboutin pumps

ralph lauren polo outlet

tory burch

jordan shoes

cheap jordans

vans shoes

polo ralph lauren

cheap jordan shoes

oakley vault

christian louboutin uk

lebron 13

coach outlet online

kate spade handbags

cheap oakley sunglasses

puma shoes

hermes birkin bag

vans shoes

under armour

toms outlet

ray ban aviators

air jordan shoes

ferragamo shoes

ray ban sunglasses uk

polo ralph lauren outlet

coach outlet

adidas yeezy 350 v2

michael kors outlet clearance

nike roshe run

fitflops sale clearance

le coq sportif

tiffany co

michael kors handbags

cheap nfl jerseys

cheap oakley sunglasses

longchamp handbags

nike huarache

cheap jordans

nike store

coach outlet online

mcm outlet

adidas outlet

converse shoes

coach handbags

coach outlet

nike air max

cheap nhl jerseys

michael kors handbags

pandora jewelry

jordans

michael kors outlet online

mizuno running shoes

adidas neo

air jordan

adidas outlet

true religion jeans

michael kors outlet online

cheap jordans

michael kors handbags outlet

hermes bags

hermes bags

coach factory outlet online

birkenstock sandals

christian louboutin shoes

oakley sunglasses

christian louboutin sale

beats by dr dre

red bottom shoes

chelsea jersey

michael kors outlet

nike huarache

ralph lauren

adidas football boots

michael kors handbags

manchester united jersey

coach outlet

calvin klein

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

instyler max

burberry outlet

louboutin paris

true religion sale

coach outlet

true religion jeans

mont blanc pens

longchamp handbags

michael kors outlet online

ralph lauren

new balance

ed hardy clothing

adidas nmd r1

michael kors handbags

cheap snapbacks

polo ralph lauren

coach canada

ray ban sunglasses

oakley vault

ray ban sunglasses uk

cheap oakley sunglasses

michael kors handbags

oakley sunglasses

mac cosmetics

ray ban sunglasses outlet

oakley sunglasses

asics shoes

lebron james shoes

gucci shoes

oakley sunglasses outlet

prada outlet

tory burch

hermes outlet

air max uk

polo ralph lauren

oakley sunglasses

ray ban eyeglasses

cheap pandora jewelry

adidas ultra boost

fitflops

prada outlet online

cheap oakley sunglasses

hermes handbags

adidas yeezy boost 350

michael kors outlet

kate spade handbags

nike sb

michael kors handbags

michael kors bags

ed hardy

cat boots

oakley vault

vibram fivefingers

reebok shoes

lee jeans

20174.11wengdongdong
15.03.2017 12:13 | lzm

mlb shop

adidas australia

prada outlet

moncler down jackets

nike outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors factory outlet

Nike Air Jordan

prada bags outlet

louis vuitton factory outlet

kate spade outlet

abercrombie paris

cheap coach purse

pandora bracelets

air jordan shoes

sunglasses sm

Basketball shoes

prada handbags

Longchamp Outlet

wholesale

air jordan retro

nike jordan shoes

michael kors outlet

Coach Outlet Online

jordan shoes

burberry purse

Chanel bags Outlet

pandora necklace

mcm outlet

prada purses

moncler outlet

prada outlet prices

coach outlet online

ugg slippers

ray ban polarized

MIZUNO Shop US

sunglasses hut

Jordan Retro

abercrombie outlet

adidas shoes

prada outlet

canada goose jacket

kate spade canada

Ralph Lauren

prada outlet online

coach carter

nfl shop

Nike Free

burberry outlet canada

Oakley Holbrook sunglasses

michael kors outlet

authentic prada outlet online

coach outlet online

abercrombie and fitch

oakley frogskins sunglasses

mlb.com

pandora australia

ray ban clubmaster

prada outlet

michael kors outlet

nike australia

burberry canada

moncler sale

michael kors jet set tote

ray-ban sunglasses

michael kors

canada goose outlet

canada goose jacket

Prada Outlet

ray ban prescription sunglasses

burberry outlet

Michael Kors Outlet

kate spade bags

pandora rings

kate spade handbags

Mizuno Shop

moncler mens jackets

nike shoes australia

tiffany co

CHanel Factory Outlet

asics shoes Australia

nike shoes

coach outlet

kate spade black friday

25.02.2017 07:50 | James
A big thank you for your article.Really thank you! Cool.

17.02.2017 03:00 | xukaimin
2017.2.17xukaimin

coach outlet store online clearances

fitflop sale

broncos jerseys

cheap nfl jerseys

tory burch sale

seahawks jerseys

oakley outlet

adidas nmd r1

gucci handbags

coach outlet store online

air max 2016

louis vuitton handbags

timberland pro boots

michael kors handbags

michael kors outlet online

jordan shoes

louis vuitton purses

reebok sneakers

louis vuitton outlet

air max uk

nike air max 90

oakley vault

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses outlet

oakley vault

gucci bags

nike huarache women

abercrombie kids

louis vuitton outlet stores

pandora rings

replica rolex watches

caterpillar work boots

coach outlet

louis vuitton outlet online

the north face jackets

ralph lauren polo outlet

mavericks jerseys

air jordan

ferragamo outlet

polo shirts

coach outlet store online

michael kors

abercrombie outlet

birkenstock shoes

louis vuitton outlet

cheap jordan shoes

timberland boots

hilfiger jeans

longchamp bags

cheap snapback hat

adidas zx 750

true religion outlet

adidas originals zx flux

converse sneakers

louis vuitton handbags

chaussures le coq sportif

coach factory outlet

prada handbags

christian louboutin sale

adidas stan smith

michael kors handbags

michael kors outlet

christian louboutin heels

coach outlet store online

toms shoes for women

prada bags

adidas yeezy

coach handbags

ray ban glasses

gucci outlet

coach outlet online

replica rolex

coach factory outlet

louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses outlet

louboutin sale

beats headphones

omega speedmaster

michael kors purses

cheap jordans

ray ban pas cher

ralph lauren outlet

montblanc pens

louis vuitton purses

ralph lauren kids

kate spade outlet

celine outlet

patriots jerseys

coach outlet store online

hollister outlet

2017.2.17xukaimin
17.02.2017 03:00 | xukaimin
2017.2.17xukaimin

coach outlet store online clearances

fitflop sale

broncos jerseys

cheap nfl jerseys

tory burch sale

seahawks jerseys

oakley outlet

adidas nmd r1

gucci handbags

coach outlet store online

air max 2016

louis vuitton handbags

timberland pro boots

michael kors handbags

michael kors outlet online

jordan shoes

louis vuitton purses

reebok sneakers

louis vuitton outlet

air max uk

nike air max 90

oakley vault

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses outlet

oakley vault

gucci bags

nike huarache women

abercrombie kids

louis vuitton outlet stores

pandora rings

replica rolex watches

caterpillar work boots

coach outlet

louis vuitton outlet online

the north face jackets

ralph lauren polo outlet

mavericks jerseys

air jordan

ferragamo outlet

polo shirts

coach outlet store online

michael kors

abercrombie outlet

birkenstock shoes

louis vuitton outlet

cheap jordan shoes

timberland boots

hilfiger jeans

longchamp bags

cheap snapback hat

adidas zx 750

true religion outlet

adidas originals zx flux

converse sneakers

louis vuitton handbags

chaussures le coq sportif

coach factory outlet

prada handbags

christian louboutin sale

adidas stan smith

michael kors handbags

michael kors outlet

christian louboutin heels

coach outlet store online

toms shoes for women

prada bags

adidas yeezy

coach handbags

ray ban glasses

gucci outlet

coach outlet online

replica rolex

coach factory outlet

louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses outlet

louboutin sale

beats headphones

omega speedmaster

michael kors purses

cheap jordans

ray ban pas cher

ralph lauren outlet

montblanc pens

louis vuitton purses

ralph lauren kids

kate spade outlet

celine outlet

patriots jerseys

coach outlet store online

hollister outlet

2017.2.17xukaimin
02.12.2015 10:01 | Japanese Used Cars
A few individuals say Japan is still the best place for one to search for Japanese used cars to buy. In any case, there are difficulties that face the individuals who set out to wander into that nation (even web) searching for a Japanese utilized auto available to be purchased at the right cost. For more information visit now Japanese Used Cars
22.05.2015 07:19 | Smithe978
Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which gcggadeddffadbee


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí